Krajenka, dnia 30 stycznia 2023 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) i uchwały Nr XXXIX/274/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2023 roku, dotyczących:

 

I. Rodzaj zadania:

 Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadanie nr1: Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie.

 

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Zadanie nr 2: Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka.

 

 Wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Zadanie nr 1 -    13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Zadanie nr 2 -    3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100).

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
  2. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu
  3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.
  4. Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków lub wkładu osobowego nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
  5. Koszty administracyjne – mogą stanowić do 15 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Koszty administracyjne oparte są na kosztach rzeczywistych i powinny być obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
  6. W ramach zadania oferent nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
  7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Zmiany powyżej 20 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody zleceniodawcy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach realizowanego zadania. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.  

III.  Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (Zadanie nr 1)

Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zakres zadania: aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka, popularyzacja i promowanie zdrowego trybu życia, organizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. (Zadanie nr 2)

Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zakres zadania: wspólna integracja seniorów z terenu gminy Krajenka, aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a wyłonionym Oferentem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057).

 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty na realizację zadania należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2023 roku do godziny 1400 (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu). Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057 ze zm.), oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut, uchwała), pod rygorem jej odrzucenia.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

- aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- aktualne umocowanie/a osób reprezentujących oferenta,

- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku składania oferty wspólnej),

- kserokopie statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

 

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i oferenta.

3. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

4. Oferta powinna zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

9. Otwarcie ofert nastąpi przez powołaną komisję konkursową do zaopiniowania ofert. 

10. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy i Miasta Krajenka i nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę poniższe kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 5 pkt),

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu

    rzeczowego zadania ( od 0 do 5 pkt),

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent

     będzie realizować zadanie (od 0 do 5 pkt),

d) wysokość środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na

    realizację zadania publicznego ( od 1 do 5 pkt)

e)  planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną

    członków ( od 0 do 5 pkt)

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich

  realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz

  sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (od 0 do 5 pkt)

Na ocenę końcową składa się suma wszystkich punktów.

Oferty spełniające powyższe kryteria oceniane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, który po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji dokona ostatecznego wyboru ofert.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia  3 marca 2023 roku.

3.  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 6 marca 2023 roku do godziny 15:00 w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5.  Zastrzega się możliwość przyznania dotacji w wysokości niższej, aniżeli wnioskowana w ofercie.

6.  Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

7. Podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania następuje w terminie do 15 marca 2023 roku. Brak podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w wymaganym terminie uważa się za wycofanie z realizacji złożonej oferty.

8. Jeżeli wysokość dotacji przyznanej w rozstrzygnięciu konkursu jest niższa aniżeli wnioskowana, podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, decyduje data wpływu korekty oferty). Brak przedłożenia dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim uważa się za wycofanie oferty. Podpisanie umowy obejmującej dane zawarte w korekcie winno nastąpić w terminie do 15 marca 2023 roku. Brak podpisania umowy w tym terminie przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu wyłonionego w drodze konkursu uważa się za wycofanie z realizacji oferty.

9. Od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

 

 

VI. Wysokość środków przekazanych na realizację takiego samego rodzaju zadań:

– przyznana na 2021r. dotacja -    15.000 zł,

- przyznana na 2022r. dotacja -    16.000 zł,

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 

1) Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach konkursu, jest Gmina i Miasto Krajenka z siedzibą w Krajence, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1 lub rodo@krajenka.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka.

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przewarzane do celów archiwalnych i przechowywania przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.

9) Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781), przetwarzanych w związku z wykonaniem zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert, jest Zleceniobiorca.

10) Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w ramach realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert.