Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875),

zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 26 października 2017 roku, godz. 15:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej.

5.      Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.      Informacja o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

7.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)      Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

2)      Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2023,

3)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2027,

4)      zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2017 rok.

8.      Zapytania i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   /-/ Adam Klaryński