Protokół Nr XXXIV/05

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 25 listopada 2005 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1230 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek   - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Przedstawienie zakresu realizacji inwestycji gminnej pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka”.

5.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

b)        ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

e)        zmiany uchwały Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

6.       Stanowisko w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi Pana Marka Korczaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

7.       Informacja na temat dożywiania uczniów i innych osób w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2005.  

8.       Informacja o dokonanych analizach  oświadczeń majątkowych.

9.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.

10.   Zapytania i wnioski radnych.

11.   Wolne głosy, informacje.

12.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż protokóły z sesji Rady odbytych 30 września i 1 października 2005 roku były dostępne na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Do ich treści do chwili obecnej nie wniesiono uwag.

W związku z tym, że nie wniesiono uwag, Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty.

 

Ad. 3

Informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza.

 

W okresie od 30 września do 25 listopada 2005 roku wydano zarządzenia:

 

1.       Nr 260/05 z dnia 6 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 53/3 stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, o powierzchni

 

2.       Zarządzeniem nr 261/05 z dnia 6 października 2005 roku powołano komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego do sprzedaży ww. nieruchomości, w składzie:

      - Marek Buczkowski – Przewodniczący

      - Danuta Wrzeszcz – członek

      - Zygmunt Martenka - członek

      - Dariusz Baran – członek

 

3.       Nr 262/05 z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Wykaz zawiera trzy pozycje. Są to grunty orne

      - w Barankowie o pow. 7500m2 – cena 7.240,00 zł

      - w Barankowie o pow. 8300m2- cena 8.010,00 zł

      - w Łońsku o pow. 22.800m2 – cena 21.410,00 zł

      Wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i      Mia       sta w Krajence oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o        wywieszeniu wykazu została opublikowana w Tygodniku Nowym.

 

4.       Nr 263/02 z dnia 6 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, tj. działki nr 833/4 położonej w obszarze wiejskim miasta Krajenka, o powierzchni 23.800 m2.

 

5.       Zarządzeniem nr 264/05 z dnia 6 października 2005 roku powołano komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości w składzie:

      - Marek Buczkowski – Przewodniczący

      - Danuta Wrzeszcz – członek

      - Zygmunt Martenka - członek

      - Dariusz Baran – członek

 

6.       Nr 265/05 z dnia 20 października 2005 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustalenia zakresu ich odpowiedzialności. Zarządzenie wydano w celu usprawnienia funkcjonowania strony BIP poprzez wskazanie redaktora naczelnego oraz administratora systemu. Ustalono również sposób przekazywania informacji i wskazano osoby odpowiedzialne za ich wytworzenie.

 

7.       Nr 266/05 z dnia 20 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Krajenka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej i samorządową osobą prawną”. W skład komisji weszli:

      - Marek Buczkowski – Przewodniczący

      - Anna Biela – Sekretarz

      - Anna Pawlak – członek

      - Mariola Olszewska – członek

            - Kamila Marciniak – dyrektor przedstawicielstwa w Pile NORD PARTNER Sp. z      o.o. – pełnomocnik zamawiającego.

            Przetarg na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Kra  jenka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowo       ści prawnej i samorządową osobą prawną, postępowanie podzielono na dwie części. Zadanie pierwsze obejmowało ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń lo  sowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Zadanie drugie           obejmowało ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

            Na realizacje zadania wpłynęły trzy oferty:

            - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. z Gdańska

            - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A. Przedstawiciel         stwo w Poznaniu

            - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Złotowie.

            Z postępowania wykluczono jedną ofertę (PZU) ze względu na braki formalne.

            Do realizacji pierwszego zadania wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń i Re   asekuracji CIGNA STU S.A. z Gdańska na kwotę 38.135,00 zł.  Drugie zadanie   re         alizować będzie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.             Przedstawicielstwo w Poznaniu na kwotę 37.500,00 zł.

 

8.       Nr 267/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera dwie pozycje. Są to nieruchomości położone w Krajence przy ul. Floriańskiej, oznaczone numerami geodezyjnymi 53/1 i 53/3 o powierzchniach odpowiednio 180 i 6 m2. Ceny ww. nieruchomości wynoszą odpowiednio 2000 zł i 73 zł. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w „Nowinkach Krajeńskich”.

 

9.       Nr 268/05, 269/05 i 270/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości o numerach 592/3, 592/1, 292/2 i 561/3 położonych w Głubczynie. Są to działki rekreacyjne nad Jeziorem Wapińskim. Proponowane ceny ww. nieruchomości odpowiadają ich wartości rynkowej oraz nie planuje się na nich inwestycji publicznych, dlatego odstąpiono od prawa pierwokupu.

 

10.   Nr 271/05 z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Krajence. Powołano Komisję w składzie:

      - Marek Buczkowski                   - Przewodniczący

      - Danuta Wrzeszcz                    - członek

      - Joanna Kasprzak                     - członek

      - Barbara Piechowska                - członek

      - Bożena Hildebrandt                 - członek          

      Przedmiotem oferty jest prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych. Wyso kość środków publicznych na realizację zadania wynosi 20000 zł, po 10000 zł na       każdą. Wysokość kwoty na tzw. osobodzień to 2,15 zł, grupy po 15 osób. Raty do  tacji będą wypłacane po zakończeniu miesiąca obrachunkowego i przedłożeniu     wniosku zawierającego dane o liczbie dzieci w poszczególnych grupach. Otwarcie   ofert nastąpi 16 grudnia 2005 roku.

 

11.   Nr 272/05 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2006 rok. Zarządzenie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz Rady Miejskiej w Krajence.

 

12.   Nr 273/05 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Konieczność zmiany regulaminu organizacyjnego została spowodowana nowymi zadaniami nałożonymi na Urząd. W celu sprawnej obsługi klienta zaszła potrzeba dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnych zadań nakładanych na Urząd. Nowy regulamin zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

13.   Nr 274/05 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera jedną pozycję. Jest to działka położona w Pogórzu oznaczona numerem 833/4 o pow. 2,38 ha. Są to grunty orne klasy IVb (0,75 ha) i V (1,63 ha). Cena wywoławcza wynosi 23.720 zł. Nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu, a informacja o jego wywieszeniu ukaże się w „Nowinkach Krajeńskich”.

 

            Zapoznano się z informacją kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence w sprawie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2005. Informacja znajduje się w porządku obrad dzisiejszej sesji.

 

            W okresie między sesjami, oprócz już wymienionych, rozstrzygnięto przetargi na następujące zadania:

1) Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka - informacja w powyższej sprawie zostanie złożona w dalszej części sesji,

2) Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Paruszka i Żeleźnica oraz w mieście Krajenka,

3) Budowę – remont chodnika ciągu pieszo-jezdnego w Krajence przy ul. Kościuszki na działkach 78/1, 79/10, 123, 113, 69 i 163,

4) Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Głubczyn.

 

Na realizację zadań „drogowych” we wsiach Paruszka, Żeleźnica, oraz w mieście Krajenka a także we wsi Głubczyn wpłynęła jedna oferta. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych RDM Piła sp. z o.o. Pierwsze zadanie zostało zrealizowane za kwotę brutto 213.447,99 zł. Inwestycja we wsi Głubczyn kosztowała będzie 197.919,84 zł.

 

W trakcie postępowania przetargowego na budowę – remont chodnika ciągu pieszo-jezdnego w Krajence przy ul. Kościuszki na działkach 78/1, 79/10, 123, 113, 69 i 163 złożone zostały dwie oferty:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych RDM Piła sp. z o.o na kwotę brutto 118.420,98 zł,

- Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz na kwotę 101.018,83 zł.

Wybrano ofertę najtańszą tj. Zakładu Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronima Gładysza.

 

            Rozstrzygnięto także przetarg na inspektora nadzoru nad inwestycją p.n. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka”. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę tańszą złożona przez firmę EKOTOP Romana Sobczyka z Piły.

 

            Ponadto analizowano i przyjęto projekty uchwał, które będą rozpatrywane przez Radę podczas dzisiejszej sesji w sprawach:

a)      uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

b)      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

e)      zmiany uchwały Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 września 2005 roku, podjęto  11 uchwał, których realizacja przebiegała następująco:

1)      Uchwała nr XXXII/175/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła stanowiła podstawę do zawarcia porozumienia z Miastem Piła w zakresie przyjmowania pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Krajenka do tzw. Izby Wytrzeźwień w Pile oraz podejmowania wobec nich działań profilaktycznych. Porozumienie zostało podpisane 3 października 2005 roku i zostało przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2)      Uchwała nr XXXII/176/05 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Krajenka lokali socjalnych, jest realizowana zgodnie z treścią.

3)      Uchwała nr XXII/177/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, dotycząca zamiany gruntów z Powiatem Złotowskim, jest w trakcie realizacji.

4)      Uchwała nr XXXII/178/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka z Lasami Państwowymi  jest w trakcie realizacji.

5)      Uchwała nr XXXII/179/05 w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej została przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się w dzienniku z dnia 28 października br. nr 152 pod pozycją 4177.

6)      Uchwała nr XXXII/180/05 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 241/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie zakazu poboru wody została zrealizowana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 152. poz. 4178.

7)      Podczas ostatniej sesji podjęto także uchwały stanowiące podstawę do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Były to uchwały:

a)      nr XXXII/181/05 w sprawie realizacji przebudowy nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajence jest w trakcie realizacji,

b)      nr XXXII/182/05 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

c)       nr XXXII/183/05 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013,

d)      nr XXXII/184/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011.

8)      Uchwała nr XXXII/185/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok jest realizowana zgodnie z treścią.

 

      Ponadto uchwały zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek poinformowała o inwestycji p.n. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka oraz wyjaśniła kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji i sprawozdań dotyczących ww. inwestycji. Przypomniała, że umowa na realizację przedmiotowego zadania została podpisana z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 21 marca 2005 roku. To zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z pierwotną umową w wysokości 75% oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10%. Obowiązkiem gminy jest podawanie do wiadomości publicznej powyższych informacji, ponieważ jest to jednym z punktów realizacji promocji. Przy przedstawianiu zadania należy mówić o źródłach jego finansowania.

Z powodu przeciągającej się procedury związanej z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji, zadanie nie mogło zostać zrealizowane zgodnie ze złożonym wnioskiem do 15 grudnia br. Zwrócono się więc o przesunięcie tego terminu. Obecnie trwa oczekiwanie na podpisanie aneksu do umowy. Należało także dostosować wartość zadania do kwoty uzyskanej w przetargu. Jeżeli chodzi o roboty budowlane, była to kwota 2.985.688,13 zł i jest ona wyższa o 42.49897 zł od kwoty, która była zawarta we wniosku aplikacyjnym. Powodem tego jest zmiana stanowiska Urzędu Skarbowego odnośnie naliczania podatku VAT. Przy składaniu wniosku dysponowano wyjaśnieniem, że zadanie  obciążone będzie 7% podatkiem VAT. Już w tym roku otrzymano wyjaśnienia z Urzędu Skarbowego, że te zadanie musi być rozdzielone. Zostało przyjęte, że 90% wartości zadania stanowią ścieki od gospodarstw domowych a 10% od podmiotów gospodarczych. Ścieki od gospodarstw domowych obciążone są podatkiem 7%, a od podmiotów gospodarczych 22%. Jest to różnica o jaką wzrósł koszt zadania. W związku z  tym całość zadania wynosi 3.320.048,13 zł. Gminie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano środki w wysokości 2.242.161,87 zł i kwota ta nie ulegnie zmianie. Środki z budżetu państwa wyniosły 298.954,92 zł również pozostaną w tej samej wysokości, ponieważ  zgodnie z zawartą umową jeżeli zadanie ma wartość wyższą, środki te nie ulegają zmianie. W tej sytuacji należało przeliczyć procentowy udział w inwestycji poszczególnych podmiotów. Środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będą stanowiły 73,9487%, z budżetu państwa 9% z dziesięcioma miejscami po przecinku. Stosowne dokumenty zostały złożone 9 listopada i trawa oczekiwanie na podpisanie aneksu do umowy.

G. Urbanek powiedziała, iż mimo to, że roboty budowlane rozpoczęły się niedawno, gmina miała obowiązek monitorować projekt. Wysyłano comiesięczne harmonogramy finansowe oraz cokwartalne sprawozdania. Było to konieczne aby projekt mógł być realizowany zgodnie z umową. Poinformowała także, iż inwestycja będzie kontrolowana w wielu zakresach: zamówienia publiczne, dokumentacja techniczna, dokumentacja promocyjna, dokumentacja finansowa. Kontrola robót budowlanych będzie dokonywana przez przedstawicieli Wojewody po wykonaniu 50% projektu.

G. Urbanek przypomniała, iż w marcu br. poniesione zostały wydatki z tego projektu na sporządzenie studium wykonalności i Plan Rozwoju Lokalnego. Było to środki na kwotę ok. 46 tys. zł. Na te wydatki złożono wniosek do Biura Zarządzania Funduszami o dokonanie płatności. Wniosek taki jest rozpatrywany przez ok. 2 miesiące, czasami dłużej. Aby taki wniosek został przyjęty pracownicy Biura muszą odpowiedzieć na 80 pytań, na podstawie których stwierdza się, czy został prawidłowo sporządzony.

 

Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie – poinformował, iż przetargi na wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania p.n. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka, trwały ok. 12 miesięcy. Zainteresowanych przebiegiem poszczególnych przetargów odesłał do protokółów, które są jawne. Pierwsze cztery postępowania przetargowe były przeprowadzone w tradycyjnej formie: pierwszy w trybie przetargu nieograniczonego. Jednak po otwarciu przetargu okazało się, że gmina musi go unieważnić, ponieważ  wartość zadania proponowana przez wykonawcę znacznie przewyższała środki, które gmina zamierzała przeznaczyć na powyższy cel. Po tym przetargu ogłoszono trzy postępowania w drodze przetargu ograniczonego. Jest to tryb opierający się praktycznie na tych samych zasadach, ale dający możliwość skrócenia terminu jeżeli chodzi o składnie ofert. Gminie zależało aby do 15 grudnia 2005 roku wykonać zadanie. W dwóch przypadkach również wartość zadania proponowana przez wykonawcę była wyższa niż gmina mogła przeznaczyć na nie środków. W trzecim postępowaniu dokonano wyboru oferenta, jednak w czasie kiedy gmina prowadziła postępowanie zmieniły się przepisy prawa. W maju 2004 roku uzyskano pozwolenie na budowę, we wrześniu weszły w życie przepisy szczególne dotyczące tworzenia dokumentacji techniczno-budowlanej dla inwestycji takich jak np. oczyszczalnie. W związku z tym po wyborze oferty jedna z firm zarzuciła gminie, że dokumentacja jest niepełna i gmina nie powinna dokonać wyboru oferty. Doprowadziło to do unieważnienia przetargu z podanej przyczyny i uzupełnienia dokumentacji o wymagany zakres. Po analizie dokumentów Burmistrz podjął decyzję aby zwrócić się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie z „wolnej reki” i po raz drugi w drodze negocjacji. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie wyraził zgody na pierwszy tryb z powodu niespełnienia wymogów do zastosowania takiej formy. Wyraził natomiast zgodę na przeprowadzenie negocjacji, co pozwoliło na wyłonienie wykonawcy zadania. Tryb ten polega na tym, że oprócz dokumentacji i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gmina przygotowuje także umowę, która jest przedmiotem negocjacji z firmami wskazanymi przez gminę. Firm tych nie może być mniej niż pięć ze względu na konieczność zachowania zasady konkurencyjności. Z zaproszonych pięciu firm do negocjacji zgłosiły się 2 firmy. Do składania ofert zaprasza się firmy, które uczestniczyły w negocjacjach. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Zakładu Usług Technicznych Atlasińscy i wspólnicy z Poznania.

 

Roman Sobczyk przedstawiciel firmy EKOTOP z Piły przedstawił w formie projekcji slajdów zakres inwestycji p.n. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence oraz zaprezentował dotychczasowy postęp robót.

 

Do przedmiotowej prezentacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5 a

Włodzimierz Hildebrandt – dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz opinię na temat Regulaminu wyrażoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krajence z dnia 17 listopada 2005 roku. Opinia powyższa była pozytywna.

 

Posiedzenie opuścił radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż wszyscy pamiętają ubiegłoroczną burzliwą dyskusję nad pierwszą wersją regulaminu. Przypomniał, iż nie została ona ostatecznie przyjęta, ponieważ została uchylona przez Wojewodę, jednak nie została uchylona treść poprawki przyjęta przez Radę.  Uchylono całkowicie inny punkt, natomiast Burmistrz przedstawiając kolejną wersje nie uwzględnił  tej poprawki, ale też nikt z rady nie czuł się na tyle silnym, czy odpowiedzialnym za sprawę żeby się tym problemem zająć. Z drugiej strony rozumie radnych, ponieważ był to już czas kiedy należało jak najszybciej regulamin uchwalić, bo daje on podstawę do wypłaty wynagrodzeń nauczycieli. Dzisiaj przedłożono radzie tą drugą wersję, czyli ten sam regulamin, który przyjęto w ubiegłym roku. On do niego ma pewne zastrzeżenia. Formalnie regulamin ten daje możliwości pracy nauczycielskiej ale w rzeczywistości sytuacja ma się całkowicie inaczej. Regulamin mówi, ze zapewnia się środki do 5% wynagrodzenia zasadniczego. Planowane na ten rok środki to zaledwie 1 z przecinkiem, tylko troszeczkę ponad 1%, czyli daleko do 5. Tak było też w ubiegłym roku. On sądził, że w tym roku propozycja ze strony Burmistrza będzie dalej idąca, że pojawi się może 2,5%, czy 3%, a regulamin pozostał niezmieniony. Motywację do pracy maja niektórzy dyrektorzy, ponieważ maja maksymalny dodatek, natomiast nauczyciel może liczyć na dodatek minimalny w wysokości 1%. Powiedział, iż chciałby prosić Radę aby w przyszłości spróbować zrównać szanse wszystkich nauczycieli w gminie. Ma na myśli nauczycieli szkoły  ponadgimnazjalnej, gdzie w miejscowej szkole jest pula 5%, a dodatek do 20% i jest zróżnicowany, tak jak powinno być. W naszych szkołach jest to 1% z góry przypisany każdemu nauczycielowi. Nie jest to dla niego dodatek motywacyjny. Dlatego prosi aby na przyszłość podjąć działania wcześniej, nie w listopadzie, czy grudniu lecz znacznie wcześniej i spróbować wypracować inną formę. Jego zdaniem nie można karać naszych nauczycieli za to, że na terenie gminy powstało niepubliczne gimnazjum, ponieważ taką odpowiedź otrzymał podczas posiedzenia Komisji. Powiedział, iż tego projektu nie będzie popierał, ale rozumie, że regulamin musi być uchwalony, dlatego nie będzie przeszkadzał pozostałym członkom Rady w jego uchwaleniu. Natomiast swoje zdanie Radzie przedstawił.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż podczas prac Komisji Społecznej Rady dość szeroko dyskutowano na temat dodatku motywacyjnego. W tej Komisji zasiadają nauczyciele, którzy pracują bądź pracowali czynnie w różnych szkołach. Wynika z tego, jak zwrócił uwagę radny Wacław Jamróz, że nauczyciele szkół podległych gminie otrzymują bardzo skromny dodatek motywacyjny. Nie chodzi, że mają mieć niewiadomo ile, ale jeżeli okazuje się, ze mają 1-1,5%, to nie jest to dodatek motywacyjny. W innych placówkach jest on zdecydowanie zróżnicowany na korzyść tych nauczycieli, którzy wykonują więcej dodatkowych prac, które nie są objęte programem.

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. Oddano 13 głosów za przyjęciem uchwały oraz 1 głos wstrzymujący.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXIV/186/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

 

Ad. 5b

Wiesława Żujew inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIV/187/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 5c

Wiesława Żujew inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż w przypadku poprzedniej uchwały podane były stawki jakie obowiązywały w tym roku oraz stawki proponowane na przyszły rok. Natomiast w tym projekcie takiej rubryki nie widzi. W związku z tym pytał czy dla pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Krajenka podatki wzrosną, czy pozostaną na poziomie dotychczasowym.

 

Wiesława Zujew poinformował, iż w przypadku 56 pojazdów które przeanalizowała podatek będzie się różnił o ok. 100 zł na plus bądź minus. Można na tej podstawie stwierdzić, że podatki pozostaną na tym samym poziomie jak w roku 2005. W przypadku podatników, którzy mają dwa-trzy pojazdy podatek będzie na pewno na tym samym poziomie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIV/188/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 5d

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok przedłożył Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIV/189/05 w sprawie  zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 5e

Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i działalności Gospodarczej przedłożył projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXIV/190/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 8 listopada br. do Rady wpłynęła skarga Marka Korczaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Skargę rozpatrywały wszystkie Komisje Rady i jednogłośnie proponowały aby przekazać ją Komisji Rewizyjnej, która przedstawi Radzie wnioski. Zapytał, czy w tej chwili radni chcą dyskutować i rozpatrywać skargę dwukrotnie: dzisiaj i na kolejnej sesji, czy też od razu postawić wniosek aby skargę zbadała Komisja Rewizyjna.

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania powiedział, iż chciał zwrócić uwagę, że Komisja Gospodarcza, której jest członkiem jednogłośnie wypracowała stanowisko, aby skargę przekazać Komisji Rewizyjnej do głębszego zbadania, sugerując się tym, że radnym trudno zając stanowisko w powyższej sprawie bez szczegółowego rozeznania tematu. Radni zapoznali się ze skargą, jednak nie znają szczegółów. Podczas posiedzeń Komisji Burmistrz część kwestii starał się wyjaśnić ale żeby było to wiarygodne i argumenty się zgrywały, należy sprawę wyjaśnić. Przed kolejną sesją Rady, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej, Komisje wypracują własną opinię.

 

Radny Stefan Kitela prosił aby skarga została odczytana publicznie, ponieważ radni znają jej treść, natomiast osoby uczestniczące w sesji jej nie znają. Prawdopodobnie sprawę będzie rozpatrywała Komisja Rewizyjna, jednak on będzie chciał na ten temat podyskutować.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż chciałby się również wypowiedzieć na temat skargi. Jego zdaniem należy doraźnie uregulować w jakiś sposób sprawę dojazdu do przedsiębiorstwa Państwa Korczak. Komisja Rewizyjna będzie rozpatrywać skargę i będzie to trwało do następnej sesji, jednak sprawa jest pilna i ważna, ponieważ ci Państwo prowadzą działalność gospodarczą. Firma zaopatruje lokalną społeczność a także dostarcza materiały budowlane nie tylko dla Krajenki, ale także dla innych podmiotów gospodarczych, z którymi jest związana umowami. W związku z tym chciałby aby zostało wypracowane stanowisko administracyjne. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zaproponował pewne rozwiązania i prosiłby aby pomóc państwu Korczak w tej materii.

 

Przewodniczący powiedział, iż uwagi radnego Michalskiego rozwinięte zostaną w punkcie wolne wnioski, natomiast teraz proponuje głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Komisji Rewizyjnej.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż w zasadzie wszystkie Komisje jednogłośnie proponowały aby skargę skierować do Komisji Rewizyjnej. Jego zdaniem jest to postępowanie zgodne z przyjętą procedurą i jak najbardziej prawidłowe. Ma nadzieję, że Komisja rewizyjna zmobilizuje się i podejmie działanie w sposób bezzwłoczny.

 

Przewodniczący Rady postawił pod glosowanie wniosek radnego Stefana Kiteli o odczytanie skargi.

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Skargę odczytał Wiceprzewodniczący Henryk Kania – kserokopia pisma stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie skargi do szczegółowego zbadania Komisji Rewizyjnej.

 

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 7

Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence na temat dożywiania uczniów i innych osób w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2005 została przyjęta do wiadomości. (zał. nr 9)

 

Ad. 8

Zapoznano się z informacjami na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W imieniu Burmistrza informację powyższą złożył Tomasz Ciechanowski - Sekretarz Gminy.

Sekretarz poinformował, że oświadczenia majątkowe złożyły wszystkie osoby, które były do tego obowiązane, tj.:

1.       Pani Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

2.       Pan Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

3.       Pan Mirosław Machejek        - Skarbnik Gminy

4.       Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w osobach:

a)      Pani Elżbieta Sieg – Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence

b)      Pani Barbara Piechowska – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence

c)       Pan Włodzimierz Hildebrandt - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajence

d)      Pan Jarosław Skrzypczyński – Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence

e)      Pan Andrzej Pietrzak – Publiczne Gimnazjum w Krajence

f)        Pan Janusz Sendłak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence

g)      Pan Bogusław Wójtowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie

h)      Pani Danuta Balcer – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórce

i)        Pani Urszula Wawrzyniak – Publiczne Przedszkole w Krajence

j)        Pani Wanda Toporowska – Publiczne Przedszkole w Skórce

k)      Pani Dorota Król – Publiczne Przedszkole w Podróżnej

l)        Pani Beata Traczuk – Publiczne Przedszkole w Głubczynie

5.       Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza:
     Pani Wiesława Żujew – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

 

Oświadczenia majątkowe wyżej wymienieni złożyli w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.  

 

Sekretarz odczytał także informacje nadesłaną przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie – kserokopie których stanowią odpowiednio załącznik nr 10 i 11 do nin. protokołu.

 

Informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych na jego ręce przedstawił Przewodniczący Rady.

Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym, wszyscy radni do 30 kwietnia br. mieli obowiązek złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym wraz z kopią  zeznania o wysokości osiągniętych dochodów za rok 2004 ( PIT). Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. Po dniu 30 kwietnia tj. po upływie terminu wyznaczonego przez ustawę, radni nie wnosili sprostowań i wyjaśnień do złożonych wcześniej oświadczeń. W zasadzie większość złożonych oświadczeń została wypełniona w sposób prawidłowy, niewielkie usterki stwierdzono w kilku przypadkach. W czterech przypadkach radni nie wykazali w części dotyczącej nieruchomości, działek pod budynkami mieszkalnymi, których są właścicielami lub współwłaścicielami (Wróbel, Gniot, Godlewska, Michalski). W trzech przypadkach nie wpisano wartości posiadanego samochodu (Taracha, Kania, Maciejewska). Radni nie wpisali także wysokości pobranych diet w części VIII oświadczenia (Godlewska, Kurcin, Bannach).

Przewodniczący powiedział także, iż na mocy ustawy o samorządzie gminnym radni są obowiązani do składania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych i zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta jest wykonywana na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję oraz informacji o zatrudnieniu wyżej wymienionych osób w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego, związkach samorządu terytorialnego oraz spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu. W roku 2004 radni nie składali powyższych oświadczeń i informacji.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 9

Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta w Krajence udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania złożone przez radnych.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2005 roku radni zgłosili 5 wniosków:

 

1) Radna Mariola Taracha – przypomniała o ulicy Leśnej w Skórce. Od dwóch lat leży  w tej sprawie prośba Rady Sołeckiej Skórki oraz deklaracja Dominika o dofinansowaniu w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Ulica ta jest wykorzystywana intensywnie przez dwóch dobrych pracodawców (Dempol i Zakład Kamieniarski) oraz Nadleśnictwo. Zdaniem radnej Burmistrz udowodnił, że potrafi dogadać się z Lasami Państwowymi, które być może w ramach swoich możliwości byłyby również zainteresowane współfinansowaniem remontu tej drogi. Prosiła w związku  tym o wzięcie pod uwagę również prośby mieszkańców w tym zakresie.

Poinformowano radną, iż jak co roku będą przeprowadzane bieżące modernizacje dróg gruntowych na terenie gminy, dlatego w razie potrzeby będzie przeprowadzana również renowacja przedmiotowej ulicy. Wyjaśniono także, że ustawa o finansach publicznych jak i o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwalają samorządom gminnym między innymi na korzystanie z kapitału prywatnego na poprawę infrastruktury w gminach, przede wszystkim w przypadkach gdzie można połączyć pożytek publiczny z zyskiem dla firm. Zasady finansowania muszą zostać wówczas określone w umowie między stronami, która reguluje wszystkie aspekty współpracy. Zanim jednak gminy będą mogły skorzystać z nowych przepisów ustawodawca musi wydać rozporządzenia wykonawcze do ustaw, a gminy przygotować się do takiej współpracy.

Burmistrz poinformował także, iż będąc w Poznaniu zagląda do Zarządu Dróg Wojewódzkich aby na bieżąco informować się o postępach prac nad budową mostu dla pieszych w Skórce oraz chodnika. Okazuje się, ze na tym etapie zabraknie części pieniędzy aby zrealizować zamierzenie związane z budową chodnika dokończyć. Prawdopodobnie zajdzie konieczność, aby finansowo wesprzeć to zadanie. Z takim wnioskiem będzie się zwracał do Rady, aby ten chodnik, jeżeli zostanie rozpoczęty, został dokończony w celu poprawy bezpieczeństwa.

 

2) Radny Stefan Kitela – prosił o wzięcie w przyszłości pod uwagę remontu odcinka drogi prowadzącej do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bydgoskiej, od kiosku do kolektora.

Udzielono odpowiedzi, iż jak co roku będą przeprowadzane bieżące modernizacje dróg gruntowych na terenie gminy, dlatego też w razie potrzeby będzie również przeprowadzana  renowacja tego odcinka drogi.

 

3) Radny Henryk Kania zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość ponownego zainstalowania lamp oświetleniowych w Dolniku, przy zjeździe z górki i koło mostu na Głomii. Lampy te zostały zdjęte podczas modernizacji oświetlenia na terenie gminy. Zdaniem radnego jest to teren niebezpieczny, szczególnie w okresie zimowym, ponieważ dzieci zjeżdżają ze skarp na sankach.

W czerwcu 2001 roku rada Sołecka wsi Dolnik przedstawiła swoje sugestie dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego we wsi. Sugestie te zostały zaakceptowane i zrealizowane podczas kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy. Zgodnie z propozycjami Rady Sołeckiej, przygotowano do demontażu dwie oprawy na odcinku od drogi wojewódzkiej do mostu na rzece Głomii i zainstalowano je za przejazdem kolejowym przy drodze powiatowej biegnącej w stronę Głubczyna. W zakresie instalowania oświetlenia drogowego  realizuje się obecnie tylko zadania mające na celu wyposażenie w oświetlenie wsi nie mających takiej instalacji.

 

4) Radny Henryk Kania pytał również, czy w przypadku braku możliwości wykorzystania środków Z FOGR-u w roku bieżącym ze względu na warunki atmosferyczne, będzie istniała możliwość przeniesienia ich na rok przyszły. Poinformowano że przetargi na roboty drogowe finansowane z FOGR zostały przeprowadzone, roboty rozpoczęte, a ich zakończenie planuje się w listopadzie bieżącego roku, w związku z powyższym nie przewiduje się możliwości ich niewykorzystania.

 

5) Radny Stanisław Michalski złożył wniosek o przygotowanie szczegółowej informacji w sprawie zaawansowania prac nad modernizacją oczyszczalni ścieków w Krajence, ponieważ wokół tej sprawy zaczyna narastać zbyt dużo niejasności. Radny chciałby aby społeczeństwo było poinformowane na jakim etapie jest ta inwestycja i co stoi na przeszkodzie w jej kontynuowaniu. Odpowiedzią na zapytanie była prezentacja inwestycji dokonana podczas dzisiejszej sesji.

