Protokół Nr XXXII/05

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 30 września 2005 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1230 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski               - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

8.   Anna Biela                            - referent

 

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Informacja o stanie oświaty gminnej oraz perspektywy rozwoju edukacji na terenie Gminy Krajenka.

5.       Informacja w sprawie stanu prawnego dróg powiatowych leżących na terenie gminy Krajenka.

6.       Perspektywy rozwoju Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence w oparciu o posiadane obiekty oraz ewentualne zagospodarowanie obiektów należących do ZSS w przypadku zmniejszonego naboru młodzieży.

7.       Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2005 roku.

8.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

b)      wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych,

c)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka,

d)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka,

e)      udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

f)        utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 241/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie zakazu poboru wody,

g)      realizacji przebudowy nawierzchni wraz z chodnikami ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w mieście Krajenka,

h)      zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

i)        zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013,

j)        zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

k)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok.

9.       Informacja w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka z bonifikatą.

10.   Zapytania i wnioski radnych.

11.   Wolne głosy, informacje.

12.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż protokół z sesji Rady odbytej 30 czerwca 2005 roku był dostępny na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Do jego treści do chwili obecnej nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał, czy w chwili obecnej ktoś z radnych chce wnieść poprawki do treści protokółu.

W związku z tym, że nie wniesiono uwag, stwierdził, że protokół został przyjęty.

 

Ad. 3

Informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza.

W okresie od 30 czerwca do 30 września 2005 roku odbyło się 7 posiedzeń kierownictwa Urzędu, podczas których zajmowano się następującymi zagadnieniami:

Wydano zarządzenia:

1.       Nr 236/05 z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz Nr 237/05 z 11.07.2005 r. w sprawie upoważnienia starszego referenta Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Na mocy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych gmina od dnia 1 września realizuje nowe zadanie polegające na prowadzeniu postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna i przyznawaniu zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Burmistrz zadanie to powierzył do realizacji Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence, przekazał także kompetencje do prowadzenia postępowania i podpisywania decyzji administracyjnych kierownikowi ośrodka oraz na wniosek kierownika starszemu referentowi MGOPS. Do dnia sesji zmianie uległy przepisy dające podstawę do udzielenia ww. kompetencji, dlatego w dniu 29 września wydano odpowiednio dwa kolejne zarządzenia w powyższej sprawie tej samej treści, różniące się podstawą prawną.

2.       Nr 238/05 z dnia 11.07.05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Załęskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W skład Komisji powołano:

a)      Grażynę Urbanek – Przewodnicząca Komisji,

b)      Danutę Wrzeszcz  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)       Janusza Sendłaka – dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Krajence,

d)      Waldemara Kryjewskiego – ekspert w zakresie nauczania języka niemieckiego,

e)      Danutę Balcer – ekspert w zakresie nauczania zintegrowanego.

3.       Nr 239/05 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Ryczkowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W skład Komisji powołano:

a)      Grażynę Urbanek – Przewodnicząca Komisji,

b)      Danutę Wrzeszcz  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c)       Andrzeja Pietrzaka – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krajence,

d)      Elżbietę Czarnotę – ekspert w zakresie nauczania historii,

e)      Waldemara Kryjewskiego – ekspert w zakresie nauczania języka niemieckiego,

4.       Nr 240/05 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23.07.2003 r. w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W skład ww. Komisji oprócz przedstawiciela Urzędu, Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence wchodzi także reprezentant Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej Rady. Dotychczas Komisję Gospodarczą reprezentował radny Bogdan Kurcin. W związku z powołaniem go w skład Komisji Rewizyjnej zaszła konieczność odwołania go ze składu Komisji Mieszkaniowej i powołania w to miejsce innego członka Komisji Gospodarczej. Komisja Gospodarcza wytypowała ze swojego składu radnego Pawła Wróbla.

5.       Nr 241/05 z dnia 11.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60000 euro na „Malowanie elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence”. W skład komisji powołano: Marka Buczkowskiego, Annę Bielę, Włodzimierza Hildebrandta, Janusza Sendłaka. Złożone zostały 4 oferty:

a)      Zakład Ogólno Budowlany Kazimierz Mielcarek z Trzcianki na kwotę 28.418,61 zł

b)      Spółdzielnia Rzemieślnicza „Krajna” ze Złotowa na kwotę 34.785,86 zł

c)       Zakład Ogólno Budowlany „Mark” Mariusz Kędziołka z Margonina na kwotę 49.274,87 zł

d)      Zakład BUH „Murbet” z Szamocina na kwotę 52.318,84 zł

Wybrano ofertę najtańszą złożoną przez zakład Ogólno Budowlany z Trzcianki.

6.       Nr 242/05 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie zakazu poboru wody. Było to zarządzenie porządkowe wydane w związku z brakiem opadów deszczu w okresie letnim i zwiększonym poborem wody spowodowanym głównie podlewanie ogrodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzenie to winno być zatwierdzone przez Radę na najbliższej sesji. Ponieważ jednak nie ma już powodu aby przedłużać funkcjonowanie zakazu, Burmistrz proponuje Radzie uchylenie zarządzenia. W związku z powyższym radni otrzymali stosowny projekt uchwały.

7.       Nr 243/05 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, tj. działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:

a)      1/1 o pow. 4400m2 położonej w Krajence przy ul. Złotowskiej,

b)      3/5 o pow. 31.906m2 położonej w Krajence przy ul. Złotowskiej,

c)       52 o pow. 7500m2 położonej w Barankowie,

d)      53 o pow. 8300m2 położonej w Barankowie,

e)      241/2 o pow. 22200m2 położonej w Łońsku.

8.       Nr 244/05 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu do sprzedaży ww. nieruchomości. W skład komisji powołano Marka Buczkowskiego, Danutę Wrzeszcz,  Zygmunta Martenkę, Dariusza Barana.

9.       Nr 245/05 z dnia 15.07.2005 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości o numerze 1217 o pow.

10.   Nr 246/05 z dnia 28.07.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych. Zarządzeniem powyższym wyrażono wolę nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości położonych w Krajence przy ul. Toruńskiej, oznaczonych numerami 184/5 i 184/6 o pow. odpowiednio 214 i 66 m2. Działki powyższe stanowią część drogi gminnej i ich nabycie było niezbędne w celu uregulowania kwestii prawnych.

11.   Nr 247/05 z dnia 28.07.2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości o numerze geodezyjnym 234 o pow. 378m2 położonej w Krajence przy ul. Targowej. jest to działka budowlana.

12.   Nr 248/05 z dnia 28.07.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o której była mowa wcześniej. W skład komisji powołano Marka Buczkowskiego, Danutę Wrzeszcz, Zygmunta Martenkę, Dariusza Barana.

13.   Nr 249/05 z dnia 28.07.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Wykaz zawiera jedną pozycję. Jest to działka nr 91/1 o pow. 1100m2  położona w Skórce. Cena nieruchomości wynosi 6.100 zł. Działka powyższa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sprzedaż nastąpi dla samoistnego posiadacza nieruchomości (Cichoń).

14.   Nr 250/05 z dnia 28.07.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/04 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20.12.2004 r. w sprawie posiedzeń kierownictwa i dostarczania materiałów na posiedzenia kierownictwa. 

15.   Nr 251/05 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.09.2005 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w skład komisji powołano osoby zgłoszone przez pełnomocników komitetów wyborczych a także po jednej osobie spośród pracowników samorządowych. Każda z 5 komisji na terenie gminy liczyć będzie po 9 osób. Zarządzenie w tej sprawie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

16.   Nr 252/05 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie przyjęcia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2005 roku. Informacja powyższa została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym i będzie przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji.

17.   Nr 253/05 z dnia 6.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60000 euro na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Paruszka i Żeleźnica oraz w mieście Krajenka”. W skład Komisji powołano Marka Buczkowskiego, Annę Bielę, Bożenę Hildebrandt, Zygmunta Martenkę.

18.   Nr 254/05 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9.10.2005 r. Tak jak w przypadku Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, kandydatów zgłaszają komitety wyborcze oraz po jednej osobie do każdej Komisji Burmistrz. Wybory Prezydenta RP przeprowadzą Komisje w 8 osobowym składzie. Zarządzenie w tej sprawie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

19.   Nr 255/05 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro na „Roboty budowlano-remontowe w kompleksie budynków oświatowych przy ul. Bydgoskiej 3 i 3a w Krajence”. W skład komisji powołano: Marka Buczkowskiego, Annę Bielę, Włodzimierza Hildebrandta, Janusza Sendłaka, Urszulę Wawrzyniak. Oferty zostały otwarte 22 września 2005 roku. Wpłynęły 3 oferty:

a)      Zakładu Produkcyjno-Handlowego STOLPLAST Sp. jawna z Wałcza – za cenę brutto 118.779,21 zł

b)      Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „TEOKNA” s.c. Dzikowo -95.007,25

c)       P.H.U. „Patra” Patrycja Kraczkowska ze Złotowa – 111.804,18 zł

20.   Nr 256/05 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji i bez ogłoszenia na „modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka”. W skład komisji powołano Marka Buczkowskiego, Annę Bielę, Bożenę Hildebrandt, Elżbietę Sieg oraz jako pełnomocnika zamawiającego Romana Sobczyka – eksperta w zakresie gospodarki odpadami.

 

Ponadto zapoznano się z informacją kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence w sprawie dożywiania uczniów i innych osób w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence od dnia 6 września br. objął dożywianiem 114 uczniów i 2 osoby dorosłe. Dożywianie 90 uczniów i dorosłych odbywa się w stołówce Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, natomiast 24 uczniów w szkołach wiejskich. Kolejna grupa uczniów zostanie objęta dożywianiem od 20 września br. Docelowo planuje się objecie dożywianiem 290 osób, z tego 200 w stołówce szkolnej w szkole w Krajence oraz 90 w szkołach wiejskich.

Wybór stołówki nastąpił po zapoznaniu się z ofertą cenową. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence zaproponowała cenę 2,20 zł za posiłek dwudaniowy, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence 3,20 zł również za posiłek dwudaniowy. Wybrano ofertę korzystniejszą. Sporządzono kalkulację z której wynika, że różnica kosztów dzięki wyborowi oferty Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, wynosi 7440 zł, co pozwoli na objęcie dożywianiem większej liczby uczniów.

 

Zapoznano się także z informacją w sprawie stanu prawnego dróg powiatowych leżących na terenie gminy Krajenka. Informacja powyższa będzie przedstawiona także podczas dzisiejszej sesji.

 

Przygotowano i przekazano radnym również informację w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka z 99% bonifikatą.  Rozpatrzenie ww. informacji zostało przewidziane w porządku obrad dzisiejszej sesji.

 

Rozpatrzono ofertę Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „Meron” na świadczenie usług polegających na obsłudze technicznej fotoradarów, urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne oraz współpracę w zakresie tworzenia dokumentacji niezbędnej do wystawienia mandatu. Wynagrodzenie firmy miałoby wynosić 25-35 zł w stosunku do każdej zapłaconej grzywny, niezależnie od jej wysokości. Ze względu na to, że urządzenia mogłyby być ustawiane wyłącznie na drogach gminnych, które w większości są drogami gruntowymi, postanowiono nie korzystać z oferty.

 

Podpisano umowę na wykonanie badań profilaktycznych klatki piersiowej dla mieszkańców gminy Krajenka z Pracownia Usług Radiofotograficznych z Gorzowa Wielkopolskiego. Badania będą prowadzone w terminie od 17 do 21 października 2005 roku, po jednym dniu w Śmiardowie Kraj. Głubczynie i Skórce oraz dwa dni w Krajence. Harmonogram badań zostanie wkrótce podany do publicznej wiadomości. Koszt badania wyniesie 800 zł dziennie.

 

Zawarto także umowę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skórka w gminie Krajenka z firmą projektowanie urbanistyczne „Kryso” z Piły. Umowa obejmuje:

a)      sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej (Nr XXVII/130/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku),

b)      prognozę skutków finansowych,

c)       prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej.

Termin przekazania projektu planu do zaopiniowania wyznaczono na 1 miesiąc od podpisania umowy. Ustalono wynagrodzenie brutto w wysokości 2000 zł, z tego I rata 50% płatna po przekazaniu planu do zaopiniowania, II rata po przekazaniu projektu planu do zaopiniowania.

 

            Zapoznano się i przyjęto projekt umowy na wykonanie 15 punktów oświetleniowych oświetlenia drogowego oraz modernizację zasilania oświetlenia drogowego we wsi Czajcze. Usługa zostanie wykonana przez Energetykę Poznańską Przedsiębiorstwo usług energetycznych ENERGOBUD Piła Spółka z o.o. Realizację zadania przewidziano do 20 października br. Wynagrodzenie brutto ustalono w wysokości 25.620,00 zł.

 

            Ponadto analizowano i przyjęto projekty uchwał, które będą rozpatrywana przez Radę podczas dzisiejszej sesji:

a)      udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

b)      wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych,

c)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka,

d)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka,

e)      udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

f)        utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 241/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie zakazu poboru wody,

g)      realizacji przebudowy nawierzchni wraz z chodnikami ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w mieście Krajenka,

h)      zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

i)        zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013,

j)        zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

k)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 czerwca 2005 roku, podjęto 4 uchwały, których realizacja przebiegała następująco:

 

1)      Nr XXXI/171/05 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych Urzędu Gminy i Miasta w Krajence jest realizowana zgodnie z treścią (dotyczyła wydzielenia rachunku na potrzeby organizacji rajdu rowerowego w 2006 roku),

2)      Nr XXXI/172/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok jest realizowana na bieżąco,

3)      Nr XXXI/173/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2005 r. nr 138, poz. 3832. 

4)      Nr XXXI/174/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka Bydgoskiej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2005 r. nr 138, poz. 3833.

 

Ponadto uchwały zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

Informację o stanie oświaty gminnej oraz perspektywach rozwoju edukacji na terenie Gminy Krajenka przedłożył Włodzimierz Hildebrandt dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence. Informacja stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Radny Stefan Kitela zapytał, ile docelowo osób może się kształcić w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence oraz w Publicznym Gimnazjum w Krajence.

 

Włodzimierz Hildebrandt powiedział, iż na początku jego pracy zawodowej w 1982 r. w szkole podstawowej uczyło się ok. 800 uczniów. Jeżeli chodzi o gimnazjum, to radny jako nauczyciel wie, ile osób uczyło się w szkole średniej. Obecnie gimnazjum posiada tyle sal, że nawet przy podziale na grupy nie ma dwuzmianowości i lekcje kończą się do godz. 15.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż problem w przyszłości stanie się niebagatelny. Perspektywy są raczej negatywne. W związku z tym pytał, czy burmistrz oraz Zespół robią jakieś próby połączenia jednostek. Kiedyś na terenie gminy były już takie czasy, że w Krajence funkcjonowała szkoła zbiorcza i tylko młodsze dzieci uczyły się w terenie. Jego zdaniem temat powinien wrócić, aby ograniczyć koszty funkcjonowania szkół. W przyszłości utrzymanie placówek będzie trudne. Zaapelował aby usiąść do stołu i nad tym problemem się zastanowić. Budynki szkół są stare, koszty ich utrzymania rosną z dnia na dzień.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż on traktuje przedłożone tabele jako materiał informacyjny. Rozumie to tak, iż intencją było niejako uprzedzenie Rady i wszystkich osób zainteresowanych o problemie, o którym ogólnie mówimy, że jest i czeka. Liczbe dzieci traktuje optymistycznie: one są. Należy także zauważyć, w związku z rynkiem pracy, że dzieci wyjeżdżają z rodzicami na zachód. Jedyną szansa na poprawę sytuacji byłoby powstanie nowego zakładu pracy zatrudniającego młodych ludzi, którzy osiedlili by się w Krajence. Radny powiedział, iż cieszy się, że posiada stosowne informacje, ponieważ nie spadną jak grom z jasnego nieba rozmowy o sieci w oświacie gminnej. Problem jest istotny, ponieważ ograniczanie liczby oddziałów w małych placówkach wiejskich , jest dla środowiska bolesne. Wg radnego do tematu, chociaż tego by nie chciał, będzie należało wrócić jak nie w tej kadencji, to w przyszłej.

 

Informacja o stanie oświaty gminnej oraz perspektywach rozwoju edukacji na terenie Gminy Krajenka została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 5

Informację w sprawie stanu prawnego dróg powiatowych leżących na terenie Gminy i Miasta złożył Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

 

Burmistrz przypomniał, iż temat ten od roku wita czasami na sesjach. Jest to temat związany z drogami i ulicami, które z mocy prawa były drogami wojewódzkimi, a dziś są drogami powiatowymi. Z różnych wypowiedzi przedstawicieli samorządu powiatowego wynikało, że niektóre ulice w Krajence i drogi są drogami gminnymi. Powiedział, iż sądzi, że wynikało to z braku wiedzy albo niezrozumienia ustawy, które wyraźnie określają, jaka kategoria drogi należy do jakiego poziomu samorządu. Problem powstał kiedy rozmawiano o ulicy Władysława Jagiełły, która w przeszłości była ulicą wojewódzką, a dzisiaj na mocy prawa jest ulicą powiatową. Problem wynika z faktu, że przy tej ulicy powstał ogromny zakład – Christanapol – który zatrudnia ok. 400 pracowników. Oprócz tego zakładu funkcjonuje również fabryka mebli – Matbud i która również zatrudnia ok. 100 osób. Inaczej mówiąc na tej ulicy, nie biorąc pod uwagę, że przy tej ulicy jest sala gimnastyczna, Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Apteka i wiele osób mieszka, pracuje ok. 500 osób. W związku z tym, że pracuje tam taka liczba osób, i to nie tylko z Krajenki lecz także ok. połowy ze Złotowa, Tarnówki, Jastrowia, Sokolna, które dojeżdżają własnymi samochodami. W tym momencie zaczyna się problem związany z drożnością tejże drogi i bezpieczeństwem. W chwilach szczytu, kiedy ten zakład normalnie pracuje, wyjeżdża z niego codziennie 30 tirów mebli, które w całości są eksportowane na zachód. Jest to dobra firma, która u nas produkuje i te meble wywozi. Wtedy kiedy ta firma się zwracała aby rozwiązać problem drogi i parkingów starano się zainteresować sprawą samorząd powiatowy. Okazało się, że bezskutecznie, ponieważ samorząd powiatowy wychodził z założenia, że ulica Władysława Jagiełły nie jest ulicą powiatową lecz jest ulicą gminną. Wynikało to z tego, że w ośrodku geodezyjnym w Złotowie jest zapis, że grunty pod tą drogą są własnością gminy. Powiedział, iż jest to prawdą, ponieważ w 1991 roku, kiedy powstawały samorządy, skomunalizowano mienie na terenie całej gminy. Na każdą nawet najmniejszą działkę był wniosek, który przesyłano do Wojewody Pilskiego, przy którym funkcjonowała specjalna Komisja, która weryfikowała wnioski, bacząc czy któryś z nich nie jest w konflikcie z obowiązującym prawem. Wniosków było tak dużo, że Komisja ta w wielu przypadkach przeoczała problemy, które wynikały z ustaw, w tym przypadku o drogach. Pomyłki takie nie dotyczyły tylko i wyłącznie gminy Krajenka, lecz prawie wszystkich gmin nie tylko w powiecie złotowskim, czy Wielkopolsce. Jest to problem ogólnopolski. Trzeba być świadomym, że jeśli Wojewoda, jako przedstawiciel właściciela, jakim jest Skarb Państwa, podejmuje decyzje która jest w konflikcie z obowiązującym prawem, to jest ona z mocy prawa nieważna. Ten fakt starano się samorządowi powiatowemu wytłumaczyć i przekonać, że należy tak ten problem rozumieć. Jeżeli błędy w przeszłości powstały, to jest pytanie, kto je powinien naprawić. Zdaniem Burmistrza, ten, kto z mocy prawa jest właścicielem tychże dróg. Komunalizacji nie robi się po to aby przenosić zapisy na papierze ale po to aby sprawdzać, czy stosunki własnościowe są zgodne z obowiązującym prawem.  Tutaj samorząd powiatowy powinien, biorąc ustawę o drogach z 1985 roku i ustawę wprowadzającą zmiany w administracji z 1998 roku, wystąpić do wojewody o uchylenie tychże decyzji. Samorząd powiatowy tego nie uczynił, wobec czego postanowiono, że gmina zrobi to sama. Zwrócono się do wojewody wielkopolskiego aby decyzje komunalizacyjne z 1991 roku uchylił, ponieważ są one niezgodne z obowiązującym prawem. Uchylić taką decyzje może tylko ten organ, który ją podejmował, obecnie Wojewoda wielkopolski będący przedstawicielem rządu i który reprezentuje Skarb Państwa. Grunt pod drogami powiatowymi dzisiaj nadal figuruje jako Skarb Państwa. W przypadku gdyby pod drogami powiatowymi były grunty prywatne, idąc tym tokiem myślenia, można by uznać, że nie jest to droga powiatowa tylko prywatna. Tak jednak nie jest. W takim przypadku samorząd powiatowy powinien rozmawiać z właścicielem, ustalić warunki i zwrócić się do wojewody o zadośćuczynienie dla właściciela gruntów i przeniesienie własności na rzecz samorządu powiatowego. Skoro samorząd powiatowy nie chciał tego zrobić, zrobiła to gmina i na dzień dzisiejszy problem jest wyprostowany, chociaż do dnia dzisiejszego samorząd powiatowy nie ma ani jednego metra kwadratowego drogi, której byłby właścicielem. Jest właścicielem z mocy ustawy, ale nie ma załatwionych spraw ani w katastrze ani w księgach wieczystych. Zgodnie z ustawą do końca roku samorząd powiatowy powinien załatwić sprawy własnościowe gruntów pod drogami, tzn. wystąpić do wojewody o przeniesienie własności. Powiedział, iż nie wie czy to zrobiono, ale sądzi, że nie. Rozmawiał ze Starostą Jaskólskim na ten temat i sugerował, iż jeżeli nie wiedzą jak to należy uczynić, to mogą zadzwonić do Starosty pilskiego, czy szamotulskiego, czy chodzieskiego, ponieważ tam już to robią od początku drugiej kadencji. Pozostałe gminy w powiecie jego zdaniem również powinny same to zrobić, nie dlatego aby komuś udowodnić swoje racje, ale po to, aby od 2007 do 2013 roku można było korzystać z ogromnych środków unijnych, ale tylko na te drogi, gdzie są załatwione sprawy własnościowe gruntów. Tam gdzie ten problem nie jest załatwiony, wnioski będą odrzucane. Tam gdzie jest Skarb Państwa i samorząd powiatowy niczego nie zrobi, z dniem 1 stycznia 2006 roku, z mocy prawa stanie się właścicielem gruntów, a wpis będzie dokonywany decyzją wojewody. Tam gdzie nie są unormowane sprawy własnościowe, tam samorząd powiatowy będzie musiał je załatwiać.

Burmistrz powiedział, iż chciałby wrócić do ulicy Władysława Jagiełły. Tak jak mówił sa to dwa zakłady: ponad 500 miejsc pracy. Tam potrzebna jest nowa droga, nowe chodniki, parkingi, być może należy wyciąć część drzew. W związku z tym należy zacząć robić dokumentację z prawdziwego zdarzenia, w konsultacji z gminą, ponieważ część urządzeń będących pod pasem drogowym należy do gminy Krajenka, tak jak np. kanalizacja sanitarna, czy wodociągi. W ulicy są rury azbestowe, które przy modernizacji należałoby wymienić. Ten element przy projektowaniu należy bezwzględnie wziąć pod uwagę. Na dzisiaj oczekuje, że po pracy jaką wykonała gmina, samorząd powiatowy weźmie się za robotę, przygotuje dokumentację i przystąpi do realizacji tego zadania. I to nie dlatego żeby się komuś przypodobać, tylko dlatego, że wymusza to konieczność. Inwestorów nie jest za dużo, każdy szuka dobrego miejsca. Oni między sobą rozmawiają. Zapytał, czy w takiej sytuacji, kiedy oni się ciągle zwracają aby ten problem rozwiązać, czy ktoś będzie chciał przyjść tutaj i inwestować, jeżeli wie, że na samym początku będzie miał tego rodzaju problemy. Tyle się rozmawia o bezrobociu, tyle mówi o sukcesach w tym zakresie. Jego zdaniem nie są to żadne sukcesy. Sukcesem będzie jeżeli będziemy tworzyli przyzwoite warunki dla firm. Tak się stało tam gdzie jest pieczarkarnia pod Okonkiem. Tam też samorząd wyłożył ogromne pieniądze i robił to z przekonaniem że tam jest 650 miejsc pracy, które w powiecie o strukturalnym bezrobociu należy utrzymać, a utrzymać można przez inwestycje i wspieranie w postaci inwestycji infrastrukturalnych. W związku z tym liczy, ze po tym co zrobiono problem zacznie być nie tylko naszym, ale też i samorządu powiatowego.

 

Mirosław Jaskólski Starosta Złotowski powiedział, iż Burmistrz rzeczywiście dał dość długi wykład na temat wszystkich własności, ale sprawy własności zaczęły się od pisma Starosty Złotowskiego, żeby tę sprawę unormować, załatwić. Od wojewody do którego zwrócono się z prośbą o pomoc w tej sprawie. Sprawa na dzisiaj została załatwiona, Burmistrz swoimi pismami pewne rzeczy uregulował. Trzeba usiąść i pogadać. Burmistrz odwoływał się do Starosty Kobzana i Starosty Pilskiego. On może podać przykład Starosty Sępolińskiego i Chodzieskiego, którzy na dziś też drogi przejęli, usiedli do stołu, gdzie usiadł Starosta z Burmistrzem i pewna część drogi powiatowej przejęła gmina. Sprawy te są trudne również dla powiatu. Powiat złotowski posiada 500km innych dróg, które są ważne. Myśli, że powiat zrobi to co do niego należy i nie trzeba go pouczać. Myśli, że te sprawy będą robione. Porosił aby pozwolono mu skończyć, a Burmistrz i tak go później podsumuje, bo o ty chyba chodziło w tym wystąpieniu. Powiat ma przyjęty plan remontów. Droga W. Jagiełły jest przyjęta do inwestycji, nie pamięta na który rok. Burmistrz również uczestniczył przy jego tworzeniu. Przygotowywany jest nowy plan na lata 2007-2013. Trafi on do wójtów i burmistrzów. Obejmuje on trzy projekty na nowe lata, nie pamięta jakie to drogi, ale są to drogi ważne, strategiczne dla powiatu. Taki plan trafi na pewno do Burmistrza lub w ręce pracowników z propozycją akceptacji bądź nie akceptacji. Takich ulic jak Królowej Jadwigi, czy Jagiełły jest w powiecie dosyć dużo. Jemu się zdaje, że czasami rzeczywiście trzeba usiąść do stołu i pogadać ze sobą nawzajem, jak te sprawy załatwić, czy tą ulicę można poszerzyć, czy da rade zrobić parkingi. On ze swojej strony wyraża chęć, że swoich pracowników oddeleguje do takich rozmów, aby takie dyskusje więcej nie miały miejsca, ponieważ w różnych gminach różni ludzie się ze starostami i burmistrzami dogadują dla dobra mieszkańców. Nikt tu nie jest złośliwy i niedobry, żeby te sprawy pozałatwiać. Ta ulica o której Burmistrz wspomniał – rzeczywiście był bałagan i były popełniane błędy przez poprzedników. Należało je doprowadzić do końca, tak też zostało uczynione. Wojewoda podjął decyzję, unieważnił wszystkie decyzje które do tej pory były podejmowane ale to się zaczęło od pisma zarządu powiatu do wojewody. Bo tak by to do tej pory wyglądało jak wygląda. Radni są tylko radnymi, to są ludzie, którzy nie znają się na prawie, są od tego fachowcy i odpowiednie służby. Myśli, że Wojewoda ma również odpowiednie służby, które się tymi sprawami zajmowały. Co zarząd powiatu ma zrobić, na pewno zrobi i uczyni, bo składając wnioski do funduszy strukturalnych musi być właścicielem i gruntu i drogi.

 

Burmistrz  powiedział, iż słuchając wypowiedzi Starosty można odnieść wrażenie, że z inicjatywy samorządu powiatowego Wojewoda zmienił decyzje. To pismo, które zostało wysłane, zostało wysłane po piśmie, które kierowaliśmy do starostwa. Takie dokumenty ma przed sobą. Samym pismem decyzji się nie zmienia. Jest to za mało, bo trzeba dostarczyć wszelkie wnioski, które były przekazywane w przeszłości. Zapytał Starosty, czy ten sądzi, że tym pisemkiem rozwiązał problem własności gruntów w gminie Krajenka. On jeszcze do niedawna słyszał, że to własność gminy Krajenka, ponieważ w geodezji, w katastrze pisze, że grunty są własności gminy, w związku z tym droga jest drogą gminną. Tak nie jest, bo oprócz własności gruntów które są pod pasem drogowym, trzeba jeszcze czytać ustawy. W ustawie wyraźnie się mówi, dlatego nie było potrzeby do Wojewody pisać, bo Wojewoda zacytuje ustawę. Wojewoda odpowiedział na wniosek gminy, do wiadomości Starosty, włącznie z decyzjami na poszczególne ulice, uchylające decyzje Wojewody pilskiego. Gmina zrobiła to, co powinien zrobić samorząd powiatowy. Burmistrz zapytał, czy w związku z tym, o czym mówił Starostwa, w innych gminach i miastach naszego powiatu, również Wojewoda uchylił wszelkie decyzje i sprostowanie zrobił. Wg jego wiedzy nie. W związku z tym powiedział, aby nie podpisywano się pod tym, tylko realizować również prostowanie spraw własnościowych na terenie całego powiatu. Jego zdaniem należy do tego przystąpić, a nie pozorować i opowiadać, że się przystąpiło.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż on jako przeciętny obywatel tej gminy, jako radny, nie jest zainteresowany przepisami i wykładniami jakie tu padały. Uważa, że ten temat powinien być załatwiony przy biurku pomiędzy stronami: pomiędzy Starostą i Burmistrzem a społeczeństwu winien być przedłożony sposób załatwienia sprawy. Przeciętnego obywatela nie interesują paragrafy i ustawy. Jego interesuje natomiast dlaczego przy przychodni postawiono znaki zakazu zatrzymywania i postoju. Dość tam już było ciasno. On przywożąc do lekarza chorą matkę, czy babkę, musi stanąć na Rynku i chyba „na barana” zanieść do przychodni. Powołujemy się na przepisy, jeżeli stoi tam znak, to nie wolno się zatrzymać. Jeżeli ktoś się zatrzymuje, to łamie prawo. Sprawa powinna być załatwiona. Wielokrotnie powtarzał, że konieczny jest wspólny język, debata przy wspólnym stole i wspólne podejmowanie decyzji, a nie „spsychologia”. Obywatele płacą podatki, władze są wybrane jako przedstawiciele społeczeństwa i powinny realizować zadania zgodnie z prawem. Dlatego popiera Burmistrza, sam wielokrotnie podkreślał zagrożenie na tej ulicy. Masę dzieci chodzi na salę gimnastyczną. Mówił o tym już przy przejmowaniu sali na mienie gminy, bo do dzisiaj nic się na tej ulicy nie robi. Pobudowano Christanapol. Przeciętny obywatel występując o działkę budowlaną musi w planie zagwarantować miejsca postojowe na dwa samochody przy posesji. Jeżeli Christanapol wybudował zakład na 400 osób mógł przewidzieć parking dla pracowników. Obecnie pracownicy przychodzą do pracy na 6 i zajmują całą ulicę w obrębie przychodni i chory nie ma do niej dostępu. Dyskusja na temat kto jest właścicielem nie interesuje przeciętnego obywatela. Temat ma być załatwiony i to w pilnym trybie. Wyjściem nie jest modernizacja w 2013 roku, jak starosta podał w latach 2007-2013 może wejdzie to do planu. Robi się inne ulice mniej uczęszczane, podejmuje się uchwały inicjujące jakieś inwestycje, a tam gdzie każdy obywatel przychodzi do przychodni jest to pozostawiane na pastwę losu. Zaapelował do władz samorządowych gminy i powiatu aby dla społeczeństwa jak najszybciej tę ulicę załatwić i dostęp do tej przychodni. Jego zdaniem są takie możliwości. Były zgłaszane uwagi jak można zorganizować parking, by obywatel z chorą osobą mógł do przychodni dojechać.

 

Burmistrz powiedział do radnego Kani, iż cieszy się że jest on za tym aby modernizację tej ulicy zrobić. Faktycznie jest ona potrzebna i konieczna. Trzeba jednak zrozumieć, że tu nie ma żadnego konfliktu, a tylko wyjaśnienia, ponieważ ustawa wyraźnie określa kto jest właścicielem drogi. W związku z tym drogę może remontować, modernizować tylko i wyłącznie właściciel. Jeżeli ustawodawca powołał pewne poziomy samorządności i przypisał do tego drogi, to każdy z samorządów musi się z tego wywiązywać. Rozumie że nie ma pieniędzy, ale sprawy własnościowe należy porządkować po to, aby kiedy one będą, można było w każdej chwili, szybko składać wniosek i uzyskać pieniądze na modernizację. Jeżeli tych podstawowych elementarnych rzeczy nie będziemy mieli, to nie ma żadnej podstawy do uzyskania środków.

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady przypomniał, iż kolejny punkt obrad to: Perspektywy rozwoju Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence w oparciu o posiadane obiekty oraz ewentualne zagospodarowanie obiektów należących do ZSS w przypadku zmniejszonego naboru młodzieży. To zadanie wynika z przyjętego przez Radę Miejską w Krajence planu pracy na ten rok. Intencją umieszczenia takiego punktu było zastanowienie, próba przewidzenia jaki będzie los oświaty ponadpodstawowej na terenie gminy, co się w tej sprawie planuje. W imieniu Rady Miejskiej do Starosty, jako organu prowadzącego, wystąpił Burmistrz z prośbą o przekazanie informacji. Informacja taka nadeszła. Jest ona krótka. Zapytał czy w związku z tym Starosta zechciałby poszerzyć tę informację i odpowiedzieć na pytania radnych.

 

Starosta powiedział, iż informacja była obszerna  i liczyła ok. 40 stron.

 

Przewodniczący powiedział, iż czytał informację, ale dotyczyła ona całego powiatu, natomiast jeżeli chodzi o Krajenkę, są tam skromne informacje.

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania odczytał pismo Starosty w sprawie planów odnośnie zagospodarowania obiektów Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence – załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Radny Stefan Kitela wnioskował o przedstawienie wcześniejszej korespondencji w powyższej sprawie.

 

Burmistrz przypomniał, iż radni mają wcześniejszą korespondencję, która nie jest żadną tajemnicą. Chciałby zacytować jeszcze raz pytanie z jakim zwracano się do samorządu powiatowego o przygotowanie informacji, która gminie się należy. Gmina nie chce podejmować decyzji w sprawach tejże szkoły, bo nie ma takich uprawnień, natomiast informacja o funkcjonowaniu i jej przyszłości, władzom, radnym i mieszkańcom gminy się należy. Tak samo jak informacja z Powiatowego Urzędu Pracy, Policji czy straży, tak samo ze szkoły, która funkcjonuje na terenie tejże gminy. Szkoła ta jest ważna i istotna w funkcjonowaniu tej gminy. Zależy nam na tym, aby reprezentowała ona wysoki poziom i żeby nadal tutaj funkcjonowała.

Burmistrz przytoczył treść pisma skierowanego do Starosty Złotowskiego: „Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Krajence jednym z tematów obrad wrześniowej sesji Rady Miejskiej jest: Informacja o stanie oświaty ponagimnazjalnej na terenie Gminy i Miasta Krajenka, perspektywy rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej oraz wykorzystanie obiektów oświatowych i perspektywy ich funkcjonowania w następnych latach”. Zdaniem Burmistrza pytanie było jasne i oczywiste jest że chcemy, o tym co w przyszłości może stać się, wiedzieć. Być może wtedy będzie trzeba razem rozmawiać, co należałoby zrobić, żeby przeciwstawić się niepożądanym tendencjom, które tę szkołę mogą spotkać. Tak jak powiedział, dla gminy funkcjonowanie tejże szkoły jest bardzo ważne. Dlatego nie można unikać tego tematu, tym bardziej, że niż demograficzny dotyka wszystkie szkoły. Dyrektor Hildebrandt przedstawiał jak to wygląda na terenie gminy Krajenka. On w jakimś piśmie wyczytał, że niż demograficzny się ustabilizował, to czegoś nie rozumie: bo albo jest niż, albo jest wyż. Stabilizować może się przyrost naturalny. Informacja, którą przygotowano dotyczy całego powiatu. Powiat nas nie interesuje, ponieważ jest to sprawa powiatu. natomiast delikatna informacja na temat tejże szkoły byłaby wskazana, ponieważ wiemy że jest to duża szkoła, że jest młyn, wiemy że obiekty nie są w pełni zagospodarowane. Nie wiemy czy jest jakiś plan co z tym zrobić. W przeszłości czytał, że miały być jakieś inwestycje w internacie, potem, że nie miały być. Jest pytanie co z terenem, halą sportową. Jego zdaniem o tych rzeczach powinniśmy wiedzieć i rozmawiać, ponieważ należy szukać rozwiązań. Sądzi, ze będąc na miejscu możemy wiele ciekawych rzeczy podpowiedzieć, jak należałoby dalej z tą szkoła postępować, żeby ona się utrzymała z jednej strony, lub jeżeli nie będzie wysokiego naboru, co należałoby zrobić, aby pozostałe obiekty były zagospodarowane. Jeśli wychodzimy na dzień dzisiejszy, że jest wszystko w porządku i nie patrzymy co będzie jutro, pojutrze, za 5 czy 6 lat, to się okaże, że jest problem, to temat wróci. Dlatego prosiłby o taką informację.

 

