Protokół Nr XXX/05

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 20 maja 2005 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1230 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  Nieobecny radny Stefan Kitela.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek   - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

8. Anna Biela                            - referent

 

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 17 maja br. wziął udział w uroczystości organizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z okazji przyznania nagród „Homo Mensura”. W roku 2005 wyróżniony został Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. Przewodniczący odczytał treść pamiątkowego dyplomu dołączonego do pamiątkowego medalu oraz gratulacji złożonych na ręce Burmistrza przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W imieniu własnym oraz Rady złożył Burmistrzowi życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnego samorządu oraz gratulacje.

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił ustalony porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie  uchwał  w sprawach:

a)       nadania nazwy placowi w mieście Krajenka,

b)      przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

c)       zmiany uchwały nr XXIX/154/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych,

d)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

e)      odwołania przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

f)        wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

g)      odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

h)      zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Krajence,

i)        wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

j)        zmiany uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

5.       Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2004 rok:

a)        Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)        Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

c)        Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Krajence.

6.       Sprawozdania z działalności za 2004 rok:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

b)        Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

c)        Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

d)        Komisji Społecznej  Rady Miejskiej w Krajence.

7.       Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

8.       Zapytania i wnioski radnych.

9.       Wolne głosy, informacje.

10.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad sesji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż protokół z sesji Rady odbytej 29 kwietnia 2005 roku był dostępny na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Do jego treści do chwili obecnej nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał, czy w chwili obecnej ktoś z radnych chce wnieść poprawki do treści protokółu.

W związku z tym, że nie wniesiono uwag, stwierdził, że protokół został przyjęty.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

W okresie od 29 kwietnia do 20 maja 2005 roku kierownictwo Urzędu odbyło 1 posiedzenie, podczas którego zajmowano się następującymi sprawami:

Wydano zarządzenia:

1.       Nr 220/05 z dnia 6 maja 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 50a w Podróżnej. Jest to budynek położony na terenie szkoły. Przed podjęciem decyzji o ewentualnej sprzedaży należało zastanowić się nad możliwością podziału ww. nieruchomości w celu wydzielenia jej z terenu szkoły. Podział taki został dokonany i zatwierdzony przez Burmistrza, w związku z powyższym podjęto decyzję o przeznaczeniu budynku do sprzedaży.

2.       Nr 221/05 z dnia 6 maja br. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego powyżej 60000 euro na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka”. W związku z unieważnieniem drugiego postępowania przetargowego, o czym informowano Radę podczas poprzedniej sesji,  zaszła konieczność ponownego powołania komisji. W jej skład, tak jak poprzednio,  powołani zostali:

- Marek Buczkowski - Przewodniczący

- Bożena Hildebrandt – Sekretarz

- Zygmunt Martenka – członek

- Anna Biela  - członek

- Elżbieta Sieg  - członek

- Ryszard Dąbrowski – pełnomocnik zamawiającego, biegły ds. zamówień publicznych

- Roman Sobczyk - pełnomocnik zamawiającego, specjalista w zakresie gospodarki odpadami.

3.       Nr 221/05 z dnia 6 maja 2005 roku w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Zmiana taka jest możliwa w uzgodnieniu z właściwym Archiwum Państwowym. Konieczność zmian jest spowodowana nowymi zadaniami gminy, których instrukcja kancelaryjna ustanowiona w 1999 roku, nie przewidywała.

 

Zapoznano się z protokołem z posiedzenia Społecznej Komisji mieszkaniowej z dnia 28 kwietnia 2005 roku, która zajmowała się sprawą przydziału lokalu mieszkalnego w Paruszce. Komisja, po zapoznaniu się z listą oczekujących na mieszkanie z zasobów komunalnych, sytuacją mieszkaniową, finansową i rodzinną, wyraziła stanowisko aby mieszkanie w Paruszce przydzielić mieszkance Głubczyna oraz jej dwóm córkom. Pani ta znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, posiada wyrok sądu nakazujący jej opuszczenie dotychczas zajmowanego mieszkania. Propozycja Komisji została zaakceptowana przez kierownictwo.

 

Rozpatrzono podanie mieszkańca Skórki o kupno nieruchomości oznaczonej numerem 110/3 położonej w Skórce, o pow. 417m2. Jest to kolejne podanie ww. osoby w sprawie kupna przedmiotowej nieruchomości. Na jej wniosek rozpoczęto procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Odbyły się dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. W związku z kolejnym podaniem postanowiono o ogłoszeniu trzeciego przetargu oraz ustalono cenę wywoławczą w kwocie 6200 zł. (pierwszy przetarg 6300, drugi 6200).

 

Rozpoczęto prace związane z organizacją Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się w Krajence w roku 2006. Podjęto działania zmierzające do opracowania budżetu imprezy oraz materiałów promocyjnych m.in. strony internetowej, folderu reklamowego, plakatu i logo rajdu. Ustalono skład poszczególnych zespołów roboczych oraz ich zadania. Materiały reklamowe będą rozprowadzane podczas tegorocznego rajdu, który odbywać się będzie w lipcu br. we Francji.

 

Przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

a)      nadania nazwy placowi w mieście Krajenka,

b)      przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

c)       zmiany uchwały nr XXIX/154/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych,

d)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

e)      odwołania przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

f)        wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

g)      odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

h)      zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Krajence,

i)        wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

j)        zmiany uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

 

Rozpatrzono sprawozdania:

1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2) Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence

3) Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 roku, podjęto 14 uchwał, których realizacja przebiegała następująco:

1)      Uchwała Nr XXIX/147/05 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została przekazana wraz z protokołem sesji, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu zbadania  czy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok oraz podjecie uchwały w sprawie absolutorium, zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.

2)      Uchwała Nr XXIX/148/05 w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

3)      Uchwała Nr XXIX/149/05 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence zostanie zrealizowana 3 czerwca 2005 roku.

4)      Uchwała Nr XXIX/150/05 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego jest w trakcie realizacji.

5)      Uchwała Nr XXIX/151/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy jest w trakcie realizacji.

6)      Uchwała Nr XXIX/152/05 w sprawie Planu Rozwoju Miejscowości Krajenka została dołączona do wniosku o  dofinansowanie ze środków unijnych na przebudowę i rozbudowę amfiteatru w Krajence.

7)      Uchwała Nr XXIX/153/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej była również niezbędna jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na rozbudowę i przebudowę amfiteatru w Krajence.

8)      Uchwała Nr XXIX/154/05 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów gminy jest realizowana na bieżąco.

9)      Uchwała Nr XXIX/155/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok jest realizowana zgodnie z treścią na bieżąco.

10)   Uchwały Nr XXIX/156/05 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka, Nr XXIX/157/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011, Nr XXIX/158/05 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 204-2013 stanowią załączniki do wniosku o współfinansowanie rozbudowy amfiteatru w Krajence. Zmiany ww. uchwałach dotyczyły zmiany nazewnictwa zadania zgodnie z pozwoleniem na budowę.

11)   Uchwała Nr XXIX/159/05 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka jest w trakcie realizacji.

12)   Uchwała Nr XXIX/160/05 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence została zrealizowana.

 

Ponadto wszystkie uchwały w ustawowym terminie 7 dni zostały przesłane do Wojewody Wielkopolskiego, a uchwały dotyczące finansów do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4a

Marek Buczkowski – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Krajenka oraz uzasadnienie.

 

Burmistrz Janusz Szczerbiak przypomniał, iż wniosek w sprawie nadania nazwy placowi przy ul. Winiary imienia Jana Pawła II złożył radny Piotr Gniot.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/161/05 w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Krajenka – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

 

Ad. 4b

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich przedłożył Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sławomirowi Poszwie – Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć”, który zaprezentował zamierzenia Stowarzyszenia, możliwości uzyskania pomocy z funduszy unijnych w latach 2007-2013 oraz zaawansowanie prac nad realizacją projektu „Ochrona zlewni rzeki Noteci”, w którym bierze udział gmina Krajenka. Wyjaśnił także, iż członkostwo gminy w Stowarzyszeniu jest niezbędne do uzyskania pomocy finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie Studium wykonalności planowanych w ramach projektu inwestycji oraz oceny oddziaływania na środowisko. Udział państwa wyniesie 80% kosztów, pozostałe 20% wniosą gminy. Wyraził również pogląd iż projekt ma duże szanse na realizację, ponieważ dokumenty, które będą wykonane są kosztowne – rzędu kilkuset tysięcy złotych – i nikt nie pozwoli aby pozostały nie wykorzystane.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż forma prezentacji była ciekawa. Ma nadzieję, ze przedsięwzięcie się powiedzie, a program nie będzie stał na półce. Obecna uchwała jest konsekwencją wcześniejszych dotyczących przystąpienia do przedsiębiorstwa Noteć.

Wyraził swoje obawy związane z jesiennymi wyborami do Parlamentu, które mogą spowodować zmianę kierunku i przeszkody w realizacji projektu.

 

Sławomir Poszwa powiedział, iż jego zdaniem nie ma zagrożenia w związku z wyborami, ponieważ nikt się nie odważy zrezygnować z projektu, jeżeli zostaną wydane olbrzymie pieniądze. Procedury związane z ogłoszeniem przetargu już ruszają. Wszystko jest tak sformalizowane, że zamieszanie politycznie nie może temu zamierzeniu przeszkodzić. Jego obawy wiążą się raczej z możliwością popełnienia błędów.

 

Burmistrz poinformował, iż prawdopodobnie podczas kolejnej sesji odbędzie się pokaz związany z koncepcją kanalizacji gminy. Jeżeli koncepcja zostanie zaakceptowana stanie się podstawą do przygotowania studium wykonalności. Proces przygotowania kanalizacji już się rozpoczął. Będzie ona kosztowała olbrzymie pieniądze, większe niż pierwotnie zakładano, ale konkretne kwoty określi kosztorys. Burmistrz prosił Radę o podjęcie uchwały.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/162/05 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu.

 

Ad. 4c

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/154/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/163/06 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu.

 

Ad. 4d

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/164/05 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu.

 

Ad. 4e

Sekretarz Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny.

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania powiedział, iż jest radnym już kilka kadencji i zawsze tradycją było, że reprezentantem gminy był Przewodniczący Rady. Obecna kadencja Rady ma się jednak ku końcowi. W związku z tym zapytał, czy Statut Związku Gmin Krajny stanowi, że przedstawicielem musi być Przewodniczący Rady, czy też może to być jakikolwiek radny. Stefan Kitela uczestniczył w spotkaniach od początku kadencji, jest zapoznany z działalnością związku. Wnioskował o aby pozostawić radnego Stefana Kitelę do końca kadencji.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż § 12 ust. 2 Statutu związku stanowi, iż Rada deleguje Przewodniczącego Rady lub inną wyznaczoną osobę. Tradycją jednak jest, że w pracach brali udział Burmistrz i Przewodniczący Rady.  

 

Burmistrz przypomniał, iż Związek Gmin Krajny powstał w 1991 roku, jako związek celowy, po to aby wspólnie rozwiązać konkretny problem – tj. kwestie wodociągów wiejskich. Delegaci gmin decydują przede wszystkim o cenie wody. W związku z tym ważnym jest, aby przedstawiciel wsi zafunkcjonował w związku, ponieważ będzie miał wpływ na cenę wody. Jego zdaniem ten element należy również wziąć pod uwagę.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż w przedłożonym projekcie uchwały nie doszukuje się podtekstu. Dotychczas gminę zawsze reprezentował Przewodniczący Rady, który ma uprawnienia do reprezentowania Rady na zewnątrz. Jego zdaniem taki jest cel uchwały i innych kontekstów się nie doszukuje.

 

Przewodniczący Rady postawił projekt uchwały pod głosowanie.

Oddano 7 głosów za jego podjęciem, 0 głosów przeciwnych oraz 7 głosów wstrzymujących.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/165/05 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu.

 

Ad.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów (13 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym), podjęła uchwałę Nr XXX/166/05 w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokółu.

 

Ad. 4g

Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/167/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokółu.

 

Ad. 4h

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Stanisław Kosecki poinformował, iż podczas jednej z Komisji były sugestie aby sam wskazał komisję, w której chciałby pracować. Korzystając z tej sugestii poprosił, aby Rada wyraziła zgodę na jego udział w Komisji Gospodarczej.

 

Wiceprzewodniczący Henryk Kania powiedział, iż radny Stefan Kitela poprosił go jako Wiceprzewodniczącego Rady, o przekazanie, że wyraża zgodę na ewentualne wejście w skład Komisji Rewizyjnej Rady. Nie mógł on uczestniczyć w dzisiejszej sesji ze względu na pracę w maturalnej Komisji Egzaminacyjnej. Oświadczył, że złoży takie oświadczenie także na piśmie. Stanowisko odnośnie tej kwestii należy do Rady.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż ustne upoważnienie nie ma mocy. Zapytał, czy oświadczenie pisemne w tej kwestii zostało złożone.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż uczestniczył w posiedzeniu Komisji, gdzie był także radny Stefan Kitela i również wspierał to stwierdzenie, że decyzję Przewodniczącego do której Komisji chciałby należeć należy uszanować, w związku z powyższym postulował, aby to uczynić i umożliwić Przewodniczącemu pracę w Komisji Gospodarczej.

 

Radny Bogdan Kurcin powiedział, iż skoro Przewodniczący chciałby pracować w Komisji Gospodarczej, on chętnie ustąpi swojego miejsca i zastąpi Przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący powiedział, iż również chciał poprosić radnego o taką zamianę. W związku z powyższym powiedział, iż traktuje radnego Bogdana Kurcina jako kandydata do Komisji Rewizyjnej.. Zapytał radnych o stanowisko w sprawie kandydatury Stefana Kiteli oraz czy są jeszcze inne kandydatury

 

Sekretarz poinformował, iż kandydatura ta nie spełnia wymogów formalnych. Nie ma złożonego oświadczenia pisemnego, nie ma radnego na sesji, nie można więc przyjąć takiego oświadczenia. Z punktu widzenia prawa taka uchwała będzie uchylona przez wojewodę jako podjęta z naruszeniem prawa.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż wierzy Wiceprzewodniczącemu, jak i Burmistrzowi, chodzi mu jednak o formalno prawny zapis. Jeżeli Statut wyklucza takie oświadczenie, nawet potwierdzone przez dwóch świadków, to nie można w żaden sposób łamać prawa. Jeżeli prawo zabrania, to niepotrzebne jest uchylenie uchwały przez wojewodę.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż oświadczenie woli reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, że w sprawach bezpośrednio dotyczących, powinno być złożone oświadczenie woli pisemne, lub też osobiste.

 

Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury. W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatów, zamknął listę kandydatów.

 

Radny Bogdan Kurcin wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Krajence.

Do projektu nie zgłoszono uwag.

Oddano 13 głosów za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXX/168/05 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Krajence - która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokółu. 

 

Ad. 4i

W związku z wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady zaproponował, aby w czasie przerwy, którą za chwile ogłosi, członkowie Komisji samo spośród siebie wyłonili kandydata i zaproponowali go Radzie.

 

Radny Piotr Gniot, powiedział, iż wybiera wprawdzie Rada, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja spotkała się, jeżeli były takie nieformalne wnioski radnych, to jak najbardziej jest to zasadne.

 

Wobec braku uwag do przedłożonej propozycji, Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Po wznowieniu obrad, radny Czesław Bannach – z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady, poinformował, iż po naradzie Komisja proponuje, aby funkcję Przewodniczącego pełnił radny Stanisław Michalski.

 

Ponieważ nie było innych kandydatur, Przewodniczący zamknął listę kandydatów.

Radny Stanisław Michalski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Oddano 12 głosów za zgłoszoną kandydaturą, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę nr XXX/169/05 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokółu.

 

Ad. 4j

Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

Do projektu nie zgłoszono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/170/05 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokółu.

 

Ad. 5a

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 rok, złożyła Zofia Urbanek Przewodnicząca Komisji.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 13 do nin. protokółu.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż chciałby podziękować Przewodniczącej i członkom Komisji za ogromną i niewdzięczną pracę, ale bardzo potrzebną w obliczu dzisiejszego życia społecznego. Ma nadzieję, ze pomimo wszystko daje ona satysfakcję, ponieważ przynosi ona efekty. Jeżeli chodzi o wydane pieniądze, ma postulat. Widzi, że co roku świetlica jest spychana na margines. Przychodzi tam 15 dzieci, spędzają tam czas. Co roku obcinane są fundusze, jest to kolejna zaniżona kwota. Było 20 tysięcy, potem 15 teraz 7. Prosi aby mieć to na uwadze i dodać brakującą kwotę, chociaż w części. Wnioskował, aby zapraszać panie z Caritasu na spotkania Komisji, ponieważ można wspólnie wypracować jakieś działania. Przyczyniłoby się to rozwiązywania dalszych problemów.

 

Przewodniczący również podziękował Przewodniczącej za pracę w Komisji oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Rada przyjęła sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jednogłośnie.

 

Ad. 5b

Barbara Piechowska – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła sprawozdanie z pracy ośrodka za 2004 rok.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 14 do nin. protokółu.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż pytania które chciał zadać wyczerpał podczas posiedzenia Komisji. Obecnie chciałby zwrócić uwagę na problem zbierania pieniędzy przez różnego rodzaju fundacje. W zeszły piątek spotkał się z sytuacją, że taka osoba posługując się delegacją podbitą przez Urząd, twierdziła, że ma pozwolenie na zbieranie pieniędzy na terenie gminy Krajenka. Ma mieszane uczucia, kiedy osoba z Urzędu potwierdza autentyczność osoby zbierającej pieniądze. Byłby skłony postulować aby takiej wiarygodności nie udzielać. Sądzi, ze takie osoby potwierdzają w Urzędzie fakt przebywania w miejscowości a potem wykorzystują to aby potwierdzić legalność swoich działań.

 

Burmistrz powiedział, iż mogło się tak zdarzyć, ze sekretarka potwierdziła obecność takiej osoby w gminie na delegacji. W Urzędzie wiarygodności takim osobom się nie potwierdza. Poinformował, iż uczuli Sekretarkę, aby takim przypadkom się przyglądała.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż pomoc społeczna udzielana jest w zasadzie po połowie pomiędzy wieś i miasto. Mówi się o tym, że rolnikom się poprawiło. W sprawozdaniach nie ma odniesienia do poprzednich lat, chciałby w związku  tym zapytać, czy postępuje ubożenie na terenach wiejskich oraz czy pomoc unijna poprawiła sytuację rolników.

 

Barbara Piechowska powiedziała, iż w sprawozdaniu starała się patrzeć na całość klientów ośrodka. Analiz dotyczących rolników nie prowadzi się, nie robi się analiz dotyczących środków posiadanych przez rolników. Kryterium udzielenia pomocy jest dochód rodziny. Dochód liczy się z hektarów przeliczeniowych. Prowadzone są natomiast analizy z podziałem na ludność miejską i wiejską i te dane są w sprawozdaniu.

 

Adam Pobereźny – sołtys Śmiardowa Kraj. podziękował B. Piechowskiej za współpracę i podkreślił jej rozeznanie problemów.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 5c

