Zarządzenie nr 211/05

Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2004 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220; Dz. U. nr 62, poz. 558; Dz. U. nr 113, poz. 984; Dz. U. nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 717; Dz. U. nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listo­pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. nr 45, poz. 391; Dz. U. nr 65, poz. 594; Dz. U nr 166, poz. 1611; Dz. U. nr 189, poz. 1851; z 2004 r. nr 19, poz. 177; nr 93, poz. 890; nr 121, poz. 1264; nr 123, poz. 1291; nr 210, poz. 2135) zarządzam:

 

§ l. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2004 r. w brzmieniu określonym załącznikiem nr l do zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Krajence i Regionalnej Izbie Obra­chunkowej w Poznaniu.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 

Janusz Szczerbiak