W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Adres nieruchomości

 Skórka, ul. Złotowska

 

Oznaczenie geodezyjne i w księdze wieczystej

 

Obr. 77, działka oznaczona nr geodezyjnym 90/3 o powierzchni 0,0400 ha, KW nr PO1Z/00021712/8

Opis nieruchomości

Użytek rolny, według ewidencji gruntów pastwisko             Ps IV. Brak dostępu do drogi publicznej.

 

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą         nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia         27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka ww. działka znajduje się w granicach oznaczonych jako łąki i pastwiska.

 

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

 

Cena wywoławcza

2.500,00 zł. brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia     1997 r. o gospodarce nieruchomościami            (Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 19 I piętro.