Starosta Złotowski powiedział, iż przed chwilą była dyskusja na temat stanu szkolnictwa w gminie. Radny Gniot mówił, iż być może w przyszłości trzeba będzie jakąś szkołę połączyć, zlikwidować i jakoś recepty nie było, bo jest to poważny problem, do którego trzeba usiąść i podyskutować. Tak samo i w powiecie. Przekazano informację na prawie 40 stron, gdzie jest szkoła w Krajence wyraźnie pokazana: ile jest dzieci, jak zdają matury, jaki jest przyrost. Te dane które dzisiaj przedstawiał dyrektor w tym sprawozdaniu są również zawarte. Gdyby ktoś z radnych chciał zapoznać się z Zespołem Szkół Spożywczych w Krajence, tam wyraźnie ta szkoła jest. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Spożywczych, sytuacja się ustabilizowała. Rzeczywiście rok temu szkoła przeżywała trudny okres, gdzie wychodzili absolwenci z 5 letnim cyklem kształcenia, a wchodzili absolwenci gimnazjum. Wówczas różnica w klasach była istotna. Gdyby spojrzeć na tabelkę, to można zauważyć, że przez 6 lat (od roku 1992) ta sytuacja się ustabilizowała. Później rzeczywiście jest dość duży spadek liczby urodzeń. W roku 2000 w całej gminie urodziło się tylko 74 dzieci, w 2001 - 84 dzieci, najmniej w 2002 tylko 68. To wszystko jest w informacji i można to wyczytać. Tak to wygląda. Jest też wykorzystanie obiektów itd… itd… . Na dzień dzisiejszy w szkole funkcjonuje 21 oddziałów i utrzymuje się ona z subwencji, którą otrzymuje. Dlatego nie trzeba nagle podejmować jakoś radykalnych decyzji że coś z tą szkołą trzeba zmienić. Przez 6 lat szkoła będzie miała dobry nabór na miarę 20 oddziałów i będzie utrzymywać się z subwencji. Powiedział, iż „konia z rzędem, temu, kto powie, co z tą szkołą będzie”. Nikt tego nie powie, tak jak przed chwilą nie było odpowiedzi na pytanie co ze szkołą w Głubczynie: czy ona będzie, czy nie będzie. Na dzień dzisiejszy szkoła ma nabór, jaki ma, matury zdają ładnie, kadra jest bez takich dosyć mocnych zwolnień. Były inne gminy, gdzie było dosyć ciężko ale też sobie z tym poradzono. Wiadomo, że w Krajence dużo się mówi o połączeniu gimnazjum i Zespołu Szkół Spożywczych. Trzeba to sobie mówić. Docelowo jest za tym, aby w tym obiekcie funkcjonowało i gimnazjum i szkoła średnia. Siedzący koło niego dyrektorzy wiedzą, iż na tym polegała reforma oświaty, aby szkoła gimnazjalna i średnia były pod jednym dachem, w jednym gmachu. Jest doświadczonym dyrektorem, przez 12 lat był dyrektorem, jest to bardzo dobry pomysł i będzie go popierał. Takie rozwiązanie wymusi ekonomia, ponieważ gmina będzie miała ten problem jeszcze szybciej niż powiat. Powiedział, iż myśli, iż jeżeli taki byłby kierunek wspólnego działania, to byłoby bardzo dobrze. Gdyby doprowadzono, że pod jednym dachem byłoby gimnazjum i Zespół Szkół Spożywczych, to dla dobra kadry nauczycielskiej i dobra wszystkich rodziców dzieci, to jest to bardzo dobry pomysł, za którym on będzie optował. Pozwoli to dyrektorowi czy dyrektorom na prowadzenie porządnej polityki kadrowej, żeby nie było zwolnień i uzupełniania etatów. Taki dyrektor powinien pilnować polityki kadrowej, żeby nauczycieli stopniowo wysyłać na emerytury, żeby nie było zwolnień. Tak w ostatnim piśmie Burmistrzowi zaproponował, żeby coś takiego zrobić, bo to nas czeka. Decyzje w tej sprawie można odwlec na rok, dwa, trzy, najdłużej na 6 lat, ale jest ona nieunikniona. Taka jest jego propozycja. Tego nie ma w strategii, to się dopiero rodzi, wynika z rozmów z nauczycielami, dyrektorem szkoły. Im też jest żal, że pięknie wybudowana szkoła, a za kilka lat może w niej być mniej dzieci, bo na to wskazują liczby. On uważa, że jest to bardzo dobry pomysł, a jak to zrobić, są od tego prawnicy i fachowcy od oświaty, którzy poradzą problemowi. Być może to się nie spodoba, ale on ze swoją szkołą jest do dyspozycji.

 

Burmistrz powiedział, iż trzeba przyznać, że propozycja jest bardzo ciekawa i godna rozważenia. On by tylko chciał, aby Starosta dotrzymał słowa i kiedy będą rozmowy na ten temat, rzeczywiście w ramach obowiązującego prawa, żeby ewentualnie do tego połączenia mogło dojść. Aby zrozumieć intencje chciałby zacytować treść tego pisma: „W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji, dotyczącej prowadzenia w przyszłości szkolnictwa na terenie Gminy i Miasta Krajenka przedstawiam propozycję zawarcia porozumienia na podstawie którego powiat złotowski przejąłby prowadzenie Gimnazjum Publicznego w Krajence w budynkach Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.” Burmistrz powiedział, iż rozumie, że intencją jest aby szkoły gimnazjalne prowadził powiat oraz sądzi, ze nikt by tu większych dyskusji nie prowadził, gdyby prawo na to pozwalało. Zapytał Starosty kto pisał to pismo. Skoro Starosta, to należałoby zapoznać się z ustawą o samorządzie powiatowym i z ustawą o samorządzie gminnym, z których wynika, że powiat nie może przejmować obowiązków, które idą z dołu do góry, natomiast można przejmować obowiązki z góry na dół. Zacytował przepisy art. 5 ust. 2 ustawy powiatowej oraz art. 8 ust. 2a ustawy gminnej. Przytoczył także komentarz do ustawy o samorządzie gminnym pod redakcją Zygmunta Niewiadomskiego, gdzie na stronie 67 zapis jest taki: „W przypadku przekazywania zadań publicznych obowiązuje zakaz ich realizacji z niższego szczebla samorządu terytorialnego na wyższy. Możliwa jest natomiast sytuacja odwrotna. Zadania powiatu mogą zostać przekazane do realizacji gminom. Niedopuszczalne jest natomiast zawarcie porozumienia na podstawie którego zadania gminy przeniesione zostałyby do powiatu.” W związku z tym jeśli ta koncepcja, która musiałaby być zgodna z obowiązującym prawem, byłaby podtrzymywana, należy rozmawiać na ten temat.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż są to już szczegóły i zasadna jest propozycja wcześniejsza aby usiąść do stołu i o tym rozmawiać.

 

Starosta powiedział, iż cieszy się, ze kierunek jest słuszny aby dwie szkoły funkcjonowały pod jednym dachem. Problemem jest kto ma być dla nich organem prowadzącym: czy Burmistrz, czy Starosta. Przed chwilą powiedział, iż radcowie usiądą do stołu i niech pogadają. On posiada przepisy, które mówią, że jednostki samorządu mogą zakładać i prowadzić szkoły. Są różne warianty. Jego zdaniem należy powołać zespół, który się tym zajmie. On zna przykłady, że powiaty prowadzą gimnazja i on również chętnie założy gimnazjum w Krajence.

 

Burmistrz wyraził pogląd, iż „mogą zakładać” a „przejmować obowiązki” to są dwie różne rzeczy. W piśmie nie mówi się o „zakładaniu” a „przejęciu”. On więc odnosi się do pisma które zostało przekazane. W związku z tym, jeżeli starosta podtrzymuje swoją propozycję, należy rozmawiać i będzie się starał radnych do tego pomysłu przekonać. Są przykłady Pniew i Krzywinia, gdzie gminy szkoły średnie prowadzą.

 

Starosta powiedział do burmistrza, iż aby w kwestii kto ma być organem prowadzącym dać się wypowiedzieć specjalistom oraz ludziom. Zapytał, czy jeżeli oni będą się kłócić, radni podejmą decyzję, żeby przekazać obiekty. Powiedział, aby dać sobie spokój, jest czas, to są pierwsze rozmowy, radni słuchają. To oni powinni brać udział w dyskusji, a nie on i Burmistrz, ponieważ są tu gośćmi.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż odbiera sprawę zupełnie inaczej. Jeżeli Rada w planie pracy ma „informację”, to chciałby taką informację uzyskać. Starosta powiedział, iż wieść gminna niesie, rozmawia się o połączeniu gimnazjum ze szkołą średnią. Siedzący obok niego dyrektor mówi, że jest to chyba niemożliwe. Okazuje się, że jednak tak. Wg niego nie o to chodzi. On słyszy, że redukuje się kadrę nauczycielską. On traktuje tę piękną szkołę, którą ukończył także jego syn, jako poważnego pracodawcę. Pracują tam jego znajomi, koledzy i koleżanki. Dlatego ten temat go interesuje. On rozumie, że Starosta nie jest w stanie przewidzieć, gdzie pójdzie młodzież, ale obserwuje przystanki i stwierdza, że ta młodzież zaczyna z Krajenki wyjeżdżać. Ona nie chce do Krajenki wrócić. Stąd jego obawy. Szkoła ma nowoczesne laboratorium i sądził, że obroni się infrastrukturą techniczną: klasami, laboratoriami, salą i infrastrukturą sportową, a okazuje się, że jednak nie. Okazuje się, że problemów nie ma żadna ze szkól w Złotowie. Dlatego interesuje go co się ewentualnie planuje. Potem czyta gazety i słyszy, że zamierza się dowozić jakąś klasę z zespołu szkól nr 2 do Krajenki. Miło jest gościć Starostę i uzyskać od organu prowadzącego rzeczywistą informację, ponieważ w gazetach wypisuje się różne rzeczy. On chciałby żeby tu pracowało jak najwięcej nauczycieli, aby oni również nie wyjeżdżali, żeby młodzież przechodziła wprost z terenu gimnazjum przez mostek, o którym mówi się od dawna. Niczego więcej w informacji Starosty się nie doszukuje. Kwestia organu prowadzącego jest dalszą sprawą. Jego interesuje, czy ludzie będą mieli tutaj pracę, czy jest ona przyszłościowa, czy można wiązać się z tą szkołą, jaka będzie stabilizacja. W tej chwili słyszał informację, że jest 7 nowych oddziałów i niż się stabilizuje, ale dlatego się stabilizuje, że nie można już niżej. Wniosek by się nasuwał, że bez bólu jakaś szkoła w Złotowie by padła. Czytamy o Jastrowiu, dlatego boi się, co się będzie działo w Krajence. Starosta w jego duszę wlał spokój, że nie dzieje się aż tak źle.

 

Jolanta Hermanowska – dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, powiedziała, iż kiedy otrzymała zaproszenie na sesję, przeczytała ten punkt i zadzwoniła do Przewodniczącego z pytaniem, kto ma zreferować ten temat. Wtedy nie uzyskała odpowiedzi. Później do zespołu szkół również nikt się nie zwrócił. Wśród radnych są nauczyciele, którzy aktualnie pracują i byli nauczyciele. Ona też w tym roku z przykrością przeczytała o cenie obiadów, którą podała osoba, która tego nie powinna robić. Przeczytała informację, co złego się w tym roku dzieje. Musi powiedzieć, że na pewno lata, kiedy młodzież przyjeżdżała do Krajenki z całej Polski minęły i nie wrócą. Przez wiele lat szkoła pracowała w oparciu o młodzież z zewnątrz. Była to jedyna szkoła w dużym regionie, która uczyła w zawodzie technik technolog żywności. Przyszła reforma oświaty i już w samym powiecie złotowskim są trzy szkoły, które uczą w tym samym zawodzie. Zaczęto wprowadzać nowe kierunki i najgorsze lata szkoła ma już za sobą. Od lat nie było takiego komfortu takiego, jak ma szkoła podstawowa, czy gimnazjum, które miej więcej wiedzą w jakiej ilości dzieci przyjdą, może być różnica kilku, kilkunastu osób. Dla nich zawsze jest to niespodzianka. Przez całe wakacje jest prowadzony nabór. Na pewno żadne nieprawdziwe informacje nikomu nie służą. Jak Burmistrz powiedział: jest to szkoła na tym terenie, związana z miastem, gdzie swojego czasu miała charakter miastotwórczy. Na dzień dzisiejszy wszyscy, nawet ci którzy odeszli, mieli zapewnione godziny. Rzeczywiście ona w maju niewielkiej liczbie nauczycieli mogła zagwarantować godziny, bo ile będzie oddziałów, wie dopiero w sierpniu. Nie ma tu rejonów i młodzież decyduje i różnie decyduje. Od kilku lat stała się moda na ogólniaki. Szkoła ma od niedawna jedną klasę ogólnika. Na pewno nie będzie to taki ogólniak jak w Złotowie, bo ma duże tradycje i osiągnięcia. Jest to szkoła elitarna. Do Krajenki przychodzą inne dzieci, przede wszystkim z tego terenu. Są tam dzieci bardzo dobre, ale również te słabsze. Szkoła ta musi zaistnieć. Po wprowadzeniu nowej oferty, chętni nie przychodzą od razu, muszą się bowiem do tej oferty przyzwyczaić. Natomiast w szkole jest opracowany wewnętrzny plan rozwoju. W tym roku kończy się jeden i jest opracowywany kolejny. To że w tym roku sytuacja jest dobra, to jest między innymi skutek realizacji tego planu. Jeżeli chodzi o kadrę, to zawsze jest sytuacja, która nie dotknie nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. W szkole zawsze było bardzo dużo przedmiotów zawodowych, był to olbrzymi wymiar i komfort, że kto jak kto ale tzw. nauczyciel przedmiotów zawodowych pracę miał zawsze. Obecnie skrócił się cykl kształcenia i drastycznie skróciły się godziny. Te przedmioty są w szczątkowym wymiarze. Tak więc nie tylko mała liczba młodzieży, ale także zmiany programów nauczania powodują, że powoli nauczyciele mają mniejsze wymiary godzin pracy. Są o tym informowani. Są takie osoby, które same decydują aby zaistnieć w innym miejscu, są osoby które odejdą teraz korzystając z przywileju. Pomimo to przyjmowane są nowe osoby. Nie wrócą czasy, kiedy w szkole było 1000 osób, z tego 800 z Polski, gdzie trzy internaty były pełne. Na dzień dzisiejszy w internacie mieszka 50 uczniów. To są uczniowie ze szkoły, najczęściej z Lipki i okolic, gdzie jest trudny dojazd. Szkoła wychodzi z ofertą edukacyjną, jeżeli chodzi o kursy dla szkół zawodowych. Właśnie wczoraj podpisała umowę porozumienia. Do internatu w ciągu roku przybywa młodzież, tak że w internacie w ciągu miesiąca mieszka od 80 do 100 uczniów. Jedno piętro przeznaczone jest na mieszkania dla nauczycieli, nie tylko szkoły. Korzystają także pracownicy dużych zakładów, ponieważ jest taka potrzeba. Jest to piętro wyremontowane, gdzie nie wpuszcza się młodzieży. W tej chwili jedno piętro internatu jest w remoncie, są gipsowane ściany, ale internat jest w planie remontów powiatu. Na dzień dzisiejszy jest pełna dokumentacja techniczną remontu, która kosztowała kilka tysięcy złotych. Koncepcja jest taka aby na jednym piętrze były segmenty mieszkalne: 2 pokoje i łazienka i drugi wariant pokój i łazienka. Kiedy się odbywają w Krajence imprezy jest potrzeba zamieszkania. Dziś już nikt nie chce mieszkać w pokoju z jedną łazienką na piętrze, ponieważ zmieniają się standardy. Do niej jednak nie należy decydowanie, czy plan  będzie w terminie wykonany. Szkole bardzo zależy na wykorzystaniu internatu. Mieszkańcy Krajenki dobrze wiedzą ile dzieci przebywa w internacie w wakacje, ponieważ to widać, chociażby po ilości kupionych napojów, lodów i słodyczy. Są to obozy sportowe. Umowy są zawarte na kilka lat. Sala gimnastyczna w tym momencie jest w pełni wykorzystana. Jeżeli będą jeszcze lepsze warunki w internacie nie ma przeszkód, o ile to nie będzie kolidowało z zajęciami w-f, aby takie obozy odbywały się także w ciągu roku. W tym roku zajęcia trwają od 8 do 16, czyli też jest pełne wykorzystanie budynku. Zabieganie o ucznia trwa cały czas. W tym zakresie będzie współpracowała z dyrektorem Pietrzakiem. Ta współpraca już się odbywa i układa się ona dobrze. Jak powiedział radny Gniot, nie wszystkie dzieci trafiają do ZSS, z różnych powodów. Jednak bez względu na to, kto w przyszłości będzie prowadził szkołę, bo jest świadomość, że w przyszłości tych obiektów będzie za dużo, nie służą jej nieprawdziwe informacje i sensacje. Po wakacjach też przeczytała że „tragiczny nabór” i gdyby to przeczytała w ubiegłym roku, to nasza rada pedagogiczna by się z tym zgodziła. W tym roku wprowadzono nowe kierunki i trafiono w zapotrzebowanie. Kierunki te będą. W przyszłości otwierając nowe kierunki, nie ograniczy się tylko do tego aby dany nauczyciel miał pracę, ale przede wszystkim żeby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom młodzieży. W tym roku zamierza wejść z ankietami do gimnazjów w powiecie, aby rodzice wskazali, jakie kierunki by sobie życzyli. Zaprasza w każdej chwili aby zobaczyć szkołę i spotkać się z nauczycielami. Jej zdaniem najważniejsze jest aby pytać u źródła i dowiedzieć się jak to jest i nie sugerować się niesprawdzonymi informacjami. Będzie mniej nauczycieli, ale drastycznych zwolnień nie było. Natomiast w maju, jak co roku nauczyciele otrzymują informację o tym, że mogą nie otrzymać pełnego etatu, ale o tym stanowi prawo oświatowe. Jeżeli połączone zostaną siły, to więcej młodzieży będzie chciało u nas zostawać, zwłaszcza, że tak jak wszyscy są tu na tej sali, chyba nie ma tu rodziny, która nie byłaby w różny sposób ze szkołą związana. Jeżeli są jakieś personalne niechęci, to należałoby je zostawić, bo dzisiaj „jestem ja, jutro będzie ktoś inny”, a placówka powinna zostać i służyć miastu.

 

Burmistrz powiedział, iż dziękuje Pani Dyrektor, ponieważ okazało się, ze można złożyć sensowną informację nawet nie pisząc i przedstawić Radzie, bo o to chodziło. Zaproszenie do złożenia informacji, zgodnie z prawem składamy do organu prowadzącego, którym w tym przypadku jest Zarząd Powiatu. Jeżeli były problemy z przygotowaniem informacji, zarząd czy starosta mógł zlecić Pani Dyrektor aby takąż informację przedstawiła. Byłoby to najsensowniejsze. Zwracając się do Starosty poprosił, aby ten nie mówił, że się kłócą. Jego zdaniem jest to nadinterpretacja. On tylko wyjaśnia, ponieważ starosta błądzi i tak należy to rozumieć.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Ad. 7

Informację o realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku przedłożył Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. Poinformował również, iż Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała informację pozytywnie.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad.8a

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła przedłożyła Joanna Kasprzak – kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w tut. Urzędzie.

 

Radna Krystyna Godlewska zwróciła uwagę, iż przy czytaniu popełniono błąd. W uzasadnieniu powinno być „2005”, a nie jak przeczytano „2004”.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/175/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 8b

Projekt uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych przedłożył Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/176/05 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 8c

Marek Buczkowski przedłożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż to co gmina przejmuje od powiatu, są to skarpy biegnące od granic do rzeki, które nie są wykorzystywane. Jeżeli przejmie je gmina, będą wykorzystane docelowo pod zieleń i ewentualnie jakiś deptak. Natomiast część działki zabudowanej 192/7, jest to budynek ze szczytu internatu. Były tam dwie klasy. Już od kilku lat budynek jest nieogrzewany, nie są przeprowadzane żadne remonty, nie są wymieniane szyby, dach nie jest smołowany. Jeszcze dwa – trzy lata i prawdopodobnie dach by się zapadł i budynek był w całości do rozbiórki. Aby ta substancje utrzymać, ponieważ znajduje się w pięknym kompleksie i służyć może gimnazjum. Konieczne będą pieniądze aby przywrócić jej stan używalności. W innym przypadku dekapitalizacja zaszła już tak daleko, że brak remontu może doprowadzić do rozbiórki.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, że zna dobrze budynek i wie, że znajdowały się tam 4 klasopracownie. Zapytała czy gmina przejmie budynek w całości, czy tylko te dwie wyższe sale.

 

Marek Buczkowski wyjaśnił, iż zgodnie z propozycją Zarządu Powiatu, chodzi o część, w której znajdują się 2 sale wyższe.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/177/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 8d

Marek Buczkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, dotyczący zamiany gruntów z Lasami Państwowymi.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/178/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8e

Marek Buczkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/179/05 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 8f

Marek Buczkowski przedłożył projekt uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 241/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie zakazu poboru wody.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/180/05 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 241/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie zakazu poboru wody  która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 8g

Projekt uchwały w sprawie realizacji przebudowy nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajence przedłożył Skarbnik Gminy.

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż jest to piękny projekt, którego nie ma zamiaru torpedować, ale uważa że powinien on być poszerzony o ulicę Słowackiego. Zajmujemy się osiedlem przy ulicy Bydgoskiej. Jeżeli ktoś dobrze pamięta i zna historię Krajenka, to wie, ze ulica Słowackiego była częścią ulicy Bydgoskiej. Od wielu lat ta ulica czeka na nawierzchnię. Na pewno nie ma lepszej nawierzchni niż ulice wymienione w uchwale, może nawet wymienić ulice w tym rejonie, które są utwardzone. Za utwardzenie nie uważa szlaki, która jest zrzucona na tę ulicę, na której on również mieszka. Niektórzy mogą myśleć, że rozpoczyna już kampanię przedwyborczą, ponieważ podobne pisemko ma w sprawie tych ulic. Myśli, że Burmistrz nie oczekuje kolejnego pisma od mieszkańców ulicy Słowackiego, bo nie o to tutaj chodzi. Chciałby aby Burmistrz jasno opowiedział się jakie ma plany względem ulicy Słowackiego. Chodzi o to czy będzie ona zmieniona, czy może proponuje zmianę nazwy ulicy na „Zapomnianą”. W każdym razie oczekuje konkretnej odpowiedzi. Poprzednia Rada w Strategii ujęła ulicę Słowackiego. Ta Rada na wniosek Burmistrza ze strategii ta ulicę wykreśliła. Wtedy padała odpowiedź, że tam trzeba podjąć działania kompleksowe: że burzówka, ze chodnik i nawierzchnia jezdni. Teraz takie zadania będą realizowane. Dziwi go, że ta ulica nie znalazła się w planie. Zamierzał mówić o tym w interpelacjach, ale uważa, ze to pytanie pasuje w tym momencie, przed podjęciem uchwały. 

 

Burmistrz powiedział, iż chciałby zwrócić uwagę na fakt, że uchwała ma charakter intencyjny. Inaczej mówiąc zabiega się o środki, które możemy a nie musimy dostać. Warunkiem rozpoczęcia prac będzie ich otrzymanie. Kwota jest dosyć znacząca i wynosi 1,1 mln zł. udział własny gminy ma wynieść 15%. Zgadza się z radnym Jamrozem. Nie uważa, że należy zmienić nazwę ulicy, bo ma ona nazwę właściwą. Trzeba tylko w perspektywie doprowadzić, aby stan ulicy był godny tej nazwy. Należy jednak podzielić te dwa osiedla. Osiedle Bydgoskie ma wszystkie media zrealizowane oprócz  ulic i chodników. Jest tam kanalizacja burzowa, kanalizacja sanitarna, prąd, telefony, oświetlenie i wszystko co jest niezbędne. Jeżeli chodzi o ulicę Słowackiego, nie ma tam kanalizacji burzowej i należy wymienić siec wodociągową, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje na bazie rur azbestowych. W Strategii rozwoju gminy zapisano zadanie polegające na budowie stacji uzdatniania wody z wieżą ciśnień oraz wymianą sieci azbestowej na PCV. Jego zdaniem należy przygotować jeden wniosek, który pozwoli wymienić rury w całym mieście. Dopiero ewentualnie wtedy można myśleć o nawierzchni na tej ulicy. Nie jest jednak w stanie określić terminu realizacji tego zadania. Natomiast pewne jest, ze w latach 2007-2013 na infrastrukturę techniczną będzie dużo pieniędzy i już dzisiaj należy zacząć przygotowywać kolejne dokumentacje aby być przygotowanym na moment, kiedy te środki będą dostępne. Będzie chciał zaproponować aby w projekcie roku przyszłego zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody wraz z wieżą ciśnień i wymianą sieci wodociągowej. To byłby pierwszy etap ku temu, aby problem tej ulicy docelowo rozwiązać. Rozumie te potrzebę, tych potrzeb jest wiele, problemem jest kwestia gradacji. Apel mieszkańców osiedla Bydgoskiej został złożony, ale nie był on powodem motywującym do podjęcia działań, ponieważ dokumentację wykonano dużo wcześniej i przygotowywano się do tego, aby te ulice zrealizować. Jeżeli chodzi o fundusz ZPORR-owski z którego zamierza się korzystać, środki zostały wyczerpane w momencie składania wniosków. Na dzień dzisiejszy w ramach realizacji inwestycji w ramach tego funduszu, gro środków pozostało. Kosztorysy zadań były wyższe, ale w wyniku przetargów znaczące środki zostały zaoszczędzone. Pozostają one w gestii Marszałka, który będzie przyjmował kolejne wnioski. Jeżeli wniosek uzyska odpowiednią liczbę punktów i zostanie zaakceptowany, będzie realizowany. Jeżeli nie, będzie musiał czekać na lata 2007-2013. Gmina chce wykorzystać także tą szansę aby pozyskać środki pozabudżetowe w tym okresie. Natomiast o ulicy Słowackiego pamięta, tak jak całe kierownictwo, ale należy jakąś kolej przyjąć. Można by tam dzisiaj położyć asfalt, ale skutek tego byłby taki, że być może za dwa, trzy lata trzeba by  ten asfalt pruć, żeby wymienić rury azbestowe i położyć kanalizacje burzową. Kieruje się taką filozofią, aby po zrealizowaniu inwestycji już do niej nie wracać, ponieważ każdy powrót to są zmarnowane pieniądze. Wie, że drogi żużlowe są uciążliwe, szczególnie w okresie letnim, kiedy jest bardzo sucho. Są jednak lepsze niż drogi gruntowe np. jesienią. Wie że radnego w żaden sposób nie usatysfakcjonował, ale odpowiedział tak jak myśli.

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Wacława Jamroza, czy podtrzymuje swój wniosek o dopisanie ulicy Słowackiego.

 

Radny Wacław Jamróz wyjaśnił, iż takiego wniosku nie było, ponieważ od razu na Komisji powiedziano mu, że niby ten teren jest przedzielony drogą wojewódzką i nie może to być połączone. Jeżeli nie jest to prawdą, to taki wniosek stawia.

 

Burmistrz powiedział, iż rzeczywiście teren przedzielony jest drogą wojewódzką. Kiedy rozpoczęto budowę osiedla na mapach geodezyjnych ta część nazywała się Osiedle Bydgoskie, ponieważ wówczas nie było tam jeszcze ulic i nazewnictwa. W tej chwili są tam już ulice i można się posługiwać nazewnictwem. Wniosek jako całościowy nie mógłby być uwzględniony z tego względu, ze składany jest na ulice i chodniki. Gdyby chciano dodatkowo do tego wniosku dołączyć infrastrukturę, to nie został by on zaakceptowany.

 

Radny Henryk Kania chciał zasygnalizować sprawę związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych. Jest za tym w całej rozciągłości aby korzystać z pieniędzy, które Unia daje. Prosił, aby także mieć na uwadze tereny wiejskie. Koledzy radni poruszają w ostatnim czasie kwestie związane ze stanem dróg gruntowych i żużlowych i dojściem dzieci do szkoły itp. Dlatego zwraca uwagę, ze z tych funduszy mogą korzystać także tereny wiejskie. Dlatego oczekuje, iż być może w przyszłości – oby to było jeszcze w tej kadencji – żeby również wystąpić z inicjatywą dotyczącą funduszy europejskich i terenów wiejskich i wykonać jakąś drogę, czy chodnik.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż podczas dzisiejszej sesji dużo się mówi o drogach. Nie chciałaby jak radny Kania mówić „o jakiejś” drodze, ale przypomnieć o ulicy Leśnej w Skórce, gdzie leży cały czas prośba Rady Sołeckiej i deklaracja sprzed dwóch lat Dominika o dofinansowaniu w kwocie kilkunastu tysięcy. Szykują się jakieś pieniądze unijne, jest możliwość wykorzystania tych środków. Ulica ta jest wykorzystywana intensywnie przez dwóch dobrych pracodawców w Skórce, czyli Dominika – firma DEMPOL i zakład kamieniarski. Ponadto drogę te intensywnie użytkuje nadleśnictwo. Dziś na sesji usłyszano, ze Burmistrz potrafi dogadać się z nadleśnictwem i być może oni w ramach swoich możliwości byliby zainteresowani współfinansowaniem tej drogi. Prosiła w związku z tym o wzięcie pod uwagę również prośby mieszkańców w tym zakresie.

 

Przewodniczący stwierdził, iż ten głos będzie odpowiedni w punkcie 10 porządku obrad, ponieważ bezpośrednio nie dotyczy omawianego projektu uchwały.

 

Burmistrz prosił aby nie dzielić gminy na miasto i wieś. Jeżeli trwają zabiegi o środki, to na takie zadania, na jakie jest możliwe uzyskanie tych pieniędzy. Można zabiegać o taką, czy inną drogę, składać wniosek, ale z góry wiedząc, że nie zostanie zaakceptowany. W związku z tym zabiega się o środki na takie inwestycje, gdzie wiadomo, że są szanse, aby wniosek został przyjęty. Wiceprzewodniczący wspomniał, iż zapominamy o wsi, to musi przypomnieć, że zabiega się o środki nie tylko w funduszach unijnych. Czynione są starania aby korzystać także z funduszy krajowych, np. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który jest w gestii Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zamierza się jeszcze w tym roku z tychże środków położyć asfalt o szerokości 4 metrów w miejscowości Żeleźnica i Paruszka. Ktoś zapyta dlaczego tam, jeżeli jeszcze nie ma kanalizacji. Jest to droga o szerokości tylko 4 m, kanalizację można więc zrobić obok.  Normalna szerokość drogi wynosi 5 metrów. Ta będzie zrobiona już z podbudową dla tej docelowej, która w perspektywie czasu będzie realizowana. Trwają także zabiegi w ramach tego funduszu, w części już je uzyskano, na drogę asfaltową oczekiwaną przez mieszkańców Głubczyna. Te pieniądze mogą trafiać na drogi gruntowe, pod warunkiem, że prowadza do gruntów rolnych. W innym przypadku nie ma podstawy aby te środki wydatkować. Szuka się więc innych pieniędzy i innych rozwiązań i nie zapomina o terenach wiejskich, jak to często się sugeruje.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż nie zamierzał zabierać głosu, jednak uważa, ze należy się kilka słów podsumowania. Zwracając się do radnego Jamroza, stwierdził, iż nie jest tak, że robi się kampanię wyborczą. Jednak co jest napisane, jest „niezmazane”. I o to chodziło, a uchwałę przyjmuje z zadowoleniem. Mieszka tam i cieszy się, że będzie piękna droga i chodniki. Myśli, ze decyzja w tej sprawie zostanie podjęta, z pełnym poparciem o czym świadczy pismo skierowane do Burmistrza. Radny podziękował także Burmistrzowi za wyczerpująca odpowiedź, którą otrzymali wszyscy mieszkańcy.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż na temat ulicy Słowackiego rozmawiano na Komisjach, temat został przedstawiony przez radnego Jamroza, dlatego nie będzie wracał już do tej sprawy. Przy osiedlu Bydgoska jest krótki odcinek drogi prowadzący do wspólnoty mieszkaniowej, między kolektorem a kioskiem. Jest to kilkadziesiąt metrów i tam ten odcinek również wymagałby ewentualnej naprawy, czy położenia asfaltu. Zdaje sobie sprawę, iż dzisiaj tej sprawy nie da się rozważyć, natomiast prosiłby aby w przyszłości również te kilkadziesiąt metrów brać pod uwagę.

 

Przewodniczący powiedział, iż sądzi, że również ta wypowiedź, winna mieć miejsce w punkcie 10.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/181/05 w sprawie realizacji przebudowy nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajence – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 8h

Grażyna Urbanek przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/182/05 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka  która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 8i

Grażyna Urbanek przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/183/05 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013 – która stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu.

 

Ad. 8j

Grażyna Urbanek przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i miasta Krajenka na lata 2004-2011.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/184/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i miasta Krajenka na lata 2004-2011 – która stanowi załącznik nr 15  do nin. protokołu.

 

Ad. 8k

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok przedłożył Mirosław Machejek.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/185/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok – która stanowi załącznik nr 16  do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Marek Buczkowski złożył informację w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych z 99% bonifikatą. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Do informacji nie zgłoszono uwag.

 

Ad. 10

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż nurtuje go temat szkół i chciałby w związku z tym poruszyć dwie sprawy. Na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta  w spisie szkół nie widnieje Zespół Szkół Spożywczych. Nie wie czy to jest przypadek, ale widnieje on w instytucjach. Może się myli, albo mamy się czego wstydzić, ale myśli że nie. Druga sprawa dotyczy bezpłatnych kursów komputerowych, które będą się odbywały w ZSS. Wczoraj na terenie miasta pojawiły się w tej sprawie plakaty. Dzisiaj jakaś „niewidzialna ręka” – wie czyja to była ręka  - dokładnie wyczyściła z nich tablice. Nie wie czy to jest przypadek. Prosi o wytłumaczenie gronu pedagogicznemu, że tak rzeczywiście jest.

Podczas posiedzeń Komisji wnioskował o to aby dzisiaj podczas sesji, przy okazji omawiania budżetu została udzielona informacja na temat oczyszczalni ścieków, ponieważ wokół tej sprawy zaczyna narastać zbyt dużo niejasności. Chciałby aby społeczeństwo było poinformowane na jakim etapie jest ta inwestycja i co stoi na przeszkodzie w jej kontynuowaniu.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż pod stronę gminy podczepione są tylko te szkoły dla których gmina jest organem prowadzącym. Zespół Szkół Spożywczych znajduje się na terenie gminy, dlatego podczepiono go pod instytucje. Jeżeli chodzi o informacje na temat bezpłatnych kursów komputerowych wiadomo, że jest to jak najbardziej pożądane i urząd zamierza kierować tam własnych pracowników o ile wyrażą taką wolę. Jeżeli doszło do usunięcia plakatów, to stało się tak dlatego, że w dniu dzisiejszym sprzątano tablice z plakatów wyborczych. Mogło to się stać przy okazji. Jeżeli taki fakt zaistniał, nie było to zrobione złośliwie.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż w sprawie inwestycji wiejskich wiele razy zabierał glos. Obecnie w budżecie znalazła się pozycja dotycząca Żeleźnicy i Paruszki  oraz ulicy Floriańskiej, o której wiele lat się mówiło, dlatego chciałby za to podziękować. Chciałby jednak zauważyć, że jest już październik i mało czasu na realizacje ww. zadań. Zapytał czy środki uchwalone w budżecie zostaną przeniesione na rok przyszły, w przypadku kiedy nie uda się zakończyć inwestycji w roku bieżącym.

W poprzedniej kadencji Rady wieś Dolnik reprezentował radny ze Skórki, ponieważ mandat był połączony. W międzyczasie zdjęto dwie lampy oświetleniowe w kierunku stacji: przy zjeździe z górki i przy moście nad rzeką Głomią. W tej chwili mieszkańcy się zwracają się z zapytaniem czy jest możliwość zamontowania ich z powrotem. Jest to teren w okresie zimowym szczególnie niebezpieczny, szczególnie w okresie zimowym, ponieważ dzieci zjeżdżają z tych skarp na sankach.

 

Ad. 11

Adam Pobereźny – sołtys wsi Śmiardowo Kraj. – powiedział, iż bardzo by chciał zadać kilka pytań Staroście, ale ten opuścił już obrady. Ma w związku z tym prośbę do Burmistrza, aby mógł przekazać te pytania. Interesuje go ulica Jagiełły w Krajence. Starosta powiedział, iż ulic takich jak Jagiełły jest w powiecie dużo. On zrozumiał, iż jest to drugi zakład pod względem wielkości zatrudnienia w powiecie. Pytał jak może być dużo takich ulic. Jest to sprawa w tej chwili paląca, ponieważ on też nie może dojechać do przychodni i apteki. Nie można tam zawrócić. Jego zdaniem jest to pierwsza kolejność. Starosta obiecuje od teraz do 2013 roku. Chciałby się również zapytać poprzez Burmistrza, ponieważ nie ma innej możliwości, czy prawdą jest, że powiat partycypuje w kosztach budowy rond w Złotowie, jeżeli tak, to w jakiej kwocie, czy zamierzają jeszcze inwestować i ile tych rond otworzyć, czy nie dzieje się to czasami kosztem całego terenu powiatu, czy nie robi się w Złotowie tego, co powinno robić miasto Złotów. On inwestycji na terenie Starostwa nie widzi.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jego zdaniem sołtys mógł zadać pytanie wprost poprzez Przewodniczącego podczas bytności Starosty. Nie widzi przeszkód aby Przewodniczący rady udzielił głosu. Jeżeli chodzi o ulicę W. Jagiełły to myśli, ze takiej drugiej ulicy w powiecie nie ma biorąc pod uwagę zakład, który się tam mieści. Ulica wprawdzie to nie guma, ale jest kilka rzeczy, które można poprawić. Poinformował, iż podczas bytności na terenie gminy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, został przekazany sprzęt ratowniczy, zakupiony z inicjatywy Marszałka. Jest to sprzęt znaczący. Krajenka wzbogaciła się o urządzenia za kwotę 11.500 zł. Gmina do tego nie dołożyła ani złotówki. Sprzęt jest zamocowany i już funkcjonuje. Są to kolejne pieniądze, których nie widać w budżecie, nie ma tego w żadnych wykazach. Przypomniał, iż budżet straży zwiększył się o 15 tys. zł. z powodu większej ilości wyjazdów, wzrostu cen paliwa i nieprzewidzianych wydatków związanych z remontem dachu na budynku OSP. Radny powiedział również, iż jest pod wrażeniem dodatkowych 200 tys. zł w oświacie i tych wszystkich zadań, które dzięki nim zostaną zrealizowane oraz środków uzyskanych z FOGR-u. Widać działania o które walczył radny Kania. Cieszy się, że plany inwestycyjne są żywe, że coś się dzieje. Podziękował Burmistrzowi za te wszystkie działania.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż przed chwilą otrzymał informację, że Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie po macoszemu potraktował chodniki w Krajence. Naprawdę pod arkadami przy ul. 30 Stycznia jest woda. W okresie wiosennym ta woda wpływa do piwnic. W powiecie lubują się w rondach a mieszkańcy brną po kostki w wodzie i to nikogo nie obchodzi, ponieważ nie ma pieniędzy. Dlatego mieszkańcy wspólnoty przy ul. Dworcowej 14 i 12, pewnie chcieliby aby ul. 30 Stycznia była drogą gminną.

 

Grażyna Urbanek zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystą sesję związaną z wręczeniem Certyfikatu Jakości dla Urzędu Gminy i Miasta w Krajence.

 

Burmistrz przypomniał, iż w zmianach budżetu, które proponował Skarbnik uwzględniono chodnik wzdłuż ulicy 30 Stycznia do miejsca, gdzie był już remontowany. Jego stan techniczny jest bardzo zły. Jak dobrze pamięta kiedyś radny Kitowski próbował zwracać na to uwagę chyba nie wiedząc, ze jest to droga powiatowa. Proponował aby sam się tym zajął i tak się zajął, że do tej pory nic nie zostało zrobione. Pod arkadami jest również ulica i chodnik powiatowy, a mieszka przy nim radny powiatowy, który gdyby porozmawiał z dyrektorem Arterem, gdyż nie są to żadne pieniądze, aby to zrobić. Wystarczyło by troszeczkę dobrej woli, ale sądzi, że tej woli nie ma. Opowiadać rzeczy niezwykłe każdy potrafi, gorzej je zrealizować. Być może w trakcie realizacji tego chodnika, na odcinku gdzie jest najbardziej niebezpieczny, gdzie podkreślano, że młodzież chodzi ulicą a nie chodnikiem, może uda się też zrobić aby woda nie podmywała tych obiektów, chociaż na dzień dzisiejszy stanowią one własność prywatną. Motywować radnego Kitowskiego jednak trzeba aby słowa starał się zamieniać w czyny.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1720 zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Referent                                                                               Przewodniczący Rady