RDG.6131.101.2020

Krajenka, dnia 10 sierpnia 2020 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 2 i art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

 

 

zawiadamiam,

że dnia 3 sierpnia 2020 roku na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Złotowie ul. Norwida 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 487/2 położnej w Krajence przy ul. Złotowskiej stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST i właścicieli lokali mieszkalnych zam. ul. Złotowska nr 34 i 36 i ul. Floriańska nr 3 i 5 w Krajence.

Jednocześnie, zgodnie z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 02.09.2020 r. o godz. 11:00 odbędą się oględziny drzewa.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 10 sierpnia 2020 roku poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 11.08.2020 r. do 25.08.2020 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane z dniem 25.08.2020 r.

 

                                                                                  

Stefan Kitela

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka