Protokół Nr XXXIX/06

sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 12 czerwca 2006 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 1400 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. 

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek   - Skarbnik Gminy,

5.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

 

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.

3.       Podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi Pani Marii Konopka na działalność Burmistrza.

4.       Zamknięcie sesji.

 

Ad. 2

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok przedstawił Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.

Skarbnik poinformował, iż na kwotę zwiększenia planu dochodów składa się wprowadzona do budżetu renta planistyczna w wysokości 50 tys. zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence podjętą podczas poprzedniej sesji w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego, kwotę tę przeznacza się na budowę chodnika w Skórce wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/215/06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki wnioskował aby skargę Pani Marii Konopka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż pismo zostało napisane sugestywnie – ludzie maja problem. Podczas rozpatrywania skargi okaże się pewnie, iż z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Chodzi jednak o to, aby załatwić sprawę zgodnie z prawem i aby ludzie byli zadowoleni.

 

Radny Andrzej Pyszniak poinformował, iż uczestniczył w dwóch spotkaniach dotyczących sprawy. Na jednym z nich zapadła decyzja o rozebraniu szopek. Mieszkańcy bloków 8 i 9 mieli się na piśmie wypowiedzieć jakie jest ich stanowisko w powyższej kwestii. Przez jakiś czas była cisza. 8 maja zwołano drugie zebranie i okazało się, że niezadowolona jest jedna osoba.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Pani w swoim piśmie powołuje się na innych mieszkańców nie są oni jednak podpisani pod skargą. W związku z tym pytał, czy skargę złożyła w swoim imieniu, czy też w imieniu innych mieszkańców.

 

Marek Buczkowski – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie poinformował, iż trudno to określić, ponieważ krążą pisma, gdzie wymienione są inne osoby np. radny Pyszniak, który jednak twierdzi, że nic o tym nie wie.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie skargi Komisji Rewizyjnej.

Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 4

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1415 zamknął XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Samodzielny referent                                                             Przewodniczący Rady