Krajenka, dnia 24 października 2019 roku

GOS.6730.83.2019

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z kontenerem obsługowym,  na dz. nr 8076/26 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, gmina Krajenka, pow. złotowski,

zawiadamia się, że tut. organ w dniu 24 października br., wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy do organów właściwych w sprawie (na podst. art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2018 poz. 1945).

Ponadto projekt decyzji o warunkach zabudowy skierowano również do zaopiniowania przez: Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Złotowie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.