BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

 

ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka.

 

 

 

Lp.

godzina przetargu

Położenie nieruchomości,       nr działki, KW

Powierzchnia        i opis

Przeznaczenie

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

Wysokość minimalnego postąpienia

Czas trwania umowy

1.

godz. 900

Krajenka obręb 86

działka nr 112/6 (KW 20964)

i cz. dz. 112/4

 

7,0618 ha

RIVa – 2,4242 ha

RIVb – 2,3203 ha

RV – 0,9180 ha

RVI – 0,2560 ha

ŁIV – 0,2284 ha

ŁVI - 0,6831 ha

PsV – 0,2318 ha

uprawy rolne

40,29 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

120,00 zł

1,00 dt żyta

do 31.08.2022 roku

2.

godz. 915

Krajenka obręb 84

działka nr cz. 3/5 (KW 20962)

2,3988 ha

RIVa – 0,6181 ha

RV – 0,7191 ha

RVI – 1,0616 ha

uprawy rolne

12,62 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

50,00 zł

0,50 dt żyta

do 31.08.2022 roku

3.

godz. 930

Krajenka obręb 65 działka nr 638/3

(KW 20714)

1,04 ha

ŁV – 0,56 ha

Lz – 0,18 ha

N – 0,30 ha

uprawy rolne

2,80 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

20,00 zł

0,20 dt żyta

do 31.08.2022 roku

4.

godz. 945

Krajenka obręb 84 działka 68/4

(KW 21035)

i cz. dz. 55/5

(KW 21035)

2,1315 ha

RIVb – 0,7021 ha

RV – 0,9794 ha

RVI – 0,4500 ha

uprawy rolne

11,36 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

50,00 zł

0,50 dt żyta

do 31.08.2022 roku

5.

godz. 1000

Żeleźnica obręb 75

działka nr 163/3

(KW nr PO1Z/00020354/3)

0,99 ha

RIVb – 0,20 ha

RV – 0,08 ha

RVI – 0,55 ha

ŁIV – 0,16 ha

uprawy rolne

5,31 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

20,00 zł

0,20 dt żyta

do 31.08.2022 roku

6.

godz. 1015

Żeleźnica obręb 75

działka nr 163/4

(KW nr PO1Z/00020354/3)

1,55 ha

RIVb  - 0,37 ha

RV – 0,19 ha

RVI – 0,74 ha

ŁIV – 0,21 ha

W-ŁIV – 0,04 ha

uprawy rolne

8,13 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

50,00 zł

0,20 dt żyta

do 31.08.2022 roku

7.

godz. 1030

Krajenka obręb 65

działka nr 566/3

(KW 20714)

2,12 ha

RVI – 2,06 ha

PsV – 0,06 ha

uprawy rolne

10,60 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

50,00 zł

0,20 dt żyta

do 31.08.2022 roku

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17, w biurze kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami oraz Działalności Gospodarczej – pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto SBL Złotów o/Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110       w terminie do dnia 05 września 2019 roku. Dniem wpłaty jest dzień wpływu na konto tutejszego Urzędu. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego w przetargu dzierżawcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka,      a także na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, pokój nr 18 lub 19, tel. 67 263 92 05 wew. 31 lub 10.