Krajenka, dnia 29.04.2019r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

O G Ł A S Z A

nabór na kandydata na członka komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kandydatami na członków Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w  tym konkursie.1) 

Zgłoszenia należy składać do dnia 16 maja 2019r. roku do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka na druku stanowiącym  załącznik do niniejszego ogłoszenia  Zgłoszenie kandydata na członka komisji”

 

 W załączeniu:

1.      Druk zgłoszenia kandydata na członka komisji

1)Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
            2. Organizacjami pozarządowymi są:                      
            1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
            2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
            - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
            1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
            2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
            3) spółdzielnie socjalne;
            4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2018, poz. 1263 ze zm. i Dz. U. z 2017 r., poz. 1600 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3a.  Przepisów art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;
     2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
     3)samorządów zawodowych;
     4) (uchylony);
     5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
     6)(uchylony)

                                                                                                                                 Załącznik           

Zgłoszenie

kandydata na członka komisji:

Zadania z obszaru: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pn.  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form spędzania wolnego czasu, zapewniających rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu, propagujących ideę trzeźwego stylu życia”  do zaopiniowania ofert, które zostaną złożone do konkursu w związku z zarządzeniem nr 69/2019  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Krajenka realizowanych w 2019 roku.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

1

Imię/-ona i nazwisko/-a kandydata

 

2

Telefon stacjonarny

 

3

Telefon komórkowy

 

4

Adres e-mail

 

5

Nazwa, siedziba, adres, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub innym rejestrze) organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 zgłaszającego kandydata

 

Oświadczam, że:

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,

2) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na członka komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

3) wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka komisji opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert.

4) W terminie 3 lat do dnia dzisiejszego byłem (jestem) związany stosunkiem prawnym, z tytułu, którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

 

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

6) Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – funkcja):

 

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

7) Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

8) Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego:

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

 

....................................................................................

(czytelny podpis kandydata)

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZGODNIE ZE STATUTEM ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych

1)

1) .............................

2)

2)...............................

* niepotrzebne skreślić.

 Krajenka, dnia ..............................................