BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na ogródek uprawny, stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka.

 

Lp.

godzina przetargu

Położenie nieruchomości, nr działki, KW

Powierzchnia i opis

Przeznaczenie

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

Wysokość minimalnego postąpienia

Czas trwania umowy

1.

godz. 900

Krajenka obręb 86, część działki nr 81

(KW nr PO1Z/00005756/0)

 

422 m2

RIVa, RIVb, RV, RVI

uprawa warzyw

25,32 zł netto

5,00 zł

1,00 zł

do 31.08.2023 roku

 

Do ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego netto ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony na dzień oddania w dzierżawę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 20004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17, w biurze kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami oraz Działalności Gospodarczej – pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto SBL Złotów o/Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110 w terminie do dnia 05 października 2020 roku. Dniem wpłaty jest dzień wpływu na konto tutejszego Urzędu. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego w przetargu dzierżawcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, a także na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, pokój nr 18 lub 19, tel. 67 263 92 05 wew. 31 lub 10.