GOS.6733.5.2017

 

 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA     

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę oświetlenia ciągów pieszych i dróg rowerowych na ternie miasta Krajenka, na działkach:

O  obręb geodezyjny nr 0084, działki nr: 56/6, 56/5, 66/1, 66/2, 72/3, 85,  65/1, 65/2, 65/3, 65/4.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.