Protokół Nr XXVII/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 30 grudnia 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 1230 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  Nieobecni radni Anatol Najmowicz oraz Paweł Wróbel.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek   - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie  uchwał  w sprawach:

a)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)      zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Krajenka,

c)      uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

d)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka,

e)      nabycia nieruchomości na mienie komunalne,

f)        nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (ul. Okrężna),

g)      nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (ul. Sportowa),

h)      delegowania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do organów Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” sp. z o.o.

i)        zmiany uchwały nr XXVI/121/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych,

j)        uchylenia uchwały nr XXII/101/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 r.

k)      zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok,

l)        projektu budżetu gminy i miasta na 2005 rok.

5.       Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

6.       Zapytania i wnioski radnych.

7.       Wolne głosy, informacje.

8.       Zakończenie.

 

Poinformował również, że w dniu 27 grudnia Burmistrz złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/85/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 kwietnia br. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Wniosek ten poddał pod głosowanie.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały do realizacji.

Przewodniczący poinformował, iż zostanie on rozpatrzony jako punkt 4ł.

 

Ad.2

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

W okresie od 4 grudnia do 30 grudnia 2004 roku kierownictwo Urzędu odbyło 2 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I. Wydano zarządzenia:

1.       Nr 184/04 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Postępowanie będzie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. EURO. W skład Komisji powołano: Barbarę Piechowską, Bożenę Hildebrandt oraz Grażynę Urbanek.

2.       Nr 185/04 z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie opłat za powielanie informacji publicznej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot zobowiązany ma ponieść dodatkowe koszty związane z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Również dotychczasowy, jak i już uchwalony nowy Statut Gminy i Miasta Krajenka przewidywał możliwość pobierania opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentów stanowiących informację publiczną. Na tej podstawie Burmistrz ustalił opłatę za sporządzanie kserokopii dokumentów, która wynosi 20 groszy za stronę A-4 i 40 groszy za format A-5. Opłacie nie podlega przetworzenie informacji na nośniki elektroniczne, o ile wnioskodawca dostarczy takie nośniki.

3.       Nr 186/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych z bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Powołano zespół w składzie:

a)      Tomasz Ciechanowski

b)      Renata Urbanek

c)       Kierownicy referatów Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

d)      Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zarządcy gminnych osób prawnych

Zespół będzie funkcjonował zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowy zakres informacji które mają być zamieszczane w Biuletynie wraz z podziałem kompetencji na referaty, jednostki organizacyjne oraz gminne osoby prawne określa załącznik do zarządzenia.

 

4.       Nr 187/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie powołania zespołu do realizacji spraw związanych z bieżącym utrzymaniem strony internetowej Gminy i Miasta Krajenka. Powołano zespól w składzie :

a)      Joanna Kasprzak  - redaktor - administrator systemu

b)      Kierownicy referatów Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

c)       Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zarządcy gminnych osób prawnych.

Kierownicy referatów Urzędu Gminy i Miasta w Krajence są odpowiedzialni za wytworzenie informacji w ramach ich referatów a kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych za wytworzenie informacji w ramach ich jednostek. Redaktor - administrator systemu odpowiedzialny jest za wprowadzenie na stronę internetową www.krajenka.pl informacji otrzymanych od pozostałych członków zespołu. Informacje publikowane na stronie internetowej Gminy i Miasta Krajenka mają zawierać treści promocyjno-informacyjne.

 

5.       Nr 188/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2005 za święta przypadające w sobotę. Za dzień 1 stycznia 2005 roku wyznaczono dzień wolny 2 maja 2005 roku.

6.       Nr 189/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie posiedzeń kierownictwa i dostarczania materiałów na posiedzenia kierownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Ustalono, iż co do zasady posiedzenia kierownictwa będą odbywały się w każdą środę, a wyjątkowo w innym terminie. Zarządzenie określa także terminy dostarczania materiałów na posiedzenia oraz sposób ich przygotowania.

7.       Nr 190/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, jako organ doradczy. Komisja opiniuje w szczególności: projekty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, wnioski o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego itp. Powołano Komisję w składzie: Mieczysław Karpiński, Stefan Leciejewski, Zygmunt Martenka. Komisja działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Burmistrza i stanowiącego załącznik do zarządzenia.

