UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU DO GODZINY 13.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Data zamieszczenia w Biuletynie zamówień publicznych i numer ogłoszenia

15.09.2015 r. nr 240 874

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto  Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9, województwo wielkopolskie

powiat złotowski, 77-430 Krajenka, tel. 67 263 92 04, 67 263 92 05; faks 67 263 92 03, e-mail gmina@krajenka.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I.        Przedmiot i zakres  zamówienia:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence, przy ul. Stanisława Polańskiego 3.

Zamówienie obejmuje budowę boiska lekkoatletycznego (obiektu treningowego) z jednoczesną modernizacją istniejącego trawiastego boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 45m x 27 m, oraz modernizacją oświetlenia. Ponadto zadanie obejmuje zakup niezbędnego wyposażania lekkoatletycznego dla obiektu.

 

2.     Zakres zamówienia obejmuje:

a)    budowę boiska lekkoatletycznego w skład którego wchodzą następujące elementy:

-         bieżnia okrężna 4 – torowa o długości 200 m z nawierzchnią poliuretanową,

-         bieżnia prosta jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 80 m z nawierzchnią poliuretanową,

-         rzutnia do pchnięcia kulą,

-         skocznia do skoku w dal i trójskoku usytuowana na przedłużeniu bieżni prostej,

-         skocznia do skoku wzwyż, z nawierzchnią poliuretanową, usytuowana w jednym z zakoli bieżni.

b)    zakup i dostarczenie wyposażenia lekkoatletycznego dla obiektu o charakterze treningowym:

dla konkurencji biegowych:

-         bloki startowe stalowe szkolno – treningowe – 5 szt.

-         płotki treningowe uchylne 68-106 cm – 20 szt.

dla skoku wzwyż:

-         stojak do skoku wzwyż – 1 kpl.

-         zeskok treningowy – 5x3x0,6 – 1 kpl.

-         pokrowce na zeskok – 1 szt.

-         poprzeczki treningowe do skoku wzwyż – 5 szt.

dla skoku w dal:

-         belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę tzw. zaślepką   - kpl.    2

-         sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni - szt.  1

dla pchnięcia kulą:

-         kule treningowe - 2,00 kg (różne średnice)           - szt. 2

-         kule treningowe - 3,00 kg (różne średnice)           - szt. 2

-         kule treningowe - 4,00 kg (różne średnice)           - szt. 2

-         kule treningowe - 5,00 kg (różne średnice)           - szt. 2

-         stojak na kule    -szt. -1

sprzęt pomiarowy, pomocniczy:

-         taśma miernicza stalowa do mierzenia długości 30 m - szt. 1

-         taśmy miernicze parciane do odmierzania rozbiegu - szt. 2

-         pachołki o wysokości 20 cm - szt. 20

sprzęt ogólny:

-         ławka dla zawodników - szt.        4

c)     modernizację istniejącego trawiastego boiska do gry w piłkę nożną (uzupełnienie i nawożenie trawy, obsianie terenu zniwelowanego),

d)    modernizację oświetlenia zewnętrznego – przestawienie 2 słupów i likwidację 1 słupa, ułożenie kabli,

e)    roboty rozbiórkowe,

f)     obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza.

 

3.     Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej:

a)   projekt budowlany – branża architektoniczna i elektryczna,

b)      przedmiar robót – branża architektoniczna i elektryczna ,

c)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

d)      geotechniczne rozpoznanie podłoża gruntowego .

 

 

II.                    Realizacja  robót nastąpi w dwóch etapach

 

 

Z uwagi na realizację zamówienia w roku 2015 i 2016, Zamawiający wymaga aby roboty wykonane zostały w dwóch etapach:

 

I etap  - do dnia 30 listopada 2015 roku

roboty obejmujące:

- pełny zakres robót dot. modernizacji oświetlenia,

- roboty ziemne obejmujące: usunięcie warstwy ziemi, korytowanie, dogęszczenie gruntu, wzmocnienie podłoża geowłókniną oraz wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej.

 

II etap – do dnia 30 czerwca 2016 roku

pozostały zakres przedmiotu zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania, wskazującego wartość poszczególnych elementów robót, wg wzoru załączonego do SIWZ.

Wykonanie w 2015 r. zakresu większego niż wymagany przez Zamawiającego  nie upoważni Wykonawcy do żądania w 2015 r. większego wynagrodzenia niż przysługujące za I etap.

 

III.                    Wymagania jakościowe i materiałowe:

1.         Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2.         Parametry nawierzchni poliuretanowej, wymagane przez Zamawiającego zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

3.         Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na plac budowy, planowane do wbudowania materiały i urządzenia, przedstawiając dokumenty pozwalające na ich zastosowanie i wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.). Wykonawca może użyć wyłącznie materiałów i urządzeń zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.         Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w  stosunku do wbudowywanych materiałów i urządzeń certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

5.         W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.

6.         Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMOWIEŃ (CPV):

 

45 21 22 00 - 8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Do 30 czerwca 2016 r.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie sześć tysięcy złotych).

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.    posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2.    posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie/remoncie obiektu sportowego, o wartości min. 300 000 zł brutto,  zawierające w swoim zakresie wykonanie (budowę) bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej o długości min. 200 m lub boiska o nawierzchni poliuretanowej.

 

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, tj. wykazu robót budowlanych (wg załącznika nr 4 do SIWZ) oraz dowodów potwierdzających, że co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie/remoncie obiektu sportowego, o wartości min. 300 000 zł brutto,  zawierające w swoim zakresie wykonanie (budowę) bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej o długości min. 200 m lub boiska o nawierzchni poliuretanowej, wskazane w wykazie robót budowlanych zostało wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających wartość robót w walucie innej niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

3.    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,

 

4.    dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponował:

 

a)        1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

b)       1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

 

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, tj. oświadczenia wykonawcy (wg załącznika nr 5).

 

5.    sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeśli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 250 000 zł.

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.

 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających sytuacje finansową w walucie innej niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy:

 

III.4.1 ) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie lub złożenia poświadczeń:

            Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poświadczeń dotyczących wykonania co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/remoncie obiektu sportowego, o wartości min. 300 000 zł brutto,  zawierającego w swoim zakresie wykonanie (budowę) bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej o długości min. 200 m lub boiska o nawierzchni poliuretanowej.

 

3)    oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

4)    informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy na zasoby innych podmiotów, przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

-           informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2)    aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1)         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1)    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

III.5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

 

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

1)    certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni,

2)    certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,

3)    karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, zawierająca parametry nawierzchni poliuretanowej,

4)    atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni,

5)    autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

 

III. 6 ) Inne dokumenty:

1)    wypełniony formularz Oferta – załącznik nr 1 do SIWZ,

2)    dokument potwierdzający wniesienie wadium,

3)    pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,

4)    kosztorys ofertowy.

 

Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny i na etapie sprawdzania ofert nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

Kryteria i znaczenie:

Cena – 95 %

Okres gwarancji – 5%


IV.2.2) Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

 

1.     Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

a)  wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

b)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;

c)   konieczność zastosowania innych materiałów, rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem prac;

2.     W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności.

3.     Termin końcowy wykonania umowy może zostać wydłużony jeśli nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 30 października 2015 r. Termin może zostać przedłużony o okres trwania opóźnienia w wyborze oferty.

4.     Odnośnie zakresu robót przewidzianego do wykonania w 2015 r. jeśli nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 30 października 2015 r. możliwe jest:

a)    wydłużenie terminu wykonania umowy, o okres trwania opóźniania, jednak nie dłużej niż o 15 dni, lub

b)    zmniejszenie wymaganego poziomu zaawansowania robót proporcjonalnie do czasu trwania opóźnienia w wyborze oferty.

5.     Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczących przesunięć zakresu robót pomiędzy etapami jeśli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe ich wykonanie w danym etapie,  o ile nie wpłynie to na wysokość wynagrodzenia przypadającego na dany etap. 

6.     W przypadku zmiany stawki podatku VAT na realizowane roboty strony w drodze aneksu do umowy, w oparciu o wykonaną inwentaryzację robót, ustalą wysokość wynagrodzenia brutto na pozostały do wykonania zakres robót zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT.

7.     Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem), przez strony umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krajenka.pl/?c=178

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  pod adresem Urząd Gminy i Miasta w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 9,  77-430 Krajenka

 

IV.4.2) Termin składania ofert:

data: 30.09.2015 r.

godz. 13.00

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 9,  77-430 Krajenka, sekretariat - parter

 

IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni

IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFATA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie