OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Data zamieszczenia w Biuletynie zamówień publicznych i numer ogłoszenia

11.09.2015 r. nr 237936

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto  Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9, województwo wielkopolskie

powiat złotowski, 77-430 Krajenka, tel. 67 263 92 04, 67 263 92 05; faks 67 263 92 03, e-mail gmina@krajenka.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej – Krajenka ul. Szkolna – etap II

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I.        Przedmiot i zakres  zamówienia:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum (Pałac Sułkowskich) na budynek administracji publicznej – siedzibę Urzędu Gminy i Miasta w Krajence.

2.     Budynek  zlokalizowany w Krajence przy ul. Szkolnej, dz. nr 192/4 - wpisany jest do rejestru zabytków.

3.     Niniejsze zamówienie stanowi II etap przebudowy budynku.

4.    UWAGA:

Projekt budowlany dotyczy pełnej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są tylko roboty dotyczące poniżej wskazanego zakresu, opisanego w przedmiarach  robót.

5.     Zakres zamówienia obejmuje:     

a)    roboty ogólnobudowlane

-         wykonanie sufitów:

podwieszanych panelowych, oraz ognioodpornych sufitów z płyt gipsowo – kartonowych REI 30

(odstępuje się od przewidzianego w projekcie budowlanym odbicia tynków z sufitów),

-         wykonanie balustrad drewnianych i okładzin z płytek, przebudowanych w I etapie, schodów wewnętrznych SH-1 i SH-2,

-         stolarkę drzwiową:

demontaż ościeżnic, montaż drzwi wewnętrznych (zbliżonych stylistycznie do załączonego wzoru, w kolorze ecru);

montaż drzwi p.poż.;

demontaż okna i powiększenie otworu oraz montaż zewnętrznych, drzwi wejściowych;

renowacja i konserwacja drzwi wejściowych i wewnętrznych,

-         ściany:

zbicie i wykonanie nowych  tynków (w ilości wg kosztorysu) i ułożenie gładzi gipsowej, malowanie, zbicie glazury i ułożenie płytek w łazienkach;

-         posadzki:

zerwanie części istniejących i ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych, wykonanie podłóg z paneli (klasa używalności 31), wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,

-         roboty rozbiórkowe, wywiezienie i utylizacja odpadów,

-         docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania wełny mineralnej.

b)    instalacje elektryczne:

-         dostawa i montaż gniazd, łączników i opraw oświetleniowych (biały montaż) – oprawy typu LED zgodnie z kosztorysem zostaną zamontowane tylko w sali nr 12,

-         montaż zdemontowanych w I etapie  opraw – 150 szt. – oprawy po przeglądzie,

c)     instalację LAN:

-         montaż kabla krosowego w gnieździe abonenckim

-         montaż plakietek gniazd RJ45 (zakupionych w I etapie 74 – szt.)

d)    instalację telefoniczną

- dostawa i montaż gniazd abonenckich,

-     uruchomienie linii telefonicznej;

e)    instalacje sanitarne:

-    rozbudowa i przebudowa instalacji wodociągowej i wewnętrznej instalacji p.poż.,

-    rozbudowa i przebudowa instalacji kanalizacyjnej,

-    demontaż i montaż urządzeń sanitarnych,

-    demontaż w obecnej siedzibie urzędu i ponowny montaż 2 klimatyzatorów w pom. 15 (serwerownia).

 

6.    Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:

a)      projekt budowlany – zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej – Krajenka ul. Szkolna

b)      projekt wykonawczy  wewnętrznej, zalicznikowej instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej,

c)      przedmiar robót,

d)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

II.          Realizacja robót nastąpi w dwóch częściach.

W związku z realizacją zamówienia w roku 2015 i 2016 Zamawiający wymaga aby w 2015 r. wykonanych zostało co najmniej 50 % robót – do dnia 10 grudnia 2015 r.

Po zawarciu umowy – w terminie 5 dni - Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, haromonogramu robót,  wskazującego zakres i wartość robót przewidzianych przez wykonawcę do wykonania  w roku 2015 i 2016. Zamawiający nie wskazuje kolejności wykonywania robót, wymaga natomiast aby w 2015 r. osiągnięto co najmniej 50 % zaawansowania robót.

Wskazanie w harmonogramie bądź też wykonanie zakresu większego niż 50 % wartości całej oferty nie upoważni wykonawcy do żądania w 2015 r. większego wynagrodzenia. Płatność w 2015 r. wyniesie maksymalnie 50% wartości zadania.

 

III.          Wymagania jakościowe i materiałowe:

1.         Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, z wyjątkiem 150 szt. opraw oświetlenia (zdemontowanych w I etapie), 74 szt. plakietek gniazd RJ45 (zakupionych w I etapie), przeznaczonych do zamontowania w ramach niniejszego zamówienia, oraz 2 szt. klimatyzatorów (zdemontowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia).

2.         Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.         Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na plac budowy, planowane do wbudowania materiały i urządzenia, przedstawiając dokumenty pozwalające na ich zastosowanie i wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.). Wykonawca może użyć wyłącznie materiałów i urządzeń zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.         Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w  stosunku do wbudowywanych materiałów i urządzeń certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

5.         W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.

6.         Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o zbliżonych parametrach jakościowych i cechach użytkowych o nie gorszych parametrach.

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMOWIEŃ (CPV):

 

45 40 00 00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45 30 00 00-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Do 15 kwietnia 2016 r.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych).

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.    posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2.    posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót co najmniej 300 000 zł brutto.

 

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, tj. wykazu robót budowlanych (wg załącznika nr 4 do SIWZ) oraz dowodów potwierdzających, że co najmniej jedno zamówienie polegające budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót co najmniej 300 000 zł brutto, wskazane w wykazie robót budowlanych zostało wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających wartość robót w walucie innej niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,

 

4.    dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponował:

a)        1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), która odbyła co najmniej 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (lub nabyła uprawnienia na innych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych);

b)      1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

 

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, tj. oświadczenia wykonawcy (wg załącznika nr 5 i 6).

 

5.    sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeśli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 250 000 zł.

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających sytuacje finansową w walucie innej niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy:

 

III.4.1 ) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie lub złożenia poświadczeń:

                        Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poświadczeń dotyczących wykonania co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót co najmniej 300 000 zł brutto.

3)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

4)    oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

5)    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy na zasoby innych podmiotów, przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

-           informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2)    aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1)         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1)    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

 

III. 5) Inne dokumenty:

1)    wypełniony formularz Oferta – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)    dokument potwierdzający wniesienie wadium,

3)    pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,

4)    kosztorys ofertowy.

 

Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny i na etapie sprawdzania ofert nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

 

Kryteria i znaczenie:

Cena – 95 %

Okres gwarancji – 5%


IV.2.2) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 

1.     Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

a)   wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

b)   konieczność zastosowania innych materiałów, rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem prac;

2.     W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności. Z przyczyn w/w zmianie może ulec również wymagane w 2015 r. osiągnięcie stanu zaawansowania robót

3.     Termin końcowy wykonania umowy może zostać wydłużony jeśli nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 27 października 2015 r. Termin może zostać przedłużony o okres trwania opóźnienia w wyborze oferty.

4.     Odnośnie zakresu robót przewidzianego do wykonania w 2015 r. jeśli nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 27 października możliwe jest:

a)    wydłużenie terminu wykonania umowy, o okres trwania opóźniania, jednak nie dłużej niż o10 dni, lub

b)    zmniejszenie wymaganego poziomu zaawansowania robót proporcjonalnie do czasu trwania opóźnienia w wyborze oferty.

5.     Dopuszczalne są zmiany przyjętego harmonogramu robót, niewpływające na termin zakończenia robót oraz niezmieniające wymaganego poziomu zaawansowania robót w 2015 roku. Zmiana harmonogramu może nastąpić w formie pisemnej i wymaga akceptacji Zamawiającego, oraz wcześniejszego zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.     W przypadku zmiany stawki podatku VAT na realizowane roboty strony w drodze aneksu do umowy, w oparciu o wykonaną inwentaryzację robót, ustalą wysokość wynagrodzenia brutto na pozostały do wykonania zakres robót zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT.

7.     Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem), przez strony umowy.

8.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krajenka.pl/?c=178

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  pod adresem Urząd Gminy i Miasta w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 9,  77-430 Krajenka

 

IV.4.2) Termin składania ofert:

data: 28.09.2015 r.

godz. 13.00

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 9,  77-430 Krajenka, sekretariat - parter

 

IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni

 

IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFATA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie