BURMISTRZ

GMINY I MIASTA KRAJENKA

ul. Szkolna 17; 77-430 Krajenka

ogłasza

pierwsze przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych

 

 

1. Krajenka ul. Stanisława Polańskiego – obr. 86, działka nr 5/6 o powierzchni 0,0938 ha, KW nr PO1Z/00020068/1

 

Opis nieruchomości:

  • położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi;
  • teren równy, kształt regularny; dojazd do działki bardzo dobry;
  • pełne uzbrojenie.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, działka znajduje się na terenie zurbanizowanym w granicach terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę.

Cena wywoławcza – 42.500,00 zł  

Wadium: 4.500,00 zł

Postąpienie – 430,00 zł

 

 

2. Krajenka ul. Stanisława Polańskiego – obr. 86, działka nr 242 o powierzchni 0,0936 ha, KW nr PO1Z/00020068/1

 

Opis nieruchomości:

  • położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi;
  • teren równy, kształt regularny; dojazd do działki bardzo dobry;
  • pełne uzbrojenie.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, działka znajduje się na terenie zurbanizowanym w granicach terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę.

 

Cena wywoławcza – 42.400,00 zł

Wadium – 4.500,00 zł

Postąpienie – 430,00 zł

 

 

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze. zm.).

Księga wieczysta KW nr PO1Z/00020068/1 nie wykazuje żadnych obciążeń ani ograniczeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony na dzień sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

Sprzedaży dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z map ewidencyjnych, a kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego.

 

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 10 czerwca 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 (pokój nr 19 piętro I) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 06 czerwca 2019 roku, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy  Gminy i Miasta  Krajenka SBL Złotów o/Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptację bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, iż jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

 

W przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu lub czekiem.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, podając przyczynę odwołania przetargu

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 (piętro I pokój nr 18 lub 19) lub telefonicznie pod numerem (067) 263 92 04 wew. 29 lub 10.