Sprawozdanie z działalności przedszkoli i szkół za 2004 rok złożył Włodzimierz Hildebrandt – dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 15 do nin. protokółu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż w związku z powyższym, że dyrektor Zespołu nie narzekał na brak środków finansowych, chciałby zaproponować, aby wprowadzić system motywacyjny dla uczniów dla każdej placówki oświatowej. Proponowałby aby dla najlepszych uczniów, z najwyższymi ocenami ufundować jakąś wycieczkę, czy obóz, aby zmobilizować młodzież do jak największego zmobilizowania i rywalizacji. Uważa, że nie byłby to wielki koszt, nawet w ramach funkcjonowania kont specjalnych.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż popiera kolegę Wiceprzewodniczącego, prosi tylko aby nie brać przykładu z góry. Chodzi mu o stypendia socjalne, które mają być przyznawane uczniom. Rodzice musieli się nabiegać aby przygotować odpowiednie dokumenty. Okazało się, ze ubóstwo jest ogromne i chętnych było bardzo dużo, a pieniędzy przekazano bardzo mało. Jeżeli taka decyzja taka miałaby być podjęta, to musiałaby być dobrze przygotowana, z perspektywami, żeby nie skończyło się tylko na jednym roku.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 6a

Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego za 2004 rok złożył Wiceprzewodniczący Henryk Kania.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 16 do nin. protokółu.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 6b

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2004 złożył Stanisław Kosecki, który do dnia 29 kwietnia br. pełnił funkcję Przewodniczącego tej Komisji. 

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 17 do nin. protokółu.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 6c

Sprawozdanie Komisji Gospodarczej z działalności w roku 2004 złożyła Barbara Kartuszyńska – Przewodnicząca Komisji.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 18 do nin. protokółu.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 6d

Sprawozdanie Komisji Społecznej z działalności w roku 2004 złożył Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 19 do nin. protokółu.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych podczas ostatniej sesji zapytania i wnioski udzielił Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

Podczas sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 roku radni złożyli 3 wnioski, na dwa z nich odpowie teraz. Ponieważ w sesji nie uczestniczy radny Stefan Kitela na jeden z jego wniosków odpowie podczas kolejnej sesji.

Radny Stefan Kitela przypomniał, iż w ubiegłym roku goszczono na sesji dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w Złotowie i wnioskowano wówczas o podjęcie działań, które spowodowałyby zniknięcie kałuż z ulicy 30 Stycznia w rejonie tzw. „okrąglaka”. Z wypowiedzi dyrektora wynikało, że być może działania takie zostaną podjęte, jednak sytuacja nie uległa zmianie. Do Zespołu Szkól Spożywczych w Krajence dojeżdża codziennie duża grupa młodzieży z kierunku Zlotowa. Uczniowie przyjeżdżają krótko przed godziną ósmą i całą grupą idą do szkoły. Ze względu na kałuże na chodnikach poruszają się jezdnią, co stanowi zagrożenie ich bezpieczeństwa. Radny postulował o ponowne zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o rozwiązanie powyższego problemu i ponaglenie.

Radny został poinformowany, że wniosek w powyższej sprawie został skierowany do zarządcy drogi tj. do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w celu podjęcia przez ten organ dalszych działań  w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Burmistrz powiedział, iż nie wie dlaczego powiat podczas II kadencji nie zrobił kroku aby uregulować kwestie własności dróg, tj. kolejnego etapu komunalizacji. Dotychczas nie zrobiono w tej sprawie niczego. W wielu przypadkach grunty pod drogami, które na mocy ustawy są własnością powiatu, należą do gmin. Ten problem należałoby na tyle uregulować, aby właściciel w końcu został faktycznym właścicielem, co nakazuje ustawa. On może zadeklarować i ma nadzieję, że Rada również wyrazi na to zgodę, aby grunty pod drogami i ulicami wraz z pasem drogowym, jeżeli w okresie przeszłym stały się własnością gminy zgodnie z decyzją wojewody, to gmina przekaże je nieodpłatnie na rzecz samorządu powiatowego, który winien ponieść koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, podziałem, czy samego przepisu notarialnego. Powiat powinien wystąpić jak najszybciej, ponieważ nie wnika to z dobrej woli lecz z ustawy. Za tym idą pewne koszty, związane z doprowadzeniem stanu prawnego do samego końca. Niektóre powiaty realizują to zadanie na bieżąco, nasz niestety w tym względzie nie zrobił ani jednego kroku. Ponieważ istnieje możliwość zabiegania ośrodki unijne na drogi powiatowe, nie można o nie zabiegać, gdyż nie są uregulowane stosunki własnościowe. Przypomniał wypowiedź Sławomira Poszwy, który informował jak duże środki będą dostępne w latach 2007 – 2013 dla samorządów w Polsce. Jeżeli tego okresu się nie wykorzysta, później środki mogą być znacznie mniejsze. Na dziś powinno się przygotowywać plany i dokumentację, które pozwolą występować z wnioskami o te środki. Żeby robić dokumentację, trzeba uregulować stosunki prawne.

 

Kolejne pytanie zadał radny Piotr Gniot, który wnioskował o wykonanie podestu betonowego przy przystanku autobusowym „na żądanie” przy zakładzie „Palisady”. Ustawiono tam już wiatę, jednak po opadach deszczu podróżni, szczególnie młodzież, stoją w błocie.

Poinformowano radnego, iż zlecono Komunalnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Krajence ułożenie płyt chodnikowych pochodzących z odzysku, na przystankach PKS w mieście Krajenka i we wsi Skórka.

 

Chciały podziękować także Przewodniczącemu Rady za wspólny wyjazd do Poznania i poświęcenie czasu i wzięcie udziału w uroczystości podczas której otrzymał wyróżnienie „Homo Mensura”. Powiedział także, iż medal ten jest uhonorowaniem tego co robi gmina i jej mieszkańcy. Jest więc dla gminy i jej mieszkańców.

 

Zaprosił także zebranych na imprezy, które w najbliższym czasie odbędą się w Krajence:

1)      Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej - koncert finałowy odbędzie się 28 maja

2)      Finał konkursu „Wielkopolski Wójt, Burmistrz Roku” – 11 czerwca 2005 roku, gdzie organizatorem jest telewizja poznańska

3)      Dzień Dobry Wielkopolsko – 18 czerwca 2005 roku, we współpracy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Ad. 8

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż chciałaby się zwrócić do Przewodniczącego Rady, który podpisał się pod porządkiem obrad sesji. Na poprzedniej sesji wywołała temat dotyczący ekologii i naszego środowiska. Zdaje sobie sprawę, że 4 marca, kiedy odwoływano Stefana Kitelę z funkcji Przewodniczącego Rady, nie było możliwości realizacji punktu, który cała Rada przyjęła jednogłośnie, jeżeli chodzi o plan pracy rady. Na miesiąc marzec zaplanowano zapoznanie się z inwestycją budowy fermy brojlerów nad Jeziorem Wapińskim. 29 kwietnia sesja trwała 6 godzin i 25 minut i również nie było miejsca na zaległy już temat. Dzisiejsza sesja nie trwa zbyt długo i tego punktu jej brakuje. Tłumaczenie, że Pan Owsianny występował w pewnej sprawie do burmistrza nie zwalnia Rady z tego co uprzednio przyjęła w planie pracy. Jest zdziwiona, że tego punktu nie ma. Chciała także przypomnieć, ze Wiceprzewodniczący Henryk Kania również potwierdzał, że ten punkt się znajdzie. Odwlekanie dyskusji na ten temat może grozić tym, że decyzje będą podjęte bez naszej wiedzy. Jest głęboko przekonana, że sprawa naszego życia i zdrowia oraz pewnego zobowiązania wobec przyszłych pokoleń i społeczeństwa, jest bardzo ważna. Przyniosła artykuł z gazety wychodzącej w Pile, gdzie radny powiatowy występuje w sprawie nielegalnego wyrobiska kruszywa. Od wielu miesięcy było to zgłaszane. Pan Stokłosa naraża państwo na wielomilionowe straty nie płacąc podatku. Natomiast w momencie kiedy miał być obmiar w ciągu nocy zniwelował teren udając, ze się nic nie stało. Tego typu działania powodują, że nie ma zaufania do ekspertyzy, która się ukazała, gdzie jest wyraźnie napisane, że jest to inwestycja, która może znacząco oddziaływać na środowisko, a później pisze, że oddziaływanie mieści się w granicach terenu. Ma prawo zadać takie pytanie i być podejrzliwa. Prosiła w imieniu mieszkańców, aby te wątpliwości rozwiać. Nie chodzi jej o przeszkadzanie w czyjejś działalności gospodarczej, ale jeżeli wielokrotnie jest podejrzenie o łamanie prawa, to ma prawo mieć wątpliwości oraz prawo do uzyskania odpowiedzi.

Radna wnioskowała także o wystąpienie do właściwego zarządcy drogi o wykonanie zatoczki przy przystanku PKS na żądanie w Skórce (jadąc od Krajenki po prawej stronie). Przed przystankiem jest linia ciągła i podczas postoju autobusu samochody muszą się zatrzymywać, co powoduje utrudnienie w ruchu drogowym. Właściciele nieruchomości deklarują bezpłatne przekazanie gruntu na powyższy cel.   

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż porządek obrad ustalony był wspólnie z Burmistrzem, ponieważ sprawa dotyczyłaby tego samego problemu tj. planu pracy Rady i stanowiska Burmistrza, zgodził się, aby nie dublować tych spraw. Będzie wyraźne stanowisko Burmistrza i sprawa nie jest na pewno zamknięta.

 

Radny Stanisław Michalski pytał, czy planuje się odnowienie znaków informacyjnych przed wjazdem do miasta, szczególnie od strony Piły. Osoby przyjeżdżające do Krajenki są zaskoczone czystością miasta a znaki powyższe są w nienajlepszym stanie.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się z prośbą o zadbanie o czystość i porządek na przystanku PKS w Dolniku. W poprzednich latach pięknie to wyglądało, ostatnio uszło to chyba uwadze.

Radny postulował także aby wystąpić do Polskich Kolei Państwowych o uporządkowanie przystanku PKP w Dolniku lub też wydanie zgody na jego rozbiórkę. Deklarował, iż ewentualnej rozbiórki mieszkańcy dokonają we własnych zakresie. Jego zdaniem ww. przystanek stanowi nie najlepszą wizytówkę gminy.

 

Ad. 9

Radny Piotr Gniot powiedział, iż cieszy się, że była wola Rady aby plac przy ulicy Winiary nazwać imieniem Jana Pawła II. Uroczyste nadanie nazwy może nastąpić później, kiedy miejsce nabierze właściwego wyglądu. Jest tam centralny plac, ksiądz wraca na tę ulicę z procesją. Pozytywnym aspektem wyboru tego właśnie miejsca jest fakt, iż mieszkańcy nie będą musieli wymieniać dokumentów, nie będzie dodatkowych kosztów. Ma nadzieję, że dzień nadania nazwy będzie dniem specjalnym.

 

Stanisław Michalski poinformował, iż reprezentacja Rady Miejskiej zdobyła I miejsce w turnieju piłki siatkowej zorganizowanym z okazji Parafiady.

 

Janusz Sendłak – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence zaprosił zebranych na uroczystość nadania imienia szkole, która odbędzie się 3 czerwca br.

 

Andrzej Pietrzak – dyrektor Gimnazjum w Krajence przypomniał, iż podczas ostatniej sesji zapraszał do udziału w debacie europejskiej. Debata ta odbyła się, a materiały wysłano na konkurs. Obecnie należy czekać na rozstrzygnięcie.

 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za włączenie się w Parafidę oraz Proboszczowi za zorganizowanie wspaniałej zabawy, która wpisała się już w kalendarz gminnych imprez. Podziękowania złożył także dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Krajence za przygotowanie przedszkolaków i zorganizowanie przedstawienia na temat tańców europejskich oraz dyrektorowi gimnazjum za zorganizowanie i przeprowadzenie debaty europejskiej. Na ręce Burmistrza, Andrzeja Martina i radnego Piotra Gniota złożył także wyrazy uznania za Przegląd Orkiestr Dętych, który nabiera coraz większego rozmachu.

 

Ad. 10

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1615 zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Referent                                                                               Przewodniczący Rady