Protokół Nr XLI/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 30 października 2014 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. W chwili otwarcia obrad nieobecni radni: Anatol Najmowicz i Zbigniew Morgulec. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Aleksandra Sawicka            - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy.

 

Ad.2

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

7.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2013/2014.

8.     Informacja Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” dotycząca pozyskanych środków oraz założeń do nowej perspektywy finansowej.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych,

2)    sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty,

3)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

4)    nadania nazwy ulicy Leszczynowej w Skórce,

5)    oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka,

6)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,

7)    rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

8)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

10.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych.

11.  Zapytania i wnioski radnych.

12.  Wolne głosy, informacje.

13.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad.3

Protokół poprzednich sesji Rady Miejskiej (25 czerwca i 21 sierpnia 2014r) został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Aleksandra Sawicka z-ca Burmistrza. Do złożonej informacji nie wniesiono uwag. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Informacja o realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udzielił Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy.

Podczas ostatnich sesji Rady Miejskiej w Krajence wnioski były zgłaszane przez dwóch radnych:

1)      Radny Marek Matysiak wnioskował o przesunięcie znaku ograniczającego prędkość do 40 km na ulicy Złotowskiej w Krajence nieco bliżej, przed przystanek autobusowy. Znak ten jest mało widoczny, jest zbyt późno. Kolejny wniosek radnego dotyczył wzmożenia kontroli policyjnych na ulicy Złotowskiej. Radny postulował aby wniosek powyższy skierować do Komisariatu Policji w Krajence oraz Powiatowej Komendy policji w Złotowie. Kolejny wniosek radnego dotyczył umiejscowienia na ulicy Złotowskiej znaku informującego o kontroli prędkości. Ponadto radny Marek Matysiak powiedział, że na ulicy Domańskiego ponownie znajduje się znak ograniczający prędkość do 40km/godz., który obowiązuje w kierunku do Piły, znajduje się tylko z jednej strony. Zdaniem radnego albo ktoś go zapomniał zdjąć po remoncie, albo nie obowiązuje z drugiej strony. Radny prosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Wnioski te zostały przekazane do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

2)      Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o usuniecie brzozy znajdującej się przy drodze powiatowej Krajenka – Jastrowie na wysokości wjazdu do byłej zlewni mleka. Drzewo to jest uschnięte.

Wniosek ten przekazano Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie z prośbą o pilną interwencję y uwagi na zagrożenie jakie stwarza to drzewo.. Wcześniej wniosek w tej sprawie zgłaszał telefonicznie pracownik Urzędu oraz pisemnie Pan Andrzej Martin.

Drzewo zostało usunięte.

Do udzielonych odpowiedzi nie wniesiono uwag.

Ad.6

Rozpatrzono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września br. wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Gminy i Miasta Krajenka. Opinia ta była pozytywna.

Doszedł radny Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Informację przyjęto do wiadomości.

Ad. 7

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2013/2014 została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Do informacji nie wniesiono uwag.

Ad.8

Paweł Michalski Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” złożył informację dotyczącą pozyskanych środków oraz założeń do nowej perspektywy finansowej.

Składka Gminy i Miasta Krajenka w kadencji wyniosła 14 tys. zł. Gmina pozyskała środki w wysokości ponad 1 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 134zł. Krajenka zajmuje 3 miejsce jeżeli chodzi o pozyskanie środków ogółem, 2 miejsce w kategorii małych projektów. 

Jeżeli chodzi o nowy okres finansowanie LEADER 2014-2020 przygotowywane są nowe dokumenty, które określą priorytety i zasady finansowania. Są one na etapie uzgodnień w Komisji Europejskiej. Natomiast Lokalna Grupa działania jest w trakcie przygotowywania strategii rozwoju.

Środki w kolejnych latach mają być przeznaczone m.in. na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzeniu miejsc pracy oraz mają na celu wykorzystanie lokalnych zasobów. Nowe dokumenty przewidują także tzw. „projekty parasolowe” gdzie wnioski będą mogły składać nieoficjalne grupy typu Koła Gospodyń Wiejskich.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. 9.1

Doszedł radny Zbigniew Morgulec zwiększając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 15.

Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/298/2014 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.9.2

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/299/2014 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenia bonifikaty – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 9.3

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/300/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 9.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leszczynowej w Skórce.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/301/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy Leszczynowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad.9.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym,  podjęła uchwałę Nr XLI/302/2014 w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad.9.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/303/2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 9.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/304/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad.9.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2014 rok.

Do projektu Skarbnik Gminy wniosła autopoprawki.

Do budżetu gminy i miasta na 2014 rok wniesiono następujące zmiany:

1.     Dokonano zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 51.199,00 z czego:

1)    na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją ciągu pieszego łączącego kościół, salę wiejską i plac integracyjny w Paruszce” – zwiększenie 25.000zł,

2)    na zadanie „Odnowienie nawierzchni chodnika łączącego kościół, cmentarz i przystanek autobusowy – miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Głubczyn” – kwota 1.601,00zł, w związku z podpisaniem aneksu na mniejszą kwotę dofinansowania wynikającą z realizacji zadania na kwotę niższą niż pierwotnie planowano,

3)    na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Skórce” – kwota 1000zł, w związku z podpisaniem aneksu na mniejszą kwotę dofinansowania wynikającą z realizacji zadania na kwotę niższą niż pierwotnie planowano,

4)    dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 28.800,00 zł.

2.     Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 232.854 zł zgodnie z zawiadomieniami wojewody wielkopolskiego:

1)    na kwotę 1065zł w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej,

2)    na kwotę 158.659 w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

3)    na kwotę 306 zł w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zapewniono wkład własny w wysokości 77 zł),

4)    na kwotę 28.100 w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

5)    na kwotę 44.724 w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (zapewniono wkład własny w wysokości 11.181 zł).

3.     Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 90001 poprzez:

1)    Zmniejszenie o kwotę 56.916 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Krajence, ul. Sportowa,

2)    Zmniejszenie o kwotę 33.200zł na zadaniu „Budowa przepompowni przydomowych na terenie Gminy Krajenka.

4.     Dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 19.000,00 w następującym zakresie:

1)    w rozdziale 80104 o kwotę 14.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego,

2)    w rozdziale 80105 o kwotę 5000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Krajenka do specjalnego przedszkola niepublicznego.

5.     Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków r-ku dochodów jednostek budżetowych o kwotę 16.000zł, w tym:

1)    zwiększenie o kwotę 6000zł w planie Publicznego Przedszkola w Skórce,

2)    zwiększenie o kwotę 10.000zł w planie Publicznej szkoły Podstawowej w Krajence.

6.     Dokonano zmiany przedsięwzięć i ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok:

1)    W miejscowości Głubczyn przedsięwzięcie pn. „Remont drogi „ w wkopcie 4.500zł zastąpiono dwoma nowymi przedsięwzięciami pn. „Zakup kosy spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Głubczynie” w kwocie 2250 zł  i pn. „Zakup przyborów dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Głubczynie” w kwocie 2250zł,

2)     W miejscowości Dolnik zmieniono zakres przedsięwzięcia „Zagospodarowanie miejsca integracji” w kwocie 4.299,37 zł poprzez zaplanowanie dodatkowo remontu schodów. Z uwagi na fakt, iż zadania realizowane są na jednej działce zmianie uległ zakres przedsięwzięcia, które w chwili obecnej obejmuje niwelację terenu, nasadzenia, remont schodów na działce 192/1.

7.     Dokonano innych zmian w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu zapewnienia ciągłości działań gminy.

8.     Wzrost wydatków na zadania placówek oświatowych sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie 500000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XLI/305/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący poinformował, że do biura rady wpłynęły informacje o analizie oświadczeń majątkowych dokonanej przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Dokonano także analizy oświadczeń złożonych przez radnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Zgodnie z ww. analizami oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Zawierały usterki tj. nieadekwatne adresy nieruchomości, brak adresu nieruchomości, wpisany dochód zamiast dochodu i przychodu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających podjęcie działań wynikających z ustawy, tj. przeprowadzenie kontroli skarbowej.

 

Ad.11

Radny Piotr Jończyk pytał o prace prowadzone wzdłuż rzeki przy moście.

Stefan Kitela wyjaśnił, że wykonywane jest faszynowanie brzegu rzeki. Jest to zadanie własne Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jest to zadanie wieloletnie. W poprzednich latach prace obejmowały  obszar do mostu oraz od mostu drogowego do kolejowego. Jest to dobry początek do budowy promenady.

Radny Bogdan Długosz – wniosek o wycięcie barierek na zbiegu ulic Władysława Jagiełły i Rynek – jest tam bardzo wąski chodnik. Ponadto radny wnioskował o wyznaczenie tam przejścia dla pieszych.

Radny Marek Matysiak złożył zapytanie w sprawie podatków lokalnych. Radny pytał o powody braku projektu uchwały w tej sprawie tj. czy powodem są toczące się prace nad projektem ustawy. Radny wnosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Radny Marek Matysiak powiedział, że w Paruszce zbudowano chodnik, który podzielił mieszkańców. We wsi Paruszka nie ma chodników przy jezdniach, chodnik zbudowano przy jednej z posesji. Radny pytał, czy prawdą jest, że jest to jedna inwestycja.

Aleksandra Sawicka wyjaśniła, że chodnik był planowany przy kościele, jednak po uzgodnieniu – parkują tam samochody i chodnik zostałby zniszczony – chodnik wykonano w innym miejscu, aby inwestycja miała ten sam zakres, co we wniosku.

Radny Marek Matysiak pytał jak można zbudować chodnik tylko przy jednej nieruchomości. Podobno posesja ta należy do pracownika prokuratury. Jest to środek ulicy.

Burmistrz powiedział, że inwestycja ta nie dzieli ale łączy dwa miejsca o szczególnie dużym znaczeniu dla mieszkańców, tj. kościół i miejsce rekreacji. Jest tam także świetlica. Przejściem tym poprzednio ciężko było się przemieszczać w czasie deszczu.

Radny Jakub Niedźwiecki poinformował, że kilka dni temu na terenie szkoły podstawowej w Krajence nie działało oświetlenie.

Ad. 12

W wolnych głosach głos zabrali Henryk Szopiński radny województwa wielkopolskiego, Tomasz Fidler wicestarosta złotowski i Andrzej Pietrzak radny powiatu złotowskiego. Goście dziękowali samorządowcom z Krajenki za owocna współpracę, która wpłynęła na jakość życia mieszkańców Gminy.

W związku z kończącą się kadencją głos zabrał także Burmistrz Stefan Kitela. Burmistrz podziękował za współpracę mieszkańcom gminy, radnym, sołtysom, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu, swoim najbliższym współpracownikom, dyrektorom szkół i nauczycielom, radnym powiatowym Andrzejowi Pietrzakowi, Maciejowi Bujaczowi, zarządowi powiatu, staroście i wicestaroście oraz radnemu wojewódzkiemu Henrykowi Szopińskiemu.

Za współpracę dziękował także Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodnicząca Rady.

Ad.13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:45 zamknął XLI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady