W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Adres nieruchomości

 

 

Krajenka ul. Stanisława Polańskiego

Oznaczenie geodezyjne i w księdze wieczystej

 

Obr. 0086, działka niezabudowana, oznaczona  nr geodezyjnym 5/6  o powierzchni 0,0938 ha, KW nr PO1Z/00020068/1

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana. Teren równy, kształt działki regularny, dojazd do działki bardzo dobry, uzbrojenie pełne.

 

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym, obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka ww. działka znajduje się na terenie zurbanizowanym w granicach terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę.

 

 

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Cena wywoławcza

42.500,00 zł  (do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

 

 

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)

 

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 18 lub 19 I piętro.

Adres nieruchomości

Krajenka ul. Stanisława Polańskiego

 

 

 

 

Oznaczenie geodezyjne i w księdze wieczystej

Ob. 0086, działka niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 242 o powierzchni 0,0936 ha, KW nr PO1Z/00020068/1

 

 

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana. Teren równy, kształt działki regularny, dojazd do działki bardzo dobry, uzbrojenie pełne.

 

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka ww. działka znajduje się na terenie zurbanizowanym w granicach terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę.

 

 

 

 

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

Cena wywoławcza

42.400,00 zł (do ceny uzyskanej w przetargu  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

 

 

 

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

 

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

 

 

 

 

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 18 lub 19 I piętro.