Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze wniosków o finansowe wsparcie rozwoju sportu w Gminie i Mieście Kraje

Nabór wniosków o finansowe wsparcie rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłasza nabór wniosków o wsparcie rozwoju sportu
w Gminie i Mieście Krajenka na zadania z zakresu sportu realizowane w 2018 roku we wszystkich dyscyplinach sportowych, w których realizowany jest cel publiczny Gminy i Miasta Krajenka, jakim jest:

- poprawa warunków uprawiania sportu,

- upowszechnienie i krzewienie sportu na terenie Gminy Krajenka,

- promowanie uprawiania różnych dyscyplin sportu i zdrowego stylu życia,

- zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

§ 1.

 

1. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się kluby sportowe mające siedzibę na terenie gminy Krajenka, nie należące do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotację celową mogą także otrzymać kluby, które organizują imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, jeżeli ta impreza przyczynia się do istotnej popularyzacji dyscypliny sportowej.

 

§ 2.

 

Zasady przyznawania dotacji:

1) Udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań w zakresie sportu odbywa się na wniosek klubu sportowego.

2) Klub sportowy składa wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały

Nr XXII/89/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 1490) w terminie do 30 września 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka  lub listownie na adres: 77-430 Krajenka ul. Szkolna 17  (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Krajenka).

3) Wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby – zgodnie ze statutem, KRS lub innym rejestrem.

4) Dotowane z budżetu Gminy i Miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Krajenka lub na rzecz jego mieszkańców.

5) Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) niekompletne,

b) nieprawidłowo wypełnione,

6) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7) Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) poziom sportowy, jaki reprezentuje klub w danej dyscyplinie ( od 1do 5 pkt.),

b) zainteresowanie dyscypliną sportową wśród mieszkańców gminy Krajenka( od 1do 5

pkt.),

c) dotychczasowe osiągnięcia sportowe ( od 1do 5 pkt.),

d) posiadane zasoby kadrowe (liczba trenerów i instruktorów oraz ich kwalifikacje), rzeczowe, sprzętowe oraz doświadczenie w działalności sportowej w dyscyplinie, której wniosek dotyczy ( od 1do 5 pkt.),

e) charakterystyka bazy sportowej będącej w dyspozycji wnioskodawcy przeznaczonej do realizacji zadania ( od 1do 5 pkt.),

f) prawidłowość i terminowość rozliczania się z otrzymanych dotychczas środków finansowych na realizację zadań publicznych gminy Krajenka ( od 1do 5 pkt.),

g) całkowity koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz udział środków własnych
( od 1do 5 pkt.),

h) udział w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania ( od 1do 5

    pkt.),

i) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy ( od 1do 5 pkt.).

§ 3.

 

1. Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

2. Po zakończeniu procedury konkursowej Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiadomi
o wynikach konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta Krajenka (
www.krajenka.pl), BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka.

 

§ 4.

 

1. Przekazywanie środków finansowych odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a podmiotem, któremu przyznano dotację.

2. Podmiot dotowany w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXII/89/2011  Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2014 r. poz. 1490)

3. W przypadku podzielenia dotacji na transze, warunkiem otrzymania następnej transzy jest  przedstawienie i rozliczenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania. Terminy wypłat transz i wysokość kwot zostanie sprecyzowana w umowie.

4. Do wniosku należy dołączyć informację o: wielkości środków finansowych własnych ze źródeł innych, w tym wpłat i opłat adresatów zadania, z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy jak też środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)

5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka przy ul. Szkolna 17, pok. Nr 9, tel. 67 2639208.

 

                                                                                                                     

Krajenka, dnia 18 września 2017 r.

 

Załączniki

wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu (27.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Ryszard Sieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2017-09-18 13:39:34
Ostatnia zmiana:2017-09-18 13:39:35
Ilość wyświetleń:115
Urząd Gminy i Miasta w Krajence ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka
NIP 767 14 40 474 REGON 000527760
Konto bankowe - Bank Sółdzielczy w Złotowie Oddział w Krajence 27 8941 1029 0072 2508 2000 0120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij