BURMISTRZ

GMINY I MIASTA KRAJENKA

ul. Szkolna 17; 77-430 Krajenka

ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły

 

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana, położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły – obr. 84, oznaczona numerem geodezyjnym 504 o powierzchni 1219 m2, stanowiąca własność Gminy                              i Miasta Krajenka, zapisana w księdze wieczystej KW PO1Z/00019444/1.

 

Opis nieruchomości:

- położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły 9,

- zabudowana 2 budynkami admnistracyjno – użytkowymi o funkcji administracyjnej i budynkiem  gospodarczym,

- w sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej

 - nieruchomość wyposażona jest w sieci – energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową,

- posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Opis budynku administracyjnego, czterokondygnacyjnego

Powierzchnia użytkowa budynku – 630,67 m2 w tym piwnica 146,56 m2, parter 169,87 m2, piętro I – 163,28 m2,                                   piętro II – 150,96 m2. Fundamenty z kamienia polnego i cegły palonej. Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej.                             Stropy – piwniczny typu Kleina, pozostałe drewniane. Klatka schodowa drewniana. Dach konstrukcji drewnianej przykryty blachą. Stan techniczny budynku – konstrukcja budynku ogólnie w stanie średnim. Instalacje – wod.- kan. i elektryczna wymagają modernizacji. Budynek wymaga remontu wraz z ociepleniem. Stolarka w stanie średnim.

Ogólnie stan techniczny budynku – średni.

Opis budynku administracyjnego, dwukondygnacyjnego

Powierzchnia użytkowa budynku – 221,50 m2 w tym: parter - 116,27 m2, piętro – 105,23 m2. Fundamenty betonowe. Ściany nośne z betonu komórkowego. Stropy – płyta żerańska. Schody betonowe. Dach płaski pokryty papą. Instalacja – gazowa wspólna z budynkiem czterokondygnacyjnym. Stan techniczny budynku – konstrukcja budynku ogólnie w stanie średnim. Instalacje wod - kan. i elektryczna wymaga modernizacji. Budynek wymaga remontu wraz z ociepleniem ścian. Stolarka w stanie technicznym średnim. Ogólnie stan techniczny budynku średni.

Opis budynku gospodarczego:

Powierzchnia użytkowa budynku – 108,76 m2 z tego: parter 54,34 m2, poddasze – 54,39 m2. Ściany nośne z cegły wapienno – piaskowej. Stropy typu Kleina. Schody zewnętrzne – metalowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Instalacje – energia elektryczna. Ogólnie stan techniczny budynku – średni.

 

Cena wywoławcza do rokowań – 840 000,00zł. (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Zaliczka na poczet rokowań – 84 000,00 zł.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Sprzedaż nieruchomości na podstawie  przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Księga wieczysta KW PO1Z/00019444/1 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krajenka zatwierdzonym uchwałą XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27.11.2009 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowanych.

Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 lipca 2019 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 08 listopada 2019 roku.

Sprzedaży dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z map ewidencyjnych, a kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego.

Rokowania odbędą się w dniu 28 lutego 2020 roku w godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 (pokój nr 19 I piętro).

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 18.04.2019 roku.

Wydanie nieruchomości we władanie na rzecz Kupującego nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do rokowań na rachunek bankowy Gminy i Miasta Krajenka SBL o/Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110, nie później niż do dnia 24 lutego 2020 roku. Dniem wniesienia zaliczki jest dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty zaliczki należy przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem rokowań.

Wniesienie zaliczki przez uczestnika rokowań jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami rokowań i ich akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, iż jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, przelewem na rachunek bankowy uczestnika lub czekiem.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać lub przelać w terminie do dnia 24 lutego 2020 roku w zamkniętych kopertach opisanych „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krajence obręb 84 oznaczonej nr 504 – nie otwierać” na adres Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 77-430 Krajenka.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)       datę sporządzenia zgłoszenia;

3)       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)       proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, w przypadku sprzedaży ratalnej termin pierwszej raty. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Po przeprowadzeniu rokowań komisja w obecności uczestników:

1)       podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki;

2)       otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

3)       przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

4)       ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1)       nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)       zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3)       nie zawierają danych, które powinny zawierać lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów wpłaty zaliczki;

4)       są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.                               Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

W przypadku”

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

- małżonków, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w rokowaniach w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,

- nabycia nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku rokowań może zaskarżyć czynności związane z ich przeprowadzeniem do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może odwołać  ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach i podając przyczynę odwołania.

Budynki można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Referatem Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530  (oględziny w godz. 800-1500) tel. (67) 263 92 04 (wew. 10) w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu rokowań. Osobą odpowiedzialną na udostępnienie budynku do oględzin jest p. Marek Pietrzak (pokój 19, piętro I).

Dodatkowych  informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami                  i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17, piętro I pokój 19 lub telefonicznie pod numerem (67) 263 92 04 (wew. 10).