Protokół Nr XXIX/05

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 29 kwietnia 2005 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania o godz. 1230 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski               - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka oraz Zbisława Gnacińskiego wieloletniego sołtysa wsi Skórka.

 

Radny Paweł Wróbel wygłosił krótki referat poświęcony pamięci Ojca Świętego.

 

Ad. 1

Przewodniczący obrad przedstawił ustalony porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok.

5.       Podjęcie  uchwał  w sprawach:

a)         ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

b)        nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence,

c)        wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego,

d)        odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

e)        Planu Rozwoju Miejscowości Krajenka,

f)        zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

g)        ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych,

h)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

i)         zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

j)         zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

k)       zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013,

l)         wyrażenia zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta Krajenka,

m)      stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

6.       Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2004 rok:

a)        Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

b)        Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

7.       Informacja Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence o wynikach kontroli sprawozdań finansowych stowarzyszeń sportowych za 2004 rok, które otrzymały dotację z budżetu gminy i miasta oraz o formie wsparcia finansowego w roku 2005.

8.       Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

9.       Zapytania i wnioski radnych.

10.   Wolne głosy, informacje.

11.   Zakończenie.

 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Wiceprzewodniczący poinformował, iż protokół z sesji Rady odbytej 4 marca 2005 roku był dostępny na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Do jego treści do chwili obecnej nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał, czy w chwili obecnej ktoś z radnych chce wnieść poprawki do treści protokółu.

W związku z tym, że nie wniesiono uwag, stwierdził, że protokół został przyjęty.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informacje o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

W okresie od 4 marca do 29 kwietnia 2005 roku kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I. Wydano zarządzenia:

1.       Nr 210/05 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie określenia wymagań dla ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Dokonano zmiany w załączniku do zarządzenia Burmistrza z 2003 roku poprzez dodanie w § 2 ustępu 5 w brzmieniu: „Przyjmowanie odpadów komunalnych winno się odbywać w następujący sposób: - przynajmniej raz w tygodniu z terenu miasta Krajenka, - przynajmniej raz na dwa tygodnie z terenów wiejskich gminy Krajenka” Firma Altvater świadcząca usługi na terenie Gminy i Miasta Krajenka stosowała powyższe zasady, jednak dotychczas nie były one usankcjonowane w prawie miejscowym.

2.       Nr 211/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok. Sprawozdanie powyższe będzie przedmiotem rozpatrzenia podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

3.       Nr 212/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera 2 pozycje. Są to lokale mieszkalne, których najemcy zadeklarowali chęć ich nabycia, znajdujące się w budynkach przy ul. Złotowskiej 24/4 oraz Wł. Jagiełły 20/5. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zgodnie z prawem, informacja o jego sporządzeniu i ogłoszeniu ukazała się w lokalnej prasie.

4.       Nr 213/05 z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego powyżej 60000 euro na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka”. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego, zaszła konieczność ponownego powołania komisji. W jej skład powołani zostali:

- Marek Buczkowski - Przewodniczący

- Bożena Hildebrandt – Sekretarz

- Zygmunt Martenka – członek

- Anna Biela  - członek

- Elżbieta Sieg  - członek

- Ryszard Dąbrowski – pełnomocnik zamawiającego, biegły ds. zamówień publicznych

- Roman Sobczyk - pełnomocnik zamawiającego, specjalista w zakresie gospodarki odpadami.

W wyniku ogłoszenia drugiego przetargu wpłynęły 3 wnioski, jednak w pierwszym etapie postępowania 2 z nich zostały wykluczone. Do drugiego etapu zaproszono jednego wykonawcę, który spełniał wszystkie wymagania i warunki określone przez gminę, tj. firmę „ATA – Technik s.j. z Budzynia”. Firma ta złożyła ofertę, która została otwarta w dniu 26 kwietnia br. Oferta wynosiła 3.618.985 zł, w tym podatek VAT 236.756 zł i przewyższała kwotę, jaką na zadanie może przeznaczyć gmina (brutto 2.943.187 zł). Z uwagi na powyższe istnieje obowiązek unieważnienia postępowania, co też zostało uczynione. W dniu 26 kwietnia wysłano ponowne ogłoszenie o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustalono na 12 maja br.

5.       Nr 214/05 z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W związku z przejściem na emeryturę Pani Elżbiety Cybulskiej reprezentującej w Komisji Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence, zaszła konieczność wytypowania na jej miejsce innego przedstawiciela zakładu. Burmistrz powołał w skład Komisji Panią Elżbietę Sieg - dyrektora KZUP.

6.       Nr 215/05 z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji o numerze rejestracyjnym 734-150202/03 zrealizowanej w ramach programu SAPARD pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) ulic Matejki, Targowej oraz części ulicy Toruńskiej”. Powołano komisję w składzie:

- Tomasz Ciechanowski – przewodniczący komisji

- Anna Biela      - członek komisji

- Marek Buczkowski – członek komisji

- Zygmunt Martenka – członek komisji

- Mirosław Machejek – członek komisji

- Stefania Rzeczkowska – członek komisji

- Ryszard Wołyński – członek komisji

Do zadań komisji należeć będzie ocena jakości wykonanych robót i użytych materiałów.

7.       Nr 216/05 z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Krajenka w latach 2005 – 2007. Na podstawie ww. prognozy Regionalna Izba Obrachunkowa bada spełnienie przez Gminę określonych w ustawie o finansach publicznych warunków, dotyczących procentowych limitów zadłużenia.

8.       Nr 217/05z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza Gminy i Miasta Krajenka na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Obowiązek wydania takiego zarządzenia wynika z przepisów w sprawie gotowości obronnej państwa. Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy i Miasta Krajenka.

II.      Zapoznano się z informacją w sprawie konieczności uiszczenia opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do środowiska. W związku z ustaleniem przez Urząd Marszałkowski 7 dniowego terminu na wniesienie ww. opłaty, zwrócono się o jego przedłużenie. W celu uregulowania powyższej kwestii i obniżenia opłat gminy z tytułu odprowadzania wód deszczowych, konieczne jest wykonanie dokumentu pod nazwą „Ocena odprowadzania wód deszczowych”. Celem wykonania powyższej analizy jest ustalenie zlewni stanowiącej własność gminy. Ofertę przedstawiła Pracownia Ochrony Środowiska „L.E.H.” w Pile. Koszt opracowania wyniesie ok. 20 tys. zł. Po zapoznaniu się z sytuacją oraz rozważeniu ww. oferty postanowiono przystąpić do sporządzenia i podpisania umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.

 

III.      W związku z nie przyjęciem skierowania do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego w Paruszce przez osobę, której lokal został zniszczony w wyniku pożaru w Augustowie, mieszkanie to zostało przeznaczone do zasiedlenia przez inną rodzinę oczekującą na lokal z zasobów gminy. Zapoznano się z listą oczekujących i postanowiono wystąpić do znajdujących się na niej osób o zaktualizowanie danych. Po dokonaniu powyższych czynności lista oczekujących zostanie zweryfikowana i przekazana do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która spotkała się 28 kwietnia br.

 

IV.      Zapoznano się z raportem z funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Raport został sporządzony przez pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą EN ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, która reguluje podstawowe kwestie konieczne do uwzględnienia przez organizację dążącą do uzyskania certyfikatu jakości. Urząd był auditowany w dniach 17 i 18 marca br. Otrzymano już protokół w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania dokumentacji systemu zarządzania jakością.

 

V.      Rozpatrywano propozycję Nadleśnictwa Zdrojowa Góra dotyczącą przejęcia przez Gminę i Miasto Krajenka nieruchomości zabudowanej w Skórce. Na działce powyższej znajduje się budynek mieszkalny oraz gospodarczy. Zgodnie z uzyskanymi informacjami na ww. nieruchomości nie są uregulowane kwestie formalno-prawne, spełnienie których jest konieczne do jej bezkonfliktowego przejęcia. M.in. nie są wydzielone lokale mieszkalne. W związku z powyższym przejęcie ww. nieruchomości wiązałoby się z koniecznością poniesienia wydatków na uregulowanie sytuacji prawnej. Postanowiono zrezygnować z przyjęcia powyższej propozycji.

 

VI.      Zapoznano się z wynikami kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Pile w dniu 9 lutego 2005 roku, w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania, rejestrowania i przechowywania zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i w związku z powyższym nie wydano zarządzeń pokontrolnych.

 

VII.      Przygotowano projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej podczas dzisiejszej sesji w następujących sprawach:

a)      ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

b)      nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence,

c)       wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego,

d)      odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

e)      Planu Rozwoju Miejscowości Krajenka,

f)        zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

g)      ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych,

h)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

i)        zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

j)        zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

k)      zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013,

l)        wyrażenia zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta Krajenka,

m)    stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności w roku 2004:

a)      Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence

b)      Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Krajence podjętych podczas sesji w dniu 4 marca 2005 roku.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 4 marca 2005 roku, podjęto 7 uchwał, których realizacja przebiegała następująco:

1.    Uchwała nr XXVIII/140/05 w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego została przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się w dzienniku nr 42, poz. 2188 z dnia 6 kwietnia br.

2.    Uchwała nr XXVIII/141/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla ucznia również została przekazana do ogłoszenia i ukazała się w dzienniku nr 42, poz. 2189 z 6 kwietnia 2005 roku.

3.    Uchwała nr XXVIII/142/05 dotyczyła wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych, co pozwoli na ewentualne zamiany lokali w przypadku wyroków sądowych i przesiedlanie rodzin mających problemy z regulowaniem czynszu do mieszkań socjalnych, gdzie ten czynsz jest ustalany na poziomie 40% stawki czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

4.    Uchwała nr XXVIII/143/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego dotyczyła dofinansowania budowy kładki dla pieszych we wsi Skórka. W budżecie gminy zaplanowano na powyższy cel 50000 zł. Przekazanie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji na podstawie faktur, do wysokości 10% kosztu i nie więcej niż 50000 zł.

5.    Uchwałą nr XXVIII/144/05 przyjęto plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok. Będzie on realizowany zgodnie z treścią.

6.    Uchwała nr XXVIII/145/05 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2005 rok będzie realizowana przez Komisje Rady.

7.    Uchwała nr XXVIII/146/05 w sprawie odwołana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence została wykonana.

 

Ponadto wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przesłane do Wojewody Wielkopolskiego, a uchwały dotyczące finansów do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do ww. informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok oraz opinii o przedłożonych sprawozdaniach.

 

Sprawozdanie oraz opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2004 r. wyrażoną w uchwale Nr SO –0954/38/19/Pi/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawił Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy. Sprawozdanie i  opinia RIO stanowią odpowiednio  załączniki nr 3 i nr 4 do nin. protokołu.

 

Radny Stanisław Kosecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady przedstawił opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok, która została wyrażona w uchwale Nr 3/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2004 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok – uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniami rocznymi złożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sprawozdaniami budżetowymi za 2004 rok, informacją opisową do tych sprawozdań, odnosząc się do budżetu uchwalonego na 2004 rok ze zmianami, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok.

Radny Stanisław Kosecki przedstawił również uchwałę Nr SO- 0955/35/13/Pi/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok – załącznik nr 6 do nin. protokółu.

 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie było rozpatrywane podczas wszystkich posiedzeń Komisji Rady, po czym otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

 

Radny Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż Komisja dyskutowała długo nad sprawozdaniami, zadawano Skarbnikowi wiele pytań. Dotyczyły one m. in. zaległości podatkowych i ściągalności należności. Po dokonaniu szczegółowej analizy Komisja postanowiła przychylić się jednogłośnie do wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok.

 

Radna Barbara Kartuszyńska powiedziała, iż również Komisja Gospodarcza dyskutowała nad przedłożonym sprawozdaniem i postanowiła jednogłośnie przychylić się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2004 rok

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kania przypomniał, iż w roku 2003 przeprowadzono modernizację kotłowni w szkołach w Podróżnej i Śmiardowie. W sprawozdaniu za 2004 rok zauważył, iż wydano na remont pomp 4,5 tys. zł. W związku z powyższym zapytał, czy na pompy nie było gwarancji, czy zaszły jakieś techniczne okoliczności wymuszające remont.

 

Włodzimierz Hildebrandt – dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli wyjaśnił, iż nie chodziło o pompy cyrkulacyjne. Kotłownie w obydwu wymienionych szkołach są zalewane przez podsiąkające wody gruntowe, w związku z powyższym zachodzi konieczność ich odwadniania. W tym celu zakupiono pływakowe pompy odwadniające oraz zainstalowano kanalizacje do której odprowadzana jest woda.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż wniosek Komisji o udzielnie absolutorium był jednogłośny. Obecnie widzi niechęć do dyskusji, ale jest to zrozumiałe, ponieważ na Komisji było bardzo dużo pytań, na które Skarbnik szczegółowo odpowiedział. Nie widzi więc sensu aby wracać do już zadanych pytań. Szczegóły są zawarte w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Radna Krystyna Godlewska powiedziała, iż podczas posiedzenia Komisji nie zapytała o lodowisko przy Szkole Podstawowej w Krajence. Zauważyła, że poniesiono pewne wydatki na jego oświetlenie. Obecnie chciałaby wiedzieć, gdzie się ono znajduje i jak jest zorganizowane.

 

Janusz Sendłak- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence poinformował, iż lodowisko funkcjonuje w sezonie zimowym. Dokończono wykop na zbiornik w okolicach Głomii o wymiarach 27 x

 

Radny Piotr Gniot wyjaśnił ponadto, że lodowiska uzupełnia wodą straż pożarna w ramach ćwiczeń.

 

W związku z wyczerpaniem listy mówców Przewodniczący obrad zamknął dyskusję dotyczącą wykonania budżetu za 2004 rok i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/147/05 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu.

 

Ad. 5a

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka przedłożył Włodzimierz Hildebrandt – dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence.

Poinformował również, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratora Oświaty w Pile.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż jego zdaniem taki podział jest dobry. Często rodzice twierdzą, że w dużych ośrodkach uczy się lepiej, chociażby w szkole w Krajence. W mniejszych środowiskach poziom nauczania jest równie dobry, ze względu na mniejsza liczbę dzieci w oddziałach. Wnioskował o przyjęcie projektu uchwały.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/148/05 w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokółu.

 

Ad. 5b

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence przedstawił Sekretarz Gminy.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/149/05 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokółu.

