Protokół Nr XXXIII/05

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 1 października 2005 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1500 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia sesji.

Ponadto w  sesji udział wzięli Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta w Krajence, Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście – listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż podczas sesji odbędzie się wręczenie Urzędowi Gminy i Miasta w Krajence certyfikatu jakości potwierdzającego spełnienie wymagań norm ISO 9001:2000.

 

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przybliżyła zebranym proces dochodzenia do uzyskania przez Urząd Gminy i Miasta w Krajence certyfikatu jakości potwierdzającego spełnienie wymagań norm ISO 9001:2000. Powiedziała, iż aby administracja samorządowa mogła właściwie wypełniać powierzone jej zadania i realizować rosnące oczekiwania mieszkańców gminy, powinna stale doskonalić lub w razie potrzeby zmieniać przyjęte rozwiązania organizacyjne. Dlatego coraz bardziej pożądane jest stosowanie w jednostkach samorządowych metod zarządzania od lat sprawdzonych w biznesie, jako tych, które mogą i powinny usprawnić pracę Urzędu, rozumianego jako podmiot świadczący konkretne usługi dla obywatela-klienta. Współczesne wymagania stawiane administracji oparte są na nowoczesnych standardach jakościowych ISO serii EN ISO 9001:2000.

G. Urbanek przypomniała, iż w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence wprowadzono w ostatnich latach różne innowacyjne rozwiązania mające na celu usprawnienie działalności Urzędu. Główne z nich to:

- Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy i Miasta Krajenka,

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013,

- Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Uznano jednak, że dla dalszego rozwoju gminy niezbędne jest wdrożenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością, a następnie jego stałe doskonalenie dla zapewnienia właściwego, wysokiego poziomu usług świadczonych dla obywateli.

Wdrażanie systemu rozpoczęto w marcu 2004 roku. Na tę okoliczność Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał stosowne zarządzenie. Burmistrz określił także Politykę Jakości, która stanowi, iż misją wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Krajence jest troska o utworzenie przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków do zaspakajania zbiorowych potrzeb wszystkich mieszkańców oraz podniesienie gospodarczej i społecznej rangi Gminy i Miasta Krajenka. Nadzór nad realizacją polityki jakości pełni pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wdrażanie systemu odbywało się pod opieką Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie – Pana Wojciecha Jachymka, jako koordynatora i doświadczonego samorządowca.

Na potrzeby Systemu Zarządzania Jakością opracowano i zatwierdzono do stosowania specyficzną dokumentację, wymaganych przez normę EN ISO 9001:2000, tj.:

- Politykę Jakości będącą deklaracją strategii jakościowej Urzędu,

- Księgę Jakości – „konstytucję” jakościową Urzędu,

- procedury – „ustawy” jakościowe wymagane przez normę,

- instrukcje robocze – karty informacyjne dla usług, wspomagające planowanie i nadzorowanie procesów usługowych świadczonych przez Urząd,

- wykazy aktów prawnych,

- uporządkowany zbiór druków – formularzy, na których sporządzane są zapisy jakości w Urzędzie.

W celu doskonalenia efektywności funkcjonowania SZJ, a przez to zapewnienie poziomu jakości usług , powołano audytorów wewnętrznych. Wprowadzono regulamin oceniania pracowników Urzędu, którego celem jest uzyskanie informacji dotyczących aktualnego wykorzystania potencjału ocenianych pracowników. Przyjęto również system badania satysfakcji klienta, który ma służyć właściwemu monitoringowi badania satysfakcji klienta.

Wdrażanie systemu, nauka i przygotowanie stosownych dokumentów, trwały cały rok. Został uruchomiony punkt informacyjny, gdzie zatrudniony został pracownik pierwszego kontaktu.

Oceny tej pracy dokonała firma TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

W okresie 17-18 marca 2005 roku został przeprowadzony audit certyfikujący. W raporcie auditor wiodący zapisał: „W ramach postępowania certyfikującego na zgodność z normą ISO 9001:2000, Urząd Gminy i Miasta w Krajence dostarczył dowodu obiektywnego potwierdzającego wdrożenie systemu jakości zgodnego z wymienioną wyżej normą i spełniającego jej wymagania. Rekomenduje się przyznanie certyfikatu TUV CERT/TUV Rheinland InterCert.”

Certyfikat ważny jest do 10 maja 2008 roku, tj. zachowuje ważność przez trzy lata. Co roku będą odbywały się audity nadzorcze.

 

Wręczenia certyfikatu dokonał Mirosław Hańć – dyrektor Działu Certyfikacji TUV Reinland Inter Cert.

Odczytano również listy gratulacyjne przesłane przez instytucje i firmy.

Gratulacje złożyli także Renata Beger Poseł na Sejm RP, Mirosława Krupka Przewodnicząca Rady Miasta Piła oraz przedstawiciel Marszałka Wielkopolskiego Jan Szumański.

 

Wysłuchano także  koncertu przygotowanego przez Krajeński Ośrodek Kultury.

 

Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej w Krajence o godz. 1600.

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                       Stanisław Kosecki

Samodzielny referent                                                               Przewodniczący Rady