Krajenka, dnia 6 grudnia 2019 roku

GOS.6730.83.2019

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096), zawiadamiam o wydaniu decyzji (znak GOS.6730.83.2019 z dnia 06.12.2019r.),  ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z kontenerem obsługowym,  na dz. nr 8076/26 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, gmina Krajenka, pow. złotowski.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 8:00 do 15:00, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.