Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 1817 z późn. Zm.) ze względu na niezłożenie ofert, unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Letnia Galeria” – zagospodarowanie placu w centrum miasta Krajenka.