Krajenka, dnia 21 października 2019 roku

GOS.6730.83.2019

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096), zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z kontenerem obsługowym,  na dz. nr 8076/26 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, gmina Krajenka, pow. złotowski.

 

Potrzeba przedłużenia terminu wynika z tego, iż wnioskodawca wzywany był do uzupełnienia braków wniosku, a następnie do złożenia dodatkowych wyjaśnień, oraz z konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień i zebrania opinii innych organów.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się nie później niż do 29 listopada 2019 roku.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.