Krajenka, dnia 16 marca 2018 roku

GOS.6733.3.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 16 marca 2018 roku, decyzji znak GOS.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej:

 

zmiana sposobu użytkowania części obiektu Szkoły Podstawowej w Krajence na żłobek wraz z przebudową pomieszczeń w celu dostosowania do nowej funkcji, budowa schodów zewnętrznych wraz z wejściem oraz budowa placu zabaw, w miejscowości Krajenka, działka nr ewid. 1, obręb geodezyjny nr 0086.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.