Protokół Nr XXXV/05

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 23 grudnia 2005 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1000 otworzył sesję oraz przywitał zebranych.

 W związku ze zbliżająca się Wigilią Bożego Narodzenia wysłuchano kolęd w wykonaniu kwartetu Krajeńskiego Ośrodka Kultury oraz podzielono się opłatkiem.

Po zakończeniu uroczystej części sesji Przewodniczący rady stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek   - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

oraz Pani Klara Smodis i Genowefa Waldowska – żony kandydatów do tytułu honorowego obywatela Gminy i Miasta Krajenka, a także Pan Marek Korczak,  którego skarga na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka była rozpatrywana podczas sesji.

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

b)        nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

c)        zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka,

d)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

f)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym,

g)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym,

h)       zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

i)         wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta,

j)         zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

k)       uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok,

l)         rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5.       Przyjęcie oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania środków finansowych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.

7.       Zapytania i wnioski radnych.

8.       Wolne głosy, informacje.

9.       Zakończenie.

 

Radny Stefan Kitela wnioskował o przesunięcie punktu 4l po punkcie 4b ze względu na to, że Marek Korczak zainteresowany rozpatrzeniem swojej skargi ma obowiązki związane z prowadzeniem firmy i chciałby wcześniej opuścić obrady.

 

Wniosek radnego Kiteli został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

 

Burmistrz poinformował natomiast, iż wycofuje z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej, tj. punkt 4h,  ponieważ na dzień dzisiejszy gmina nie ma żadnych zobowiązań i kredytów.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

b)        nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

c)        rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

d)        zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka,

e)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

f)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

g)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym,

h)       zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym,

i)         wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta,

j)         zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

k)       uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok.

5.       Przyjęcie oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania środków finansowych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.

7.       Zapytania i wnioski radnych.

8.       Wolne głosy, informacje.

9.       Zakończenie.

 

Ad. 2

Protokół z sesji rady miejskiej w Krajence odbytej w dniu 25 listopada 2005 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

 

W okresie od 26 listopada do 23 grudnia 2005 roku kierownictwo Urzędu odbyło 3 posiedzenia podczas których wydano zarządzenia:  

1.  Nr 278/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. W skład Komisji powołano:

- Wiolettę Martin                        – Przewodnicząca

- Anna Biela                              - Sekretarz

- Barbara Piechowska    - członek

Przetarg odbył się dnia 12 grudnia 2005 roku. Złożona została jedna oferta. Była to oferta firmy: Usługi Pielęgniarskie Bożena Tasarz. Cena usługi 9,80 godzinę.

 

2. Nr 279/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości. Powołano zespoły spisowe, które do dnia 31 grudnia br. przeprowadzą spis z natury środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, na stadionie miejskim w Krajence, w salach sołeckich w Skórce i Śmiardowie Kraj.  oraz sali wiejskiej w Podróżnej. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji ma zostać złożone 15 stycznia 2005 roku.

 

3. Nr 280/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 174/04 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 19 października 2004 roku. Załącznik do zarządzenia stanowi wzór ankiety badania poziomu satysfakcji Klienta. Badanie satysfakcji Klienta przeprowadza się w celu podnoszenia jakości pracy Urzędu Gminy i Miasta w Krajence.

 

Ponadto analizowano wnioski mieszkańców składane podczas zebrań wiejskich odbywających się w listopadzie i grudniu. Wnioski były kierowane do właściwych merytorycznie referatów w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Wszyscy wnioskodawcy uzyskają odpowiedź na piśmie.   

 

Przyjęto plan zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Za organizacje i koordynację działań dotyczących zimowego utrzymania dróg odpowiadać będzie pan Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Do zadań koordynatora należeć będzie w szczególności:

- kierowanie środkami i sprzętem przeznaczonym do utrzymania dróg w sezonie zimowym,

- współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie oraz Rejonem Dróg Wojewódzkich w Złotowie,

- współpraca z sołtysami,

- współpraca z wykonawcami robót w zakresie zimowego utrzymania dróg,

- w razie potrzeby organizowanie stałych dyżurów w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

Ponadto analizowano i przyjęto projekty uchwał, które będą rozpatrywana przez Radę podczas dzisiejszej sesji w sprawach:

a)        nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

b)        nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

c)        zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka,

d)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

f)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym,

g)        zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym,

h)       zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

i)         wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta,

j)         zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

k)       rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Grażyna Urbanek przedłożyła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas sesji Rady odbytej w dniu 25 listopada 2005 roku:

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 25 listopada 2005 roku podjęto 5 uchwał, których realizacja przebiegała następująco:

1)      Uchwała Nr XXXIV/186/05 w sprawie Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się w Dzienniku Nr 176, poz. 4774 z dnia 15 grudnia 2005 roku.

2)      Uchwała Nr XXXIV/187/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - została  przekazana do publikacji. Ukazała się w Dzienniku Nr 176, poz. 4775 z dnia 15 grudnia 2005 roku.

3)      Uchwała Nr XXXIV/188/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych - została  przekazana do publikacji. Ukazała się w Dzienniku Nr 176, poz. 4776 z dnia 15 grudnia 2005 roku.

4)      Uchwała Nr XXXIV/189/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok jest realizowana zgodnie z zapisami na bieżąco.

5)      Uchwała Nr XXXIV/190/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy została zrealizowana. 

      Ponadto uchwały zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag i zapytań.

 

Ad. 4a

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka przedłożył projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka Panu Antoniemu Smodisowi.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXV/191/05 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

 

 

Ad. 4b

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka przedłożył projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka Panu Janowi Waldowskiemu.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXV/192/05 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Radny piotr Gniot w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej im. Jana Waldowskiego w Krajence podziękował Radzie za podjęcie uchwał oraz złożył kwiaty na ręce małżonek wyróżnionych.

 

Ad. 4c

Przewodniczący powiedział, iż dnia 8 listopada 2005 roku do Rady Miejskiej w Krajence wpłynęła skarga Pana Marka Korczaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Podczas sesji rady odbytej w dniu 25 listopada 2005 roku skargę przekazano do szczegółowego zbadania Komisji Rewizyjnej Rady. Przed przystąpieniem do wysłuchania stanowiska Komisji Rewizyjnej Przewodniczący udzielił głosu Markowi Korczakowi.

 

Marek Korczak powiedział, iż na sesji panuje wigilijna atmosfera, dlatego ciężko mu mówić o sprawach przykrych dla niego, w tak podniosłym momencie. Uczyni to jednak, ponieważ ta sprawa jest też ważna dla niego, jego rodziny i rodzin, które pracują w ich firmie. Od ostatniej sesji praktycznie sytuacja firmy BUD-SYSTEM coraz bardziej się pogarsza. Są w coraz gorszej sytuacji, może nie finansowej, ale jeżeli chodzi o kontrahentów. Dwa tygodnie temu wycofał się jeden z dwóch największych kontrahentów, gdzie czeka ich zerwanie umowy, co wiąże się z poważnymi kosztami i nakładami z tytułu odsetek. Prosił prezesa tej firmy aby wstrzymał się z decyzją do nowego roku, kiedy spotkają się i będą rozmawiać. Od ostatniego spotkania Komisje i radni starali się w jakiś sposób sensowny załatwić te sprawę. Wydawało mu się, że ta sprawa zostanie załatwiona i to szybko, okazało się że temat nie jest prosty, dlatego, że w tych wszystkich trybach jest jedna osoba, która jest cały czas na nie. To jest z tego wszystkiego najgorsze, że radni, Rada stara się w jakiś sposób załatwić problem, a pan Burmistrz, który miesiąc temu obiecał rozwiązanie problemu, i Pan Piotr Gniot m.in. go o to prosił, i Pan Burmistrz zgodził się, że pomoże w załatwieniu problemu, ale cały czas wydaje mu się, że to nie jest pomoc, tylko coraz większe utrudnienie w wyjaśnieniu całej tej sprawy. Prosił z żoną trzy razy Burmistrza o rozwiązanie tego problemu. Nie jest to miłe dla radnych, że muszą rozpatrywać tak nieprzyjemną sprawę. Wydaje mu się, co podkreślał na Komisjach, że nie byłoby tego problemu dzisiaj, nie musiałby w ogóle wystąpić, wystarczyło tylko dobrej woli z jednej strony. Nie ukrywa, że i z ich strony również dobra wola powinna wystąpić. Oni rękę wyciągnęli ale odpowiedzi nie uzyskali do dzisiejszego dnia. Myśli, że problemu by nie było gdyby Burmistrz zrobił wszystko zgodnie z prawem. To prawo zostało złamane. Dwa tygodnie temu zadzwonił do Przewodniczącego Koseckiego i poinformowałem, że na sesji będzie ich prawnik, ale on prosił, że sesja będzie wigilijna i dobrze się stało, że prawnika nie ma. Postara się dlatego sam przedstawić sprawę, a bronić się będą może gdzie indziej. Tego problemu by nie było gdyby Burmistrz wydał decyzję w terminach go obowiązujących, przynajmniej dwa tygodnie przed. Wówczas firma BUD-SYSTEM miałaby możliwość odwołania się od decyzji i przedstawienia radzie problemu. Jest przekonany, że radni nie dopuściliby do takiej sytuacji jaka w tej chwili jest i nie zgodziliby się na wykonanie tej drogi w taki sposób, w jaki została wykonana, gdzie praktycznie firma BUD-SYSTEM została pozbawiona dojazdu do swojej posesji, właściwie ograniczona, ponieważ małymi samochodami można wjeżdżać. Ich działalność nie polega na tym, aby można było wozić towar małymi samochodami, ponieważ to by było bez sensu. Pan Michalski ściągnął rzeczoznawcę już po zrobieniu tej drogi, który nakreślił jaka ta droga jest i o jakim charakterze, czy mogą tam jeździć samochody. Rzeczoznawca określił, iż 6 samochodów ponadnormatywnych może spokojnie tam wjeżdżać i wystarczyło zrobić jedną drobną rzecz, o której nikt nie pomyślał.

 

Radny Stanisław Michalski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy ma odczytać całość uzasadnienia do projektu uchwały, czy też przedstawić tylko swoimi słowami czym Komisja się zajmowała.

 

Radny Anatol Najmowicz wyraził pogląd, aby odczytać całość uzasadnienia, ponieważ na sali są goście i aby nie zarzucono, że wyjmuje się pewne rzeczy z kontekstu.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż Komisja Rewizyjna podeszła do tematu skargi Pana Korczaka bardzo poważnie. Starano się zachować obiektywizm, nie naruszając przy tym prawa. Skarga na Burmistrza jest poważna sprawą dlatego poproszono o wyjaśnienia także rzeczoznawcę, o którym wspominał Pan Korczak. Był to człowiek, który robił opinię techniczną tej wybudowanej drogi, co posłużyło do zredagowania wniosków, które Komisja złożyła na ręce Burmistrza. Jest to odrębna sprawa. Wnioski te odczyta w końcowej części. Przewodniczący komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do projektu uchwały – którego projekt stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu oraz wnioski Komisji skierowane do Burmistrza – załącznik nr 6 do protokółu.

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej Rady o przedstawienie stanowisk Komisji w przedmiotowej sprawie.

 

Radny Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady poinformował, iż w posiedzeniu Komisji uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawy, którymi zajmowała się Komisja. Komisja Społeczna po zapoznaniu się z tematem doszła do wniosku, że prawo nie zostało złamane, za uznaniem skargi za bezzasadną glosowało 3 radnych, 1 był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Radna Barbara Kartuszyńska Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, iż podczas głosowania obecne były 4 osoby. 2 osoby były za przyjęciem wniosku, że skarga jest bezzasadna, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż z zainteresowaniem odczytał uzasadnienie do wniosku jaki Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie. Wymagało to dużo pracy, szczególnie dużo pracy spoczywało na Przewodniczącym Komisji, jednak uważa, że Komisja w swoich działaniach skupiła się przede wszystkim na samej dokumentacji budowy drogi. Jednak skarga jaką złożył Pan Korczak jest związana z tym, że on w wyniku działań podjętych przez Burmistrza ponosi straty. Były cytowane odpowiednie artykuły. On pozwolił sobie sięgnąć do kodeksu postępowania administracyjnego, działu VIII Skargi i wnioski. Art. 227 określa przedmiot skargi, którym może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. W jego pojęciu wynika jednoznacznie, że Pan Korczak już ponosi starty w wyniku działań jakie zostały podjęte. W związku z powyższym jest to przesłanka ku temu aby wniosek Komisji Rewizyjnej odrzucić i tak też głosował na Komisji. Chciałby także zwrócić uwagę na inne sprawy. Radni otrzymali dokumentację techniczną i opis do projektu budowlanego, gdzie podane są podstawowe parametry techniczne ulic po przebudowie i pisze, że jest to kategoria obciążenia ruchem KR1. Jest także  opinia rzeczoznawcy, który pisze, że: „założona grubość warstw bitumicznych 3+3 cm nie spełnia zaleconego minimum dla ruchu KR1, które wynosi 4+4 cm”. Jego zdaniem już przed realizacją budowy wiadomo było, że projekt nie spełnia możliwości ruchu w pełnym zakresie tak jak przewiduje to kategoria KR1.  Wynika z tego, że Pan Burmistrz i pracownicy Urzędu wiedzieli o czymś podobnym, a mimo to projekt był realizowany. Przypomniał także, że tą drogą wjeżdżają nie tylko samochody Pana Korczaka ale również samochody ponadnormatywne wywożące śmieci, autobusy i samochody straży pożarnej. Powiedział, iż mówi się, że gminy nie stać było na takie kosztowne rozwiązania, a okazuje się, że koszt dodatkowej grubości wynosiłby wg rzeczoznawcy 8 tys. zł, co przy całej inwestycji stanowi nieduży wydatek. Powiedział, iż chciałby zwrócić uwagę na to, co mówiono na ostatniej sesji, gdzie wszyscy kiwali głową z aprobatą, gdy Pan Sobczak mówił, że biednych nie stać na byle jakie pompy. Jego zdaniem droga będzie lokalnym bublem, bo niszczenie tej drogi będzie następowało nie tylko pod wpływem jazdy ciężkim transportem ale także pod wpływem opadów atmosferycznych i nawet zwykły transport: samochody osobowe mogą spowodować zniszczenie poprzez podmywanie nawierzchni pod samą drogą. Uważa, że Komisja Rewizyjna wykonała bardzo dużo pracy chociaż artykuły, które przedstawiał Pan Korczak podczas Komisji, gdzie się mówiło o ewentualnym wykupie tych działek, takie plany są robione, co być może w innym świetle stawia opinię, która została złożona przez Komisję Rewizyjną. Uważa, że tak naprawdę, czy to jest zgodne z prawe, czy działania są niezgodne z prawem to jedynie może rozstrzygnąć sąd, natomiast radni nie są prawnikami ani osobami, które w prawie sprawnie funkcjonują, powinni odnieść się do sytuacji w ten sposób czy w wyniku podjętych działań Pan Korczak i jego firma oraz inne osoby posiadające tam posesje, zostali narażeni na straty, czy też nie. W jego mniemaniu taka sytuacja ma miejsce. Za chwilę będzie rozważany budżet gminy i miasta gdzie pisze się o wykupie działki w ramach budowy cmentarza komunalnego w Krajence. Zapytał o jaką działkę w tej sytuacji chodzi. On ze swojej strony będzie głosował za tym, że skarga jest zasadna i za odrzuceniem wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż chciałby się odnieść do wypowiedzi radnego Kiteli. Może z uzasadnienia do uchwały wynikało, że faktycznie w większości zajmowano się problemami technicznymi. Chciałby z całą mocą podkreślić, iż jeżeli ktoś chce spojrzeć, czym zajmowała się Komisja są dostępne protokóły Komisji Rewizyjnej, w których szeroko omówiono każdy problem. Pragnie podkreślić, że wypracowane stanowisko komisji rewizyjnej rada ma prawo zmienić. Nie chce do niczego namawiać. Sam stara się być obiektywny, stąd i na komisji i teraz wstrzyma się od głosu. Nie jest to podyktowane tym, że nie przyznaje komuś racji, tylko tym, że jako Przewodniczący chce być niezależny w tym temacie. Cały czas w rozważaniach komisji brano pod uwagę czynnik ludzki, czyli całą tę sprawę związaną z bytem firmy Państwa Korczak i bytem rodzin pracowników tam zatrudnionych. Uważa, ze Komisja i tak zrobiła bardzo dużo, bo odkryła cały problem istniejący w tamtym rejonie miasta, dotyczący zarówno Państwa Korczak, Pana Kobyłki i Pana Sromały. Rzuca to nowe światło na ten temat i jest to w przyszłości problem, który gmina będzie musiała rozwiązać.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż on osobiście uważa, że jeżeli chodzi o stwierdzenie, czy Burmistrz złamał prawo, to Komisja bardzo szybko była zgodna, że jest to droga gminna i Burmistrz ma prawo ograniczać tonaże. Ograniczenia do 5, 7, czy 10 ton stosują także inni właściciele dróg mając na myśli ich ochronę przed zniszczeniem. Drugim tłem, który zajął 90% czasu pracy Komisji, jest uciążliwość jeżeli chodzi o firmę Marka Korczaka. Jeżeli ktoś się dobrze wsłuchał w protokół, to jest tam wyraźnie napisane, ze powoduje to utrudnienia w pracy tej firmy i o takich rzeczach mówił też Burmistrz. Dlatego dziwi się, że nie można było tego zauważyć. Pewnie wszyscy chcieliby, aby ta droga była z pełnym podkładem i aby firma BUD-SYSTEM mogła się rozwijać. Nikt tej firmy nie zamyka i jest ona wszystkim potrzebna. Nikt nie zadał sobie trudu, aby odpowiedzieć na pytanie kto za tę drogę odpowiada. On życzy Panu Korczakowi i samochodom straży pożarnej, aby ta droga była 24 tonowa, ale nikt nie wskazuje osoby odpowiedzialnej i nikt nie wskazuje w jaki sposób to rozwiązać. Powiedzieć „ja chcę, ja żądam, ja wymagam” jest bardzo prosto. On stara się jeszcze zrozumieć. Współczuje Panu Korczakowi, że mu się tak życie skomplikował, jednak nie może sobie wyobrazić, aby swoją decyzją zmuszać Burmistrza do łamania prawa. Pytał kto z radnych weźmie odpowiedzialność za tę drogę. Niech wówczas wstanie i powie „ja biorę odpowiedzialność za tę drogę”. Mimo takiej deklaracji za drogę odpowiada wciąż Burmistrz. Być może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Nie wie dokładnie o tych 2 centymetrach asfaltu, o tym się tylko opowiada. Rzeczoznawca – Pan Chorąży – też nie jest stabilny.  W zasadzie Burmistrz dostosował się do wniosków z tego opracowania technicznego. Jego zdaniem należałoby wyjaśnić co to jest KR1. Jest wyraźnie napisane, że jest to droga dla ruchu lekkiego. Jest wiele niejasności, każdy mówi o tym, co mu pasuje. natomiast wciąż pozostaje fakt, że jest tam znak 10 ton i kto ewentualnie miałby podjąć decyzje o wprowadzeniu ruchu ciężkiego oraz kto rzeczywiście byłby wstanie ocenić czy rzeczywiście ta droga byłaby uszkadzana, bo o tym się dyskutuje: jakie ryzyko ewentualnie ponosiłby budżet gminy w przypadku wprowadzenia tego ryzyka. On myśli, że jeżeli miałoby być ryzyko i odpowiedzialność, to odpowiedzialność powinna być zbiorowa. Jeżeli dzisiaj Burmistrz rozpatrzy te wnioski, w których starano się w jakiś sposób wskazać na rozwiązania, do których Burmistrz w najbliższym czasie się odniesie. Nie wie dlaczego nie zostało zauważone, że istnieją inne formy kompensacji kosztów. Od tego jest Burmistrz, aby zajął stanowisko i stwierdził, czy to również jest zgodne z prawem. Komisja Rewizyjna jest po to aby rozpatrzeć czy Burmistrz złamał prawo, czy zrobił to bezprawnie, czy nie. Jest jednak inne tło, o którym mówili radni Kitela i Michalski. Być może da się w jakiś sposób skompensować straty, które Pan Korczak ponosi. Na pewno nie będzie to ostatnie i jedyne ograniczenie jeżeli chodzi o ruch kołowy na terenie gminy. Nie wie czy wiosną, czy w przyszłym roku będzie można, jeżeli pojawi się taka opinia techniczna i te 2 cm asfaltu problem rozwiąże, znajdą się formy rozwiązania sprawy i zadowolenia wszystkich stron. Wszyscy jak tu siedzą na sali chcieliby aby pan Korczak jeździł, tylko czy tak naprawdę chcą także wziąć odpowiedzialność finansową. Ówczesny Marszałek Województwa Wielkopolskiego a obecny Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych przyjechał do Krajenki w czerwcu na plenarne posiedzenie i powiedział, że on znajdzie pieniądze na tą drogę. Dobrze, że droga prowadzi z Floriańskiej na pole i na działki, bo tej drogi nigdy by tam nie było. Od co najmniej 25 lat co roku występował problem drogi i przez te 25 lat próbowano problem rozwiązać. Chodziło o jakiekolwiek utwardzenie drogi. Nikt o tym nie wie, jakie próby podejmowano z jednym i z drugim Burmistrzem. Szukano płyt i innych rzeczy. Planowano zmianę organizacji ruchu w obrębie ulicy floriańskiej i złotowskiej. Przy alternatywie: „ta droga albo żadna inna”, większość mieszkańców powiedziałaby jego zdaniem „ta droga”. Mówi się w artykułach, że rozwiązanie tej sprawy znajdzie się być może na sali sądowej. On nie chciałby nikomu przyznawać racji, prawda jest pośrodku, czegokolwiek by tu nie zrobiono.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż sprawa została już szczegółowo omówiona, dlatego zarządza, aby głos w dalszej dyskusji nie trwał dłużej niż 3 minuty.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż w środowisku słyszy głosy, że radni zadecydowali uchwała Rady o ustawieniu znaku. Dlatego dla wyjaśnienia chciałby zaznaczyć, że uchwała nr XXXII/185/05 nie dotyczyła ustawienia znaku a dotyczyła zmian w budżecie tylko w kwestii finansowania zadania. Rada podjęła uchwałę w kwestii finansowej nie wiedząc jaka tam będzie nawierzchnia. Jeżeli chodzi o ograniczenie, to on zawsze wypowiada się w stosunku do materiałów, które otrzymuje. Wszyscy radni otrzymali projekt budowlany drogi, opinię techniczną wykonaną przez Pana Chorążego oraz projekt organizacji ruchu. Jeżeli chodzi o ustawę o drogach publicznych, to jego odczucie jest takie, że Burmistrz skorzystał z istniejącego prawa, tj. art. 20 pkt 12, który mówi o przeciwdziałaniu niszczeniu drogi przez ich użytkowników i ustawił znak 10 ton. W tym samym artykule pkt 8 pisze się, że do zarządcy drogi należy także wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego i zjazdy dróg oraz pobieranie kar i opłat pieniężnych. Uważa, ze ustawienie tego znaku nie jest rozwiązaniem dla tej drogi. W projekcie budowlanym jest także uwzględniony dojazd do posesji prywatnych. Jeżeli był projekt robiony, to było uwzględnione. W opinii technicznej Pana Chorążego i projektu budowlanego jest dołączona mapka o nawierzchni tej drogi. Żeby ją zakwalifikować do KR1 musi mieć ona dwie warstwy po 4 cm. Wykonano 3 ze względów oszczędnościowych. Z przekroju tej mapki widać, ze powinien tam być jeszcze posypany tłuczeń na istniejącą żużlówkę. Nie jest ekspertem, więc nie chciałby się wypowiadać. projekt ten ostał zatwierdzony przez starostwo. Nie wie czy było wydawane pozwolenia na budowę, czy tylko w ramach informacji. Uważa, ze podjęcie decyzji przez Radę, czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna nie rozwiązuje sprawy. On uważał, że zlecając to Komisji Rewizyjnej, przedstawi ona Komisjom Rady jakieś rozwiązanie. Rozwiązania takiego nie zaproponowano, z tego względu jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony Burmistrz nie złamał prawa, z drugiej strony nie rozwiązany został problem. Tutaj nawet odnosząc się do innych dróg np. powiatowych, gdzie też są ograniczenia do 12 ton, poruszają się po nich pojazdy użytkowników, którzy w zasięgu tych dróg maja działalność gospodarczą. Im w takiej sytuacji też by należało powiedzieć: „przeładujcie na drodze krajowej i wieźcie żukiem do swojej posesji”. W ustawie jest dana możliwość o wydaniu zezwolenia dla tych podmiotów gospodarczych, które tymi drogami się poruszają. On tak to odbiera. Na dziś nie padła żadna propozycja ze strony Burmistrza na Komisji. Komisja Rewizyjna zbadała formalnie skargę pod względem litery prawa, on jednak nie wie jak ten temat zostanie rozwiązany. Uważa, że mimo wszystko te trzy pojazdy Pana Korczaka na dobę, jak Pan Chorąży sugerował na spotkaniu, mogłyby tam dojeżdżać.

 

Marek Korczak powiedział, iż przysłuchuje się co się tutaj dzieje i naprawdę nie chciał takiej dyskusji. Dla niego jest to parodia. Odnosząc się do pytania radnego Piotra Gniota odpowiada, że za tę drogę powinien odpowiadać Burmistrz, bo to Burmistrz samowolnie wykonał taką drogę jak wykonał, a mógł dwa centymetry dołożyć, 8 tysięcy złotych, które chciał dać ze swojej kieszeni, ale nie chciał przyjąć. Burmistrz w piśmie do nich skierowanym pisze, ze droga zostanie wykonana w zakresie wykonania koryta, podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowo-betonowej. Powiedział, żeby zastanowić się kogo się krzywdzi. Powiedział cytuję: „Ten człowiek niszczy nas złośliwie, bo do nas złość. I to jest prawda ludzie. To jest złośliwy człowiek.” Jego zdaniem wystarczyło 8 tys. złotych. Dla niego jest to naprawdę….. Powiedział, iż szanuje radnych i dziękuje za to co już uczynili, ale naprawdę jedna osoba w tej Krajence nie może decydować o losie kilku rodzin, o podatkach, które płacą. Zapytał czy mało płacą. Przez tyle lat ponad 20 tys. złotych. Powiedział: „róbcie sobie co chcecie, ta sprawa naprawdę wiem, że nie będzie załatwiona, bo bez sensu…”.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż Komisja Rewizyjna nie mogła wypracować innego stanowiska. Mogli tylko stwierdzić, czy jest złamane prawo, czy nie jeżeli chodzi  o podjęte decyzje. Natomiast mogą wnioskować o ewentualną zmianę decyzji, która leży w gestii burmistrza. Rada nie może podejmować takowych decyzji, jedynie apelować aby ponownie zająć się sprawą.

 

Radna Krystyna Godlewska powiedziała, iż uważa że oni jako radni powinni być inicjatorami do tworzenia nowych miejsc pracy a tym samym wspierać i pomagać prywatnym przedsiębiorcom, którzy służą społeczeństwu, a nie stawiać im bariery. Myśli, że można dojść do porozumienia, że Burmistrz będzie zadowolony i Pan Korczak będzie zadowolony.

 

Radny Czesław Bannach powiedział, iż chciałby zauważyć, że będzie większy problem. Obecnie trwa dyskusja o drodze ulicy Floriańskiej do pana Korczaka. Okazuje się, że dostaliśmy prezent z Unii Europejskiej i więcej tych dróg będzie budowanych i wszystkie będą budowane tym samym sposobem, czyli na wsiach będziemy się cieszyć, że mamy dobre drogi ale niestety będziemy mieli ustawione znaki i z większymi ciężarami nie będzie można na nie wjechać. Jego zdaniem już teraz należy się zastanowić, bo problem nie będzie dotyczyć jednej osoby lecz większej liczby ludzi. Należy się zastanowić, żeby jednak wpuścić na te drogę ruch, bo to jest konieczność. Konieczność wymaga tego, ze trzeba jeździć ciężkim transportem, bo małym transportem jeździć nie opłaci się nikomu. Liczy że da się jeszcze zrobić coś z tą drogą aby Marek Korczak mógł jednak wjechać i nie tylko on. Marek Korczak jest jako pierwszy ale większość ludzi i w Głubczynie , i w Podróżnej, i na Barankowie- jeżeli drogi będą – będzie miała ten sam problem.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż wydaje mu się, ze dyskusji jest aż nadto, jednak jedno zdanie chciałby dodać. Sądzi, że Pan Korczak został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Należy wczuć się w jego położenie, bo nie wyobraża sobie jak można prowadzić firmę kiedy zostaje zastąpiony dojazd do jego firmy zamkniętą bramą. Sądzi, że można wyciągnąć tutaj pewną poprawkę,. Nikt nie policzył ile samochodów rzeczywiście tam dojeżdża. Zaproponował aby zająć się tym i policzyć, czy te 6 pojazdów przejeżdża tam w ciągu doby, czy może tygodnia. Jeżeli jest tak, że może 10 pojazdów dojeżdża tam w ciągu tygodnia, to można spokojnie tam dojechać. Proponował aby zgodzić się na to, sprawdzić rzeczywiście ile samochodów do Pana Korczaka dojeżdża, by nie było takich problemów. Nie można komuś zamykać swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, w takim zakresie, jakim miał przedtem.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Rada nie ma stwierdzać, czy zostało to zrobione zgodnie z prawem, czy nie było zrobione zgodnie z prawem, bo tak jak powiedział, mamy do tego wątpliwości. Jeżeli któraś ze stron poczuje się pokrzywdzona, pójdzie do sądu. Natomiast rada ma sprawdzić, czy w wyniku tej działalności przedsiębiorca Pan Marek Korczak ponosi straty, czy też tych strat nie ponosi.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi pana Marka Korczaka na działalność Gminy i Miasta Krajenka za bezzasadną.

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w której uznała skargę za bezzasadną. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 4d

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka przedłożył Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/194/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 4e

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok przedłożyła Joanna Kasprzak Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w tut. Urzędzie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/195/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok  która stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu.

 

Ad. 4f

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka poinformował, iż zmiany wszystkich formularzy dla celów podatkowych proponowane na dzisiejszej sesji, wynikają ze zmiany Ordynacji podatkowej w zakresie sposobu zaokrąglania podatku. Ponieważ formularze przyjęte zostały uchwałą Rady, proponowana zmiana może być wprowadzona także tylko w drodze uchwały.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/196/05 w sprawie zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 4g

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/197/05 w sprawie zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 4h

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/198/05 w sprawie zmiany formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym – która stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu.

 

Ad. 4i

Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/199/05 w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta – która stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu.

 

Ad. 4j

Skarbnik przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok.

W materiałach, które radni otrzymali przed sesją kwoty dochodów są niższe, co wynika z zawiadomień, które dotarły już po wysyłce materiałów. Przedstawi w związku z tym ostateczne wysokości kwot.

Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 232.470 zł i dochody po zmianach wynoszą 14.585.167 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu w kwocie 2.415.958 zł wskazuje się kredyt/pożyczkę.

Zmiany budżecie wynikają z uzyskania dodatkowej dotacji na wyposażenie punktu do wydawania posiłków  – 10500 zł (szkoła podstawowa w Skórce), rosną dochody własne w wysokości 187.200 zł na skutek zmniejszenia się stanu zaległości oraz odsetek od zaległości oraz kwota 34.770 zł – wpływ pierwszej refundacji ze środków Unii Europejskiej i dotyczy wydatków poniesionych w 2004 roku. Pomimo zwiększenia dochodów planuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 15.374 zł. Nastąpiły także przesunięcia pomiędzy podziałkami, których celem jest wygospodarowanie środków na spłatę pożyczki zaciągniętej na przejściowe finansowanie inwestycji finansowanej z programu SAPARD. Te zmiany oraz wpływ dotykowych pieniędzy (237 tys. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) pozwoliły spłacić wszystkie długi. Ponieważ kredyt został spłacony w całości Burmistrz wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/200/05 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok– która stanowi załącznik nr 14  do nin. protokołu.

 

Ad. 4j

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok przedłożył Skarbnik Gminy – projekt stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. Poinformował także, iż skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał o projekcie budżetu opinię pozytywną. 

Skarbnik poinformował także, iż Burmistrz wnosi do projektu budżetu autopoprawki. Pierwsza z nich polega na przeniesieniu zadania modernizacja ciągu pieszego ul. Toruńskiej z roku bieżącego na rok przyszły, druga na zmniejszeniu środków na zadania zlecone o kwotę 40.000 zł.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż w objaśnieniach do projektu budżetu napisane jest, że w ramach budowy cmentarza zaplanowano wykup działki. Pytał o jaką działkę chodzi.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż właścicielem działki nr 31, o którą pytał radny, jest SKR. W pierwszym etapie byłby to parking.

 

Radna Krystyna Godlewska powiedziała, iż załącznik nr 3 do budżetu, zawierający wydatki majątkowe gminy zawiera wydatki związane z budową dróg dojazdowych do pól we wsiach podróżna i Śmiardowo Kraj. oraz Łońsko. Pytała czy drogi te będą budowane na takiej samej zasadzie jak ulica Floriańska, ponieważ po drodze w Łońsku będą zapewne poruszać się pojazdy o tonażu większym. 

 

Burmistrz wyjaśnił, iż będzie to taka sama droga finansowana przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, pod warunkiem, że wniosek w powyższej sprawie zostanie zaakceptowany i zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisze z gminą umowę. Budowa tego rodzaju dróg nie wymaga żadnej dokumentacji, a tylko przedstawienia aktu własności i wypisu z rejestru gruntów. Będzie to taka sama droga jak ta w Żeleźnicy, Głubczynie i Paruszce. Jeżeli radna mówi o kombajnach, które przejeżdżają przez te drogi, mają one w granicach 10 ton nie będzie więc przeszkód aby mogły one korzystać. Poza tym przyczepy którymi dysponują rolnicy mają 5-7 ton, ale pojedyncze przyczepy i nie można tego traktować jako sumy nacisku na drogę. Chciałby podkreślić, że drogi będą robione jeżeli zostanie podpisana umowa. Można na tego rodzaju drogę nie wyrazić zgody rezygnując ze środków, które można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie jest jedyną która korzysta z tego rodzaju środków. Inne gminy w Wielkopolsce również korzystają i realizują odcinki dróg w sposób identyczny jak w Krajence i postępują w sposób podobny.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/201/05 w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta – która stanowi załącznik nr 16  do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Marek Buczkowski – kierownik referatu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i działalności gospodarczej w tut. Urzędzie przedstawił projekt oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania środków finansowych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do projektu oświadczenia nie wniesiono uwag.

Oświadczenie przyjęto jednogłośnie – stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wniosek radnego złożony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2005 roku radny Henryk Kania zwrócił się z prośbą o spowodowanie wycięcia dwóch drzew przy wyjazdach od strony budynków wielorodzinnych na drogę wojewódzką 188 we wsi Paruszka. Zdaniem radnego drzewa te ograniczają w sposób znaczący widoczność od strony Złotowa i stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.

Wniosek powyższy skierowano do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Burmistrz poinformował, iż zmieniły się zasady usuwania drzew niebezpiecznych wzdłuż  dróg. Obecnie aby dokonać wycinki nie jest konieczna zgoda Burmistrza gminy, na terenie której leży dana droga. Wycinki może dokonać zarządca drogi, jeżeli stwierdzi, że są na niej elementy niebezpieczne. Gmina sama uczynić tego nie może, ponieważ drzewa leżące w pasach drogowych są własnością zarządów dróg, do których przypisana jest dana droga.

Burmistrz powiedział, iż chciałby się również odnieść do sprawy, o której nie wszyscy radni wiedzą, a z którą się gmina obecnie boryka, i z którą do końca nie wiadomo co robić. We wsi Dolnik, w wyniku być może złej eksploatacji,  doszło do zarysowań budynku mieszkalnego zamieszkałego przez 2 rodziny. To co stwierdzono na miejscu zobligowało do tego aby powiadomić wszelkie służby zajmujące się bezpieczeństwem ludzi. Powiadomiono nadzór budowlany, straż pożarną, która odcięła prąd. Pozostał problem ludzi, których decyzja inspektora nadzoru budowlanego, należało z budynku wyprowadzić. Na bazie wizualnej oceny powiatowy inspektor nadzoru budowlanego doszedł do wniosku, że w każdej chwili może dojść do katastrofy budowlanej, w wyniku której mogliby ucierpieć ludzie. W związku tym jednej rodzinie zaproponowano pokój w budynku zastępczym przy ul. Ogrodowej o pow. 26 m2 . Z przepisów prawa wynika, że w takim przypadku na jedną osobę należy zabezpieczyć minimum 5m. Byli to starszy ludzie, państwo Bilscy, którzy po obejrzeniu tego pomieszczenia odmówili i na dzień dzisiejszy mieszkają u swojej rodziny. Obowiązkiem gminy było potwierdzić to na piśmie, co uczyniono. Ta rodzina odmówiła również na piśmie. Druga rodzina – Państwo Łojek, rodzina wieloosobowa -6 osób, nie mogła być w tym pomieszczeniu zakwaterowana. Większego mieszkania gmina nie posiada, w związku z tym zwrócono się do dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, aby na czas wykonania ekspertyzy, wyraził zgodę na zamieszkanie tej rodziny w internacie szkoły. Rodzina tam obecnie mieszka i zajmuje 2 pokoje. Za utrzymanie tej rodziny koszty ponosi gmina. Odbyło się spotkanie z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi, gdzie omawiano problem i zastanawiano się jak ewentualnie można go rozwiązać. Z wypowiedzi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikało, iż aby w ogóle zastanawiać się nad remontem budynku, należałoby wykonać ekspertyzę. Ekspertyza taka jest z natury droga, ponieważ pozwala ocenić stan techniczny obiektu na dzień dzisiejszy oraz również stwierdzić, czy obiekt nadaje się do remontu, a jeżeli się nadaje, to jaką kolejność należy przyjąć  w trakcie remontu aby budynek się nie zawalił. Tą ekspertyzę ma przed sobą. Wynika z niej, że budynek znajduje się w stanie pracy konstrukcji geometrycznie odmiennej, co uniemożliwia w nim pobyt ludzi i dalszą jego eksploatację. Na spotkania, które organizowano zapraszał również Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Kanię, ponieważ ten budynek w przeszłości należał do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dolniku, a rodziny tam zamieszkujące w przeszłości pracowały i były członkami spółdzielni. Na tym spotkaniu radny Kania stwierdził, że te rodziny już nie pracują, nie są członkami. Natomiast on prosił Pana Prezesa żeby mimo to postarał się również gminie w tej kwestii pomóc. Odpowiedź ma nadzieję, będzie pozytywna. Zwróci się w tej sprawie z oficjalnym pismem do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, żeby wypowiedzieli się w tej kwestii, bo wbrew pozorom budynek w przeszłości był własnością spółdzielni i mieszkają tam albo ci ludzie, którzy kiedyś w spółdzielni pracowali, albo ich dzieci. Według tego co Prezes przekazał na spotkaniu z rodzinami, okazało się, że przy sprzedaży budynku mieszkalnego był on przewidywany w owym czasie do rozbiórki. W związku z tym zastanawiał się czy w owym czasie nie lepiej było oddać go za darmo, a pieniądze które spłacali, przeznaczyć na remont tego obiektu. Tak się nie stało. Dom ten znajduje się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ma około 100 lat. Gmina ma w związku z tym dylemat, ponieważ nie może angażować środków publicznych na remont nieruchomości prywatnych. Jeżeli chodzi o ekspertyzę, która była konieczna do zrealizowania, chciano pomóc w sensowny sposób tym rodzinom, dlatego wiedząc, że nie stać ich na zapłacenie za jej wykonanie, znaleziono osobę, która zrobiła to w miarę tanio. Osoby te zapłacą za ekspertyzę, ale dzięki pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej. Ekspertyza kosztowała ok. 1000 zł, gdzie normalnie kosztuje 6-7 może 8 tys. zł. Ekspertyza jest jednoznaczna: budynek w zasadzie nadaje się do rozbiórki. W związku z tym pozostaje problem co z tymi rodzinami. Obowiązek spoczywa na samorządzie, który na dziś nie dysponuje takimi lokalami. Samorząd nie może także angażować się finansowo ze środkami publicznymi w ewentualną próbę remontu tegoż obiektu. Tych rodzin na remont nie stać. Jeżeli chodzi o Państwa Bielskich, to z formalnego punktu widzenia problem został rozwiązany, ponieważ zaproponowano im lokum, którego nie przyjęli. Jednak bardzo często odnosimy się do ludzkiego punktu widzenia na te problemy, w związku z tym dlatego zwraca się między innymi do pana Prezesa, aby w jakiś sposób, może nie prawny, ale ludzki, z poczuciem wrażliwości, podszedł do tej sprawy. na to liczy i z takim pismem zwróci się i ma nadzieję, że w miarę możliwości spółdzielni i dobrej woli Pana Prezesa być może ten problem uda się rozwiązać.

Burmistrz powiedział także, iż chciałby się odnieść do skargi, która była formułowana pod jego adresem. Stwierdził, iż o pieniądze nie zabiega się łatwo. W związku z tym, że w budżecie na rok przyszły zabiega się o kolejne pieniądze, chciałby się zwrócić do tych radnych, którzy głosowali przeciw, aby sformułowali projekt uchwały, który zabraniałby mu zabiegania o tego rodzaju pieniądze i budowy tego rodzaju dróg, po to aby nie tworzyć kolejnych pretekstów i konfliktów oraz aby to było uczciwe w stosunku do niego. Będzie miał wtedy zdecydowanie mniej pracy i Rada mniej konfliktów. On ma naturę człowieka szukającego, dlatego jeżeli będzie miał taką uchwałę, będzie wiedział, iż zabiegać o takie pieniądze nie powinien.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż chciałby się odnieść do informacji o problemie w Dolniku. Burmistrz mówił, że nie można zaangażować publicznych pieniędzy w remont, dodatkowym kłopotem jest nadzór konserwatora, co niewątpliwie podroży jakiekolwiek działania przy tym obiekcie. W związku z tym, że zaistniałą sytuację można w pewnym sensie zaliczyć do katastrofy budowlanej, zapytał, czy nie istnieje prawna możliwość, jakaś furtka, do udzielenia pomocy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż według informacji o stanie budynku zawartej w ekspertyzie, zrozumiał, że budynek należy rozebrać, bo nie wspomniano o remoncie i jego ewentualnym zakresie. 

 

Radna Mariola Taracha, zwracając się do Burmistrza, wyraziła pogląd, iż to co przed chwilą powiedział, wynikało z rozżalenia. Powiedziała, iż naprawdę bardzo ceni zabiegi Burmistrza o środki unijne. Jest to ogromnie ważna sprawa i za tę inicjatywę jest honorowany na różnych szczeblach. Natomiast myśli, że w przypadku Pana Korczaka można znaleźć inne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o ulicę Leśną w Skórce deklaracja Dominika, mówił chyba o kwocie 12 tys. zł, które chce dołożyć do drogi, myśli że jest nadal aktualna. Myśli, że nie chodzi o to aby hamować, które mają na celu korzystanie ze środków unijnych. Jest to sprawa naprawdę godna pochwały. Natomiast z tego co dzisiaj słyszała, Pan Korczak deklaruje, że te 8 tys. zł by dołożył. Na Komisji Społecznej Skarbnik mówił, że jest taka możliwość prawna. Jeżeli Burmistrz poczuł się urażony wynikiem głosowania, to bardziej chodziło o to, że w ich odczuciu tę sprawę można było załatwić z korzyścią dla obu stron. Byłaby droga dostępna dla wszystkich bez ograniczeń.

 

Ad. 7

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby wrócić do sprawy regulacji systemu oświetlenia. Wprawdzie otrzymał odpowiedź, ze nie leży to w gestii urzędu, ale jeszcze raz apeluje o wpłynięcie na regulację pory gaśnięcia lamp na terenie wiejskim. We wsi Dolnik lampy gasną o godzinie 8 rano. Zwracają na to uwagę mieszkańcy. Uważa, że są to publiczne pieniądze, energetyka bierze pieniądze za konserwację oświetlenia i należy wpłynąć aby jednak przyśpieszyć gaśnięcie lamp. Wnioskuje o podjęcie działań aby to uregulować.

Wrócił też do sytuacji w Dolniku, gdzie sytuacja jest tragiczna. Rodzina Państwa Łojek nigdy nie była związana ze spółdzielnią, za wyjątkiem rodziców, państwo Bielscy kiedyś dawno pracowali w spółdzielni, ale od 20 lat nie są już jej członkami. Natomiast jeżeli będzie pismo burmistrza ostateczne stanowisko wyrazi Walne Zgromadzenie, co wynika z prawa, ponieważ decyzje finansowe podejmuje właśnie Walne Zgromadzenie. Jeżeli będzie takie pismo zostanie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu. Powtórzył także to co sygnalizował Burmistrzowi na posiedzeniu komisji. Nie chciałby ingerować w prywatne własności i nieruchomości. Poruszając się w obrębie zakresu gospodarowania spółdzielni, zauważył zły stan niektórych posesji. Niektórzy są otwarci i zwracają się do Burmistrza i innych instytucji o pomoc. Są jednak miejsca, że budynki znajdują się w stanie krytycznym, np. na wybudowie Dolnika. Nie chce tej rodziny obrażać, może ambicja nie pozwala im zwrócić się o pomoc. Apeluje aby dokonać przeglądu posesji i objąć je nadzorem, doradztwem itp…żeby znowu nie doszło do jakiejś tragedii. Tutaj nie doszło, bowiem w porę tych ludzi wyprowadzono.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż 2/3 mieszkańców gminy leczy się w byłej przychodni zdrowia, która jest własnością gminy. Zapytał, czy nie można byłoby w ramach pieniędzy, które lekarze płacą za wynajem pomieszczeń, odświeżyć elewacji.

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki poinformował, iż podczas przerwy wpłynął wniosek i zobowiązano go do jego zgłoszenia, o zajęcie się punktem 2 pisma opracowanego przez Komisję Rewizyjną. Chodzi o umożliwienie, uwzględniając wszelkie możliwe furtki, dojazd Panu Korczakowi na teren jego firmy pojazdami cięższymi niż 10 ton. Prosił o poparcie powyższego wniosku w drodze głosowania. Wniosek poparło 8 radnych, 7 wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący powiedział, iż jest to nieformalne, jednak wyraża pewne podejście do tego problemu.

 

Burmistrz powiedział, iż w tym głosowanie należałoby podjąć jedną opinię i zapytać, kto weźmie za to odpowiedzialność, bo ustawa określa odpowiedzialnego, którym jest Burmistrz personalnie. W związku z tym prosi, aby zaproponować i przegłosować wniosek, kto weźmie odpowiedzialność za drogę zniszczoną i kto ewentualnie będzie ponosił koszty, ponieważ mieszkańcy osiedla mają również prawo składać skargi, nie twierdzi, że będą ale być może, i trzeba się będzie odnieść do tego problemu po raz kolejny. W związku z tym uważa, że tego rodzaju sugestia z jego strony byłaby właściwa.

Burmistrz powiedział, iż biorąc pod uwagę, że jest okres przedświąteczny i Wigilia, chciałby wrócić do sprawy przed roku, która wydarzyła się na terenie gminy i była bardzo głośna. Na drodze wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Skórka, na moście, który jest w zarządzie dróg wojewódzkich, zarówno most, jak i droga. Jak wszyscy pamiętają zginęła tam 19 letnia dziewczyna i dziewczynka 6 letnia, jeżeli dobrze pamięta, było to rodzeństwo. W owym czasie, po wypadku, wieś bardzo się wzburzyła i był na drugi dzień na zebraniu wiejskim, które pod presją mieszkańców było zorganizowane. Było wiele osób z zarządu wojewódzkiego i nie tylko, ale był również ówczesny Przewodniczący Rady, który obserwując dyskusję, kiedy podniecenie tejże dyskusji wzrastało z oczywistych względów, ponieważ wypadek był tragiczny, zginęły dwie osoby. I on swoją wypowiedzią zaczął wręcz podsycać niezadowolenie, oczekując nie wie czego. Dla niego było to żenujące. Mianowicie w owym czasie Pan Przewodniczący raczył powiedzieć w ten sposób „że, patrzcie na drogi się nie daje pieniędzy”, tyle, że nie nasza droga, natomiast „tu ma uchwałę, gdzie 3 miliony złotych Burmistrz chce przeznaczyć na Krajeński Ośrodek Kultury”. Takie rzeczy zaczął ludziom w takiej sytuacji opowiadać. Nie wie czy chciał uzyskać jakiś cel. Sądzi, ze cele można uzyskiwać na różne sposoby, ale nie można próbować ich uzyskiwać na bazie tragedii i to bardzo młodych ludzi. To jest już świństwo, jeżeli ktoś w taki sposób próbuje wykorzystywać fakt i swoją pozycję. Chciał się w tej chwili zapytać czy jest w stanie powiedzieć przepraszam w stosunku do jego osoby oraz w stosunku do mieszkańców Skórki.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż wydaje mu się, że nie ma tutaj bezpośredniego związku z tym, co działo się przed chwilą i sytuacją do której odwołuje się Burmistrz. Dlatego nie spodziewa się odpowiedzi dzisiaj ale w terminie takim, jak przewidują przepisy, czyli na przyszłym posiedzeniu Rady.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż jest przykre, że dzisiaj po ponad roku, kiedy sytuacja w Skórce się uspokoiła, Burmistrz wyciąga te sprawy. Chciałby przypomnieć jak w ogóle sytuacja się rozgrywała. A mianowicie mieszkańcy Skórki od dłuższego czasu zwracali się do obecnego Burmistrza i do poprzednich Burmistrzów, o załatwienie sprawy nie tylko mostu, ale także chodników i dojść. On wówczas, kiedy był w Skórce niczego nie podsycał. Burmistrz zapomniał jak wzburzeni byli mieszkańcy Skórki. On mówił wówczas o tym, że niejednokrotnie radna Taracha zwracała się do Burmistrza z prośbą o podjęcie działań związanych z bezpieczeństwem w gminie Krajenka, a przede wszystkim w Skórce. Mówiła o przypadku dziecka, które zostało potrącone i które do dnia dzisiejszego jest kaleką. Przeczytał również na sesji 25 czerwca 2004 roku apel i prośbę Rady Sołeckiej o ile dobrze pamięta, w którym prosił o włączenie się Burmistrza do podniesienia bezpieczeństwa w Skórce.  Odczytał fragment protokołu z ww. sesji: „Burmistrz poinformował, iż droga Dworcowa w Skórce, jak i droga główna nie są nieruchomościami gminnymi. W ostatnim czasie właściciel ulicy Dworcowej zwrócił się z podaniem o wyrażenie zgody na wycinkę drzew i decyzja taka została wydana. Problem ten powinien zostać rozwiązany w najbliższym czasie. Drogi wojewódzkie należą do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Most w Skórce, jak i w Krajence stanowią rzeczywiście „wąskie gardło”. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż na czas remontu mostu w Dobrzycy, objazd zostanie zorganizowany przez Wałcz. Problem ten prawdopodobnie ominie Krajenkę”.

 

Burmistrz poprosił o odczytanie końcówki zdania.

 

Radny Stefan Kitela odczytał dalszą część zdania: „chociaż nie można wykluczyć, że część kierowców będzie skracała sobie drogę.”

Powiedział, iż Burmistrz wówczas się mylił, problem bowiem nie ominął Krajenki. Prośby jakie były zanoszone przez mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa, one wówczas pojawiały się niejednokrotnie. Burmistrz chciałby tę tragedię w jakiś sposób i udział swój, zaniechanie, może nie zaniechanie, nie wie jak to nazwać, rozgoryczenie tych ludzi, którzy tam w tej Skórce są, byli, złorzeczyli na Burmistrza, przenieść na inną osobę. Powiedział, iż faktycznie podczas tego spotkania taką opinię na temat domu kultury wyraził. Akurat dostał materiały dotyczące rewitalizacji gminy Krajenka. Tam w jednym z punktów mówiło się, że gmina będzie zabiegać o fundusze również na dom kultury w wysokości 3 milionów złotych. Jak wszyscy pamiętają długo na ten temat dyskutowano na jednej z sesji. mówiono wówczas w Skórce, że priorytetowe zadania, to te zadania które są realizowane na rzecz bezpieczeństwa. Nie wie jak by zachował się rodzic, który na zeszłej sesji usłyszałby, taką wypowiedź, że gdyby nie ta tragedia, to prawdopodobnie w Skórce nic by się nie wydarzyło i ten mostek nie byłby wybudowany. Coś podobnego mniej więcej padło. Dobrze, że nie było rodziców. Nie wyobraża sobie, gdyby był rodzicem dzieci które tam zginęły, w jaki sposób by zareagował. Burmistrz pyta go, czy jest skłonny go przeprosić. Nie jest skłonny Burmistrza przeprosić. Jeżeli ktokolwiek ma przepraszać, to Burmistrz.

 

Burmistrz powiedział, iż w samym czytaniu protokołu z sesji, już Pan Przewodniczący mało co by nie zauważył, że zdanie ma ciąg dalszy. Przeczyta więc to co radny Kitela dopowiedział z wysiłkiem: „Problem ten prawdopodobnie ominie Krajenkę, chociaż nie można wykluczyć, że część kierowców będzie skracała sobie drogę.” Pisma, które były wysyłane do Zarządu Wojewódzkiego Dróg w Poznaniu - ostatnie wysłano w czerwcu albo lipcu. Pisma te były na tym spotkaniu przedstawiane. Wiedział, że taka będzie reakcja radnego Kiteli, ponieważ nie stać go na powiedzenie słowa przepraszam. W związku z tym nie oczekuje już od niego tego słowa.

 

Ad. 8

Maria Polańska – radna powiatu złotowskiego poinformowała, iż zwrócili się do niej mieszkańcy Krajenki w sprawie mostu w Krajence. Podjęła dlatego w tej sprawie działanie, chociaż zarzucono jej, że przygotowuje sobie kampanię. Sformułowano pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ ta droga nie jest obowiązkiem gminy, ani powiatu. Jest to droga 188, droga wojewódzka o czym wszyscy wiedzą, podobnie jak w Skórce. Uważa, że naprawdę taka infantylność w tym momencie, kiedy się udaje i wini kogoś, jest szczerze zaniepokojona tym, że zrzuca się winę niesłusznie. W tej chwili jest bombardowana o ulicę Jagiełły. Sprawę tę poruszyła na przedostatniej sesji Rady Powiatu.  Burmistrz Krajenki pilotował sprawę modernizacji drogi wojewódzkiej 188 już od dłuższego czasu. Jest w tej chwili decyzja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, którą również otrzymała na piśmie, że ta droga w latach 2007-2008 jest zaprojektowana do modernizacji czy przebudowy. Otrzymała również zapewnienie, że most w Krajence, który nie daje się w sposób przez nas zaproponowany zmodernizować, zostanie włączony w ten plan. Zadeklarowała także, że będzie dalej zajmować się ulicą Jagiełły, sprawę przedstawiła w sposób szeroki i uzasadniony. Zarówno Starosta jak i zebrani wagę problemu zauważyli. To już znajduje właściwe odbicie.

 

Burmistrz poinformował, przypomniał, iż w przeszłości było budowane boisko w Skórce w porozumieniu z Agencją Rolną Skarbu Państwa, która dotowała zadanie w wysokości 70 tys. zł. Dodatkowo na to boisko przeznaczyła nieodpłatnie grunt o powierzchni 73 arów. Żeby tę dotację właściwie skonsumować i nie utracić prawa do nieodpłatnego przekazania gruntu, z zawartej umowy wynikało, iż po wybudowaniu boiska powinno ono być przekazane na rzecz oświaty. Taką decyzje podjął przekazując boisko w trwały zarząd szkole podstawowej w Skórce. Bardzo dobrze zrobił, ponieważ okazuje się, że problematyką tą zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdyby jego decyzja była inna środki byłyby do zwrotu i sądzi, że zwracałby je on osobiście. Mówi o tym dlatego, że w owym czasie – to był 2003 rok – była na niego ogromna presja, aby boisko przekazać na rzecz LZS. Gdyby to uczynił pod presją i gdyby nie starał się honorować zasad wynikających z podpisywanych umów, ponosił by konsekwencje z tego tytułu. Jest to przykład rzeczy, w których prawo nie byłoby przestrzegane. Powiedział także, iż Burmistrz nie zawsze podejmuje popularne decyzje. Nawet jeśli nie podobają się jemu, nie oznacza, że może postępować inaczej, ponieważ prawo w tym państwie stanowi Sejmu, Rada Ministrów oraz rady prawo miejscowe. W związku z tym, jeżeli prawo w tym Państwie obowiązuje, on ma obowiązek funkcjonować w ramach obowiązującego prawa. Jeśli miałby postępować inaczej, to wcześniej czy później musiałby się liczyć z tym, że przyjdzie do jego gabinetu prokurator i się nim zainteresuje. Także w spółkach i prywatnych firmach również obowiązuje pewne prawo, gdzie nie można sobie pozwalać na dowolność. Chciał jeszcze raz by podkreślić, że podejmując decyzje musi się opierać na obowiązującym prawie i jest świadom, że podejmując je nie zawsze jest w stanie wszystkich zadowolić. Dlatego między innymi jest taki organ jakim jest rada, która w większości w demokratyczny sposób w wielu przypadkach  decyduje o podejmowanych decyzjach. Dlatego chciałby aby radni w swoich przemyśleniach i wypowiedziach publicznych, ten element brali również pod uwagę. Prawo obowiązuje nie tylko jego ale również i radnych.

 

Przewodniczący Stanisław Kosecki poinformował, iż do Rady Miejskiej w Krajence wpłynęło pismo – apel nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, dotyczący liczebności w klasach. Tematem tym rada nie będzie się zajmować obecnie, lecz na jednej z najbliższych sesji Rady a przedtem na Komisjach.

 

Janusz Sendłak – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence – powiedział, iż treść tego pisma jest mu znana. Jeżeli chodzi o działanie dotyczące treści tego pisma, nastąpi to w odpowiednim terminie, przewidzianym w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela a także ustawy o promocji zatrudnienia. Chciałby przyrzec, że przygotuje taki projekt organizacyjny szkoły na lata 2006/2007, który w pełni będzie satysfakcjonował rodziców, uczniów i z pewnością jednostkę prowadzącą. Do tej pory przy przygotowaniu projektu organizacyjnego szkoły zazwyczaj, właściwie zawsze,  wsłuchiwał się w głosy rodziców, bo dzięki nim dzieci są w szkole, to oni przysyłają dzieci do jego szkoły. Być może nie wszyscy nauczyciele, którzy podpisali to pismo, przemyśleli swoją decyzję. Przykro mu, że pismo jest w takiej formie i treści.

 

Ad. 9

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1420 zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Referent                                                                           Przewodniczący Rady