           II.      Zapoznano się z informacją Włodzimierza Hildebrandta Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence na temat rozliczenia remontu szkoły podstawowej w Skórce oraz projektem umowy na prace dodatkowe. W trakcie remontu zaszła konieczność rozszerzenia zakresu prac, dlatego podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie prac dodatkowych. Na działanie takie zezwalają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Dodatkowa umowa opiewa na kwotę 59.119, 39 zł. Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany „Mark” z Margonina.

         III.      Zapoznano się z informacją na temat podpisania umowy z firmą Ekspertyzy – Edukacja – Terapia „Ekster” Grzegorz Hryszkiewicz z siedzibą w Opolne Zdroju na wykonanie monitoringu stanu problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych w Krajence. Firma, której powierzono zadanie rozpoczęła już działania. Przeprowadzono pierwsze ankiety w szkołach. Ostateczny termin na wykonanie diagnozy upływa 25 stycznia 2005 roku.

          IV.       Zapoznano się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatura w Pile, w dniach 23 listopada do 8 grudnia 2004 roku w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W wyniku kontroli wezwano gminę do zaprowadzenia pełnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz zapewnienia kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, w terminie do 30 czerwca 2005 roku. Polecono także, w drodze zarządzenia pokontrolnego, aby gmina uregulowała stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania wód opadowych do środowiska, w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Gmina zwróciła się o przesunięcie terminu na realizację zarządzenia pokontrolnego do końca 2006 roku, ponieważ wyeliminowanie wskazanych naruszeń w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych wymaga nakładów finansowych i zaplanowania na powyższy cel środków w budżecie gminy. W budżecie na rok 2005 nie zaplanowano wydatków na realizację wskazanych zadań.

            V.      Rozpatrywano podanie o przydział lokalu mieszkalnego złożonego przez osobę samotną, która w świetle przepisów posiada status osoby bezdomnej. Podanie to było także przedmiotem obrad Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja w dniu 7 grudnia br. przeprowadziła wizję lokalną w pomieszczeniu gospodarczym w którym zamieszkiwała ww. osoba. Stwierdzono, że w pomieszczeniu brak jest wody oraz ogrzewania. Przebywanie w tym pomieszczeniu w okresie zimy mogłoby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję Burmistrza aby dokonać przydziału lokalu socjalnego na ul. Ogrodowej 3. Jest to jeden pokój wyposażony w piec kaflowy, posiada dostęp do wody na korytarzu i WC na zewnątrz budynku.

 

          VI.      Przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

a)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)      zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Krajenka,

c)       uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

d)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka,

e)      nabycia nieruchomości na mienie komunalne,

f)        nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (ul. Okrężna),

g)      nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (ul. Sportowa),

h)      delegowania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do organów Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” sp. z o.o.

i)        zmiany uchwały nr XXVI/121/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych,

j)        uchylenia uchwały nr XXII/101/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 r.

k)      zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok,

l)        zmiany uchwały Nr XVIII/85/04 rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Krajence podjętych podczas sesji w dniu 3 grudnia br.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 3 grudnia 2004 roku, podjęto 7 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1.       Uchwała Nr XXVI/120/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2.       Uchwała Nr XXVI/121/04 dotyczyła ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Wobec uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze. W związku z powyższym przygotowano projekt  zmieniający uchwałę w części, którą zakwestionowało RIO i poinformowano o tym fakcie Izbę.

3.       Uchwały Nr XXVI/122/04, XXVI/123/04 i XXVI/124/04 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym  zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4.       Uchwała Nr XVI/125/04 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

5.       W związku z uchwałą Nr XXVI/126/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej, wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wyrażenie opinii na temat możliwości spłaty zadłużenia. Pismem z dnia 20 grudnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała Przewodniczącego Rady o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec ww. uchwały. Izba zarzuciła gminie, iż suma kwot ustalonych w uchwałach dotyczących pożyczek jest wyższa niż planowane dochody z tego tytułu. W związku z powyższym przygotowano zmianę do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizacje oczyszczalni ścieków w Krajence, która nie będzie zaciągnięta w roku bieżącym. Zwrócono się także do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wstrzymanie lub umorzenie postępowania nadzorczego. Posiedzenie kolegium Izby odbyło się dnia 29 grudnia 2004 roku.

 

Ponadto wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przesłane do Wojewody Wielkopolskiego w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono zastrzeżeń.

 

Ad. 4a

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji jego uwadze uszła sprzeczność w programie profilaktyki i w budżecie gminy i miasta na 2005 rok. Program opiewa bowiem na kwotę 85 tys. zł, natomiast w budżecie na ten cel przewidziano 100 tys. zł.

 

Skarbnik przypomniał, iż na Komisjach mówił o tym przy okazji omawiania projektu budżetu. Jedną z autopoprawek zmniejszono środki na działalność prowadzoną w ramach Programu profilaktyki ze 100 do 85 tys. zł. Plan na ten cel zmniejszono po przeanalizowaniu tegorocznych wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu oraz w związku z planowanymi zmianami w prawie, które mogą obniżyć wpływy z tego tytułu.

 

Stefan kitela powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji pytał o formy realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności profilaktycznej oraz w ramach programu „Pomocna Dłoń”

 

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż wszyscy są dobrze zorientowani, że organizowany jest Festiwal oraz, że już tradycyjnie z Programu profilaktyki przeznacza się na powyższy cel środki. W roku bieżącym planuje się 8 tys. przy ogólnych kosztach organizacyjnych rzędu 50 tys. zł. W większości są to środki zewnętrzne, a udział gminy wynosi ok. 20%. Celowym jest aby gmina miała w nim swój udział. Festiwal dużo wnosi jeżeli chodzi o promocję gminy. Kiedy zaprasza się zespoły w ramach programu profilaktyki ma to podobne przełożenie. Idee o których mówi ustawa, festiwal również ze sobą niesie.

 

Zofia Urbanek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wyjaśniła,  iż środki w wysokości 11 tys. zł będą przeznaczone na prowadzenie programów w szkołach. Co roku firmy przesyłają oferty, które są analizowane przez Komisję. Wybierane SA te, które komisja uznaje za najlepsze. Obecnie jeszcze nie wiadomo jakie to będą programy.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż na Komisji usłyszał, iż do realizacji programu będą włączeni policjanci, którzy bezpłatnie będą pomagać w działaniach profilaktycznych. Odnosząc się do Festiwalu stwierdził, iż mówiono, że w roku minionym zakupiono baloniki, koszulki oraz przeprowadzono konkursy. Jego zdaniem 8 tys. to duża kwota w porównaniu do 10 tys. przeznaczonych na roczne utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej.

 

Zofia Urbanek wyjaśniła, iż decyzja należy do Rady. Prowadzenie świetlic jest celem słusznym i uzasadnionym, jednak niekonieczne gmina musi je utrzymywać sama.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Oddano 12 głosów za, 1 przeciwko, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVII/127/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 4b

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Krajenka.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/128/04 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 4c

Wiceprzewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego – załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Radny Wacław Jamróz poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Społecznej długo dyskutowano na projektem regulaminu oraz wypracowano i przyjęto wnioski. Prosiłby Przewodniczącego lub z-cę Przewodniczącego Komisji o ich przedstawienie w dalszej części obrad. Podczas posiedzenia Komisji wnosił zastrzeżenia do  § 4 pkt 3 regulaminu, gdzie jego zdaniem winien być zapis, że zwiększenie wynagrodzenia przysługiwałoby na czas określony. Po głębszej analizie jego niepokój budzi źródło finansowania tej podwyżki. Stosownych przepisów nie znalazł w Karcie Nauczyciela. W art. 30 ust. 7 Karty mówi się, że organ prowadzący szkołę może podwyższyć stawkę wynagrodzenia zasadniczego, przekazując środki na ten cel. Standardy wynagradzania określa Karta Nauczyciela i dotyczy ona wszystkich. W Regulaminie jest raczej mowa o dodatkowej premii uznaniowej dla wybranych. Byłyby to pojedyncze przypadki i spowodowałoby wielkie szkody społeczne. Dlatego jego zdaniem, należałoby się nad tym zastanowić. Jeżeli gminę stać, to może zwiększyć środki na ten cel, poza subwencją, dla wszystkich. Jeżeli przepis miałby zostać, to należy go rozszerzyć i dopracować. Wg niego gminy nie stać na taką podwyżkę, ponieważ w budżecie brakuje nawet na bieżące remonty. Należy także zaznaczyć, że płace nauczycieli są corocznie waloryzowane, a rzeczy określone w regulaminie są niejako dodatkowe.

