Krajenka, dnia 25 sierpnia 2020 roku

GOS.6730.38.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2020.256)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 24 lipca 2020 roku, znak GOS.6730.38.2020, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 8076/26, położonej w miejscowości Krajenka, obręb 0086, w gminie Krajenka, pow. złotowski - w dniu 24 sierpnia 2020 roku wpłynęło do tut. urzędu odwołanie z zachowaniem terminu (data nadania w placówce pocztowej 20.08.2020 r.).

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co do jego treści, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 8:00 do 15:00

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 1 września 2020 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Pile.