Krajenka, 2018-06-22

GOS.6733.6.2018

OGŁOSZENIE

                          BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          

z dnia 22 czerwca 2018 roku

 

W oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), tj. w myśl zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej,

w nawiązaniu do Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20.06.2018 roku, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  na dz. nr ewid. 189/2 obręb geodezyjny 0077- Skórka, gmina Krajenka

 

informuję, iż w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), o wszczęciu postępowania oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie w sprawie zawiadamia się na piśmie jedynie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego. Natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z powyższym zachęcam strony do udziału w przedmiotowym postępowaniu, informując jednocześnie, że wnosząc uwagi do sprawy, osoba (strona) winna wykazać, że posiada interes prawny czyli wynikający z konkretnego przepisu prawa materialnego. Interes prawny musi być osobisty, własny, indywidualny i konkretny, dający się obiektywnie stwierdzić oraz aktualny, a nie ewentualny.

Od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, który nie stanowi wystarczającej podstawy do przyznania statusu strony w postępowaniu.