Krajenka, dnia  19 maja 2017r.

 

                                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                                                        do zarządzenia Nr  280/2017

                                                                                                         Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                                              z dnia 19 maja 2017.r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 roku, dotyczący zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

I. Rodzaj zadania:

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Tytuł zadania

Organizacja IV Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

II. wysokość środków publicznych na realizację zadania:

4.000, 00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

Postepowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z poźn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
  2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.
  3. Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków lub wkładu rzeczowego i osobowego nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
  4. Koszty administracyjne – mogą stanowić do 15 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Koszty administracyjne oparte są na kosztach rzeczywistych i powinny być obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

 

IV.  Termin i warunki realizacji zadania

Okres realizacji zadania:  od dnia 03 lipca 2017 r. do 15 sierpnia 2017r.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu IV Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Rozgrywki odbędą się w dniach 29-30 lipca 2017r. na stadionie Miejskim w Krajence w ramach imprez dodatkowych z okazji „Dni Krajenki”. Organizator turnieju organizuje rozgrywki przy pomocy wykwalifikowanych trenerów i sędziów z zapewnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka, a wyłonionym Oferentem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016r., poz. 1300).

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9:00 dnia 12 czerwca 2017r. (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu). Oferta musi być złożona na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300) – uwaga nowy wzór ! oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut, uchwała), pod rygorem jej odrzucenia.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

- aktualne umocowanie/a osób reprezentujących oferenta,

- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

- oferent winien przedstawić uprawnienia stosowne do wykonania zadania dla osób które, będą je wykonywały

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i oferenta.

3. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

4. Oferta powinna zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy i Miasta Krajenka i nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę poniższe kryteria i im jednocześnie nadaje się następująca wagę:

-  możliwość realizacji zadania publicznego (od 1 do 5 pkt)

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania (od 1 do 5 pkt)

- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować zadanie publiczne (od 1 do 5 pkt)

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (od 1 do 5 pkt)

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (od 1 do 5 pkt)

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (od 1 do 5 pkt)

Na ocenę końcową składa się suma wszystkich punktów.

Oferty spełniajace powyższe kryteria oceniane będa przez Komisjią powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, który po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji dokona ostatecznego wyboru ofert.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia  26 czerwca 2017 roku.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 27 czerwca 2017 roku do godziny 15.30 w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Zastrzega się możliwość przyznania dotacji w wysokości niższej, aniżeli wnioskowana w ofercie.

6.  Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

7. Podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. Brak podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w wymaganym terminie uważa się za wycofanie z realizacji złożonej oferty.

8. Jeżeli wysokość dotacji przyznanej w rozstrzygnięciu konkursu jest niższa aniżeli wnioskowana podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, decyduje data wpływu korekty oferty).

9. Od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

VII. Wysokość środków przekazanych na realizację takiego samego rodzaju zadań, jak w tytule ogłoszenia w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim nastąpiło w następującej wysokości:

- 0 zł