BURMISTRZ

GMINY I MIASTA KRAJENKA

ul. Szkolna 17; 77-430 Krajenka

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, położonej w Krajence
 przy ul. Władysława Jagiełły

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły – obr. 84, oznaczona numerem geodezyjnym 504 o powierzchni

 

Opis nieruchomości:

 

- położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły 9,

- zabudowana 2 budynkami administracyjno-użytkowymi o funkcji administracyjnej i budynkiem gospodarczym,

- w sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej,

- nieruchomość wyposażona jest w sieci – energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową,

- posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 

Opis budynku administracyjnego, czterokondygnacyjnego

 

Powierzchnia użytkowa budynku – 630,67 m2 w tym: piwnica – 146,56 m2, parter – 169,87 m2, piętro I – 163,28 m2, piętro II -150,96 m2.

 

Fundamenty z kamienia polnego i cegły palonej. Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej.

 

Stropy – piwniczny typu Kleina, pozostałe drewniane. Klatka schodowa drewniana.

 

Dach konstrukcji drewnianej przykryty blachą. Stan techniczny budynku – konstrukcja budynku ogólnie w stanie średnim. Instalacje – wod. – kan. i elektryczna wymagają modernizacji. Budynek wymaga remontu wraz z ociepleniem. Stolarka w stanie technicznym średnim. Ogólnie stan techniczny budynku – średni.

 

Opis budynku administracyjnego, dwukondygnacyjnego

 

Powierzchnia użytkowa budynku – 221,50 m2 w tym: parter 116,27 m2, piętro – 105,23 m2.

 

Fundamenty betonowe. Ściany nośne z betonu komórkowego. Stropy – płyta „żerańska”. Schody betonowe.

 

Dach płaski pokryty papą.

 

Instalacja – gazowa wspólna z budynkiem czterokondygnacyjnym. Stan techniczny budynku – konstrukcja budynku ogólnie w stanie średnim. Instalacje wod. – kan. i elektryczna wymaga modernizacji. Budynek wymaga remontu wraz z ociepleniem ścian. Stolarka w stanie technicznym średnim. Ogólnie stan techniczny budynku średni.

 

Opis budynku gospodarczego:

Powierzchnia użytkowa budynku – 108,76 m2 z tego: parter – 54,37 m2, poddasze – 54,39 m2.

 

Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej. Stropy typu „Kleina”. Schody zewnętrzne – metalowe.

 

Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Instalacje – energia elektryczna. Ogólnie stan techniczny budynku – średni.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 840.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wadium – 84.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 8.400,00 zł

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Księga wieczysta  KW PO1Z00019444/1 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krajenka zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27.11.2009 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowanych.

Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Sprzedaży dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z map ewidencyjnych, a kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence
ul. Szkolna 17 (pokój nr 19 I piętro).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 18.04.2019 roku.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wydanie nieruchomości we władanie na rzecz Kupującego nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 10 lipca 2019 roku, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy  Gminy i Miasta Krajenka  SBL Złotów o/Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu, zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, iż jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

 

W przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu lub czekiem.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, podając przyczynę odwołania przetargu

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 (piętro I pokój 19) lub telefonicznie pod numerem (067) 263 92 04 wew. 10.