GOS.6733.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

                          BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          

z dnia 05 kwietnia 2018 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 04 kwietnia 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Budowa kablowej linii oświetleniowej  nn 0,4 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 wraz ze słupami  oświetleniowymi o wysokości  do 5,0 m ( 13 szt.)  oraz oprawami typu LED, z szafą oświetleniową SO  oraz panelami fotowoltaicznymi ( do 8 szt.)  na budynku (dz. 216), w miejscowości Krajenka, obręb geodezyjny nr 0084: działki nr ewid. 216, 217, 206; obręb geodezyjny nr 0085: działki nr ewid. 161, 213/41, 233.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.