Krajenka, dnia 11 września 2020 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

RDG.6131.101.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2020 roku została wydana decyzja nr 30/20 znak sprawy RDG.6131.101.2020 zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku jarząb rosnącego na działce nr 487/2 położnej w Krajence przy ul. Złotowskiej obręb 84.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z powyższym z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej pokój nr 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2020 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence i zamieszczenie na stronie bip.krajenka.pl na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 12.09.2018 r. do 25.09.2020 r.

 

                                                                                                          Stefan Kitela

                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka