Krajenka, dnia 13 sierpnia 2018 roku

GOS.6733.6.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073), po rozpatrzeniu wniosku spółki  P4 Sp. z o.o., siedziba: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jarosław Skobejko

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 13 sierpnia 2018 roku, decyzji znak GOS.6733.6.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  na dz. nr ewid. 189/2 obręb geodezyjny 0077- Skórka, gmina Krajenka.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.