 

Ad. 5c

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego przedłożył Marek Buczkowski – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż przedłożony projekt uchwały nie budzi kontrowersji. Jest to kolejny krok na plus. Pierwszym działaniem było zaplanowanie środków w uchwale budżetowej. Pytał czy jest możliwość podania wartości darowanego gruntu, ponieważ zwiększa to udział gminy w kosztach inwestycji w Skórce.

 

Marek Buczkowski wyjaśnił, iż dokładne podanie kwoty nie jest obecnie możliwe, szacunkowo będzie to ok. 4-5 tys. zł.

 

Radna Mariola Taracha podziękowała za to, że w II kwartale br. powstanie mostek z przejściem dla pieszych. W Skórce doszło do nieszczęścia, jednak byłoby to za mało, gdyby nie intensywne działanie władz samorządowych. Zapytała również kiedy będą wycięte drzewa w miejscu planowanej inwestycji i czy w związku z tym że skończył się sezon zimowy, będzie możliwe uzyskanie zezwolenia na wycinkę. Radna wyraziła obawę, czy nie wstrzyma to inwestycji.

 

Marek Buczkowski poinformował, iż inwestycja ma być realizowana w miesiącach lipiec – sierpień. Jeżeli chodzi o wycinkę, to nie było jeszcze konkretnego wniosku.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/150/05 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokółu.

 

Ad. 5d

Marek Buczkowski przedłożył również projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 

Radny Wacław Jamróz pytał, czy w planowanej do wydzierżawienia powierzchni 900m2, przewidywana jest powierzchnia na 3 sektor.

 

Marek Buczkowski wyjaśnił, iż tak, ponieważ udział będzie sprzedawany w całości.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/151/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokółu.

 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ad. 5e

Po wznowieniu obrad Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przedłożyła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Krajenka wraz z uzasadnieniem.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/152/05 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokółu.

 

Ad. 5f

Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej. Wyjaśnił również, iż w budżecie gminy na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXVII/138/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 grudnia 2004 r., Rada Miejska przyjęła plan inwestycji gminnych na 2005 r. oraz sposób finansowania deficytu budżetu wynikającego z podjęcia zadań inwestycyjnych. Dla realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej koniecznym jest przejściowe finansowanie kredytem bankowym lub pożyczką.

Uchwała wnioskowana jest niezbędną do zaciągnięcia kredytu w każdym banku.

Kwota kredytu ograniczona jest do wysokości promesy na realizowane zadanie.

W uchwale budżetowej zawarte jest upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych, jednakże operacje rozliczeniowe związane z tym zadaniem mogą nie zostać dokończone w ramach roku budżetowego.

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej wymaga odrębnej zgody wyrażonej przez Radę Miejską w formie uchwały, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/153/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokółu.

 

Ad. 5g

Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/154/05 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokółu. 

 

Ad. 5h

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok. Szczegółowy opis zmian znajduje się w uzasadnieniu do projektu.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/155/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokółu.

 

Ad. 5i

Grażyna Urbanek przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący), podjęła uchwałę Nr XXIX/156/05 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokółu.

 

Ad. 5j

Grażyna Urbanek przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący), podjęła uchwałę Nr XXIX/157/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokółu.

 

Ad. 5k

Grażyna Urbanek przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący), podjęła uchwałę Nr XXIX/158/05 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013 – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokółu.

 

Ad. 5l

Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta Krajenka.

Poinformował również, iż  datą 21 marca 2005 r. Wojewoda Wielkopolski działając w imieniu Skarbu Państwa podpisał z Gminą i Miastem Krajenka umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem tej umowy jest dofinansowanie do 75 % kosztów inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka”. Jednym z warunków umowy jest dostarczenie zabezpieczenia, że gmina wywiąże się z postanowień ww. umowy. Przewidziano w niej zabezpieczenia w dwóch formach, z których jedna to wpis hipoteki na nieruchomościach gminy. Wartość wpisu obejmuje zarówno udział środków Unii Europejskiej jak i współfinansowanie Skarbu Państwa do 10% kosztu zadania. Przy braku odpowiedniej ogólnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie obciążania nieruchomości gminnych, konieczna jest odrębna uchwała w każdej indywidualnej sprawie, podejmowana na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wartość nieruchomości obciążanej hipoteką ustalona została na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

 

Radny Stanisław Michalski pytał, jaki jest koszt wpisu hipoteki.

 

Skarbnik poinformował, iż koszt wpisu do hipoteki wyniesie 2541 zł. Wystawienie weksla kosztuje tyle samo, jednak stanowi do dochód gminy, więc środki te trafią z powrotem do budżetu gminy.

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kania pytał o jaką nieruchomość chodzi.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż jest to Publiczne Gimnazjum w Krajence wraz z amfiteatrem. Powodem dla którego wybrano właśnie tę nieruchomości jest najmniejsza liczba działek, co obniży koszt wpisu hipoteki.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/159/05 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokółu.

 

Ad. 5m

Przewodniczący obrad Henryk Kania ogłosił 15 minutową przerwę w celu zapoznania się z opinią prawną w sprawie wyłączenia z głosowania radnych w sprawach które dotyczą ich interesu prawnego, która została przekazana radnym przed sesją. Chciałby uściślić pewne kwestie aby nie było zamieszania podczas przeprowadzania wyboru.

 

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący poinformował, iż zgodnie ze Statutem gminy w przypadku tajnego głosowania Rada każdorazowo określa sposób głosowania. Powiedział, iż kwestia wyłączenia z głosowania nie została do końca wyjaśniona ustawowo. Na początku kadencji podczas konstytuowania się rady, wszyscy mieli możliwość oddania głosów. Obecnie przedstawiono opinię prawna z której wynika, ze kandydaci do objęcia funkcji nie powinni głosować. Może zajść taka sytuacja, ze zgłoszonych zostanie 14 kandydatów i nie będzie miał kto głosować.  Jest to chyba jakaś sprzeczność i niedociągnięcia prawne.

Przedstawił także projekt regulaminu głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence oraz wyjaśnił istotę głosowania bezwzględną liczbą głosów, tj. zaliczenie głosów wstrzymujących się jako głosów przeciwnych.

 

Sekretarz Gminy przytoczył statutową definicję głosowania bezwzględna większością głosów. Wyjaśnił również iż projekt karty do głosowania powstał po konsultacjach z radcą prawnym. Ustalono, że kartę należy maksymalnie uprościć. Wprowadzono dlatego opcję „wstrzymuję się”. Głosy te zalicza się do głosów przeciwnych. Radny, któremu  nie odpowiada żaden z kandydatów ma możliwość oddania głosu ważnego poprzez zakreślenie kratki „wstrzymuję się”.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż jeżeli dobrze zinterpretowała wcześniejsze wypowiedzi, kandydat nie bierze udziału w głosowaniu. W takim razie za pierwszym razem nie dokonano wyboru zgodnie z prawem.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż nie był wówczas Sekretarzem, jednak rozpatrując później całą korespondencję, która Urząd prowadził z nadzorem wojewody, zachodziła większość bezwzględna 9 do 6 przy wyborze Przewodniczącego i wojewoda uznał, że bezcelowym jest uchylenie uchwały, bowiem nawet odejmując głosy zainteresowanych i tak kandydat uzyskał bezwzględną liczbę głosów.

 

Radna Mariola Taracha pytała, czy nadzór wcześniej taka interpretację dał, ponieważ jest zdziwiona. Zapytała czy ta interpretacja była znana wcześniej, czy wcześniej wpłynęła do Urzędu.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż wojewoda z Urzędu bada każdą uchwałę, jaka jest podejmowana. Interpretacja jaką miała na myśli radna była interpretacją słowną, gdy dowiadywał się o te sprawy w nadzorze wojewody.

 

Radny Stefan Kitela wyraził pogląd, iż Rada wraca do tego samego punktu, który był omawiany na poprzedniej sesji. Przypomniał, iż wyrok NSA z 10 września 2002 roku, zapadł wcześniej niż był wybierany Przewodniczący Rady w Krajence i w każdej innej radzie. Chciałby zapytać jak wybory odbyły się w powiecie, czy ówczesny Starosta mógł głosować w swojej sprawie. Jego zdaniem wyrok późniejszy i stanowisko Michała Kuleszy zawarte we Wspólnocie, mogą stanowić jakąś wykładnie prawa. Uważa więc, że każda osoba, która zostanie zgłoszona jako kandydat na stanowisko Przewodniczącego Rady, może głosować i trudno tutaj mówić o głosowaniu w swojej sprawie, bo w przypadku 5 czy 7 osób, każda jest równie uprawniona. Zacytował również art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Jest „obowiązany”, radni głosują, wyrażają opinię na pewne sprawy, bądź to w dyskusji, bądź też w drodze głosowania.

 

Sekretarz Gminy odczytał treść opinii prawnej dotyczącej wykładni art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, w kontekście brania udziału w głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy – treść opinii stanowi załącznik nr 20 do nin. protokółu.

Jest to pełna wykładnia przepisu z powołaniem artykułu na który powołuje się radny Kitela, jak również wyroku NSA. Artykuł opublikowany w prasie nie stanowi wykładni prawa i może to da pełniejszy obraz jaka była intencja ustawodawcy, kiedy wprowadzał zmianę ustawy w kwietniu 2001 roku.

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kania zapytał, czy w regulaminie głosowania nie należy ująć, że osoby kandydujące nie mają prawa głosu.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż nie ma takiej konieczności, ponieważ wyłączenie następuje z mocy prawa. Jest to zapisane w akcie prawnym wyższego rzędu.

 

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie nad regulaminem głosowania.

Regulamin przyjęto w obecności 15 radnych, jednogłośnie- który stanowi załącznik nr 21 do nin. protokółu..

 

Wiceprzewodniczący poprosił o podawanie kandydatów.

 

Radny Stanisław Kosecki w imieniu Kluby Radnych Porozumienie Krajeńskie zaproponował radnego Stanisława Michalskiego.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż chciałaby przypomnieć ciepłe słowa, które pod adresem radnego Michalskiego na poprzedniej sesji kierował radny Gniot. Myśli, że kandydatura jest trafna, ponieważ po poprzednim wystąpieniu ma wrażenie, że uzyska poparcie. Radnego Michalskiego wszyscy znają jako człowieka solidnego, rzetelnego, związanego ze środowiskiem, chętnego do współpracy.

 

Radny Stanisław Michalski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przewodniczący obrad poprosił o podawanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Piotr Gniot zaproponował radnego Andrzeja Pyszniaka, który wyraził zgodę na pracę w Komisji.

 

Radny Stefan Kitela zaproponował radnego Stanisława Koseckiego, który również wyraził zgodę na pracę w Komisji.

 

Radny Paweł Wróbel zaproponował radnego Wacława Jamroza.

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż w związku z zastrzeżeniami do pracy Komisji Skrutacyjnej, której był członkiem, zgłoszonych przez jednego z radnych, w odniesieniu do odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej, nie wyraża zgody na pracę w Komisji.

 

Radny Czesław Bannach zaproponował radnego Piotra Gniota, który nie wyraził zgody na pracę w Komisji.

 

Radny Anatol Najmowicz zaproponował radną Krystynę Godlewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Wiceprzewodniczący poinformował, iż radni Krystyna Godlewska, Stanisław Kosecki oraz Andrzej Pyszniak wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, że zgłoszono tylu kandydatów ile wynosi skład Komisji, zaproponował ustalenie składu w jednym głosowaniu.

 

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto większością głosów ( 14 za i 1 głos wstrzymujący).

 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na czas przygotowania kart do głosowania.

 

Po wznowieniu obrad, Komisja Skrutacyjne przedstawiła przyjęty regulamin głosowania, po czym sprawdzono urnę, która była pusta.

 

Komisja Skrutacyjne przeprowadziła glosowanie, wyczytując radnych kolejno z listy obecności. Nie głosował radny Stanisław Michalski. Po zakończeniu głosowania radny Stanisław Kosecki – członek Komisji Skrutacyjnej zapytał czy wszyscy uprawnieni wzieli udział w głosowaniu.

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania i sporządzenie protokółu głosowania.

Po przerwie radna Krystyna Godlewska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania. W wyniku pierwszego głosowania nie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. Oddano 7 głosów za kandydaturą Stanisława Michalskiego oraz 7 głosów przeciwnych.

 

Przewodniczący obrad Henryk Kania zaproponował, w związku z tym, że nie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, aby nie zamykać sesji ale zawiesić obrady i dokończyć je w najbliższym terminie, po zaciągnięciu opinii niezależnego radcy prawnego. Tak jak mówił wcześniej, po ustaleniu pewnych rzeczy z Sekretarzem, ma wątpliwości co do sposobu głosowania. Ubolewa że w sesji nie uczestniczy radca prawny. Padały przykłady przytoczone przez radnego Kitelę, jest również jest pewny niedosyt, co do trybu głosowania na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na początku kadencji. W ten sposób można głosować w nieskończoność.

 

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż z wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Kani wynika, że jest on obrońcą prawa. Obecnie chce on jednak złamać postanowienia Statutowe. Ze Statutu wynika, że Rada ma prawo przerwać obrady po 6 godzinach pracy. Poprosił o przestrzeganie Statutu. Wyraził pogląd, iż jeżeli nie da się dokończyć jakiejś sprawy, przekłada się na kolejny termin, to samo posiedzenie Rady. 

 

Wiceprzewodniczący powiedział, iż była to tylko jego sugestia i nie obliguje to radnych do

Podjęcia takiej decyzji. Jego sugestia wypłynęła po głosowaniu jakie zostało przeprowadzone. Nie chce absolutnie wyłączyć pozostałych punktów z porządku obrad, tylko sygnalizował sprawę wyboru Przewodniczącego. Jeżeli radny tak to odebrał, że on teraz zamierzał przeprowadzić głosowanie nad zamknięciem sesji, to bardzo przeprasza. Poprosił o wyrażanie opinii w kwestii wyboru Przewodniczącego.

 

Radny Andrzej Pyszniak powiedział, iż jest więcej radnych. Nie wie na jakiej podstawie Wiceprzewodniczący powiedział, iż można głosować w nieskończoność. Można ogłosić przerwę i porozmawiać, można od razu zgłaszać innych kandydatów. Są różne możliwości i należy je wykorzystać.

 

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż chciałby powrócić do regulaminu głosowania, który w punkcie 7 stanowi, iż w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu, głosowanie powtarza się do skutku. Jest to mandat do tego, aby rozpocząć kolejne głosowanie.

 

Wiceprzewodniczący Rady podziękował za uwagi. Czuje, że jego wystąpienie zostało odebrane tak, jakby chciał zakończyć. Nie miał takiego zamiaru. Można głosować do skutku. Rada zatwierdziła regulamin, nie ma woli większości aby w inny sposób rozwiązać, padła propozycja radnego Pyszniaka, co do kwestii zarządzenia przerwy. Zgodnie z sugestią radnego Jamroza odnośnie uchwalonego regulaminu głosowania, poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów na Przewodniczącego Rady. Poinformował także, że Komisja Skrutacyjna została rozwiązana i jej członkowie mogą także zostać zgłoszeni na kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż rada być może będzie 6 godzin obradować i głosować, natomiast nie jemu dyskutować. Wielu z radnych zastanawia się, czy postępujemy właściwie kierując się przedstawionymi orzeczeniami. Jeżeli są takie opinie Sadu Najwyższego, to są one niekwestionowane. Być może wcześniej zostało coś zrobione źle, ale jeżeli Wojewoda nie unieważnia pewnych uchwał, a nadzór obejmuje każdą uchwałę, to nie jemu dyskutować na temat ważności czy nieważności uchwały. Ludzką rzeczą jest błądzić, nie robi błędów tylko ten, który niczego nie robi. Sztuką jest do błędów się przyznać. Nie można mieć lekarstwa na wszystko. Klub Porozumienie Krajeńskie zrzesza 8 radnych i on odczuwa, że reszta radnych jest poza nawiasem. Tak to odbiera. Wstaje się, mówi, że „klub … i koniec”. Nie rozmawia się z resztą radych w ogóle, a jeżeli się rozmawia, to kiedy wychodzimy i tak jest coś innego. On osobiście czuje się dotknięty. Odnosząc się do tego, co powiedziała radna Mariola Taracha stwierdził, iż radny Stanisław Michalski bardzo dużo zrobił w kwestii wyprostowania pewnych spraw w stosunku do poprzedniego Przewodniczącego Stefana Kiteli. Jest pełen podziwu dla obydwu panów Stanisławów, że wykazali tyle dobrej woli aby ratować sytuację w radzie. Tak powiedział i to stanowisko podtrzymuje. Być może poprzednio źle wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczących Komisji. Wojewoda nie zareagował, więc uważa, że wszytko jest w porządku. 

Jeżeli miesiąc temu zgodzono się z sytuacją wyłączenia z głosowania Przewodniczącego Kiteli, to teraz należy być konsekwentnym. Inne postępowanie byłoby katastrofą. W demokracji tak być nie może. Ktoś powiedział, iż jest w Radzie wielu kandydatów, zgadza się z tym i chciałby obecnie przedstawić swoja propozycję. Jego kandydatem jest radny Stanisław Kosecki. Obserwuje go w komisji rewizyjnej od trzech lat, jego zdaniem pięknie tę Komisje prowadzi, nie wywołuje specjalnych scysji. Ma wrażenie, że ta Komisja dobrze pracuje. Znają go wszyscy jako gminnego inspektora wychowania, prowadził nadzór pedagogiczny nad szkołami, prowadził finanse szkół. Jego rozwaga i sposób prowadzenia Komisji Rewizyjnej gwarantuje dobrą pracę jako Przewodniczącego Rady, będzie tonował wybuchy, bo tak to robi na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Jest to również kandydatura z Porozumienia Krajeńskiego.

 

Wiceprzewodniczący Kania powiedział, iż chciałby sprostować, ponieważ w stosunku do byłego Przewodniczącego Rady wyłączenia nie dokonała Rada, tylko on sam wyraził wolę, że nie będzie głosował.


Radny Stanisław Kosecki wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Sekretarz wyraził zastrzeżenie, iż jeżeli radny Stanisław Kosecki zostanie wybrany na Przewodniczącego Rady, musi zrezygnować z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Wskazane byłoby aby złożył w tej kwestii deklarację.

 

Radny Stanisław Kosecki oświadczył, iż w przypadku wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej zrezygnuje z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczenia tej komisji.

 

W związku z brakiem innych kandydatów, Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów oraz poprosił o podawanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów:

- radną Krystynę Godlewską,

- radnego Andrzeja Pysznika,

- radnego Anatola Najmowicz.

Wszyscy ww. radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.

 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na czas przygotowania kart do głosowania.

 

Po przerwie Przewodniczący obrad ponownie poddał pod głosowanie regulamin głosowania we wcześniej ustalonym brzmieniu. Przyjęto go 14 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym.

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła ponowne głosowanie. Wyczytani radni zgodnie z listą obecności odbierali karty do głosowania, udawali się do kabiny zapewniającej tajność glosowania i wrzucali karty do urny.

Nie głosował kandydat na Przewodniczącego radny Stanisław Kosecki.

 

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu głosowania.

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Krystyna Godlewska przedstawiła protokół głosowania i oświadczyła, iż radny Stanisław Kosecki uzyskał 13 głosów za i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przewodniczący obrad poinformował, iż Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr XXIX/160/05 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence, która stanowi załącznik nr 22 do nin. protokółu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania przekazał prowadzenie obrad radnemu Stanisławowi Koseckiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krajence.

 

Ad. 6a

Radny Anatol Najmowicz wnioskował aby nie czytać całego sprawozdania, tylko przedstawić streszczenie. Na komisjach sprawozdania były już przedstawiane.

 

Przewodniczący Rady uznał wniosek za zasadny i poprosił o przedstawienie streszczenia sprawozdania.

 

W imieniu dyrektora komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence sprawozdanie przedłożył Marek Szwalgun, pracownik zakładu. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 23 do nin. protokółu.

 

Radny Piotr Gniot proponował aby w przyszłości w celu usprawnienia przyjmowania sprawozdań, dokonywać ich streszczeń dla gości. On byłby zainteresowany aby referujący informował, jakie pytania mieli radni podczas posiedzeń Komisji. Byłoby to ciekawe jakie spostrzeżenia miały inne Komisje i jakie były wyjaśnienia. W ten sposób podczas sesji byłyby wyczerpane wątpliwości 15 osób.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła przedłożone sprawozdanie.

 

Ad. 6b

Sprawozdanie z działalności Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence przedłożył Jarosław Skrzypczyński – dyrektor Ośrodka. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 24 do nin. protokółu.

 

Radny Czesław Bannach powiedział, iż wyliczył, że w amfiteatrze odbyto 6 imprez. Zapytał czy planuje się więcej. Będzie tam włożonych dużo pieniędzy i te 6 imprez to jest nic, w porównaniu do tych kwot, kiedy dzieci chodzą po ciemku, w błocie do szkoły całą zimę.

 

Jarosław Skrzypczyński powiedział, iż amfiteatr jest wspaniałą sprawą, wiele miast nie ma takich możliwości. Można robić więcej imprez, kiedy się ma pieniądze. Impreza każda kosztuje. Nie jest to jednak tylko te 6 imprez, ponieważ dużo imprez w amfiteatrze organizuje gimnazjum. Jest okres wakacyjny, kiedy ludzie wyjeżdżają i wówczas są organizowane imprezy w parku. On uważa, że zawsze można robić więcej, pozostaje tylko kwestia sponsoringu.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów (14 za i przy jednym glosie przeciwnym) przyjęła sprawozdanie Krajeńskiego Ośrodka Kultury. 

 

Ad. 7

Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence przedłożył informację o wynikach kontroli sprawozdań finansowych stowarzyszeń sportowych za 2004 rok, które otrzymały dotację z budżetu gminy i miasta oraz o formie wsparcia finansowego w roku 2005.

 

Radny Anatol Najmowicz  poinformował, iż w dniu 1 kwietnia br. Komisja zapoznała się ze złożonymi przez kluby sportowe sprawozdaniami. W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych oraz Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Mirosław Machejek Skarbnik Gminy i Zygmunt Martenka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu „Iskra” Krajenka. Najwięcej czasu poświęcono relacji Pana Zygmunta Martenki, który poinformował Komisje o kontroli w klubie i decyzji o nieudzielanie absolutorium zarządowi klubu. Rozliczenie dotacji złożone przez kluby zostały przyjęte, z tym że dla klubu „Iskra” zawieszone zostały pieniądze, które miały zostać przydzielone w 2005 roku. Pozostałe kluby otrzymały środki. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Klubu Iskra, w którym uczestniczył on oraz radny Michalski, mieli okazje wysłuchać zarzutów Komisji rewizyjnej odnośnie zarządu i prezesa. Wszyscy członkowie klubu postanowili odwołać zarząd i wybrać nowego prezesa i zarząd. Podczas posiedzenia Komisji Społecznej poproszono Z. Martenkę, aby jak najszybciej Komisja Rewizyjna Klubu i nowy Prezes rozliczyli się z Urzędem Skarbowym i dostarczyli informację o rozliczeniu. Wówczas zapadnie decyzja o przyznanie środków dla Iskry. W wolnych wnioskach dyskutowano nad środkami dla Uczniowskich Klubów Sportowych, gdzie zmieniła się forma finansowania.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 8.

Burmistrz pogratulował wyboru Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krajence. Wynik był wspaniały. Powiedział, iż sądzi, że jest to osoba, która zintegruje radę i ma nadzieję, że współpraca będzie przebiegała prawidłowo z korzyścią dla wszystkich. Podziękował także za udzielenie absolutorium za 2004 rok. Zadeklarował, iż nadal będzie zabiegał o środki pozabudżetowe, ponieważ ze środków własnych wiele rzeczy nie byłoby możliwych do realizacji. Przybliża do także realizację oczekiwań inwestycyjnych, które z punktu widzenia mieszkańców są potrzebne. Jeżeli uda się zrealizować zadanie bardziej kosztowne, to te mniejsze zadania docelowo będzie można również zrealizować.

 

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji rady odbytej w dniu 4 marca 2005.

Burmistrz poinformował, iż Radny Henryk Kania zwrócił się z wnioskiem w sprawie udzielenia Radzie Sołeckiej wsi Paruszka, odpowiedzi na wnioski złożone do budżetu Gminy i Miasta na 2005 rok.

Informacja o zakresie zadań zawartych we wnioskach rad Sołeckich przyjętych do budżetu na 2005 rok była złożona przez Skarbnika Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2004 roku jako odpowiedź na jedno z pytań zadanych podczas sesji przez jednego z radnych. Zadania z wniosków rad sołeckich, o których Skarbnik nie wspominał, są również przedmiotem analizy w komórkach merytorycznych Urzędu i po ustaleniu możliwości ich realizacji w ramach zadań bieżących stosowne informacje zostały przekazane na piśmie do sołtysów.

 

Burmistrz przekazał także informację na temat zadłużenia gminy. Być może ktoś, kto nie do końca rozumie budżet, może odnieść wrażenie, że gmina jest bardzo zadłużona. Wyjaśnił, iż gmina posiada obecnie 40 tys. zadłużenia z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2001 roku na kanalizację z Funduszu Ochrony Środowiska. Można by było ją spłacić, ale jest to kredyt nisko oprocentowany, dlatego będzie spłacony w ustalonych w umowie terminach. 

 

Ad. 9

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż chciałaby zabrać głos w związku z zagrożeniem inwestycją planowaną przez pana Henryka Stokłosę w pobliżu Jeziora Wapińskiego, tj. Budową kurników na kilka milionów kurczaków. Uważa, że należy w tej sprawie zareagować. Wstępne dane dotyczące inwestycji i sam Pan Stokłosa zakwalifikował inwestycję, jako stanowiącą duże zagrożenie dla środowiska. Należy mieć świadomość, że to zagrożenie będzie występowało nie tylko na terenie Gminy Kaczory, ale także u nas. Powstało Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. Jego przedstawicielka Pani Sienkiewicz gościła w ubiegłym roku na sesji w Krajence. Przedtem sprawa nie dotyczyła gminy bezpośrednio. Nie było większych możliwości działania i ingerencji. Natomiast w tej chwili szykuje się potężna inwestycja bardzo blisko jeziora, co do którego gmina ma pewne zamierzenia, jako terenu rekreacyjnego. Jest to sprzeczne z polityką gminy. Ona nie sadzi aby ta inwestycja była zupełnie bezpieczna. Chciałaby oddać głos Wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia, filii w Skórce i prosiłaby o jego wysłuchanie. Wystosowano pismo w tej sprawie do Pana Burmistrza. Temat ten był zaprojektowany w planie pracy Rady Miejskiej na miesiąc marzec. Jest przesunięcie. Uważa, ze jakieś decyzje winny być szybko przedsięwzięte, ponieważ nie ma jeszcze zgody na wybudowanie, ale od chwili uzyskania pozwolenia na budowę, w ciągu 4 tygodni zakład osiągnie pełną zdolność produkcyjną. Jej zdaniem moralnym obowiązkiem jest dbałość o stan środowiska, zdrowie dzieci i dalszych pokoleń, zwłaszcza, że raporty zdrowotne są alarmujące. W naszym regionie zachorowalność w porównaniu z resztą Wielkopolski bywa kilkaset razy większa np. nowotwory 300%, choroby psychiczne 400%. Są one ogromnie przekroczone i należałoby szybko podjąć jakieś stanowisko, wpłynąć na władze aby rozsądnie postępowały.

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kania powiedział, iż formalnie chciałby poinformować, że zgodnie z planem pracy podczas sesji marcowej miał być ten temat ujęty. Z uwagi na sprawy związane z odwołaniem Przewodniczącego Rady, sesja została odłożona na kwiecień. Z uwagi na absolutorium i wybór Przewodniczącego, porządek sesji dzisiejszej i tak jest bogaty, postanowił w porozumieniu z Burmistrzem, że punkt ten zostanie przeniesiony na kolejna sesje i zostanie zaproszony przedstawiciel Stowarzyszenia. Pełniąc zastępstwo nie odstąpił od planu pracy rady, jednak ze względu na dużą ilość materiałów na dzisiejszą sesję, jest ten punkt jest zaplanowany na sesję majową.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż obowiązuje Statut. Nie ma nic przeciwko temu aby przedstawiciel Stowarzyszenia zabrał głos, jednak nie w tym punkcie. Chciałby aby kwestia udzielenia głosu, zgodnie ze statutem została przegłosowana. Obecnie rada jest we wnioskach i zapytaniach radnych. Poprosił o trzymanie się procedury.

 

Radny Stefan Kitela przypomniał, iż rok temu na sesji Rady Miejskiej goszczono szefa Zarządu Dróg w Złotowie. Mówiono wówczas o ulicy 30 Stycznia. Z wypowiedzi tego Pana, że chodnik przy tej ulicy będzie brany pod uwagę i realizowany. Radni mówili wówczas, że się woda wlewa do piwnicy. Do Krajenki dojeżdża spora grupa uczniów z kierunku Złotowa, która za pięć, dziesięć ósma wychodzi z pociągu i tą kilkudziesięcioosobową grupą idą do szkoły. Idą po ulicy, jest to duże zagrożenia dla młodzieży. Zwrócił się z wnioskiem aby Burmistrz ponaglił i zapytał jak to będzie realizowane. Radny Stefan Kitela powiedział, iż dyrektor Sendłak mówił dzisiaj o mostku na rzece. Chodzi tamtędy duża liczba osób. Kiedy schodzi się z Rynku w kierunku kładki jest tam bardzo brzydkie zejście, są tam wyszczerbione schody. Wnioskował o poprawienie ww. zejścia.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż dojeżdża do pracy w stronę Złotowa. Przy przystanku na żądaniu przy „Palisadach” ustawiono wiatę, jego zdaniem brakuje tam na dziś podestu betonowego, ponieważ kiedy pada deszcz podróżni stoją w błocie. W przyszłości celowym byłoby doprowadzenie do przystanku chodnika. Z obserwacji radnego wynika, że z ww. przystanku korzysta rano bardzo dużo osób, szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół w Złotowie. Nie wie do czyjej właściwości należy ta sprawa, jednak problem jest.

 

Radny Czesław Bananch powiedział, iż wiosną na tereny wsi miała trafić równiarka. Były prośby aby była ona wcześniej. Sytuacja jest odwrotna, do tej pory równiarki nie ma. Zapytał co się dzieje, czy jest na terenie gminy.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o chodnik przy ul. 30 Stycznia, do radny Kitela dobrze zauważył, że jest to droga powiatowa i tutaj dyrektor Arter będąc na sesji pewne deklaracje złożył, ale prawdopodobnie nie może ich zrealizować ze względu na brak środków. Szkoda, że na sesji nie ma już radnego Kitowskiego, ponieważ jest on radnym powiatowym a ulice powiatowe są w gestii samorządu powiatowego. Natomiast radny Kitela poruszył fakt dzieci uczęszczających do szkoły średniej w Krajence, które wysiadają z pociągu i idą pieszo ulicą a nie chodnikiem do szkoły. On chciałby dodać, że i ta ulica, i ten chodnik, i ta szkoła leżą w gestii powiatu. Jeśli powiat tego nie zrobi – z takim pismem gmina wystąpi – to trzeba będzie to zrobić ze względu na bezpieczeństwo młodzieży.

Jeżeli chodzi o zejście od ulicy Toruńskiej do ulicy Kościuszki, to chciałby przypomnieć sesję z 19 października roku ubiegłego, gdzie uchwalony program przewiduje realizacje tego zadania, ponieważ tę ścieżka uczęszcza bardzo dużo dzieci ale i dorosłych dojeżdżających do pracy. Przypomniał również jaka była wówczas dyskusja i ile było sprzeciwów. Należy to zrobić i będą czynione starania aby to było jak najszybciej. Jego zdaniem z tego przejścia korzysta ponad połowa miasta.

Równiarka, która do tej pory równała drogi gminne, miała plan z góry ustalony plan, przyjęty na spotkaniu z sołtysami. Równiarka pracowała od Łońska poprzez kolejne miejscowości do Podróżnej, po to aby nie było pustych przejazdów ze względu na czas i znaczące koszty. Prace zatrzymały się w Śmiardowie Kraj. Na jakiś czas, na kilka dni, została przez właściciela przeniesiona na inny teren i po tym okresie świątecznym pozostanie tylko Śmiardowo i Podróżna. Na dzień dzisiejszy równiarka wykonuje swoją pracę bardzo dobrze, w porównaniu do wcześniejszych usług – dlatego nie będzie brany nikt inny, ponieważ koszt usługi innych równiarek jest dużo droższy a jakość usług wątpliwa. Burmistrz poprosił o cierpliwość.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż w materiałach na sesję otrzymano odwołanie byłego Przewodniczącego od uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego. Zapytał co z tym zrobić, czy jest to materiał do poduszki. Prosiłby o interpretację. Rozumie, że materiał pojawił się od strony Urzędu, takiej informacji, że pismo takie wpłynęło wcześniej nie miał. Dowiedział się o sprawie dopiero teraz. Prosi o bliższe wyjaśnienia.

 

Sekretarz Gminy poinformował, iż Urząd również został postawiony przed faktem, bo działalność organów jest jawna, a tutaj zrobiono coś za plecami. Kiedy Wojewoda przysłał zapytanie o udzielenie wyjaśnień w stosunku do postawionych zarzutów, również byliśmy zdziwieni. Zaproponował, iż odczyta całą korespondencje w sprawie.

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Gniota czy chodziło mu o odczytanie całego dokumentu.

 

Radny Piotr Gniot poprosił o odczytanie całości, aby nie było zarzutów, ze czyta się fragmenty i manipuluje faktami.

 

Sekretarz odczytał korespondencję dotyczącą skargi radnego Stefana Kiteli na uchwałę Rady Miejskiej w Krajence dotyczącą odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence – załącznik nr 25 do nin. protokółu.

 

Radny Stefan Kitela wyjaśnił, iż na dzisiejszą sesję przyniósł swój wniosek i pewnie byłby go odczytał. Wyręczył go jednak Pan Sekretarz, za co dziękuje. Napisał skargę po namowach wielu osób. Odpowiedź wojewody rozśmieszyła go, ponieważ jakiś czas temu, kiedy Rada podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli, Burmistrz również wniósł swoje uwagi, dlatego on również skorzystał z tej samej drogi. Tym bardziej, że jeżeli zwróci się uwagę na fakty, które zostały przedłożone, to są one prawdziwe: wnioskodawcy nie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji, opinie radcy nie zostały przedłożone, było wiele rzeczy które powinny być przez radcę prawnego skomentowane – on sobie tego życzył. Jeżeli był stawiany zarzut, że on w Skórce coś powiedział – nie odniósł się do tej sprawy na sesji rady miejskiej- natomiast obejrzał w mediach informację, która została przedstawiona przez burmistrza, gdzie w bardzo brzydki sposób na temat jego osoby się wypowiedział. Wszyscy pamiętają, ze była sesja nadzwyczajna, jeżeli w Skórce pytają się ludzie  o to jakie kroki podejmuje Rada Miejska i Burmistrz, to na te rzeczy trzeba odpowiedzieć. On jako radny pozwolił sobie na te rzeczy odpowiedzieć. Była tam akurat smutna sytuacja, nie chciałby powracać do tego wątku. Jednak chciałby zadać pytanie, czy można o takich rzeczach mówić na zebraniu wiejskim, czy też nie można. Nie zostały te rzeczy jego zdaniem uzasadnione. Liczył na to, że radca prawny złoży takie wyjaśnienia, podeprze się uchwałami i to tyle.

 

Burmistrz powiedział, iż chciałby wysoką radę poinformować, ze nigdy nie stara się i nie starał się brzydko wypowiadać. Pan Przewodniczący na pewno ma tę kasetę, to można ja kupić i obejrzeć. Przedstawił tylko swoje własne stanowisko nie wypowiadając się brzydko. Po drugie nikt radnemu Kiteli nie broni się wypowiadać na zebraniach wiejskich, jeżeli bierze w nich udział, ale każdy z uczestników zebrania i on również ma prawo oczekiwać i żądać aby mówił tylko i wyłącznie prawdę. Radny Kitela od dłuższego czasu, a w zasadzie od samego początku manipuluje ludźmi i informacjami i to jest bardzo niegrzeczne.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż nie manipuluje faktami, natomiast widzi niechęć Burmistrza w stosunku do jego osoby.

 

Burmistrz powiedział, iż na zebraniu wiejskim w Skórce, kiedy sytuacja była napięta, radny Kitela albo nie czytając projektów uchwał, które mu przekazywano, a sądzi, ze czytał i jest na tyle inteligentny i świadomy, że wie co czytał, publicznie mówi, „że tyle razy Pan powtarzał, aby w budżecie więcej pieniędzy przeznaczać na bezpieczeństwo, a zobaczcie państwo 3 miliony złotych w projekcie uchwały i zwołuje sesję nadzwyczajną, przeznacza na dom kultury”. Wywołało to ogromne oburzenie. Burmistrz zapytał radnego Kitelę, czy była to prawda.

 

Przewodniczący wyraził pogląd, iż poprzez tę dyskusję niczego do sprawy nie zostanie wniesione i poprosił o jej zaprzestanie.

 

Radny Stefan Kitela przypomniał, iż pod koniec poprzedniej sesji przeprosił osoby, które uraził. Kasety sprzedawał nie będzie, ale kiedy ją obejrzał, zbulwersowały go słowa. Biorąc pod uwagę opinię wielu osób przygotował pismo do Wojewody. Sprawa pozostała zamknięta, wojewoda się na ten temat wypowiedział. On nie zamierza tej sprawy ciągnąć, chociaż wojewoda wskazuje w piśmie, że ma prawo wystąpić do innych organów. Nie zamierza jednak z tego prawa skorzystać. Na tym chciałby sprawę zakończyć, tym bardziej, że potrzeba spokoju. Ostatnie wydarzenia tego spokoju wymagają. On nie chciałby używać argumentów, można by się sprzeczać 6 godzin. On chciałby już tę sprawę zakończyć.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jego intencją nie było wyciąganie czegokolwiek. Dostał po prostu dokumenty i chciał wiedzieć o co chodzi. Sprawa dotyczyła wielu osób, całej rady, Komisji, Przewodniczących, należało więc poinformować, ze zostało złożone takie odwołanie, że wojewoda negatywnie rozpatrzył i wówczas to pismo nie było wcale potrzebne.

 

 

 

Ad. 10

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż chciałby pogratulować Przewodniczącemu wyboru. Jednocześnie chce powiedzieć, że szanuje decyzje rady, przyjmuje ją z pokorą. Nie może się jednak zgodzić z wypowiedzią radnego Gniota, ponieważ jego kandydatura nie została zgłoszona w ostatniej chwili i nie była konfrontowana. Oficjalnie, 2 tygodnie temu została ona zgłoszona podczas posiedzenia Komisji, każdy mógł ją przedyskutować. Dobrze się stało, że została zgłoszona wcześniej, ponieważ zdążono przygotować opinie prawną na podstawie której dzisiaj legalnie dokonano wyboru, ponieważ do tej pory bylibyśmy rada, która działa nielegalnie.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Marioli Taracha o udzielenie głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej.

 

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

 

Paweł Owsianny – Wiceprzewodniczący lokalnego koła Stowarzyszenia z siedzibą w Skórce odczytał pismo skierowane do burmistrza Gminy i Miasta Krajenka dotyczące planowanej inwestycji nad jeziorem Wapińskim – pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.

Powiedział ponadto, iż chciałby aby go dobrze zrozumiano – nie jest to walka z konkretnym inwestorem, ale troska o stan środowiska. Prosi jednocześnie o powielenie pisma skierowanego do burmistrza i przekazanie go radnym. Rzecz jest na tyle istotna, iż konieczne jest szybkie działanie. Jeżeli inwestor uzyska pozwolenie na budowę, inwestycja ruszy w ciągu 4 tygodni. Kurniki będą budowane z gotowych elementów sprowadzonych z zagranicy. W Unii Europejskiej tego typu budynki nie mogą być już stosowane, w Polsce ustalono okres przejściowy do roku 2012.

 

Radny Piotr Gniot zapytał jak zaawansowana jest inwestycja, czy były planowane inne lokalizacje i czy inne samorządu potrafiły się przez tym obronić.

 

Paweł Owsianny wyjaśnił, iż zgodnie z jego wiedzą nie jest to pierwsza lokalizacja. Inwestor jedynie udostępnia teren. Do tej pory nie udało się zlokalizować ogromnej inwestycji. Będzie to około 10 milionów kurcząt rocznie. Protesty mają miejsce już przy obsadach jednorazowych 40 tys. kurcząt. Tutaj będzie jednorazowo 1,4 miliona. On początkowo podchodził do sprawy z dystansem, do momentu kiedy zapoznał się z raportem oddziaływania na środowisko. Raport w jego ocenie – jest specjalistą od spraw ochrony środowiska – nosi symptomy przygotowania pod inwestora. Niezgodności o których mowa, potwierdzają jego przypuszczenia. Świadczy o tym chociażby dokumentacja dołączona do raportu oddziaływania na środowisko, gdzie w tekście jest co innego, a w załącznikach co innego. Jest szczególnie wrażliwy na oddziaływanie amoniaku. Z samych map wyraźnie wynika, ze chmura amoniaku będzie oddziaływać poza terenem inwestora. W raporcie  oddziaływania jest napisane, że nie wykracza poza obszar inwestycji. Wyraził również pogląd, iż inwestycja będzie oddziaływała także na teren gminy i dlatego prosi o zajęcie się sprawą i nie tłumaczenie się, że będzie ona zlokalizowana na terenie innej gminy. Dotychczasowe inwestycje pewnych inwestorów są odczuwalne także na terenie naszej gminy. Jego zdaniem należy pilnować tego co się dzieje poza naszymi granicami.

 

Andrzej Pietrzak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krajence w imieniu własnym, Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz Krajeńskiego Ośrodka Kultury chciałby zaprosić wszystkich 16 maja o godz. 15:00  na debatę europejską na temat dorobku pierwszego roku członkostwa Polski w Unii.

Poinformował, iż wkrótce wśród mieszkańców pojawią się uczniowie z ankietami i poprosił o ich życzliwe przyjęcie.

 

Przewodniczący Stanisław Kosecki podziękował wszystkim za wybór i gratulacje, szczególnie Burmistrzowi za wyrazy poparcia i deklarację współpracy.

 

Ad. 11

W związku ze zrealizowaniem ustalonego porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 19: 00 zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

 

          Protokołowała :                                                 Przewodniczył :

 

        Renata Urbanek                                                  Henryk Kania

referent ds. obsługi Rady                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                 Stanisław Kosecki

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej