Krajenka, dnia 15 listopada 2017 roku

GOS.6733.11.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 15 listopada 2017 roku, decyzji znak GOS.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

 

inwestycja w zakresie usunięcia kolizji energetycznej polegająca na demontażu odcinka linii napowietrznej nn 0,5kV wraz z przyłączami i przebudowie w linię kablową NAY2Y-J 4 x 150 mm2, NAYY-J 4 x 25 mm2 z budową słupa typu E 10,5/10, złącza kablowego SK-4 i przyłączy napowietrznych izolowanych typ: AsXSn 4 x 25 mm2 przewidzianych do realizacji na działkach o nr ewid. 168, 169/7, 169/8, 169/11, 164/1, 164/2, 162/1, 169 w obrębie geodezyjnym nr 0084- Krajenka.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.