Krajenka, dnia 9 stycznia 2020 roku

GOS.6730.83.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2018.2096)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 grudnia 2019 roku, znak GOS.6730.83.2019, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z kontenerem obsługowym,  na dz. nr 8076/26 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, gmina Krajenka, pow. złotowski - w dniu 8 stycznia 2020 roku wpłynęło do tut. urzędu odwołanie z zachowaniem terminu (data nadania w placówce pocztowej 03.01.2020 r.).

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co do jego treści, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 8:00 do 15:00

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 15 stycznia 2020 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Pile.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.