Ogłoszenie o zamówieniu

"Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego nad rzeką Głomią"

 

 Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 Bezpośredni link do strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c176600-0a0c-4f59-a230-e7eaeb2a0

001