Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, ze zm.),

zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 3 marca 2017 roku, godz. 14:00.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)     zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krajence Nr XXIV/152/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej,

2)     dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz przedszkoli do nowego ustroju szkolnego,

3)     wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka darowizny udziału w nieruchomości położonej przy ul. Ks. Bol. Domańskiego i ul. St. Polańskiego,

4)     udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie,

5)     udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka – Podróżna”,

6)     zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2017 rok.

3.     Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   /-/ Adam Klaryński