Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446), zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Krajence na dzień 29 czerwca 2016 roku, godz. 14:30. Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury - ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

 

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.   Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej.

5.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2015 rok i innych dokumentów oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2015 rok,

2)   udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2015 rok.

7.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

2)   sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

3)   wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krajenka,

4)   zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej nr 188,

5)   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka,

6)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025,

7)   zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok.

8.   Zapytania i wnioski radnych.

9.   Wolne głosy, informacje.

10.Zakończenie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       /-/ Adam Klaryński