Krajenka, dnia 1 sierpnia 2019 roku

GOS.6733.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

                              BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA             

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 26 lipca 2019, na wniosek Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Budowa odcinków sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. St. Polańskiego w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka

teren objęty wnioskiem: działka nr ewid. 243 obręb 0086- Krajenka, gmina Krajenka

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.