 

Burmistrz powiedział, iż przychyla się do propozycji W. Jamroza aby wykreślić z regulaminu ww. zapis. Wprawdzie wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych są często niższe niż wynagrodzenie minimalne i wtedy należy je wyrównać. Jest to wtedy umotywowany wniosek dyrektora, aby w takiej sytuacji podnieść płacę do płacy minimalnej. Mówi o tym kodeks pracy i ustawa, dlatego nie ma nic przeciwko temu, aby z tego zapisu zrezygnować.

 

Radny Jamróz powiedział, iż w takim przypadku należy zaznaczyć, że jest to podwyżka socjalna. Inaczej można by myśleć, że chodzi tu o każdego nauczyciela, także dyplomowanego, który ma już w tej chwili dość wysoką pensję. Nauczyciele nie należa już do grup o najniższym uposażeniu. Jeżeli Burmistrz uważa, że można to wykreślić, to na dziś jest to dobre rozwiązanie. Można do sprawy powrócić w przyszłym roku: przemyśleć i ustalić kryteria.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż art. 30 Karty Nauczyciela precyzuje intencje, ale ponieważ określa to ustawa, przepis z regulaminu może zostać usunięty.

 

Propozycja W. Jamroza dotycząca wykreślenia § 4 pkt 3 została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

 

Radna Bogumiła Maciejewska – z-ca Przewodniczącego Komisji Społecznej poinformowała, iż Komisja proponowała, aby stawkę dodatku funkcyjnego dla dyrektora placówki powyżej 12 oddziałów ustalić na poziomie 50%, a nie 60%. Członkowie Komisji proponowali powyższą poprawkę jednogłośnie. Byłoby to bardziej sprawiedliwe w odniesieniu do dyrektorów pozostałych placówek. Jeżeli chodzi o poprawkę w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, Komisja wnosiła o możliwość przyznawania tego dodatku w wysokości do 20%, tak jak w przypadku dyrektorów placówek. Prosiła o dokładne podanie propozycji przez wnioskodawcę tj. radnego W. Jamroza.

 

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż była to wprawdzie propozycja radnego Stefana Kiteli, jednak został upoważniony do jej przekazania. Propozycja jest następująca:

„Dodatek motywacyjny nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (dyrektora). Dodatek jest przyznawany w ramach limitu środków wynoszącego 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w danej placówce oświatowej.” Zapis taki nie powoduje zwiększenia obciążenia budżetu gminy. Limit środków na dodatki motywacyjne wynosiłby 5% środków na wynagrodzenia dla danej placówki i w ramach tej puli dyrektor i burmistrz decydowaliby o podziale środków. Nie byłoby to nic nowego, ponieważ zapis taki funkcjonował już wcześniej. Problemem było określenie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że podział środków jest bardzo trudny. Nie podjął się tego zadania, kiedy miał do dyspozycji jako dyrektor 1%. Teraz skoro ma to być 5% pula będzie obecnie dość duża i dyrektorzy będą mieli dużo pracy. Nauczyciele mają różne stawki wynagrodzenia zasadniczego i nie zawsze 5 % u jednego nauczyciela, jest to samo kwotowo, co u drugiego.

 

Doszedł radny Anatol Naumowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Burmistrz poinformował, iż analizował propozycje Komisji Społecznej. Proponowany zapis że dla nauczycieli 5 % dla dyrektorów do 20% funkcjonował cały czas od początku samorządu. Dyrektorzy szkół gminnych mają określony czas na pracę z uczniami i na administrowanie szkołą. Kiedyś taki zapis funkcjonował, że dyrektorzy do 4 godzin, wicedyrektorzy od 7 do 12.Funkcjonowanie szkoły zależy od dyrektora i od tego jak potrafi ją zorganizować i wprowadzić właściwą atmosferę. Zdaniem burmistrza traktowanie nauczycieli i dyrektorów na tym samym poziomie byłoby niewłaściwe. Dyrektor, który ma dużo godzin lekcyjnych- mówi w tej chwili o powiecie, gdzie nauczycieli mieli po 12 i bywało że16 godzin - nie ma czasu na administrowanie. Dyrektor wówczas uczy i pozoruje administrowanie. Jemu zależy aby dyrektor administrował i był faktycznym przedstawicielem organu prowadzącego, który organizuje pracę szkoły, zabiega o środki zewnętrzne, zabiega o zabezpieczenie remontów i wszystkiego co jest niezbędne dla funkcjonowania szkoły. Nie chciałby więc aby dyrektor dorabiał zwiększając swoje godziny lekcyjne, ograniczając czas na administrowanie. Dlatego propozycja została podtrzymana. Takie były intencje proponowanego zapisu. Dodatki takie mogą wchodzić, kiedy gmina ma pełne zabezpieczenie finansowe na funkcjonowanie szkół. W budżecie subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni potrzeb normalnie funkcjonującej oświaty. Stworzono z tego powodu rezerwę. Obecnie subwencja nie zabezpiecza funkcjonowania oświaty. Zapis umożliwia przyznawanie dodatków, ale zależy to od możliwości finansowych danej szkoły. Dlatego Burmistrz proponował, aby pozostawić zapis w dotychczasowej formie.

 

Radny Wacław Jamróz zaznaczył, iż nie ma nic przeciwko 20% dodatkowi motywacyjnemu dla dyrektorów. Chodzi mu tylko o możliwość przyznawania 20% dodatku dla nauczyciela, jeżeli zdaniem dyrektora na to zasłużył. W gronie nauczycieli są różne osoby: takie które pracują za te pieniądze, które państwo daje i są tacy którzy robią dużo więcej. Myśli, że tych ludzi warto nagrodzić. Należy przy tym zauważyć, iż o ile jeden nauczyciel dostanie 20%, to inni czterej nie otrzymają dodatku wcale. Będzie to wówczas rzeczywiście dodatek motywacyjny. Burmistrz wspomniał dobre czasy, kiedy Dyrektorzy mieli do 20% dodatku. Radny przypomniał także, iż w ostatniej kadencji dyrektor miał, jak każdy nauczyciel 1% dodatku motywacyjnego.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek W. Jamroza, który został zaakceptowany na Komisji jednogłośnie, dotyczący możliwości przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego w kwocie do 20%, z ogólnej 5%  puli, stanowiącej wynagrodzenie dla danej placówki.

 

Rada przyjęła wniosek jednogłośnie.

 

Przegłosowano także wniosek dotyczący ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora placówki powyższej 12 oddziałów na poziomie 50%. Wniosek został przyjęty 12 głosami za i przy 2 glosach wstrzymujących..

 

Burmistrz zapytał, czy w treści zmian które proponował Przewodniczący, jeżeli chodzi o dodatek motywacyjny, było słowo „do”.

 

Przewodniczący powiedział, że tak „do 20%”.

 

Burmistrz zapytał, czy w jednym i drugim przypadku.

 

Przewodniczący odpowiedział, iż tak.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie z przyjętymi poprawkami.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/129/04 w  sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego – która stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu.

 

Ad. 4d

Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/130 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 4e

Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/131/04 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (ul. Okrężna).

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/132/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

                                                                                                                        

Ad. 4g

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (ul. Sportowa).

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/133/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 4h

Wiceprzewodniczący Henryk Kania odczytał projekt uchwały w sprawie delegowania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do organów Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” sp. z o.o.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/134/04 w sprawie delegowania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do organów Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” sp. z o.o.- która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 4i

Wiesława Żujew poinformowała, iż w związku z postępowaniem nadzorczym wszczętym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu wobec uchwały Rady dotyczącej stawek podatku od środków transportowych, zaszła konieczność zmiany § 1 pkt 3 i 6. W pierwotnej wersji opracowano projekt zmiany uchwały Nr XXVI/126/04 z dnia 3 grudnia 2004 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa zasugerowała jednak, że należy uchylić poprzednią uchwałę i podjąć nową z uwzględnieniem nowych stawek, w tej części, gdzie uchwała była niewłaściwa. Nową uchwałę otrzymali radni podczas posiedzeń Komisji, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany poprzedniej uchwały – załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Radny Piotr Gniot zauważył, że Wiceprzewodniczący popełnił błąd, ponieważ Rada nie ma zmieniać poprzedniej uchwały, a podjąć nową z nowymi stawkami w pkt 3 i 6, takimi jak odczytał Wiceprzewodniczący.

Wniosek radnego Gniota został przyjęty jednogłośnie.

 

Rada Miejska w Krajence, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/135/04 w sprawie uchwalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych- która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 4j

Wiceprzewodniczący H. Kania odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  nr XXII/101/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 r.

 

Skarbnik Gminy poinformował, iż w projekcie budżetu na 2005 rok zadanie „modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence” zostało ujęte w kwotach zawierających wydatki objęte uchwałą nr XXII/101/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku, w związku z czym stała się ona bezprzedmiotowa. Pozostawienie uchwały spowodowałoby konieczność wydzielenia na rachunku bankowym kwoty 700 tys. zł, która miała pochodzić z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pożyczka ta nie została zaciągnięta z powodu przedłużającej się procedury związanej z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy Sporowskich.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/136/04 w sprawie uchylenia uchwały  nr XXII/101/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 r. – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

Ad. 4k

Skarbnik omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok.

Na zwiększenie planu składają się zwiększenie planu dotacji i subwencji, w tym na zakup książek do biblioteki publicznej, na adaptację pomieszczeń szkolnych w gimnazjum oraz na oświetlenie uliczne.

Dokonano także korekty dochodów związanej z urealnieniem planu. Pozostałe przesunięcia miały na celu sfinansowanie kosztów remontu szkoły podstawowej w Skórce.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/137/04 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok – która stanowi załącznik nr 15  do nin. protokołu.

 

Ad. 4l

Projekt budżetu gminy i miasta na 2005 rok stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

Skarbnik Gminy przedstawił autopoprawki do budżetu oraz przypomniał, iż radni otrzymali projekt uchwały budżetowej po poprawkach. Podstawowe zmiany związane są z obniżeniem planu na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, z kwoty 100 tys. zł do kwoty 85 tys. zł. Zwiększył się o kwotę 5170 plan na oczyszczalnię ścieków. Są to środki od wojewody, jako pierwsza transza dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków. Zmiana ta spowodowała dopisanie odpowiednich kwot w odpowiednich miejscach uchwały. Wzrosła też pozycja dotycząca kwoty dotacji.

Skarbnik zaprezentował także uchwałę nr SO 12/8/04 Pi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2005 rok. Opinia stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Radny Wacław Jamróz prosił o przedstawienie wniosków rad sołeckich przyjętych do realizacji w 2005 roku.

 

Skarbnik poinformował, iż do budżetu przyjęte zostało oświetlenie wsi Czajcze, gdzie ma zostać zainstalowanych 12 punktów świetlnych oraz zadanie zgłoszone przez Radę Sołecką Krajenki – modernizacja amfiteatru w Krajence. Inne wnioski umieszczone zostały w wydatkach bieżących. Rady Sołeckie wnioskowały np. o zwiększenie dotacji na działalność klubów sportowych. Kwota w budżecie została zaplanowana na poziomie takim samym jak w 2004 roku, jednak z puli tej nie będą już korzystały Uczniowskie Kluby Sportowe. Również remonty dróg, o które wnioskują Rady, są zaplanowane w wydatkach bieżących. Zakupy żużla na powyższy cel nastąpiły jeszcze w tym roku. Jeżeli chodzi o remonty dróg, żadne z sołectw nie jest pomijane. Zwiększone zostały również wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, co również postulowano we wnioskach do budżetu. Inne postulaty w sprawie oświetlenia będą realizowane w miarę możliwości w trakcie roku. Na początku roku budżet musi być zbilansowany. Z powodu zadłużenia Państwa ograniczono możliwość zadłużania się samorządów do 29,3%. Dlatego nie można zaciągać długów na działalność bieżącą.

 

Radny Henryk Kania nawiązał do opinii o budżecie sporządzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, gdzie wniesiono zastrzeżenie odnośnie kwoty planowanych kredytów.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż Izba zsumowała kwotę upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania bieżących zobowiązań do spłaty zadłużenia. Przepisy jednak mówią, że kwoty kredytów na prefinansowanie nie są wliczane do limitów. Całość zadłużenia gminy dotyczy przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków unijnych, nie wchodzących do limitu. Z tego powodu została wniesiona do budżetu autopoprawka omawiana podczas posiedzeń Komisji.

 

Radny Stanisław Michalski pytał jaki był wynik postępowania nadzorczego wobec uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej podjętej podczas ostatniej sesji. Posiedzenie Izby w tej sprawie miało się odbyć 29 grudnia br.

 

Skarbnik poinformował, iż postępowanie zostało umorzone. Według Izby gmina zamierza zaciągnąć więcej pożyczek, niż określone w budżecie przychody z tego tytułu. Jednak pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004 roku nie będzie, dlatego nie zachodzi przekroczenie limitu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby zasygnalizować kwestie wniosków rad Sołeckich. Zgłaszane wnioski SA przeanalizowane przez rady i mieszkańców. Chciałby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, aby w nowym budżecie takie wydatki były uwzględniane, aby zgłaszane postulaty nie poszły w zapomnienie. Jeżeli konieczna jest poprawa oświetlenia lub wycięcie jakiegoś drzewa, to nie należałoby o tym zapominać i realizować wnioski w przyszłych latach.

 

Radny Piotr Gniot – zwrócił uwagę na załącznik dotyczący środków specjalnych. Jego daniem popełniony został błąd rachunkowy, gdyż plany dochodów i wydatków winny się bilansować. 

 

Skarbnik powiedział, iż dokona korekty w załączniku.

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 głosami za i przy jednym glosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXVII/138/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok – która stanowi załącznik nr 18  do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił kilkunastominutową przerwę w obradach.

 

Ad. 4ł

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Henryk Kania odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/85/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Skarbnik poinformował, iż przygotowanie projektu uchwały dało Izbie podstawę do umorzenia postępowania nadzorczego wobec uchwały z dnia 3 grudnia br. w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie inwestycji realizowanej przy współudziale funduszu SAPARD. Należy ją podjąć aby rozwiać wątpliwości Izby co do wykorzystania limitu zadłużenia. Obecnie jest zbyt mało czasu na toczenie sporów z Izbą w tym zakresie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/139/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/85/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż zanim udzieli odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych, chciałby odnieść się do wypowiedzi Skarbnika w sprawie zadłużenia gminy. Z wypowiedzi Skarbnika można było odnieść wrażenie, że gmina jest bardzo zadłużona. Obecne zadłużenie gminy wynosi ok. 150 tys. zł, w 2002 roku wynosiło 700 tys. zł Kredyty o których mówił Skarbnik, to kredyty zaciągnięte w celu zapłacenia faktur dla wykonawców, a które będą spłacane z funduszy unijnych. Podstawą do zwrotu środków są zapłacone faktury. Zadłużenie będzie się mieścić w kwotach gwarantowanych przez unię. Obecnie gmina posiada 50 tys. zł długu w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska. Była to pożyczka na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej i Krótkiej oraz ok. 100 tys. zł na modernizację oświetlenia. Należy zauważyć, że przy zmniejszającym się zadłużeniu poziom inwestowania będzie coraz większy. W roku przyszłym inwestycje wyniosą ok. 40 mln zł a 75% wydatków będzie pochodzić ze środków pozabudżetowych.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 3 grudnia 2004 roku zgłoszone zostały dwa wnioski.

 

Radny Czesław Bannach prosił aby zwrócić się do przewoźnika dowożącego dzieci do szkół gminnych, aby w przypadku problemów z uruchomieniem autobusów informował o opóźnieniach, ponieważ w przypadku braku takiej informacji dzieci nie wiedzą co mają robić. Część z nich czeka w szkole czy w sklepie, część idzie do domu.

Odpowiedzi na ten wniosek udzielił dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence. Dyrektor poinformował, iż przeprowadzono rozmowę z przewoźnikiem i zobowiązano go, aby w przypadku większych opóźnień, powiadamiał sołtysów bądź placówki szkolne w terenie. Dzieci dojeżdżające zostały poinformowane przez dyrektorów szkól i opiekunów sprawujących opiekę w trakcie dowozu, o miejscu oczekiwania na autobus w razie opóźnienia. W Podróżnej dzieci mają oczekiwać na autobus w budynku szkolnym.

 

Radny Henryk Kania złożył zapytanie w sprawie pisma Burmistrza skierowanego do Zarządu Powiatu w Złotowie dotyczącego współfinansowania inwestycji na drodze Krajenka- Pogórze. Radny pytał dlaczego gmina miałaby uczestniczyć w zadaniu aż w 50%, skoro droga ta jest drogą powiatową. Zdaniem radnego gmina posiada wiele dróg własnych wymagających remontu.

W 2003 roku gmina miała możliwość uzyskania środków finansowych  na modernizację przedmiotowej Drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50% kosztów zadania. Zwrócono się do Zarządu Powiatu Złotowskiego o współfinansowanie tej inwestycji w pozostałych 50%, co spowodowałoby, że udział finansowy gminy byłby pokryty z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tak więc gmina nie poniosłaby żadnych kosztów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Było to możliwe ponieważ powiat do dziś nie uregulował statusu prawnego tej drogi, tak jak i innych. Odpowiedź powiatu była taka, że mogą dać 25% środków, wobec czego gmina zrezygnował z inwestycji. Czasami tak bywa, że pieniądze można wydać wyłącznie na określoną drogę.

 

Ad. 6

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż na poprzedniej sesji Rady prosiła o wsparcie inicjatywy mieszkańców odnośnie oświetlenia kościoła w Skórce. Oczekiwała w związku z tym kontynuacji wypowiedzi Skarbnika. Pan Burmistrz nie odniósł się jednak do tej wypowiedzi.

 

Burmistrz powiedział, iż Skarbnik dobrze wyjaśnił, iż istnieją pewne progi. Nie kwestionuje oczekiwań Rad Sołeckich i grup mieszkańców. Jednak są określone środki finansowe. Nie można deklarować, że zostanie coś zrobione, jeżeli nie ma pewności co do środków finansowych. Zobaczymy jaka będzie realizacja dochodów i nadwyżka budżetowa. Obecnie dyrektor szkoły podstawowej w Krajence sugeruje, że należy rozpocząć wymianę okien w szkole, których stan stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Być może będzie w tej sprawie proponował jakieś rozwiązanie. Ostatni rok jest możliwość skorzystania z rezerwy budżetowej Ministerstwa Oświaty. Rezerwa ta nie wynosi już 1% lecz 0,7%. Kiedy będzie się tę sprawę rozważać, radni muszą zdecydować co jest najważniejsze. Powiedział, iż nie mówi „że nie”.

 

 

 

Ad. 7

Przewodniczący rady Stefan Kitela złożył oświadczenie, które stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

 

Zdzisław Olczyk powiedział, iż chciałby w imieniu własnym i jako przedstawiciel Unii Wolności złożyć na ręce Marii Polańskiej – życzenia noworoczne dla samorządu powiatowego, na ręce Stefana Kiteli – dla radnych gminy i miasta Krajenka oraz Burmistrzowi oraz mieszkańcom Krajenki.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się do osób odpowiedzialnych za oświetlenie na terenie gminy aby zwróciły uwagę na czas gaśnięcia lamp we wsiach Dolnik, Paruszka i Żeleźnica. Wg jego odczucia lampy palą się zbyt długo tj. jeszcze po godzinie 8.

Zapytał także kto zapłacił za ekspertyzę prof. Szewczyka: gmina, czy Pan Sekretarz. Powiedział, iż podczas wyboru Sekretarza nie omylił się nie ufając mu w 100% i wstrzymując się od głosu. Sekretarz powiedział, że będzie starał się w różny sposób współpracować, a obecnie zabawił się w podchody. Jest to jego zdaniem bardzo przykre.

 

Burmistrz powiedział, iż w związku z zakończeniem roku chciałby życzyć wszystkiego dobrego i zaprosić mieszkańców na Rynek na przywitanie Nowego Roku.

 

Przewodniczący podziękował za życzenia które wpłynęły na jego ręce. Sam również w imieniu rady rozesłał życzenia z okazji Świąt oraz Nowego roku. Życzył także udanej zabawy noworocznej.

 

Ad. 8

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 1605 zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                       Stefan Kitela

Referent                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej