Protokół Nr XXXVIII/06

sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 28 kwietnia 2006 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1200 otworzył sesję oraz przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny radny Paweł Wróbel – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek   - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił zaplanowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Wizytacja modernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków w Krajence.

4.       Prezentacja multimedialna dotycząca zaawansowania prac przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krajence.

5.       Informacja o zaawansowaniu prac nad wnioskiem przygotowywanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” do Funduszu spójności na zadanie związane z kanalizacją gminy Krajenka.

6.       Przedstawienie koncepcji budowy cmentarza komunalnego w Krajence.

7.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym. 

9.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

b)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka,

c)        udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego,

d)        wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Krajenka dla celów komercyjnych.

11.   Zapoznanie się z informacjami:

a)        Komisariatu Policji w Krajence,

b)        Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence,

c)        Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,

d)        Zakładu Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie,

e)        Strażnika Miejskiego w Krajence,

f)        Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

g)        Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta,

h)       Geodety Powiatowego.

12.   Informacje o działalności w roku 2005:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

b)        Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

c)        Przewodniczącej Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

d)        Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

13.   Zapytania i wnioski radnych.

14.   Wolne głosy, informacje.

15.   Zakończenie.

 

Przewodniczący zaproponował wycofanie z porządku obrad punktów

 

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Wizytacja modernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków w Krajence.

4.       Prezentacja multimedialna dotycząca zaawansowania prac przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Krajence.

5.       Informacja o zaawansowaniu prac nad wnioskiem przygotowywanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” do Funduszu spójności na zadanie związane z kanalizacją gminy Krajenka.

6.       Przedstawienie koncepcji budowy cmentarza komunalnego w Krajence.

7.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym. 

9.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2005 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

b)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka,

c)        udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego,

d)        wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Krajenka dla celów komercyjnych.

11.   Zapoznanie się z informacjami:

a)        Komisariatu Policji w Krajence,

b)        Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence,

c)        Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,

d)        Zakładu Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie,

e)        Strażnika Miejskiego w Krajence,

12.   Informacje o działalności w roku 2005:

a)        Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

b)        Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

c)        Przewodniczącej Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

d)        Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

13.   Zapytania i wnioski radnych.

14.   Wolne głosy, informacje.

15.   Zakończenie.

 

Ad. 3

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący zaprosił radnych oraz gości do wizytacji w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Krajence.

Na miejscu zapoznano się z zaawansowaniem prac modernizacyjnych.

 

Ad. 4

Po wznowieniu obrad dr Roman Sobczyk zaprezentował przebieg prac od momentu wejścia firmy na teren oczyszczalni do chwili obecnej. Pokazano przebieg prac budowlanych, montowanie urządzeń technologicznych oraz stan urządzeń demontowanych.

 

Do przedstawionej prezentacji nie wniesiono uwag oraz nie zgłoszono pytań.

 

Doszedł radny Paweł Wróbel zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Ad. 5

Sławomir Poszwa – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” złożył informację na temat zaawansowania prac nad wnioskiem przygotowywanym przez ww. przedsiębiorstwo do Funduszu Spójności na zadanie związane z kanalizacją gminy Krajenka.

S. Poszwa przypomniał, iż jesienią 2005 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił przetarg na pomoc techniczną tj. na studium wykonalności, wszystkich niezbędnych dokumentów  i wniosku. On został wyznaczony jako przedstawiciel 17 gmin do komisji przetargowej. Komisja prowadziła procedurę  przetargu ograniczonego i zakończyła ją w terminie planowanym, niestety w wersji najdłuższej ze względu na odwołania firm biorących w nim udział. Plan zakładał, że przetarg zakończy się w marcu, praktycznie zakończył się w maju. Przetarg jest obecnie zakończony. Wygrała firma z Województwa Lubelskiego. Jest to firma doświadczona, która wykonywała kilkadziesiąt studium wykonalności, z tego 3 aplikowały do Funduszu Spójności, a 2 uzyskały dofinansowanie. Ma nadzieję, że firma zrobi wniosek prawidłowo. Prezes Funduszu Ochrony Środowiska podjął decyzję o zatwierdzeniu pracy Komisji i podpisaniu umowy z wykonawcą, co oznacza, że zaraz na początku maja ( do 15 maja) umowa zostanie podpisana.

Trzy tygodnie temu zaszło zdarzenie które zagrażało kontraktowi i realizacji przedsięwzięcia z Funduszu Spójności. Polski rząd i ministerstwo ochrony środowiska zmieniły reguły działania zasad polskiej realizacji dyrektywy ramowej  a konkretnie wytycznych dyrektywy 1164 i memorandum podpisanym przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zmieniono fundamentalną zasadę mówiącą o tym, że projekty które będą realizowane przez Fundusz Spójności, w Polsce będą realizowane jako projekty pojedyncze. Decyzja ta zaskoczyła go ponieważ zajmuje się naukowo finansami unii europejskiej i wie że u podstaw Funduszu Spójności leżą takie zasady że m.in. mamy wyrównywać szanse małych gmin, środowisk które nie radzą sobie z przemianami strukturalnymi. Kiedy w ministerstwie przedstawiono mu cały pomysł, doszedł do wniosku, że realizacyjnie może być to dość ciekawe. Generalnie było tak, że NFOŚ jest jednostką pierwszego stopnia koordynującą w Polsce realizacją zadań z Funduszy Spójności.  Ta zasada prowadziła przez wszystkie etapy przygotowywania projektu. Obecnie wprowadzono zasadę, że tylko projekty prowadzone przez aglomeracje w rozumieniu przepisów unijnych, powyżej 15 tys. LRM będą koordynowane przez NFOŚ, natomiast wszystkie projekty poniżej 15 tys. LRM tzn. wszystkie zadania realizowane przez małe miejscowości będą koordynowane przez WFOŚ w ramach grantów generalnych Funduszu Spójności. W związku z tym, że nie ma na to żadnych rozporządzeń i dyrektyw a NFOŚ zaczął działać w ramach rozdziału projektów na podstawie notatki spisanej z narady Ministerstwa Rozwoju, pozwolił sobie w sposób dość głośny i stanowczy zareagować i w imieniu 17 gmin nie zgodzić się z tym stanowiskiem oraz poinformować NFOŚ i Ministerstwo Środowiska. Decyzja ta oznaczyła przerwanie tego projektu. Przypomniał, iż w 2004 roku, gminy występujące w ramach projektu grupowego zobowiązały się, że nie będzie występowała do innych funduszy. W związku z tym uważał, iż NFOŚ odpowiada za realizację tych projektów przez okres ostatnich 2-3 lat, ponieważ poniosły wydatki na powołanie ludzi zajmujących się dokumentacją oraz, że koszty poniosło Stowarzyszenie powołując jednostkę, która ma zajmować się projektem.  Wywołano szereg argumentów – było ich 6 - aby NFOŚ zagrozić procesem jeżeli chodzi o realizacje tego projektu. W Polsce było kilka projektów znajdujących się na tym etapie. Sukcesem jest, że wczoraj zlikwidowano ostatnią barierę w realizacji projektu ponieważ NFOŚ zgodził się na realizacje zadania jako projektu grupowego pod warunkiem że  w przypadku utrzymania przyjętych zasad, inwestycję dla aglomeracji powyżej 15 tys. LRM będzie koordynował NFOŚ, poniżej 15 tys. LRM – WFOŚ. Z punktu widzenia realizacyjnego będzie to dobre rozwiązanie. Wczoraj w Poznaniu uroczyście podpisano trójporozumienie przez NFOŚ, WFOŚ oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich, które formalnie zlikwidowało ostatnie przeszkody aby projekt realizować w zakresie wykonawczym.

 

Ad. 6

Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie powiedział, iż chciałby przedstawić administracyjną stronę budowy cmentarza komunalnego w Krajence. Wszyscy maja świadomość, że miejsc na obecnym cmentarzu parafialnym jest coraz mniej  a ustawa mówi, że zakładanie nowych cmentarzy stanowi zadanie własne Gminy.  Mając na uwadze powyższe argumenty na początku bieżącej kadencji Burmistrz zwrócił się do byłego właściciela cmentarza tj. Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Poznaniu o wyrażenie zgody na zagospodarowanie terenu. Zgoda taka została wyrażona pod warunkiem otoczenia opieką pozostałych nagrobków i upamiętnienia tego miejsca w formie tablicy.

Kolejnym krokiem było wystąpienie do starosty złotowskiego z zapytaniem, czy w przypadku budowy cmentarza konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Starostwo wypowiedziało się w formie postanowienia, w który stwierdzono, że taki raport jest wymagany. W związku z powyższym gmina sporządziła raport i przesłała go do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, który przedmiotową lokalizację zaopiniował pozytywnie. Następnie wykonano prace geologiczne, które Starostwo również zaaprobowało.

 

Krystyna Sobieszczańska – architekt przedstawiła koncepcję budowy cmentarza komunalnego w Krajence.

Projekt stanowi załącznik do nin. 3 protokołu.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż teren przewidziany jako parking nie jest jeszcze własnością gminy i należy do spółki „Palisady”. Gmina prowadzi negocjacje i zamierza ten teren odkupić, częściowo za zobowiązania podatkowe. Natomiast teren na którym prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza jest do odzyskania, ponieważ nie jest to własność, jest to użytkowanie wieczyste, które kończy się w 2050- którymś roku i z tym dniem grunt stanie się własnością gminy i miasta i będzie można przywrócić mu funkcję, którą w przeszłości spełniał.

 

Radny Piotr Gniot pytał o tereny oznaczone literami Z i D.

 

K. Sobieszczańska wyjaśniła, iż są to miejsca na kwartały pod lokalizację grobów dziecięcych oraz dla osób zasłużonych.

 

Ad. 7

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Krajence został przyjęty bez poprawek.

 

Ad. 8

Informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza.

           

W okresie od 1 do 28 kwietnia 2006 roku kierownictwo Urzędu odbyło 3 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1. Wydano zarządzenia:

            Nr 301/06 z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosków i opinii dotyczących koncepcji modernizacji przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich części drogi wojewódzkiej Nr 188. W skład ww. Zespołu powołano:

Marka Buczkowskiego jako kierownika zespołu oraz Zygmunta Martenkę, Jerzego Barana, Jana Waliszewskiego, Halinę Kleszcz, Bernadetę Kopeć i Jana Bilskiego – jako członków zespołu.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

- przygotowanie na podkładach geodezyjnych propozycji wykonania wjazdów i chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 188 w miejscowościach Skórka, Dolnik, Paruszka, Żeleźnica i Krajenka,

- zaopiniowanie propozycji projektu budowlanego przedstawionego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich,

- przedstawienie wniosków i opinii w przedmiotowej sprawie Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

            Nr 302/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera jedną pozycję tj. nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 18/4 położoną w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły o powierzchni 402 m2 (za apteką). Dla ww. działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza wynosi 5.750 zł. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z obowiązującym prawem wykaz ten podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu. Wykaz publikowany jest także w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o ogłoszeniu wykazu podawana jest  do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

            Nr 303/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia. Ten wykaz zawiera także jedną pozycję i dotyczy działki położonej w Śmiardowie Kraj. oznaczonej numerem 404 o powierzchni 300m2(działka po byłej remizie OSP). Dla ww. nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza wynosi 2000 zł. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z obowiązującym prawem wykaz ten podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu. Wykaz publikowany jest także w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o ogłoszeniu wykazu podawana jest do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Obydwa ww. wykazy zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 8 maja br.

            W dniu 12 kwietnia 2006 roku zapoznano się także z ofertą na wdrożenie podpisu elektronicznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

Wpłynęły 3 oferty:

- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 310 zł netto za 1 podpis,

- Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. za kwotę 847 zł netto za 3 podpisy,

- Sputnik Soft Ware za kwotę 846 zł za 3 podpisy.

            Wybrano ofertę firmy Sputnik z którą Urząd współpracuje już od kilku lat zakresie prowadzenia strony  Biuletynu Informacji Publicznej. Firma ta zajmuje się także wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie.

            Zapoznano się także z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Ww. opinie zostaną przedstawione podczas dzisiejszej sesji w punkcie dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2005 rok.

            Rozpatrywano i przyjęto projekty uchwał Rady Miejskiej, które będą przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji w sprawach:

a)        absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok,

b)        uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

c)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka,

d)        udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego,

e)        wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Krajenka dla celów komercyjnych.

            Zapoznano się z informacjami z działalności za 2005 rok:

a)      Komisariatu Policji w Krajence,

b)      Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence,

c)       Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,

d)      Zakładu Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie,

e)      Strażnika Miejskiego w Krajence,

 

            Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji odbytej w dniu 31 marca 2006 roku.

            Podczas ostatniej sesji podjęto jedną uchwałę. Dotyczyła ona zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok. Uchwała ta jest realizowana na bieżąco, zgodnie z przyjętymi zapisami.  

Przedmiotowa uchwała została przekazana w ustawowym terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania jej zgodności z prawem.

W nawiązaniu do wystąpienia dr Sobczyka, G. Urbanek przedstawiła także finansową stronę inwestycji p.n. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Krajenka”. Do dnia dzisiejszego – wczoraj wpłynęła jedna z faktur od wykonawcy- zadanie wykonano na kwotę 2352774 zł. Stanowi to ok. 70% całości planowanego zadania. Otrzymano zwrot z biura zarządzania finansami europejskimi w kwocie 272981,93 zł. W marcu złożono 2 wniosek o zwrot środków za fakturę na kwotę 839790 zł. Za fakturę tą gminie należy się refundacja w kwocie 621014 zł. W tej chwili trwa oczekiwanie na realizację wniosku.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono pytań.

 

Ad. 9

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka przedstawił najważniejsze kwestie związane z realizacją budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Skarbnik zapoznał także zebranych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania przedłożonego przez Burmistrza oraz opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence dotyczącym absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok. Opinie ta stanowią odpowiednio  załączniki  nr 5i 6 do nin. protokołu.

 

Radny Stanisław Michalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił uchwałę Komisji Nr 4/06 z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania z uwagi na to, że nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji, chciałby zapytać o zaległości przedstawione w tabelce na str. 9. Zaniepokoiła go wysokość zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które wynosiły 293.600,08zł oraz w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 139.026,80zł. Kolejne pozycje nie stanowią poważnych kwot, ale łączna suma zadłużenia 534.873 zł. Liczba dłużników w podatku od nieruchomości wynosiła aż 303 osoby fizyczne i 24 jednostki prawne. Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy faktycznie na koniec 2005 roku sytuacja tych osób była tak ciężka, że nie były w stanie udźwignąć obciążeń podatkowych. Analizując tę tabelkę nasuwa się mu także pytanie dotyczące starań o realizację zadłużenie przez komornika. Przytoczył kwoty zaległości, natomiast ze sprawozdania wynika, że zwrócono się do komornika o egzekucje podatku od posiadania psów  na kwotę 1.378, 42zł plus koszty upomnienia, podatku rolnego w kwocie 18.769,95zł, podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 10.731,40zł. Może są to wyroki, które komornik przyjął do realizacji, ale chciałby się zapytać jak to się ma do dalszej egzekucji tych kwot rażąco wysokich. Zapytał jakie są szanse na egzekucję zadłużenia oraz w jakim terminie będzie to możliwe. Zadłużenie ciągnie się od wielu lat. Pamięta poprzednią kadencję rady, też się to ciągło. Informacja o zadłużeniu jest zatrważająca i pytał, czy podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym faktycznie coraz gorzej się dzieje, czy też są inne powody takiej sytuacji.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż nie jest tak źle jakby się wydawało. Dłużnik który obecnie ma największe zadłużenie od kilku lat jest w stanie upadłości. W tej sprawie nie da się nic zrobić. Jest to ok. 20% całego zadłużenia. W ciągu ostatniego półrocza zaległości od firm i osób fizycznych udało się zmniejszyć o ok. 200 tys. zł. Spora część zaległości została spłacona już po 31 grudnia 2005 roku. Był podatnik prowadzący działalność gospodarczą którego zadłużenie wynosiło ponad 20 tys. zł z czego większość została spłacona po wysłaniu tytułu wykonawczego. Podatnik przyniósł te pieniądze do kasy Urzędu. Tytuł więc wystawiono i figuruje on w statystyce, natomiast nie ma to odzwierciedlenia w efektach pracy komornika. Podatnik często dopiero na widok komornika wyraża chęć zapłaty i pieniądze pojawiają się w kasie w krótkim czasie po otrzymaniu tytułu wykonawczego. Są też podmioty gospodarcze, które notorycznie przez cały rok nie płacą  i dopiero komornik pomaga w ściągnięciu, w wyniku czego albo płacą sami, albo komornik pobiera z konta. Wśród największych dłużników sytuacja nie jest taka zła aby nie mogli pozwolić sobie na zapłacenie. Spora cześć należności to takie dla których minął termin zapłaty. Są to drobne kwoty, które jeżeli wpłynęły po nowym roku, a takich była większość, to zeszły z opóźnieniem. Jeżeli chodzi o skuteczność komornika, to najczęściej jest tak, że jeżeli podatnik dowiaduje się, iż komornik otrzymał tytuł, decyduje się na szybką spłatę osobiście w ten sposób zmniejszając skuteczność komornika. Oddziaływanie natomiast, że „komornik dostał tytuł” ma duże znaczenie dyscyplinujące. Nasi najistotniejsi dłużnicy, czyli jeden podmiot prowadzący działalność gospodarczą spłacił większość swojego zadłużenia. Na koniec roku pozostało ok. 40 tys. zł, z tego spłacił już 1/3 i płaci bieżące raty. Myśli że jest to pozytywny objaw. Ponadto Polskie Koleje Państwowe, które notorycznie nie chcą płacić oraz oddać swoich nieruchomości za długi podatkowe, zapłaciły całe zadłużenie i nie posiadają zaległości. Ważne jest, że udaje się ograniczać te historyczne długi. Jeżeli chodzi o podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, którego zadłużenie wynosi ok. 20% całych zaległości, to prawdopodobnie pieniądze te będą stracone.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż ma w ręku postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które przedstawia stan ulicy Floriańskiej. Została wstrzymana budowa i przebudowa ulicy Floriańskiej, ponieważ został zmieniony projekt, roboty nie zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz został zmieniony przebieg ulicy. Jak wiemy z poprzednich sesji, taka informacja była przekazywana, że dążono ku temu aby były jak największe oszczędności, w związku z prowadzeniem przebudowy. Jak wszyscy pamiętają był tam kładziony asfalt i podsypka zdecydowanie cieńsza niż przewidywał to projekt budowlany. Pytał w związku z powyższym jak inwestycja była finansowana, czy w związku z tym że roboty były zrobione w mniejszym zakresie niż przewidywano, czy wynagrodzenie dla wykonawcy było też w zakresie mniejszym aniżeli to miało miejsce.

 

 Burmistrz powiedział, iż zastanawia się co to wspólnego ze sprawozdaniem nad którym debatujemy. Sądzi, że jeżeli jest takie życzenie, może na nie odpowiedzieć, ale takie pytania można zadawać w zapytaniach i wolnych wnioskach. Dyskusja dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż rozumie, że zadanie nie zostało jeszcze rozliczone. 

 

Burmistrz powiedział, iż zadanie wykonano w roku ubiegłym i musi być rozliczone.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż w takim razie prosi o odpowiedź.

 

Burmistrz powiedział, iż w takim razie odpowie, chociaż chciałby podkreślić, że tego rodzaju pytania zadaje się w interpelacjach lub wolnych wnioskach, ponieważ to pytanie ma się nijak do sprawozdania z budżetu  za 2005 rok. Zapłacona została faktura za zakres zrealizowany. Nie wie skąd radnemu biorą się takie rzeczy w głowie, że można zapłacić za coś co nie zostało zrobione. Stąd się biorą opowieści niezwykle. Przedstawiał na sesji Rady zakres realizacji tego zadania. Został on zrealizowany jak prawo budowlane na to pozwala. To że Powiatowy Inspektor Nadzoru wypowiedział się w tej kwestii, stanowi jego prawo. Naszym prawem jest konsekwentnie podochodzić do tego jak mówi prawo budowlane. W związku z tym procedura mówi o złożeniu zażalenia w tejże kwestii. Na podstawie postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożono zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora i obecnie trwa oczekiwanie na odpowiedź.

Burmistrz przedstawił treść zażalenia.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż rzeczywiście informacje które przekazał Burmistrz mogły być przekazane w interpelacjach i wnioskach radnych. On wyraźnie pytał o finansowanie tej inwestycji i jest ono związane z tematem absolutorium, które Burmistrz ma uzyskać.

 

Skarbnik powiedział, iż faktura jest wystawiona zgodnie z odbiorem powykonawczym i obejmuje tylko te elementy, które zostały wykonane. To co zostało wykonane i stwierdzone zostało zapłacone. Zlecenie na te roboty obejmuje tylko i wyłącznie te prace które znalazły się w fakturze. Nie było zlecenia, które obejmowałoby pełen zakres który jest w projekcie. Natomiast projekt był przygotowany z myślą że jeżeli będą większe środki finansowe, droga w takim kształcie by powstała.

 

Radna Barbara Kartuszyńska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej - przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania i absolutorium dla Burmistrza. Stanowisko to było jednogłośnie pozytywne.

 

Stanowisko Komisji Społecznej Rady zaprezentował radny Anatol Najmowicz - Przewodniczący tejże Komisji. A. Najmowicz poinformował, iż członkowie Komisji oddali 4 głosy za oraz 1 głos wstrzymujący.

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad sprawozdaniem i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2005 rok.

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 był przeciwny.

Przewodniczący ogłosił, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych,  podjęła uchwałę Nr XXXVIII/210/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 10a

Przewodniczący poinformował, iż do Rady Miejskiej w Krajence wpłynął projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Projekt ten był przedmiotem obrad Komisji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania poinformował, iż stanowiska Komisji w powyższej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Mariola Taracha poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji pytała o pewne punkty regulaminu. Dlatego chciała uczestniczącym w sesji powiedzieć, iż aby po jego przeczytaniu nie byli wystraszeni, ponieważ jest tam wiele spraw na wyrost. Ona podczas Komisji pytała o selektywną zbiórkę odpadów i białe pojemniki na szkło białe, co jest absolutną fikcją. Takich pojemników bowiem nie widziała ani w Pile, ani w okolicy. Według niej jeżeli coś jest zapisane staje się prawem. Jeżeli ona chce postępować zgodnie z prawem, ma butelki białe, to powstaje problem co z nimi zrobić, jeżeli nie ma pojemnika na szkło białe. Otrzymała odpowiedź, która ją przekonała, iż regulamin określa stan idealny, jaki byśmy chcieli uzyskać, nie jest to stan realny, ale od czegoś trzeba wyjść. Zabiera głos dlatego, żeby wyjaśnić tę kwestię i aby mieszkańcy nie czuli się przestępcami, tak jak on by się czuła gdyby tego nie wyjaśniono.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż na Komisjach mówił o tym, ale chciałby to powtórzyć wobec gości. Wnioskował mianowicie, aby jeżeli regulamin ma być uchwalony, to należy przeprowadzić bardzo silną edukację poprzez zebrania wiejskie i spotkania z ludźmi, aby zapoznali się z regulaminem. W innym przypadku nie dotrze do wszystkich i będzie tworem na papierze i może kogoś zaskoczyć, że złamie prawo nie wiedząc o tym.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXVIII/211/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokółu.

 

Ad. 10b

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania poinformował, iż Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka. Stanowiska Komisji w powyższej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka.

Rozstrzygnięcie powyższe przyjęto jednogłośnie.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/212/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka- która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 10c

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania poinformował, iż Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego. Stanowiska Komisji w powyższej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż dotyczy to mieszkańców Skórki dlatego chciała podziękować oraz poinformować, że mieszkańcy w czynie społecznym wykładają polbrukiem wejście do kościoła i schody, aby stanowiło to jednolitą całość. W tej chwili przy kładce również jest kładziony polbruk i Pani Chałko zgodziła się aby doszedł on do kościoła, żeby to zostało połączone.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/213/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego - która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 10c

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania poinformował, iż Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Krajenka dla celów komercyjnych. Stanowiska Komisji w powyższej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Adam Pobereźny – sołtys sołectwa Śmiardowo Kraj. zapytał, czy jest to herb gminy czy miasta Krajenka.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy przytoczył zapis Statutu Gminy i Miasta Krajenka, który stanowi, iż: „Herbem Gminy i Miasta jest Topór , historycznie znany herb rodziny Danaborskich , założycieli miasta. Stanowi go umieszczony pionowo w czerwonym polu topór , ostrzem zwrócony w prawo , składający się z toporzyska o barwie złotej i siekiery o barwie białej.”

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/214/06 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Krajenka dla celów komercyjnych – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 11a

Jacek Jutrzenka Trzebiatowski – Komendant Komisariatu policji w Krajence przedłożył informację z działalności komisariatu policji w Krajence za 2005 rok. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Do ww. informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad.11b

Piotr Gniot – członek Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajence złożył informację z działalności za 2005 rok. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Do ww. informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 11c

Leszek Wójcik –z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie przedstawił informację z działalności za 2005 rok. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 15  do nin. protokołu.

 

Do ww. informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 11d

Józef Walczyński – kierownik Zakładu usług Wodnych „Krajna” złożył informację z działalności zakładu za 2005 rok. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Józef Walczyński poinformował, iż na wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Krajence zakład w grudniu przesłał harmonogram płukań odżelaziaczy i urządzeń technologicznych w poszczególnych hydroforach w celu wzmożenia społecznej kontroli nad praca konserwatorów w wodociągów. Zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby gdy pojawi się problem z jakością wody jak najszybciej zgłosić to do niego. Postara się te zagrożenia usunąć. Przyczyn takich przypadków może być kilka: może to być człowiek, który czasami zawodzi, jest też złośliwość rzeczy martwych. Im później zakład się o takich faktach dowiaduje, tym trudniej je wyeliminować. Chciałby także przeprosić mieszkańców wsi Śmiardowo Kraj. gdzie jest najstarsza sieć i często dochodzi do awarii. Wiadomo, że Śmiardowo Kraj. zasilane jest z Augustowa, gdzie wody jest pod dostatkiem, jednak stan wodociągu jest taki, że nie wytrzymuje on ciśnienia i stąd awarie. W tym momencie kiedy awarie są usuwane, w miejscach gdzie się powtarzają, wymieniane są także przyłącza.

Z inicjatywy Burmistrza Szczerbiaka, zakład opracował potrzeby na gminnych wodociągach. Jeżeli chodzi o gminę Krajenka potrzeby są duże. I tak:

- Śmiardowo Kraj. – wymiana przyłączy

- Podróżna - wymiana przyłączy i sieci rozdzielczej

- Połączenie ww. wsi z wymianą instalacji, ponieważ spowoduje to konieczność ponownego podniesienia ciśnienia i sieć rozdzielcza nie wytrzyma tego.

- Połączenie Dolnika z Głubczynem najkrótszą drogą – odległość niecałe 2km.

Nie są w stanie wykonać tych inwestycji bez wsparcia ze środków unijnych. Jest zamysł i chęć aby cały powiat przedstawić jako jedną inwestycję, której koszt wyniesie ok. 12 mln zł. Wcześniej czy później inwestycja musi być wykonana, bo wodociągi się starzeją. Potrzeby zaakceptowali wszyscy wójtowie i burmistrzowie. Trudno powiedzieć jaki będzie dalszy los tych zamierzeń.

 

Radny Czesław Bannach pytał czy jest możliwość zrobienia w Podróżnej punktu czerpania wody, ponieważ nie wszyscy mają możliwość korzystania z wodociągów a wody brakuje. Woda jest potrzebna np. do opryskiwaczy. Ciśnienie w sieci jest słabe i woda długo leci. Punkt rozwiązałby ten problem.

 

Józef Walczyński powiedział, iż taki punkt w Podróżnej funkcjonował koło boiska, jednak jakiś czas temu został zlikwidowany, ponieważ nikt nie chciał się nim zająć. Zaczęto wodę kraść, ciągle były tam awarie, ciągle ktoś tam niedokręcił i wyciek wody był tak duży, że po uzgodnieniu z Burmistrzem zdecydował aby to zlikwidować. Jest to możliwe i jest to praktykowane, ale musi być osoba która się tym zajmie. Najlepiej aby sprawą zajęła się osoba tam mieszkająca. Nie może to być hydrant, ponieważ wyciek wody z hydrantu wynosi 10m/sek. Otwarcie hydrantu spowoduje spadek ciśnienia w sieci i zaczynają się nie tylko sprawy ciśnienia ale także brudnej wody. W Podróżnej można dać nie więcej jak 250l/min, w godzinach od 10 do 14, ponieważ nie powoduje to spadku ciśnienia.

 

Adam Pobereźny powiedział, iż dużo słyszał o planach, jednak chciałby zapytać konkretnie ile wniosków Jozef Walczyński złożył do Unii. Środki są dostępne od kilku lat, „a my ciągle bez tej wody, wszystko na azbeście i przecieka”. Awarie są co dwa tygodnie.

Józef Walczyński przypomniał, iż zakład nie ma osobowości prawnej, jest zakładem budżetowym i występować bezpośrednio do Unii nie może. To zadanie o którym mówił, może być realizowane w ramach Związku Gmin Krajny. Ta organizacja mogłaby sprostać temu zadaniu

 

Burmistrz wyjaśnił iż w 1991 roku w ramach Związku Gmin Krajny powołano do życia  Zakład Usług Wodnych, który zajmuje się eksploatacją wodociągów wiejskich. Zakład realizuje jedynie drobne remonty, natomiast wszelkie inwestycje leżą w gestii gminy i tylko gmina może zabiegać o te środki i inwestycje prowadzić. Jeżeli gmina należy do Związku Gmin Krajny, w imieniu gminy takie zadanie może realizować Związek Gmin Krajny, który ma osobowość prawną i władze i podstawę ku temu aby zabiegać o środki unijne. O tym wspominał kierownik Walczyński, on dwa lata temu proponował, aby wspólnie zabiegać o środki unijne, jak to obecnie czynimy z 18 gminami w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Zasugerował również żeby zarząd polecił kierownikowi zakładu aby przygotował orientacyjne potrzeby inwestycyjne w tym zakresie. Informacja taka została złożona. Natomiast ZGK, mimo że jest związkiem celowym, oprócz gmin, które wspólnie eksploatują wodociągi wiejskie, należą do niego gminy które z wodociągami nie mają nic wspólnego. W związku z tym w ramach tego związku nie ma woli aby razem realizować wodociągi wiejskie. Nie należą Miasto Złotów, Gmina Złotów oraz Jastrowie. Dlatego jeżeli zadanie nie będzie realizowane w ramach ZKG, jest taka propozycja, aby zadanie to realizować w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich i powołanego przez te gminy Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” i  po zakończeniu inwestycji pt. kanalizacja tychże gmin, przystąpić do kompleksowego rozwiązania problemu w tychże gminach, jeżeli chodzi o wodociągi wiejskie, zabiegając o środki unijne. Warto o nie zabiegać, ponieważ potrzeby gmin są ogromne, budżety są ograniczone, a uzyskiwane środki w stosunku do kosztów budowy mogą wynosić 75%. Gmina dokłada tylko 15% i problem całej gminy może być załatwiony. Są rozwiązania doraźne, które na pewno w jakiś sposób ułatwiają życie mieszkańcom, ale nie rozwiązują problemu.

 

Ad. 11e

Jerzy Baran Strażnik Miejski złożył informację o działalności za 2005 rok. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Radny Czesław Bannach prosił o dokończenie naprawy bruku w Podróżnej. Prace rozpoczęto ale przeszkodziły mrozy. Powiedział także, iż nie ma równiarki, a prosił aby rozpocząć od Podróżnej. Jest tam dużo darni i nie można nic zrobić jak się rozrośnie. Prosił także aby przyciąć zakrzaczenie koło Państwa Kowalskich przy zjeździe z górki koło kapliczki. Rosnące krzaki ograniczają bowiem widoczność przy wyjeździe na drogę.

 

Jerzy Baran powiedział, iż dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie obiecała, że gmina otrzyma pracowników publicznych. Dokonał już spisów w poszczególnych wnioskach. Ci ludzie będą pracować w swoich wioskach. Zakres prac będzie ustalony wspólnie z sołtysami i Radami Sołeckimi oraz radnymi. Jeżeli chodzi o dokończenie drogi, to będą to wykonywać pracownicy KZUP, ale dopiero po zakończeniu prac porządkowych w mieście.

 

Czesław Bannach powiedział, iż jeżeli chodzi o żużel będą go rozsypywać dopiero po przejściu równiarki. Jest go za mało aby go rozsypywać przed wejściem na drogi równiarki.

 

Ad. 12a

Przewodniczący Rady przedstawił informację o działalności Rady za 2005 rok.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 12b

Radny Stanisław Michalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady złożył informację o działalności Komisji za 2005 rok.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 12c

Radna Barbara Kartuszyńska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady złożyła informację o działalności Komisji za 2005 rok.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad.12d

Radny Anatol Najmowicz  – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady złożył informację o działalności Komisji za 2005 rok.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 13

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż na poprzedniej sesji składała sprawozdanie o swojej   działalności w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie. Padły wówczas pewne pytania, na które chciałaby odpowiedzieć. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady i dyrektor Teusz udzielił szczegółowych informacji na ten temat. Pytanie miej więcej brzmiało: „czy szpital wykonywał usługi poza kontraktem i na ile zostały one zwrócone”. Tak jak mówiła, usługi takie szpital wykonywał, natomiast była to kwota powyżej 0,5 mln zł.  NFZ zwrócił 211 tys. zł, w zakresie nagłych wypadków, ponieważ nagłych wypadków nie sposób wcześniej zaplanować, w związku z tym uznano te wydatki za uzasadnione. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, Dyrektor wyjaśnił, iż świadomie przekroczono limity dla dobra pacjentów, zwłaszcza w ramach chirurgii wewnętrznej. Wszystkie poradnie wykonały usługi, które były objęte kontraktem i jeszcze ponadto. Ogólnie można powiedzieć, iż poza kontraktem wykonano usługi za ponad 0,5 mln zł, z tego NFZ zwrócił 211 tys. zł. Jeżeli chodzi o finanse szpitala okazuje się, że szpital zakończył rok budżetowy zyskiem 470 tys. W związku z tym szpital radzi sobie bardzo dobrze, mimo nie zwrócenia pieniędzy za nadwyżki. Radna poinformowała ponadto, iż funkcjonuje strona internetowa szpitala, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat jego działalności. Podała adres e-mailowy: www.szpital.zlotow.pl. Zadeklarowała także chęć udzielenia odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania.

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż Przewodniczący Komisji Społecznej A. Najmowicz, mówił o różnego rodzaju wnioskach. O ile sobie przypomina, dwie sesje wstecz, został sformułowany wniosek przez 8 radnych, bez głosu sprzeciwu ze strony pozostałych, jeżeli chodzi o działanie zmierzające do pomocy panu Korczak jeżeli chodzi o dojazd. Nie przypomina sobie odpowiedzi na ten wniosek – może przeoczyła. Prosiłaby o udzielenie odpowiedzi.

 

Radny Stefan Kitela powiedziała, iż zwrócił się do niego jeden z mieszkańców bloku przy ul Rynek 9, w zasadzie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, aby naświetlił sprawę związaną z ewentualną możliwością wybudowania garaży za blokiem. Jak doskonale wszyscy z Krajenki wiedzą że przy Rynku z drugiej strony były już chyba plany związane z budową garaży, ponieważ były postawione fundamenty. Mieszkańcy chcieliby aby te garaże - można ok. 10 - tam postawić. W swoim piśmie mieszkańcy zwracali uwagę na zabezpieczenie ich majątku, po drugie na bezpieczeństwo. Mieszkańcy parkują swoje pojazdy przed blokiem, w związku z powyższym samo wysiadanie i wsiadanie do auta stwarza pewne zagrożenie. Dodatkowo ta ulica stała się wąska, powstała pizzeria w nowo wybudowanym budynku, gdzie też ludzie parkują. Taka sytuacja mogłaby ten ruch rozładować. Prosi dlatego aby Przewodniczący zapoznał się z pismem skierowanym do Burmistrza i ewentualnie rozważył, czy sprawy tej nie postawić na kolejnej sesji Rady, wysłuchać ludzi z tego budynku.

Radny Stefan Kitela powiedział ponadto, iż  rozpoczęto dyskusję przy podejmowaniu uchwały związanej absolutorium, dotyczącą drogi która prowadzi m.in. do garaży, straży pożarnej oraz do pana Korczaka. Skoro tam były poczynione pewne oszczędności, chciałby wiedzieć – takie zadaje pytanie – na ile tych oszczędności zostało tam poczynione, czy inwestycja była tańsza od planowanej, jeżeli tak, to na jaką kwotę.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałoby zabrać głos w imieniu wyborców – tj. mieszkańców wybudowy Dolnika- którzy zwrócili się z pismem do Burmistrza w sprawie wodociągu i braku wody na wybudowie. Zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem na ostatniej sesji.  Chciałby wiedzieć, czy jest taka możliwość i jakie zarząd gminy widzi rozwiązanie w tym temacie.

 

Radna Krystyna Godlewska powiedziała, iż imieniu mieszkańców chciała prosić o ustawienie tablicy dotyczącej nieruchomości Czajcze 19. Bardzo ładnie to zrobiono, chociaż zbyt szczegółowo a tej posesji się nie zauważa. Mają pretensje, dlatego to przekazuje. Powyższe jest spowodowane tym, że kurier z Poznania przyjechał i nie mógł znaleźć posesji, był zdezorientowany, wjeżdżał do Leśnika, do Czajcza, a posesji nr 19 nie mógł znaleźć.

 

Radny Andrzej Pyszniak powiedział, iż chciałby wrócić do sprawy garaży przy blokach nr 8 i 9. Takie zebranie się już odbyło w ubiegłym roku, na który zapadła decyzja, że garaże nie będą budowane. Tyle co się na dzień dzisiejszy orientuje, jest wiele osób, które nie chcą garaży. Była propozycja aby ten teren zagospodarować, są plany w tym kierunku i teraz znowu chce się zaczynać w tym kierunku. Jest przepis, który mówi, iż o ile nawet jedna rodzina nie wyrazi zgody, nie można budować. Jest niebezpieczeństwo, jeżeli nawet dojdzie do budowy, że będzie przetarg nieograniczony, kto chce. Nie może to być przetarg tylko dla mieszkańców bloków nr 8 i 9. Było już takie zabranie i jest sporo osób, które nie chcą tam garaży. 

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż nie chce się spierać w żadnej mierze. Natomiast taki problem jest, zostało wystosowane pismo do Burmistrza. Z tego co widzi, na 17 osób,12 osób wyraziło taką wolę, w związku z powyższym taka jest wola wspólnoty mieszkaniowej. Jako, że są radnymi mogą się tę sprawą zająć, wysłuchać za i przeciw, tym bardziej że garaże w tamtym miejscu nikomu specjalnie by nie wadziły.

 

Ad. 14

Przewodniczący Rady, w związku ze stanowiskiem Starosty dotyczącym informacji z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Geodety Powiatowego oraz Rzecznika Praw Konsumenta i braku woli w tym zakresie, proponował aby z planu pracy Rady wykreślić te zadania.

 

Sekretarz prosił, aby z tego wniosku wyłączyć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ponieważ Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani Ewa Radeberg dzwoniła i wyjaśniła, że chętnie złoży informację tylko obecny termin jej nie pasował. Jeżeli chodzi o Geodetę Powiatowego i Rzecznika Konsumentów, jeżeli Przewodniczący pozwoli, chciałby powiedzieć kilka zdań, ponieważ uczestniczył w sesji Rady Powiatu na której rozpatrywana była skarga na Rzecznika Konsumenta.

Jak wspomniał przedwczoraj uczestniczył w sesji Rady Powiatu, gdzie jednym z ostatnich punktów było rozpatrzenie skargi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence na Rzecznika Praw Konsumenta ze względu na nieudostępnienie informacji, czyli łamanie praworządności. Pismami z dnia 15 lutego 2006 roku Przewodniczący Rady poprosił o złożenie informacji, a nie sprawozdania, jak to zostało interpretowane przez Starostwo, pracowników starostwa i jak to zostało zinterpretowane w jednej z gazet lokalnych. Korzystając z § 12 prawa prasowego, chciałby aby jego wypowiedź została autoryzowana, ze względu na to że widzi tu przedstawiciela tych mediów oraz głównego korektora tych mediów. W odpowiedzi, którą Przewodniczący uzyskał, napisano, iż powołując się na ustawie o dostępie do informacji, że jeżeli Przewodniczący przyjedzie do Starostwa i zapłaci jakieś pieniądze za skserowaną stronę, uzyska taką informację. Jego zdaniem jest to nieporozumienie. Mieliśmy przykłady wcześniej, że na sesję przyjeżdżali przedstawiciele różnych instytucji i różnych jednostek, którzy składali informację. Te informacje nie mają służyć Przewodniczącemu Rady, radnym, czy pracownikom Urzędu ale społeczeństwu. Chciałby zadać pytanie kto wie, kto jest Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, gdzie się mieści i kiedy przyjmuje. Ludzie nie wiedzą, że istnieje. Zacytuje dokładnie wypowiedź zapisaną w lokalnym tygodniku, dotyczy to Pana Przewodniczącego: „W odpowiedzi uzyskał informację, że zarówno geodeta jak i rzecznik nie mają obowiązku stawiania się na sesjach miejskich i składania na nich sprawozdań ze swojej działalności. Takie sprawozdanie przedkładane jest koniecznie Radzie Powiatu Złotowskiego. Geodeta i Rzecznik nie mają obowiązku tworzyć informacji, bo ktoś sobie zażyczy – twierdzą pracownicy Starostwa. Jeżeli pójdziemy tym tokiem rozumowania dojdziemy do sytuacji,  w której rzecznik i geodeta nie będą wykonywać swych obowiązków tylko cały czas zajmować tworzeniem dokumentów dla jakiś instytucji.” Sekretarz zapytał, czy osoba Pana Przewodniczącego to jest ktoś anonimowy, czy Rada Miejska to jest jakaś instytucja, którą można sobie lekceważyć. Żeby nie być gołosłownym, posłuży się komentarzem Pana Aleksandrowicza do ustawy o dostępie do informacji publicznej – wydanie warszawskie z 2002 roku, strony 85-86. Cytuje: „Prawo do uzyskania informacji jest ograniczone do przypadków, w którym jest to istotne dla interesu publicznego. Ograniczenie to stanowi konsekwencję zasady podporządkowania interesu prawnego interesowi publicznemu, która ma za zadanie chronić podmioty  zobowiązane do udzielania informacji publicznej przed koniecznością reorganizacji ich struktur i zasad pracy w przypadku obowiązku przetwarzania informacji udzielanych wnioskodawcom dla ich celów prywatnych.”

Sekretarz zapytał, czy plan pracy rady miejskiej jest prywatnym wymysłem, czy mieszkańcy, konsumenci gminy Krajenka nie mają prawa uzyskać takiej informacji.

W dniu 7 kwietnia Przewodniczący Rady Miejskiej wystosował kolejne pismo z prośbą o złożenie  informacji. Konsekwencją tego jest umieszczenie tej informacji w porządku obrad sesji. Punkt ten został wykreślony z tego powodu, ze te osoby odmówiły złożenia informacji. 27 kwietnia br. wpłynęło pismo od Starosty.  W piśmie tym zawarto „wyliczankę” inwestycji prowadzonych przez Starostwo, gdzie na pierwszym miejscu wymieniono modernizację nowej siedziby starostwa. Sekretarz przytoczył końcówkę tego pisma, cytuję „ Inwestycje powyższe wymagają poważnych przetargów, zmian własnościowych obiektów, gruntów, płacone są za gotówkę bez potrzeby zaciągania kredytów. Przygotowujemy również nowe inwestycje na lata 2007-2013. Dlatego przepisy, które rada powiatu wprowadziła miały zapobiegać ciąganiu urzędników starostwa po sesjach i uczestniczeniu w wielogodzinnych czasami nic nie wnoszących pustych dyskusjach. Panie Przewodniczący, jeżeli nie zakończy Pan tej sprawy będziemy uważać, że Pańskie działanie jest celowe, aby zakłócić pracę urzędu Starostwa Powiatowego w Złotowie, pracę dobrze ocenianą w ostatnim okresie przez społeczeństwo Powiatu Złotowskiego.”

W wyniku głosowania na sesji Rady Powiatu skarga złożona przez Przewodniczącego Rady, w imieniu radnych została uznana za bezzasadną 10 głosami. Radnych w powiecie jest 19 z tego jeden był nieobecny. Zastanawia postawa niektórych osób, nie będzie się jednak do tego odnosić. Na tej sesji padały głosy ze strony radnych powiatowych, że ta informacja powinna być udzielona radzie miejskiej. W każdym z pism, które dostawał Przewodniczący, wielokrotnie przywoływano Statut Powiatu i zapisy §80 i kolejnych, które stanowią o dostępie do informacji i dokumentów urzędowych, które ustanawiają organy kolegialne. Zadał pytanie czy powiatowy rzecznik  konsumenta i geodeta powiatowy są organem kolegialnym. Jego zdaniem chyba nie. Widzi, ze niektórym ludziom jest to na rękę i doszukują się w związku z tym prywatnych wojen i rozgrywek, mówią, że komuś na tym bardzo zależy, w szczególności mediom podsycanym przez niektórych cenzorów z terenu naszej gminy. To nie jest żadna prywatna wojna, lecz wykonywania podstawowego prawa do dostępu do informacji, która jest udzielana w sposób bezwarunkowy, informacji o sprawach bieżących, nie wychodzący poza zakres obowiązków osób, które są zobowiązane do złożenia informacji.

 

Radna Bogumiła Maciejewska zapytała Sekretarza jak zachowali się nasi radni powiatowi podczas głosowania, którego wyniki zostały podane.

 

Sekretarz poinformował, iż w wyniku dyskusji Starosta powiedział, iż z taką informacją, jeżeli radni bardzo chcą, powinni ich zapoznać radni powiatowi. Z terenu gminy Krajenka mamy dwoje radnych: radną Marię Polańską, która jest wiceprzewodniczącą rady i radnego Marka Kitowskiego. Jeden z tych radnych był za uznaniem skargi za bezzasadną, drugi się wstrzymał.

 

Burmistrz powiedział, iż w przeszłości kiedy była taka potrzeba i kiedy jakiś z organów władzy terenowej, czyli zarząd bądź rada  miejska czy gminna przynależna do powiatu złotowskiego, życzyła sobie aby taką informację przedstawiciel starostwa składał, nigdy takich problemów nie robił. Jest zdziwiony postawą i za bardzo nie wie o co chodzi. Propozycja Przewodniczącego idąca w kierunku aby zdjąć punkty dotyczące informacji Geodety Powiatowego i Rzecznika Praw Konsumenta z planu pracy rady jest właściwa, bo nie ma sensu na zasadzie przekory i wymuszania oczekiwać tychże informacji, chociaż one społeczeństwu się należą. Burmistrz zadał pytanie na czyją rzecz pracuje Rzecznik Praw Konsumentów, czy na rzecz małej grupy konsumentów w Złotowie. Pracuje on na rzecz konsumenta, który mieszka także w Krajence.  Jest to prawie 8 tys. osób. Każdy z nas jest konsumentem. Powiatowy Rzecznik Konsumenta ma obowiązek wspierać i pomagać każdemu, kto sam sobie pomóc nie może. Okazuje się, że tego rzecznika nikt nie zna. Jeżeli chodzi o Geodetę Powiatowego, to z tego co wie, chętnie by przyjechał i taką wolę wyrażał, tylko ma zakaz przyjechania. W tej chwili robione są mapy numeryczne i inne rzeczy, które są potrzebne m.in. rolnikom do składania wniosków o opłaty obszarowe. Gmina Krajenka jest gminą rolniczą i wskazane byłoby żeby to rolnikom przekazać. Jest zdziwiony bardzo mocno postawą radnego Kitowskiego, który uznał, że ta skarga jest bezzasadna. Szkoda - on radnego Kitowskiego nie widzi tu od pół roku albo i dłużej, być może należałoby go poprosić, być może zastąpi Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Być może zastąpi Geodetę Powiatowego i przekaże informację. Łaski nie robi, jest radnym i taki obowiązek na nim spoczywa. Chyba że nie o to chodzi, chyba że radny Kitowski nie rozumie swojej roli dla jakiej został powołany w imieniu i za wolą mieszkańców tejże gminy. Uważa dlatego, że propozycja Przewodniczącego jest właściwa. Trzeba poczekać do wyborów, być może pewne rzeczy się zmienią, ponieważ te osoby pracują na rzecz powiatu a nie małej grupy.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż nasunęła mu się refleksja, że jeśli te sprawozdania są dostępne, to prosi jednak aby je ściągnąć. Można się tymi sprawami zająć na Komisjach, można je odczytać, czy zrobić skrót i odczytać na sesji. Jeżeli jest to takie ważne, to dlaczego społeczność Krajenki nie mogłaby się o tym dowiedzieć. Poznamy przynajmniej nazwisko i siedzibę tych i adresy tych osób. Druga sprawa, którą chciałby poruszyć jest zdecydowanie ważniejsza. Przed chwilą wysłuchano sprawozdania Pana który zajmuje się wodociągami na terenie gminy i podlega Związkowi Gmin Krajny. Mają nas czekać inwestycje o bardzo dużym zasięgu, kilkunastomilionowe, gdzie potrzebna jest współpraca miedzy starostwem, miedzy gminami, między poszczególnymi gminami oraz dobra współpraca między wójtami i burmistrzami, ponieważ ona może doprowadzić do sukcesu. On tej współpracy na dzień dzisiejszy nie widzi. Zaczyna się od takich malutkich zapalnych iskierek i bardzo mu się to nie podoba, bo jeżeli tak dalej będzie, to w żaden sposób nie zbudujemy nie tylko wspólnego schroniska dla psów, ale nie zbudujemy wodociągów i będzie tak jak będzie. Przejdą nam pieniądze unijne koło nosa i będziemy mieli stare, gnijące azbestowe rury.

 

Burmistrz powiedział, iż przy takim podejściu nie wybudowalibyśmy oczyszczalni ścieków, gdyby radny Kitela był rozsądniejszy w przeszłości itd… itd… .

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż uważa, że wyrazi odczucia wszystkich rolników - nasza gmina jest gminą rolniczą i leśną. Chciałby prosić Burmistrza o osobistą interwencję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dołożenia starań o przyspieszenie przesyłania rolnikom dokumentów do składania wniosków obszarowych o dopłaty bezpośrednie. Zgodnie z ustawą wnioski składa się w terminie od 15 marca do 15 maja. Złożenie wniosku po terminie powoduje potrącenie za każdy dzień zwłoki  1% dopłaty. Na terenie powiatu Agencja nie przekazała rolnikom większości wniosków. W tym roku doszły do wniosków mapy satelitarne na których trzeba zaznaczyć każdą działkę rolną. Co z tego, że ktoś się tłumaczy, iż zawiniło Ministerstwo Rolnictwa z przetargiem. W mediach usłyszał informacje, iż rząd stara się o przesunięcie terminu o jeden miesiąc. Nie może tak być. Agencja w piśmie wyjaśnia, że można złożyć wniosek a mapy dosłać w późniejszym terminie. On jednak przeglądał instrukcję i wie, że wniosek łączy się obligatoryjnie z mapami satelitarnymi. Jest to jego zdaniem wybieg, aby przesunąć termin realizacji dopłat. Apeluje dlatego aby Burmistrz  zwrócił się do Agencji o jak najszybsze przesłanie wniosków i przesunięcie tego terminu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby zwrócić się do instytucji działających w sferze budżetu. Wielokrotnie słyszał apele o oszczędzanie lasów, bo każda kartka to jakieś drzewo. Materiałów na sesje jest bardzo dużo i wnioskuje aby wykorzystać papier poprzez pisanie informacji dwustronnie. Jeżeli chodzi o materiały na dzisiejszą sesje tylko Powiatowa Straż Pożarna napisała informację dwustronnie. Wg niego w skali roku zaoszczędzilibyśmy hektar lasu dla przyszłych pokoleń.

Radny Henryk Kania podziękował także za uregulowanie oświetlenia na osiedlu Paruszka.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż złożono dwa wnioski: jeden o wykreślenie z planu pracy rady dwóch punktów, o których była mowa i drugi aby te punkty pozostawić i informacje te pozyskać w inny sposób.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek aby punkty wykreślić z planu pracy rady.

Za przyjęciem przedmiotowego wniosku głosowało 10 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosowania. 

 

Burmistrz powiedział, iż chociażby z wypowiedzi radnego Kani wynika, że o tych sprawach nie rozmawia się w kuluarach, bo akurat ci którzy chcieliby w kuluarach rozmawiać, to te sprawy ich nie dotyczą.

Burmistrz powiedział, iż chciałby Radzie podziękować za udzielenie absolutorium, które jest podsumowaniem pracy za rok 2005. Uważa że jest to podziękowanie dla całego zespołu z którym pracuje, ponieważ burmistrz jako organ wykonawczy realizuje zadania wynikające z uchwały budżetowej, ale ma do tego instrument jakim jest administracja samorządowa. Trzeba mieć świadomość, że bez administracji nie można by tych rzeczy realizować. Chciał dlatego podziękować Radzie i wszystkim swoim współpracownikom, z którymi w 2005 roku rozwiązywał problemy na rzecz Gminy i Miasta Krajenka.

Burmistrz powiedział, iż w trakcie krótkiej dyskusji była poruszana sprawa związana z drogą. Postara się odpowiedzieć na to pytanie, które zadała radna Taracha, na następnej sesji będziemy na ten temat rozmawiać. Sądzi, że jest to temat dosyć ciekawy przed wyborami. Można w nieskończoność na ten temat rozmawiać. Można sugerować różne rzeczy, sugerować czy się zapłaciło więcej, czy się nie zapłaciło więcej. Jakby osoby pytające nie wiedziały co to są środki publiczne, jakby osoby pytające nie wiedziały co to jest ustawa o zamówieniach publicznych, jakby osoby pytające nie wiedziały, że na tego rodzaju inwestycje pieniądze są składane ze środków własnych i pozabudżetowych, że te osoby, które dały przyjeżdżają i odbierają inwestycję, ponieważ jeżeli dały pieniądze, to jest obowiązek że muszą być przy odbiorze. Oczywiście można manipulować, można sugerować. On chciałby powiedzieć, że w drugiej kadencji jeden z radnych zarzucał mu pewne nieprawidłowości. Powiedział wówczas, że bardzo często osoby, które z natury są nieuczciwe wychodzą z założenia, że ci, które pracują i coś robią – nie mogą być uczciwe. On odpowiada, że jest to możliwe i jest przekonany, że w Rzeczypospolitej jest ponad 95% ludzi uczciwych, a ci pozostali być może mają coś takiego we krwi, aby z natury burzyć, manipulować a na pewno nie tworzyć.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż intencją jej pytanie nie było sprowokowanie negatywnej dyskusji, tylko kwestia formalna. Wydaje jej się, że wniosek padł a na wszystkie wnioski i sprawy złożone na sesji poprzedniej zawsze była odpowiedź. Chciała usłyszeć odpowiedź nawet tego typu: „że rozważał pan tę możliwość, bo padł wniosek, że doszedłem do wniosku, że nie ma takiej możliwości pomóc i dziękuję.” Powiedziała, że wcale nie domagała się odpowiedzi, że pan (burmistrz) pozytywnie ten wniosek przyjął, tylko chodziło jej o odpowiedź. Nie było to napastliwe, jak pan (burmistrz) sugeruje. „Był wniosek, nie ma możliwości pozytywnie rozpatrzeć.”

 

Burmistrz powiedział, iż jego wypowiedź nie dotyczyła radnej. Natomiast sądzi jednak, że było znane stanowisko Komisji Rewizyjnej, było znane stanowisko Rady, jest projekt zarządzania ruchem, który jest aktualny. Mówił o tym kto go zatwierdzał, przecież nie burmistrz go zatwierdzał, bo nie ma takiego prawa. Wszyscy ci którzy krzyczą go zatwierdzali. Były dyskusje, że jest zakaz poruszania się ciężarówek, co jest oczywiście wierutnym kłamstwem, ponieważ do 10 ton każda ciężarówka może tam jeździć i nikt nikomu nie zabrania prowadzenia tam działalności. Należałoby zadać pytanie innego rodzaju, tak jak w Skórce, kiedy zmienialiśmy ostatnio plan zagospodarowania przestrzennego i kiedy osoby które tam się budowały i łamały prawo miejscowe stanowione przez tę radę, czy pytały się, czy można to prawo łamać. W tym przypadku należałoby zapytać również tę osobę która tak głośno krzyczy, czy kupując ten teren pytała się kogoś czy jest dojazd, czy nie ma dojazdu, czy kupując ten teren zobaczyła jaki mamy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w tym terenie, że tam nawet wjazdu nie ma. Czyli inaczej mówiąc, można by było podejmować decyzje nie patrząc na prawo miejscowe, a potem starać się aby ktoś potem ten problem rozwiązał. Chyba idziemy nie w tym kierunku, idziemy w kierunku państwa prawa. On może w ten sposób odpowiadać w nieskończoność, ale on rozumie że pani (radna Taracha) nie będzie zadowolona z tego faktu, ponieważ pani uważa, że powinny tam samochody ciężarowe jeździć jak kto sobie życzy od 26 do 40-50 ton.

 

Radna Mariola Taracha powtórzyła swoje stanowisko w powyższej sprawie.

 

Burmistrz powiedział, iż już pół roku o tym rozmawiamy.

 

Przewodniczący Rady przypomniał § 78 statutu, stanowiący, że radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego. Są sprawy popularne i niepopularne, dlatego poprosił Burmistrza aby w tej dyskusji trochę spokojniej.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż jest zaskoczony: „pan wspomniał, iż w moim wystąpieniu coś tam w kuluarach poruszał, coś pan krótko odpowiedział.

 

Burmistrz powiedział, iż chciałby sprostować, ponieważ chyba nie został zrozumiany. On dał przykład, że pana (radnego Kani) wypowiedź jest dowodem na to,  że o tych sprawach nie można rozmawiać w komisji, czy kuluarach, że taka osoba jak Geodeta Powiatowy powinien być tu na miejscu, ponieważ jest to związane z problemami o których pan mówił.

 

Radny Henryk Kania wrócił do sprawy poruszanej przez radną Taracha. Burmistrz sugeruje literę prawa i przestrzegania prawa: „szanujmy też tę Radę i prawo tej Rady, że jeżeli pada wniosek na Radzie, który jest przegłosowany 8 głosami, no to wypada panie Burmistrzu udzielić jakiejś informacji, o której radna Mariola mówiła, że w ten sposób, czy w ten sposób.” Powiedział, iż my tu nie wnikamy jaki to był temat ale zachowanie powagi tej Rady, nas radnych, przy przegłosowanym wniosku - 8 - większością, tym, którzy głosowali za tym wnioskiem, należała się jakaś skromna odpowiedź.

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki poinformował, iż Gimnazjum Publiczne wystosowało do rady zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ortograficznym. Udział zadeklarowała dotychczas tylko radna Mariola Taracha. Prosił o zgłaszanie się chętnych.

 

Radny Paweł Wróbel zaprosił radnych oraz gości do uczestniczenia w kolejnej Parafiadzie, która planowana jest na 1 maja br. godz. 14. 

 

Ad. 15

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1730 zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Samodzielny referent                                                            Przewodniczący Rady