Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2018 roku, dotyczących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Krajenka, dnia 08 stycznia 2018r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn. zm.) i uchwały Nr XXXV/215/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2018 roku, dotyczących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

I. Rodzaj zadania:

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 

1. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie nr 1: Prowadzenie Szkółki Tenisa Ziemnego w Krajence

 

Zadanie nr 2: Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.

 

Zadanie nr 3: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Krajenka, uczestniczenie w szkoleniach lekkoatletycznych w tym  udział w obozach sportowych i zawodach lekkoatletycznych  i zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć.

 

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie nr 4: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach UKS dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka.

 

Zadanie nr 5: Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla dzieci z terenu gminy Krajenka.

 

3. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Zadanie nr 6: Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka.

 

II. wysokość środków publicznych na realizację zadań:

Zadanie nr 1 -           20 000,00 zł

Zadanie nr 2 -           13 000,00 zł

Zadanie nr 3 –           10 000,00 zł

Zadanie nr 4 –             3 000,00 zł

Zadanie nr 5 –           10 000,00 zł

Zadanie nr 6 –               2 000,00 zł

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem  tysięcy złotych 00/100)

III. Zasady przyznawania dotacji:

Postepowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
  2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.
  3. Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków lub wkładu rzeczowego i osobowego nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
  4. Koszty administracyjne – mogą stanowić do 15 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Koszty administracyjne oparte są na kosztach rzeczywistych i powinny być obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty powinny zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego, przy czym termin realizacji zadań rozpoczynać się powinien nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i trwać najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku.

 

Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie nr 4 - zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od 01 marca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. Polega ona na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami programów profilaktyki alkoholowej w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową wraz z wyposażeniem uczestników w sprzęt sportowy. Minimalna liczba uczestników to 20 osób.

 

Zadanie nr 5 - zadanie ma zostać zrealizowane w terminie pomiędzy 01 marca 2018 roku a 30 czerwca 2018 roku. Polega ono na zorganizowaniu imprezy dla dzieci z terenu gminy Krajenka z okazji Dnia Dziecka. Impreza ma służyć wypełnieniu czasu wolnego, szczególnie poprzez wyrównanie szansy udziału dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi. W trakcie imprezy uczestnicy powinni korzystać z szeregu konkursów, zabaw i innych dostępnych dla dzieci form spędzenia czasu wolnego. W ramach imprezy ma zostać przedstawiony uczestnikom, zarówno dzieciom jak i ich rodzicom i opiekunom, program profilaktyki alkoholowej.

 

3. Umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka, a wyłonionym Oferentem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300). 

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9:00 dnia 1 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu). Oferta musi być złożona na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300) oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut, uchwała), pod rygorem jej odrzucenia.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

- aktualne umocowanie/a osób reprezentujących oferenta,

- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

- oferent winien przedstawić uprawnienia stosowne do wykonywanych zadań, jeśli takie są wymagane.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i oferenta.

3. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

4. Oferta powinna zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy i Miasta Krajenka i nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę poniższe kryteria i im jednocześnie nadaje się następująca wagę:

-  możliwość realizacji zadania publicznego (od 1 do 5 pkt)

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania (od 1 do 5 pkt)

- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować zadanie publiczne (od 1 do 5 pkt)

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (od 1 do 5 pkt)

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (od 1 do 5 pkt)

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (od 1 do 5 pkt)

Na ocenę końcową składa się suma wszystkich punktów.

Oferty spełniajace powyższe kryteria oceniane będa przez Komisjią powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, który po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji dokona ostatecznego wyboru ofert.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia  20 lutego 2018 roku.

3.  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 21 lutego 2018 roku do godziny 15.30 w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5.  Zastrzega się możliwość przyznania dotacji w wysokości niższej, aniżeli wnioskowana w ofercie.

6.  Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

7. Podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2018r. Brak podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w wymaganym terminie uważa się za wycofanie z realizacji złożonej oferty.

8. Jeżeli wysokość dotacji przyznanej w rozstrzygnięciu konkursu jest niższa aniżeli wnioskowana podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, decyduje data wpływu korekty oferty).

9. Od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

VII. Wysokość środków przekazanych na realizację takiego samego rodzaju zadań, jak w tytule ogłoszenia w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim nastąpiło w następującej wysokości:

 

- 2017 r. – 55 000,00 zł

- 2016 r. – 49 500,00 zł

Załączniki

Ogłoszenie naboru na członka komisji na 2018 (22.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Ryszard Sieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2018-01-08 12:39:16
Ostatnia zmiana:2018-01-10 08:19:42
Ilość wyświetleń:458

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij