Krajenka, dnia 15 czerwca 2020 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z zainteresowaniem mieszkańców Krajenki sprawą budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej ZLO3051 sieci PLAY uprzejmie informuję, iż:

1)       5 marca 2019 roku wpłynął do Urzędu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji, w którym wskazano następującą charakterystykę przedsięwzięcia:

·         maszt telekomunikacyjny 61,95 m

·         urządzenia techniczne zainstalowane w szafach technicznych outdoor

·         8 sztuk anten radioliniowych zawieszonych na wysokości od 52 do 57 m n.p.t.

·         12 anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,5 m

 

Wnioskodawcą była firma P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

 

Miejsce lokalizacji inwestycji dz. 88/1, 86/2 w Krajence – należące do osoby prywatnej.

 

Do wniosku załączona została Kwalifikacja przedsięwzięcia wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.71) – akt obowiązujący w czasie prowadzonego postępowania.

 

Wnioskodawca wskazał, iż na podstawie przeprowadzonej analizy wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania anten stacji bazowej stwierdza się, że zostały zachowane normatywne odległości od miejsc dostępnych dla ludności. (karta w załączeniu).

 

2)      8 marca 2019 roku Burmistrz wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej ZLO3051 sieci PLAY.

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie bip.krajenka.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. (skan Obwieszczenia w załączeniu)

 

3)      Dodatkowo Burmistrz działając w myśl zasady pogłębiana zaufania obywateli do władzy publicznej na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego opublikował na stronie bip.krajenka.pl informację, iż w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o wszczęciu postępowania oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie w sprawie zawiadamia się na piśmie jedynie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego. Natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Jednocześnie Burmistrz w ogłoszeniu zachęcił wszystkie zainteresowane strony do udziału w przedmiotowym postępowaniu. (Skan ogłoszenia w załączeniu).

 

Do dnia wydania decyzji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne zapytania bądź uwagi do prowadzonego postępowania.

 

4)      Ponadto w związku ze specyfiką inwestycji oraz tym, że ocena i weryfikacja złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji wymaga wiedzy specjalnej Burmistrz korzystając z uprawnień określonych w art. 84 Kpa 27 marca 2019 roku powołał biegłego z zakresu ochrony środowiska celem sporządzenia opinii dotyczącej kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.

Jak wynika z oceny biegłego sądowego przedłożone przez wnioskodawcę opracowanie zostało wykonane właściwie z punktu widzenia środowiskowej kwalifikacji przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Przeprowadzona analiza pozwala ocenić, iż niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, gdyż nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. (opinia w załączeniu).

 

5)      Decyzja została uzgodniona z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.

 

6)      14 maja 2019 roku została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GOS. 6733.2.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ZLO3051 sieci PLAY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. (Decyzja w załączeniu)

 

Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zostało opublikowane na stronie bip.krajenka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence.

 

Do wydanej decyzji nie wniesiono odwołania wobec czego w dniu 04.06.2019 roku decyzja stała się ostateczna.

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż organ wydający decyzję w sprawie budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej ZLO3051 sieci PLAY dochował należytej staranności w prowadzonym postepowaniu i zastosował się do wszystkich obowiązujących w tym czasie przepisów prawa. Dodatkowo zasięgnął opinii biegłego sądowego i wystosował do potencjalnych stron postępowania zawiadomienie o możliwości wnoszenia uwag do sprawy.

Ponadto rozstrzygając przedmiotową sprawę organ musiał dostosować się do 65 dniowego terminu załatwienia sprawy, ponieważ niezachowanie ustawowych terminów powoduje sankcje w postaci kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (art.51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).