Krajenka, dnia 21 listopada 2019 roku

GOS.6730.83.2019

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096), zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z kontenerem obsługowym,  na dz. nr 8076/26 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, gmina Krajenka, pow. złotowski.

 

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz postanowieniami wydanymi w ramach uzgodnień projektu decyzji. Dokumenty znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka przy ul. Szkolnej 17 (pokój nr 12), w godzinach od 800 do 1500.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.