 

Burmistrz powiedział, iż korzystając z okazji chciałby poinformować o planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Piła – Człuchów. Kiedy bywa w Wojewódzkim Zarządzie Dróg stara się rozmawiać o modernizacji tej drogi, która ma nastąpić w 2007 bądź 2008 roku. Czynione są starania poprzez informację i wysyłane pisma aby przypilnować, żeby dokumentacja techniczna która będzie wykonywana, uwzględniała również budowę chodników w dalszej części wsi Skórka oraz Paruszce i Dolniku i Żeleźnicy. Wbrew pozorom droga w Żeleźnicy też nie jest bezpieczna, bo zarówno tam jak i w Krajence mosty są identyczne jak w Skórce z tą różnicą, że w przeszłości zamieniono poręcze betonowe na metalowe. Stwarzają one niebezpieczeństwo i może tam się zdarzyć to co w Skórce. W modernizacji ulicy Domańskiego musi uczestniczyć także gmina, jako właściciel mediów. Brak uzgodnienia z gminą modernizacji tej drogi w zasadzie uniemożliwi wykonanie zadania. Jest tam azbestowa sieć wodociągowa, która musi ulec wymianie. Modernizacje tejże drogi już się robi np. w mieście Złotowie na ulicy Mickiewicza, częściowo Domańskiego i rondo. Jest to inwestycja prowadzona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i zapewne współfinansowana przez miasto, ponieważ krzyżówka jest po części drogą gminną. W przypadku kiedy będzie już dochodziło do inwestycji, aby zachęcić do realizacji zadań, które powinny być zrealizowane Rada Miejska w Krajence, jego zdaniem również powinna partycypować w kosztach. Trwają także zabiegi o zbudowanie podobnie jak w Skorce kładki dla pieszych przy moście w Krajence. Trudno jednak przewidzieć jaki będzie efekt ze względu na olbrzymie koszty. Tego rodzaju mostów w całym województwie, które wymagają podobnych zabiegów jak w Skórce,  jest ponad 150. Powiedział także, iż być może uznane zostanie to co powie za bezwzględne, ale gdyby w Skórce nie doszło do wypadku śmiertelnego, tej kładki nadal by się nie robiło. W owym czasie, wbrew opiniom niektórych osób, wysyłane były w tej sprawie pisma, przestrzegano przed zagrożeniem. Są na to dokumenty, które są do wglądu. Wówczas mówiono, że nie ma pieniędzy. W takich sytuacjach one się znajdują. Rezygnuje się z inwestycji innego rodzaju na rzecz miejsca, gdzie ludzie pod wpływem tragedii żądają podjęcia działań. Czynione są także starania  w drodze pism, lecz być może należy włączyć społeczność lokalną, aby przebudować ulicę Władysława Jagiełły, która jest ulicą powiatową. Jak wszyscy pamiętają do niedawna koronnym argumentem tego, że nie można tego zrobić była własność tejże drogi. Od początku było rzeczą oczywistą, że jest to droga powiatowa lecz przedstawiciele powiatu próbowali temat odsunąć udowadniając bez dowodów, że jest to droga gminna. Problem uregulowała gmina i w tej chwili jest już czas aby sprawa się zająć. Nie oznacza to, ze ma to być już w tym roku, czy następnym, lecz to, ze należy przygotować dokumentację z prawdziwego zdarzenia, również uzgodnioną z gminą po to żeby można w latach 2007-2013 zabiegać o środki unijne. Jeżeli nie będzie dokumentacji, to tych środków się nie uzyska. Środkami jakimi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg tego zadania się nie zrobi, bo dróg jest ponad 500 km a pieniędzy 3,5 mln zł. Są ośrodki mizerne.

Burmistrz zaprosił także wszystkich 10 grudnia o godz. 16:30 na Rynek, gdzie będzie Mikołaj organizowany przez Krajeński Ośrodek Kultury.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż chciałby podziękować za odpowiedź na jego interpelację. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków sprawa została bardzo ładnie wyjaśniona przez dr Sobczyka. Jeżeli chodzi o jego zapytanie dotyczące drogi na ulicy Bydgoskiej stanowiącej dojazd do bloku, intencja była inna. Poprzednio w dokumentach strategicznych była zapisana modernizacja osiedla Bydgoska. Natomiast na ostatniej sesji zrezygnowano z tego punktu i radny Wacław Jamróz apelował o ulicę Słowackiego.  Wówczas uzyskano odpowiedź, iż w najbliższym czasie będą czynione zabiegi aby tam położyć asfalt, ale musi tam być kanalizacja. On w tym świetle pytał, czy również ten kawałek drogi, czy ludzie którzy tam mieszkają mogą w przyszłości liczyć na asfalt. Jak z odpowiedzi wynika, rozumie, że nie można liczyć na ten kawałek asfaltu.

 

Burmistrz stwierdził, iż radny powiedział, że mogą na to liczyć, iż „kiedyś będzie modernizowana”. Potrzeby gminy są ogromne, nie tylko w mieście ale i na wsi. Kiedyś te wszystkie potrzeby będą zaspokojone pod warunkiem, że ta gmina będzie się rozwijać, tj. będzie miała własne pieniądze oraz że uda się znaleźć środki zewnętrzne. Nawet jeżeli gmina będzie się rozwijać, to środki własne w stosunku do potrzeb nie są wystarczające i realizacja wszystkich zadań byłaby w terminie bardzo odległa. Nawet przy wsparciu środkami unijnymi realizacja wielu oczekiwanych inwestycji też nie będzie możliwa i szybka, ponieważ z jednej strony są pieniądze do wzięcia, ale z drugiej strony są ograniczenia wynikające z ustawy budżetowej, które pozwalają na zadłużenie gminy w stosunku do dochodów o określony procent. Jeżeli ten limit jest przekroczony, to możliwości zabiegania o środki są żadne. Trwają oczekiwania na środki wynikające z realizacji zadania SAPARD. Jeżeli te środki wpłyną, to pomimo obaw, które niektórzy mieli na początku kadencji, że Burmistrz chce tak dużo zrobić zadłużając gminę a później następni przyjdą i już nie będą mieli na bazie czego pracować, bo będzie się spłacać kredyty, to kredytów nie będzie pomimo wielu realizowanych inwestycji. Rozsądne wydawanie pieniędzy jest problemem, dlatego nieraz trwają spory co jest ważniejsze. Jego zdaniem wszystkie sprawy są ważne natomiast wychodzi z założenia, że jeżeli zainwestowanie własnej złotówki spowoduje to, ze ktoś dołoży drugą albo dwie, to należy inwestować tam gdzie będziemy otrzymywali środki zewnętrzne. jeżeli będziemy próbowali robić inaczej, inwestycje będą realizowane, ale w ograniczonym zakresie. Wszystkie te gminy które myślą tymi kategoriami bardzo się cieszą jeżeli inne gminy rezygnują ze środków zewnętrznych. Potrzeby inwestycyjne są jemu i kierownictwu dobrze znane.  Jeżeli chodzi o ulicę Słowackiego, o której radny Wacław Jamróz wspomina, w jednym z budżetów zabezpieczono środki na wymianę wodociągów azbestowych na PCV, ale od tego odstąpiono, ponieważ na to zadanie należało wyłożyć tylko własne środki. Sądzi, iż o ile powiedzie się sprawa z oczyszczalnią ścieków, uda się inwestycję rozliczyć, co nie jest wcale proste, kolejną sprawą winna być kanalizacja wsi. Następną inwestycją powinna być budowa stacji uzdatniania wody, wymian rur azbestowych na PCV, modernizacja sieci wodociągowych w poszczególnych miejscowościach, która wymaga już modernizacji np. w Podróżnej i budowa sieci tam gdzie jej jeszcze nie ma. Są to inwestycje bardzo potrzebne ale niewidoczne. Wydaje się na nie olbrzymie pieniądze, a efektu nie widać. Potem ktoś nie do końca zorientowany powie „co oni zrobili”. Gdyby w przeszłości zaangażować wszystkie środki które włożono w infrastrukturę podziemną, można by całą Krajenkę wyłożyć polbrukiem, ale czy bez infrastruktury miałoby to sens. Powiedział, iż należy kierować się logikom, rozsądkiem i porządkiem. Powiedział, iż wierzy, że za zgodą  Rady, będzie można kierować się logiką.

 

Ad. 10

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż w związku z tym, ze musi opuścić obrady, chciałby powiedzieć kilka słów na temat skargi Państwa Korczaków i skierowania jej pod obrady Komisji Rewizyjnej. Jako, ze przewodniczy tej komisji chciałby zapewnić Państwa Korczaków i Radę, że skarga ta zostanie rozpatrzona możliwie szybko i z uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawy. Komisja będzie na pewno w swoich rozstrzygnięciach bezstronna. Chciałby aby posiedzenie komisji odbyło się szybko, dlatego z wypowiedziami, które padną w dalszym ciągu obrad zapozna się już w poniedziałek. Na Komisji Rewizyjnej proponował pewne rozwiązania. Są one znane Przewodniczącemu, Burmistrzowi oraz Panu Korczakowi. Jeżeli Rada uzna, że może to doraźnie rozwiązać problem, będzie z tego zadowolony, szczególnie jeżeli będzie satysfakcjonowało wszystkie strony. Powiedział, iż zaproponował to o czym mówił na Komisji Burmistrz, czyli przejazd przez posesję Państwa Kobyłków, jako doraźne rozwiązanie oraz aby w te rozmowy włączył się Burmistrz. Proponował także aby w ramach rekompensaty, po wyliczonych kosztach, obniżyć podatek od nieruchomości Panu Korczakowi. 

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż dziękuje Przewodniczącemu S. Michalskiemu za deklarację. Ma nadzieję, ze sprawa zostanie rozwiązana na korzyść przedsiębiorcy, który zasila budżet gminy kwotą ok. 20 tys. zł, bo nie wyobraża sobie innej sytuacji, tym bardziej, że jeżeli Pan Korczak nie będzie mógł korzystać z transportu na drogach lokalnych, nie będzie mógł prawdopodobnie swojej działalności w Krajence prowadzić. Oznacza to, że jako osoba doświadczona, znajdzie sobie miejsce w innej gminie, gdzie będzie mógł działalność prowadzić. Straci wówczas gmina, jako, ze nie będzie z tego tytułu podatków, stracą również mieszkańcy Krajenki. Nie straci raczej klientów bo jest znany z sumienności i solidności w dostawach materiałów budowlanych, ale będzie to dla nich droższe. Chodzi nie tylko o materiały budowlane, ale także o węgiel w który zaopatrują się rolnicy. Są takie rozwiązania, że jest ograniczenie tonażu a pod spodem zawieszka, że nie dotyczy pojazdów straży pożarnej i transportu, ma na myśli dostawców. Zapytał, czy takiej działalności w trybie natychmiastowym tj. od poniedziałku nie dałoby się wprowadzić. Prosił Burmistrza podczas posiedzenia Komisji Społecznej, aby w jakiś sposób ulżyć doli przedsiębiorcy i wcale nie namawiał do łamania prawa. Burmistrz wyjaśniła, że zwrócił się o wypis do Krajowego Rejestru Sądowego, którego wnikało, że działalność Pana Korczaka jest związana przede wszystkim z handlem i usługami. Pozwolił sobie zapytać Pana Korczaka jak jest w rzeczywistości, czy tylko sprzedaje, czy też para się transportem. Z zaświadczenia o wpisie do ewidencji z dnia 5 stycznia 2000 roku, z punktu czwartego określającego przedmiot działalności wynika, że  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bud System Bożena i Marek Korczak, prowadzą działalność polegającą na sprzedaży materiałów budowlanych, transporcie oraz usługach. W roku 2003 rozszerzali swoją działalność i nadal słowo „transport” tam się znajdowało. Zresztą prowadzenie hurtowni materiałów ciężkich bez możliwości ich dowiezienia na miejsce sprzedaży jest niemożliwe.  Każde rozwiązanie, które mogłoby spowodować, że firma Pana Korczaka pozostanie na tym terenie będzie na pewno wszystkich satysfakcjonowało, tym bardziej iż Pan Korczak również złożył do burmistrza prośbę o natychmiastowe załatwienie sprawy. On ze swojej strony prosi jeszcze raz, bo sytuacja jest nagląca, żeby  usiąść jeszcze raz i porozmawiać i jak najszybciej załatwić sprawę w jakikolwiek sposób, chociaż z drugiej strony uważa, ze przedsiębiorców, którzy chcą działać na terenie gminy należy hołubić. Z jednej strony gmina może stracić podatek pana Korczaka, z drugiej podwyższono dzisiaj dosyć znacznie podatki od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie wiadomo, czy ta działalność gospodarcza jest potrzebna, czy też potrzebna nie jest. Dlatego zaapelował o jak najrychlejsze załatwienie tej sprawy. Powiedział, iż jest dobrej myśli i ma nadzieję, że zakończy się dla wszystkich dobrze i pan Korczak i ludzie, którzy u niego pracują będą mogli spokojnie budować swoją przyszłość w ramach prowadzonej działalności na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

 

Burmistrz powiedział, iż nie zamierzał zabierać w tej sprawie głosu, ponieważ uważa, że na sprawę winna obiektywnie spojrzeć Komisja Rewizyjna. I dopiero wówczas można debatować, snuć i wyciągać wnioski oraz uprzedzać pewne fakty. Powiedział, iż Burmistrz musi pracować w pewnych ramach i podejmować decyzje, które nie są wzięte z księżyca. Podejmując decyzje musi opierać się na obowiązujących ustawach. W związku z tym nawet jeśli decyzja nie podoba mu się osobiście, musi ją podjąć, bo to wynika z ustawy. Nieprawdą jest, co powiedział radnemu na Komisji, i radny nie musi prosić, żeby Pan Korczak mógł się tą drogą poruszać, bo ona po to została wykonana. Ograniczenia wynikają z nośności tejże drogi, które zostały oznakowane znakiem zakazującym wjazd powyżej 10 ton i należy się do nich dostosować. Należy się zastanowić, czy ta droga miała być, czy też nie. Została ona zrealizowana w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który przewiduje pewną technologię. Jest to droga lokalna, osiedlowa a na takich drogach nie buduje się podbudowy jak na autostradach. Pojazdy tejże wielkości potrzebują podbudowy 60-80cm. 100mb. Takiej drogi kosztowałoby ok. 1mln. zł. ustawa o drogach wyraźnie określa kto jest zarządcą drogi i jak ma postępować Burmistrz. Art. 19 ustawy stanowi, że zarządcą drogi gminnej jest burmistrz. Natomiast art. 20 określa obowiązki zarządcy drogi, a pkt 12 nakłada obowiązek przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Ustawa wyraźnie to przewiduje i on jako zarządca musi się do niej stosować. Zapytał radego Kiteli, czy gdy w wyniku użytkowania drogi przez ciężki transport, zostanie ona zniszczona i gdy w takim przypadku mieszkańcy tego osiedla złożą skargę na Burmistrza za bezczynność, Rada uzna skargę za zasadną czy też nie. W takim przypadku Rada musi uznać, bo prawo obliguje Burmistrza do działania, a on się z niego nie wywiązał.

Burmistrz przypomniał także jak próbowano go przekonać aby boisko w Skórce, które było dotowane w kwocie 70 tys. zł przez Agencję Rolną Skarbu Państwa przekazać LZS-owi wbrew zawartej umowie. Pomimo nacisków podjął decyzję, aby przekazać boisko na cele oświatowe, czyli tak jak mówiła umowa z Agencją. W drodze decyzji przekazano boisko w trwały zarząd szkole podstawowej w Skórce. Od trzech miesięcy miedzy innymi w tej sprawie, od czasu do czasu przyjeżdża do gminy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i sprawdza te decyzje. Zapytał radnego Kiteli, czy gdyby wówczas podjął decyzję o przekazaniu boiska komuś innemu  i musiał zwrócić pieniądze z dotacji,  co by wtedy powiedział. Zdaniem Burmistrza powiedziałby: „jak nie działał zgodnie z prawem, niech ponosi konsekwencje”. Nie będzie kontynuował tematu, ponieważ jest to rola Komisji Rewizyjnej i na podstawie pracy Komisji Rewizyjnej Rada musi określić, czy Burmistrz łamie prawo, czy stosuje obowiązujące prawo.

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą aby w przypadku rozmów z panem Kobyłką w sprawie przejazdu przez jego posesję, Burmistrz wsparł te rozmowy swoim autorytetem.

 

Burmistrz powiedział, iż w przeszłości takie rozmowy prowadził, przed rozpoczęciem inwestycji. Te rozmowy zostały zerwane nie z  jego powodu, o czym Pan Korczak wie. Po prostu to rozwiązanie pana Korczaka nie interesowało.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż sprawy drogi w Skórce nie badał tak dokładnie jak radna Taracha. Nie też żadnych układów ani nie współpracował z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale chciałby zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Z wyjaśnień wynika, że droga została wykonana w ten sposób, że możliwe jest poruszanie się po niej pojazdów poniżej 10 ton. Wiadomo, że nie miała to być droga osiedlowa, ale jako dojazd do gruntów rolnych, gdzie też porusza się ciężki transport. Poza tym straż pożarna również prowadzi działalność gospodarczą, która polega na wynajmie autobusu. Z art. 53 ustawy o ruchu drogowym dotyczącego pojazdów uprzywilejowanych, wynika, że może ona być zwolniona z respektowania znaków jeżeli wiąże się to z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. trudno podejrzewać, że wszystkie autobusy wyjeżdżające i przyjeżdżające ze straży pożarnej wykonują zadania związane z bezpośrednim ratowaniem życia lub zdrowia. Powiedział, iż wydaje mu się, iż już na samym początku droga ta nie spełnia warunków. Myśli że Komisja Rewizyjna ustosunkuje się do tych wszystkich spraw i tak jak Przewodniczący Komisji powiedział, będzie to zrobione rzetelnie i pomyślnie dla wszystkich. Oznajmił również, że nie będzie odpowiadał na żadne pytania, dlatego prosi aby mu ich nie zadawać.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jego zdaniem rozmowy są o dwóch różnych rzeczach. Jest skarga, którą należy rozpatrzeć i odpowiedzieć na pytanie, czy złamane zostało prawo. Nikt tutaj nie mówi wprost, że jest ludzka strona tej sprawy: działalność gospodarcza i kłopoty Pana Korczaka z transportem. Nikogo nie dziwi, że stawia się znaki ograniczające tonaż na drogach powiatowych i wojewódzkich. Należy wspomnieć, ze drogi na żużlu są w wielu miejscach. Ma nadzieję, że tym tłem ludzkim, Komisja zajmie się również. Myśli, że rozsądne rozwiązanie miał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj obojętnie czego by nie powiedziano, nie czas na to i nie miejsce. Uważa natomiast, iż jeżeli wolę zabrania głosu ma Pan Korczak, to należałoby go udzielić, ponieważ może ten temat rozszerzyć. Jeżeli chodzi o straż pożarną, to w warunkach ratowania życia, może robić w zasadzie wszystko, łącznie z odstępowaniem od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne, czyli może łamać wszystkie kryteria i kanony jakie obowiązują w polskim prawie, łącznie z zabraniem samochodu prywatnego w celu prowadzenia akcji ratowniczej i ratowania życia ludzkiego. Ponadto ta droga powstała tylko dlatego i tam zrobiono dojazd do gruntów, że tam przyjechał w czerwcu Marszałek i pomyślał, że można by tej gminie coś dołożyć, żeby zrobić dojazd do działek i pól które się tam znajdują i przy okazji ulicę Floriańską. Nie matm ludzi niezadowolonych z tej drogi łącznie Markiem Korczakiem, który jest niezadowolony z jej nośności, ponieważ wszyscy dojadą wygodnie do jego sklepu a straż nie będzie łamała resorów. Jeżeli chodzi o autobus, to należy się cieszyć, że jest. Stanowi on sprzęt ujęty w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Chciałby aby autobus nigdy nie musiał być użyty w akcji, ale w przypadku poważnych katastrof, czy awarii ma służyć całemu powiatowi i nie tylko, do ewakuacji ludności, przewiezienia ratowników itd. Tło jest zupełnie inne. Skarga to jest jego zdaniem jedna sprawa, a kwestia prowadzenia działalności to sprawa druga. Jeżeli chodzi o drogę, to nie ma chyba osoby, która zagwarantowałaby, że zapłaci za ewentualna naprawę zniszczonej nawierzchni. Dzisiaj jego zdaniem stanowiska rada nie wypracuje.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie będzie się rozwodził, chciałby jedynie potwierdzić swoje stanowisko. Sprawa ulicy Floriańskiej trwała wiele lat, wielokrotnie podkreślano, że straż jadąc do akcji była zagrożona także przez budynek, była kwestia jego wykupienia. Temat był poruszany chyba dwie kadencje wstecz. Było to może niedopatrzenie władz lokalnych, że nie uregulowano sprawy wcześniej. Burmistrz mając możliwość pozyskania potężnych środków, skorzystał z tej okazji i zrobiłby tak każdy. Jest jednak druga strona sprawy, tj. przedsiębiorca dla którego ta ulica stanowi jedyny dojazd. Jego zdaniem należy wszcząć rozmowy i spróbować dogadać się w tej kwestii. Na Komisjach nie zagłębiano się w tym temacie, ponieważ padł wniosek o przekazanie sprawy Komisji Rewizyjnej, aby szczegółowo zbadała sprawę, zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza i wyciągnęła wnioski. Zaapelował do członków Komisji, żeby podejść do sprawy ze strony ludzkiej. W innych miejscowościach, gdzie także są drogi gminne i gdzie poruszają się pojazdy powyżej 20 ton. Ciężkie pojazdy poruszają się także po drogach spółdzielczych np. Altvater odbierający odpady z bloków w Paruszce. Dla dobra współpracy należy pomóc rozwiązać problem. Stawiając znak na osiedlu uniemożliwiłby odbiór kontenerów spod tych bloków. Burmistrz zadeklarował uczestnictwo w rozmowach, do których należy wrócić w trybie pilnym.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się z prośbą o spowodowanie wycięcia dwóch drzew przy  wyjazdach od strony budynków wielorodzinnych na  drogę wojewódzką nr 188 we wsi Paruszka. Zdaniem radnego drzewa ograniczają w sposób znaczący widoczność od strony Złotowa i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na tym odcinku drogi doszło już do kilku kolizji.

Radny poinformował także, iż podjął temat umożliwienia mieszkańcom wsi dostępu do Internetu, chodzi w szczególności o Neostradę. Tematem obiecał zająć się Sekretarz.

 

Radna Mariola Taracha poinformowała, że wkrótce ruszy 2 letni projekt dający możliwość uzyskania zawodu informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W tej chwili trwa nabór wniosków. Beneficjentami programu są osoby, które są rolnikami bądź domownikami lub osoby pracujące dla rolnictwa. Kursy będą bezpłatne. Są do spełnienia pewne wymogi formalne, należy wypełnić pewne formularze. Punkt informacyjny funkcjonuje w Pile przy ul. Dąbrowskiego, w budynku Biurpilu, pokój 612, w poniedziałki i środy w godz. 15-19 oraz soboty 9-15. Można tam pobrać potrzebne druki. Zjazdy będą odbywały się co dwa tygodnie w weekendy. Istnieje możliwość sfinansowania kosztów dojazdu.

 

Radna Krystyna Godlewska podziękował w imieniu własnym i mieszkańców wsi Czajcze i Leśnik za poparcie inicjatywy oświetlenia tych wsi. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję ponad 30 lat. Wszyscy obecnie czekają, aż lamy się zapalą.

 

Ad. 11

Marek Korczak powiedział, iż jego firma działająca na rynku 16 lat, zostaje postawiona „pod murem”. Wg niego coś jest nie tak. Wydaje mu się że Burmistrz trochę mija się z prawdą, mówiąc, iż stoi na straży prawa. Jak powiedział jeden z radnych jest tu także czynnik ludzki. Sprawa dotyczy nie tylko jego i jego żony, ale także czterech innych osób, które mogą zostać pozbawione pracy. Wydaje mu się, ze chyba nie chodzi o niszczenie małej przedsiębiorczości lecz jej wspomaganie. Burmistrz chce być na piedestale i robi te drogi publiczne niejako hurtowo nie uwzględniają, że jest tam hurtownia materiałów budowlanych, a nie hurtownia skarpetek. Pisze się w gazetach, ze podstawą jego działalności jest hurtownia materiałów budowlanych, a nie transport. Nawet gdyby tego transportu nie było, to na teren hurtowni towar należy dowieźć. Zapytał, czy ma to robić taczkami. Jest też przepis, który mówi, że burmistrz może pozwolić na wjazd tą drogą za opłatą tzw. winietką. Tak było w przypadku drogi do Jastrowia, po której - mimo zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 12 ton – można było jeździć samochodami ciężarowymi po wykupieniu w Starostwie winietki za 30 zł na rok. Jeżeli może to zrobić Starostwo, to dlaczego nie może tego zrobić Burmistrz. Wszyscy by byli wówczas zadowoleni. Ten problem można rozwiązać. Burmistrz mówi o logice, ale robienie takich dróg jest na krótką metę. Zresztą w piśmie, które otrzymał pisze, że jest to droga prowizoryczna, tymczasowa. W takim razie co będzie szkodziło jeżeli ta droga się zniszczy, czy nie zniszczy. Podejrzewa, że ona w ogóle się nie zniszczy. Powiedział, iż nie wygląda na człowieka, który by nie chciał drogi, dojazdu do swojej firmy. Podobnie mieszkańcy ulicy Floriańskiej i straż. Był nieraz zdziwiony, że drogi tam nie ma i straż niszczy samochody. Jest również za tym, aby tam była droga. Wydaje mu się, chociaż Burmistrz zapewne się tego wyprze, że 4 dni przed wykonaniem drogi jego żona pojechała do Burmistrza i poprosiła o rozwiązanie konfliktu i zadeklarowała, że się dołożą do tej drogi. Burmistrz odpowiedział, iż gmina nie może przyjąć pieniędzy ze względu na ustawę korupcyjną, że taka sama sytuacja jest w Skórce,  że Lasy chciały się dołożyć do kładki i nie mogły. Przed chwilą usłyszał, że jednak można. Kiedy Burmistrz był latem, pod koniec sierpnia obiecał, że udostępni wjazd za cmentarzem, że zostanie tam nawieziony żużel. Myśli, że sprawa jest głębsza. Nie chciałby aby społeczeństwo Krajenki myślało sobie, że jest niewiadomo kim i ten dojazd musi mieć. Ten wjazd to jego życie. Zauważył ironiczny uśmiech u Skarbnika, kiedy radny Kitela powiedział: „że Pan Korczak płaci ponad 20 tys, zł podatku”. Jest to prawdą i niech Skarbnik sobie to sprawdzi. Ominięcie ich w planach robienia drogi było „chwytem poniżej pasa”. Można było się dogadać, drogę zrobić mocniejszą. Uważa, ze tym stanie rzeczy też można samochodami 24 tonowymi jeździć i drodze nic nie będzie. Wydaje mu się, że gmina robi drogi a i tak za chwilę trzeba będzie zrobić tam kanalizację, i jak Burmistrz mówił, trzeci dywanik. Zapytał, co przeszkadza, żeby tam jeździć. Musi mieć udostępniony wjazd, może się zgodzić na wszystko jednak po warunkiem. Przewodniczący Michalski proponował aby dogadać się z Panem Kobyłką. On również jest za tym. Wydaje mu się, że jest to bardzo rozsądne rozwiązanie ale wówczas konieczne jest podpisanie umowy, która zagwarantuje mu przejazd w przyszłości, w przypadku gdyby np. Pan Kobyłka sprzedał swoją nieruchomość. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że ulicą Floriańską nie będą jeździły duże samochody i nie będą jej blokowały, jest tam straż jest to więc niewskazane. Uważa, że przez 17 lat płacił ponad 20 tys. zł podatków i za te pieniądze powinna tam już być „złota droga”. Nie chce aby Burmistrz myślał, że na niego „najeżdża”, nie tędy droga aby prowadzić waśń. Myśli, że sprawę należy szybko rozwiązać, bo jego firma poniosła już duże straty. Nie zależy mu na odszkodowaniu czy zadośćuczynieniu lecz na tym żeby pracować i utrzymywać rodzinę, dać ludziom pracę i pensje, spokojnie żyć. Nie chce żadnych zwad, ani z Burmistrzem ani z Radą, ani mieszkańcami Krajenki. Zależy mu na działaniu. Ma nadzieję, że radni, któryż będą sprawę rozpatrywali wzięli pod uwagę czynnik ludzki, który jest w tej chwili najważniejszy. Prawo jest prawem, ale są przepisy, które mówią, że Burmistrz za opłatą może tą drogą jeździć. Nie chciałby podważać decyzji Burmistrza, ale w ciągu 4 dni położyć asfalt i zamknąć komuś firmę, jest „chwytem poniżej pasa”. Nie dostał nawet decyzji od której mógłby się odwołać, bo od pisma nie można się odwołać. Dziękuje Radzie, że do tematu podeszła poważnie i w jakiś sposób chce pomóc. Rozwiązanie proponowane przez Przewodniczącego Michalskiego, jest w stanie przyjąć. Powiedział, iż ono nie są ludźmi, którzy chcą się upierać i niszczyć drogę, jeżeli można się dogadać z Panem Kobyłką, ale chciałby to mieć na piśmie, aby w przyszłości nie został „na lodzie”.

 

Adam Pobereźny – sołtys wsi Śmiardowo Kraj. powiedział, iż ma pytanie do Wiceprzewodniczącego Kani. Historia lubi się powtarzać. Kilka lat temu za przyzwoleniem Pana Kani i za jego poparciem, droga Dolnik – Podróżna została potraktowana dosłownie w ten sam sposób. Ograniczono nośność tej drogi do 12 ton i nikt z radnych, czy byłych radnych, nie protestował. W Śmiardowie Kraj. jest firma transportowa, która też zatrudnia ludzi i tylko żyje z tego taboru. Niektórym ludziom w Dolniku też przeszkadzają tiry, które jeżdżą i brudzą.

Powiedział, także, iż podczas poprzedniej sesji rady w dniu 30 września br. zwrócił się za pośrednictwem Burmistrza do Starosty, który wcześniej opuścił obrady z pytaniami dotyczącymi inwestycji powiatowych w mieście Zlotów. Jak się zorientował, czas na odpowiedź wynosi 30 dni. Termin minął i nie otrzymał odpowiedzi. Ma w związku z tym prośbę do Sekretarza, aby odpowiedział, czy Urząd może otrzymał już odpowiedź.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż Sołtys otrzymał korespondencję kierowaną do starostwa w tej sprawie. W związku z tym na pewno wie, ze Urząd zauważył przekroczenie terminu i wysłał w tej sprawie ponaglenie. Nie ma do dzisiaj odpowiedzi.

 

Wiceprzewodniczący Kania stwierdził, iż sołtys Pobereźny chyba nie zrozumiał intencji jego wypowiedzi. Zresztą on też nie rozumie o co sołtysowi chodziło. On tylko dał przykład z własnego podwórka, gdzie on dla dobra mieszkańców nie ustawił znaków zakazu. Rada powiatu uchwaliła, ze na drogach powiatowych jest 12 ton i radni mają w tym temacie najmniej do powiedzenia. Jego zamiarem nie jest omijanie jakiegoś przedsiębiorcy czy to z Głubczyna, Skórki, czy Śmiardowa. Na drogach powiatowych jest możliwość wykupienia winietki czy uzyskania pozwolenia na dojazd do punktu prowadzenia działalności.

 

Marek Buczkowski wyjaśnił w kwestii zapalenia się lamp w Czajczu i Leśniku, iż energetyka narzuca gminie pewne kwestie. Wykonane mienie gmina musi przekazać na rzecz energetyki i dopiero wówczas oświetlenie zostanie włączanie. Potrwa to ok. jednego tygodnia.

 

Bernadeta Kopeć sołtys ze wsi Paruszka, podziękowała w imieniu mieszkańców i własnym za wykonanie drogi asfaltowej na żużlówce w Paruszce. Rozwiązało to wiele problemów.

 

 

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1620 zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Samodzielny referent                                                          Przewodniczący Rady