Krajenka, dnia 27 stycznia 2021 roku

GOS.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, że:

na wniosek złożony w dniu 21 stycznia 2021 roku, przez Pana Piotra Król, zam. w miejscowości Dołuje, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Antoni Bąk, zam. w miejscowości Kleszczyna,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 112/6, 363, 361, 246/3, 451/5, 451/35 obr. 0077- Skórka.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, w godzinach od 800 do 1500.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.