Krajenka, dnia 27 marca 2019 roku

GOS.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE

                   BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA                  

z dnia 27 marca 2019 roku

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2018.1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U.2018.2096 ze zm.) zawiadamiam, że:

w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Marczak, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZLO3051 sieci Play wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 88/1 86/2, 93/8, 98/5 i 98/4  w obrębie miasta Krajenka, w gminie Krajenka Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka postanowieniem z dnia 27.03.2019 r. powołał biegłego z zakresu ochrony środowiska (specjalność: ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym), celem sporządzenia opinii dotyczącej kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuje się osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikającym z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Stronom postępowania przysługuje prawo zapoznania się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu. Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.