Protokół Nr XLI/06

sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 29 września 2006 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence

 

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1100 otworzył sesję oraz przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał - listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  Nieobecny radny Henryk Kania. 

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski               - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

oraz uczniowie III klasy Publicznego Gimnazjum w Krajence z wychowawcą.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił zaplanowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.       Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pracach archeologicznych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

5.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym. 

6.       Przedstawienie efektów końcowych realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka”.

7.       Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2006 roku.

8.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

b)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,

c)        utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 320/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody.

9.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

10.   Zapytania i wnioski radnych.

11.   Wolne głosy, informacje.

12.   Zakończenie.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z ostatniej sesji Rady był dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady oraz poprosił o uwagi odnośnie jego treści.

Radny Stefan Kitela powiedział, iż wnosił do protokołu niewielkie uwagi, jednak przed sesją ustalił z Przewodniczącym, iż są one tak nieznaczne, że teraz wstrzyma się jedynie od głosowania.

W związku z powyższym protokół z poprzedniej sesji przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

 

W związku z tym, że zaproszony na sesję w celu zreferowania punktu 4 Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dotarł na sesję, postanowiono przystąpić do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

 

Ad. 5

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności burmistrza w okresie między sesjami.

            W okresie od 1 lipca do 29 września 2006 roku kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1. Wydano zarządzenia:

- Nr 320/06 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody na terenie miasta Krajenka. Zarządzenie wprowadzono na wniosek Dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, w związku z suszą, która miała miejsce w czerwcu i lipcu br. Obecnie ustąpiły powody dla których wprowadzono ograniczenia w poborze wody, dlatego Burmistrz zdecydował o przedłożeniu Radzie projektu uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej ww. zarządzenia.

 

- Nr 321/06 do 324/06 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, tj. Pani Gabrieli Kanabaj, Joanny Borkowskiej, Marleny Ogórek, Aleksandry Nowak. Są to nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej w Głubczynie oraz szkole podstawowej w Krajence. W skład Komisji wchodzą przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W skład wszystkich komisji weszli :

- Grażyna Urbanek – Przewodnicząca Komisji,

- Danuta Wrzeszcz

- Waldemar Krajewski, ekspert w zakresie nauczania języka niemieckiego

oraz w trzech przypadkach pani Wanda Augustyn – ekspert w zakresie nauczania zintegrowanego i w jednym przypadku pani Maria Kowalonek – ekspert w zakresie nauczania sztuki.

W pracach Komisji uczestniczyli także Bogusław Wojtowicz -dyrektor szkoły podstawowej w Głubczynie dla nauczycieli z tej szkoły i Janusz Sendłak -dyrektor publicznej szkoły podstawowej w Krajence w przypadku nauczyciela z tej szkoły.

 

- Nr 325/06 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech nieruchomości:

a) nr 404 położonej w Śmiardowie Kraj. o powierzchni 300m2(remiza OSP), odbył się jeden przetarg zakończony wynikiem negatywnym (brak chętnych). Wartość nieruchomości rzeczoznawca ustalił na  2.000zł. Drugi przetarg odbędzie się 10 października br. Cena wywoławcza pozostaje bez zmian.

b) nr 18/4 położonej w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły o powierzchni 402m2 (za nową przychodnią) przetarg odbył się dnia 10 sierpnia 2006 r., cena wywoławcza 5.750,00zł , do przetargu stanął jeden oferent, który nabył nieruchomość za kwotę netto 5.810zł.

c) nr 89/3 o powierzchni 29.100m2, położonej w Śmiardowie Kraj. nieruchomość rolna, cena wywoławcza 25.810 zł, przetarg odbędzie się 10 października 2006 roku (przeznaczona do sprzedaży na wniosek Leopolda Zbonika).

 

- Nr 326/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60000 euro na zadanie „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniejącego amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru”.

W skład Komisji weszli: Marek Buczkowski – Przewodniczący  oraz Anna Biela, Bożena Hildebrandt, Aleksandra Sawicka. Postępowanie przetargowe jest w toku.

 

- Nr 327/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej od km 0 + 000 do km 1 + 100 na działce nr 198 na terenie wsi Łońsko”. W skład Komisji weszli: Marek Buczkowski – Przewodniczący  oraz Anna Biela, Bożena Hildebrandt, Aleksandra Sawicka.

Przetarg został rozstrzygnięty. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych RDM Piła Sp. z o.o. Oferta ta została wybrana. Cena 263.086,12zł. Prace zostały już rozpoczęte.

 

- Nr 328/06 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie oczyszczalni ścieków w Krajence oraz przy punkcie zlewnym”. W skład Komisji weszli: Marek Buczkowski – Przewodniczący  oraz Anna Biela, Bożena Hildebrandt, Aleksandra Sawicka. W dniu 14 września br. unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 25 września unieważnione zostało kolejne postępowanie z tej samej przyczyny. Tego samego dnia rozpoczęto kolejną procedurę przetargową.

 

- Nr 329/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2006 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzenie w dniu 31 sierpnia 2006 roku zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Krajence.

 

- Nr 330/06 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania rekrutacji pracowników. Zarządzenie wydane zostało w związku z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych. Określa m.in. zasady przygotowania dokumentacji konkursowej, sposób przeprowadzenia konkursów oraz wybór kandydatów do zatrudnienia.

 

            W dniu 14 września zapoznano się z protokółem posiedzenia zespołu ds. opracowania wniosków i opinii dotyczących koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 188. Postanowiono także aby wystąpić z propozycją ujęcia w planowanej modernizacji także remontu ulicy Bydgoskiej do tablicy z nazwą miejscowości.  Protokół został przekazany zarządcy drogi, tj. Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

 

Ponadto zajmowano się projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady:

a)        udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

b)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,

c)        utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 320/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał podjętych przez Radę na poprzedniej sesji.

            Podczas sesji Rady odbytej w dniu 30 czerwca 2006 roku Rada podjęła 7 uchwał, które były realizowane następująco:

1)      Uchwała Nr XL/216/06 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się w dzienniku Nr 127, poz. 3137 z dnia 16 sierpnia 2006 roku. Weszła w życie 30 sierpnia br.

2)      Uchwała Nr XL/217/06 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi wytyczne do działań w sferze społecznej. Będzie realizowana zgodnie z treścią w okresie obowiązywania.

3)      Uchwała Nr XL/218/06 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dała podstawę do podjęcia działań zmierzających do powstania Warsztatu. Rozpocznie on działalność 1 grudnia 2006 roku.

4)      Uchwała Nr XL/219/06 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przekazana do ogłoszenia. Ukazała się w dzienniku Nr 127, poz. 3138 z dnia 16 sierpnia 2006 roku. Weszła w życie 30 sierpnia br.

5)      Uchwała Nr XL/220/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka również została wysłana do publikacji. Ukazała się w dzienniku Nr 127, poz. 3139 z dnia 16 sierpnia 2006 roku. Weszła w życie 30 sierpnia br.

6)      Uchwała Nr XL/221/06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok jest realizowana na bieżąco.

7)      Uchwała Nr XL/222/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została zrealizowana.

 

            Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów gminy- także Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Doszedł radny Henryk Kania zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Ad. 6

Dr Roman Sobczyk pełniący funkcję kierownika nadzoru w trakcie prac nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Krajence, współfinansowanych z Funduszu ZPOR, przedstawił slajdy dokumentujące efekty przeprowadzonych prac. Zaprezentował pracę poszczególnych urządzeń oraz przebieg procesu oczyszczania.

Poinformował  także, iż w wyniku modernizacji oczyszczone ścieki uzyskują parametry lepsze niż przewidywała to dokumentacja. Przedstawił również próbki: oczyszczonego ścieku, wody z instalacji wodociągowej oraz wody z rzeki Głomii przed wylotem oczyszczonych ścieków.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7

Informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2006 roku przedstawił Mirosław Machejek Skarbnik Gminy. Informacja stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

Skarbnik poinformował także, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o złożonym przez Burmistrza sprawozdaniu jest pozytywna.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż pozwoliła sobie na przepisanie inwestycji dla celów poglądowych, które prezentował Skarbnik, a które opisano na stronie 26 sprawozdania oraz przedstawienie ich w innej formie. Jej zdaniem strukturą wydatków inwestycyjnych zainteresowana będzie młodzież uczestnicząca w sesji. Na pewno nie ma nic przeciwko temu co sami przegłosowali jako radni, natomiast chciałaby zwrócić uwagę na strukturę wydatków. Skarbnik opowiedział które inwestycje są jak zaawansowane, natomiast ona prosi aby zwrócić uwagę na to coś, co ona za każdym razem powtarza.

Radna zaprezentowała wykresy prezentujące strukturę wydatków oraz powiedziała, iż niepokoją ja proporcje, które zachodzą między wydatkami- jak je symbolicznie nazwała – wydatki wspólne (oczyszczalnia ścieków i studium wykonalności kanalizacji), wydatki na rzecz wsi oraz wydatki na miasto. Struktura wydatków w gminie niepokoi ją od 4 lat i pewnie jeszcze trochę będzie miała z tym problem, żeby się pogodzić. Siwy obszar na wykresie to wydatki przeznaczone na obszary wiejskie. Uważa, że ten obszar w dalszym ciągu jest za mały, żenująco niski. Radna wyraziła nadzieję, iż dożyje takiego budżetu, kiedy proporcje wydatków na wieś i miasto będą nie krzywdzące.

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż z przyczyn czysto kwalifikacyjnych zestawienie nie zawiera np. remontu szkół wiejskich. Jest to kwota ok. 350 tys. zł. Ponadto wydatki związane z infrastrukturą rowerową ponoszone były również na terenie gminy. Skarbnik zwrócił także uwagę na fakt, iż na razie nie ma płatności związanych z kanalizacją terenów wiejskich, ale wykonanie studium wykonalności jest elementem niezbędnym do ubiegania się o środki pozabudżetowe na ten cel. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków była konieczna aby możliwe było kanalizowanie wsi. Także remonty dróg dotyczą głównie terenów wiejskich, a z przyczyn kwalifikacyjnych nie są ujęte w budżecie jako inwestycje lecz wydatki bieżące.

 

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd, iż jego zdaniem struktura wydatków wygląda inaczej. Nie można budżetu traktować jako wiejskiego czy miejskiego. Podział taki niczego nie zmienia i źle wpływa na samorządność. Nie wie skąd te miliony na miasto Jeżeli dzieli się na pół, to należy także podzielić amfiteatr, który będzie służył nie tylko Krajence ale także gminie a nawet powiatowi i województwu. Dlatego on ma zdanie odmienne. Nie należy dzielić, tylko dążyć do wykonania inwestycji, które wspólnie uchwalono. Jego zdaniem ten budżet jest korzystny dla wsi, co się da szybko wyliczyć.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż nie chce za mocno polemizować, bo to nie jest ten temat. Jeżeli jednak mówi się o przebudowie ulic Sosnowej, Brzozowej i Różanej i jest to kwota 1364000, to nie mówmy, że 55%. Nie chce rozpętywać burzy lecz jedynie wskazać na pewne tendencje. Jeżeli chodzi o remonty szkół, to jest bardzo dumna i bardzo się cieszy, że jako pierwsza była remontowana szkoła w Skórce. Nie chce mówić jaka kwota wydana była na remont szkoły w Krajence, bo jest to największa szkoła. Chwała za remonty w placówkach oświatowych, bo to dobrze świadczy  o zabiegach na rzecz poprawy naszej gminy. Ona do wykresu posłużyła się wykazem ze strony 26 sprawozdania. Porosiła radnego Gniota aby prześledził sobie wykaz, chociaż nie jest to najważniejszym tematem. Można rzeczywiście podyskutować na temat jej punktu widzenia jeżeli chodzi o amfiteatr i kwoty 419 tys. Oczyszczalnia natomiast była ujęta w  wydatkach wspólnych.

 

Skarbnik wyraził pogląd, iż kwota 1, 3 mln zł na osiedle Bydgoska nie powinna być brana do obliczeń brutto. 3 tej kwoty są to pieniądze obce, o które się ubiegamy. Gmina z własnych środków przeznaczyła na ten cel ok. 350 tys. zł. Na to zadanie gmina może otrzymać obce pieniądze, na inne na razie nie. Z budżetu gminy przeznaczamy więc nie 1,3 mln lecz 350 tys. co zupełnie zmienia obraz rzeczy. Dlatego myśli, że warto oddzielić pieniądze własne gminy od pieniędzy które gmina może dostać. To nie jest tak, że gmina te pieniądze ma, ona się o nie stara.

 

Ad. 8a

Joanna Kasprzak – kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w tut. Urzędzie przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła.

 

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania poinformował, iż stanowiska Komisji Rady w powyższej sprawie były następujące:

Komisja Społeczna                      jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza    -  jednogłośnie za

Komisja Rewizyjna                    - jednogłośnie za

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/223/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu.

 

Ad. 8b

Skarbnik Gminy  poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok, który radni otrzymali w materiałach jest nieaktualny z powodu wpływu zawiadomień o dodatkowych dotacjach. Projekt uchwały który otrzymali radni stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Proponuje się wprowadzenie do budżetu następujących zmian:

1)      Zwiększyć plan dochodów o kwotę 540.621zł, w tym zadania zlecone o kwotę 264.590zł, plan dochodów po zmianach wyniesie 16.888.487zł,

2)      Zwiększyć plan wydatków o kwotę 540.621zł, w tym na zadania zlecone 264.590zł, (wydatki majątkowe 111519zł, na wynagrodzenia i pochodne 21668zł), plan wydatków po zmianach wyniesie 18.178.495zł,

3)      Wydatki majątkowe 5.442.222zł,

4)      Wynagrodzenia i pochodne 6.106.736zł,

5)      Zmniejsza się rezerwę do kwoty 18270zł.

Wyżej wymienione zmiany powodują zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/224/06 w s sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok - która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 8c

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania poinformował, iż stanowiska Komisji Rady w sprawie projektu uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 320/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody były następujące:

Komisja Społeczna                      jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza    -  jednogłośnie za

Komisja Rewizyjna                    - jednogłośnie za

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/225/06 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 320/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody  - która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 4

Doszli: Aleksander Starzyński Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Mirosława Dernoga kierownik prac archeologicznych w Krajence.

 

Mirosława Dernoga przybliżyła historię zamku oraz kościoła w Krajence, poinformowała o dokonanych w trakcie wykopalisk odkryciach oraz zaprezentowała slajdy dokumentujące prace badawcze.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż w Krajence krążą opowieści o przejściu które istniało pomiędzy pałacem Sułkowskich a Kościołem. Pytał czy natrafiono na ślady tego przejścia.

 

Mirosława Dernoga poinformowała, iż przejście takie nie zostało znalezione, chociaż podejmowano próby jego odkrycia, w czym aktywnie uczestniczyła młodzież z Krajenki. Mieszkańcy mówili o takim przejściu, jednak każdy z informatorów wskazywał inne miejsce.

 

Aleksandra Gąsiorowska – uczennica Gimnazjum w Krajence pytała czy wiadomym jest czyje szczątki znajdują się w krypcie kościelnej.

 

Mirosława Dernoga powiedziała, iż obecnie wiadomo, że większość szczątków, to szczątki dzieci pochodzące prawdopodobnie z XVII w. Zajmował się nimi antropolog, który opublikuje wyniki swojej pracy.

Mirosława Dernoga podziękowała Burmistrzowi, proboszczowi oraz młodzieży pracującej przy wykopaliskach za okazana wszechstronną pomoc. Młodzież była bardzo pomocna i odpowiedzialna, można było na niej polegać.

 

Aleksander Starzyński przedstawił plany związane z obiektem Kościoła p.w. św. Anny i Mikołaja w Krajence. Wspólnie z Burmistrzem oraz proboszczem podjęto próbę przygotowania wniosku o środki unijne na remont obiektu, który jest perłą turystyczną i powinien ściągać turystów i który pracami renowacyjnymi powinien zostać doprowadzony do świetności. Powiedział, iż w tym roku wspólnie z Burmistrzem a przede wszystkim proboszczem, będzie przygotowywana i kończona dokumentacja by można było złożyć wniosek o pieniądze unijne, aby doprowadzić do pełnej renowacji tego co tu jest łącznie z pokazaniem elementów które zostały wykopane w takiej postaci, jak projektanci zaprojektują. Na pewno będzie widoczny obrys zamku. Prawdopodobnie w podziemiach kościoła powstanie muzeum archeologiczne.  Powiedział, iż chciałby zwrócić uwagę, iż będą pieniądze na rewitalizację miast i myśli, że następna Rada do spółki z Burmistrzem poczyni starania aby zacząć porządkować Krajenkę, aby doprowadzić do pełnej rewitalizacji tego co zostało np. uzupełnienia braku w zabudowie. Rozpoczęły się przygotowania do wpisu doliny rzeki Noteci na listę światowego dziedzictwa natury. Trzech wojewodów na terenie województw przez które biegnie dolina Noteci akceptuje tę propozycję, tak więc konserwatorzy zabytków i konserwatorzy przyrody rozpoczęli konkretne działania związane z wpisem tej doliny obszarowej, później uznanie jej za pomnik historii przez Prezydenta i na końcu wpisanie na listę UNESKO jako największego użytku zielonego Europy. Myśli, że proces ten potrwa ok. 6 lat. Krajenka jest zapleczem tej doliny i uważa, że całość tego co tu jest będzie służyła tym, którzy będą odwiedzać dolinę. Wydaje się bowiem, ze szansą rozwoju całej północnej Wielkopolski, w tym gminy Krajenka, jest turystyka, bowiem cały powiat złotowski jest jednym z najpiękniejszych zakątków wielkopolski wolny od napływu dużej turystyki. Należałoby jednak uruchomić Noteć i zapomniane linie kolejowe. Jego zdaniem gmina powinna się w te czynności włączyć.

A. Starzyński poprosił także aby na ręce proboszcza złożyć podziękowania za cztery lata owocnej współpracy oraz Burmistrzowi i pracownikom Urzędu, którzy służyli pomocą na każde zawołanie.

 

Radny Wacław Jamróz poinformował, iż jest w posiadaniu pieczęci, która zawiera nazwę Krajenki. Prosiłby o ocenę wartości historycznej tego znaleziska. Jeżeli będzie ona cenna, to na pewno przekaże ją do muzeum, które ma powstać w Krajence. Odcisk tej pieczęci ma przy sobie.

 

Aleksander Starzyński poinformował, iż pieczęcią zajmie się specjalista, który będzie potrafił ocenić jej wartość.

 

Przewodniczący Kosecki zapytał, czy na terenie gminy planowane są  prace badawcze w innych miejscach.

 

A. Starzyński wyjaśnił, iż wykopaliska prowadzone są tam, gdzie jest zagrożenie wynikające z planowanych inwestycji. Nie planuje się badań stacjonarnych. Takie badania przeprowadza się w miejscach które są do rozpoznania, np. stare zamczyska, kurhany i zespoły kurhanów itp. Badania prowadzone są tam, gdzie są inwestycje i prowadzone prace ziemne. Jest tam wtedy prowadzony nadzór archeologiczny na koszt inwestora.

 

Mirosława Dernoga poinformowała, iż od dwóch lat i myśli że jeszcze kolejny rok, prowadzone są badania przez Muzeum Okręgowe w Pile na terenie Śmiardowa Kraj. Jest to cmentarzysko z epoki brązu.

 

Ad. 9

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2006 roku radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

1.       Radny Henryk Kania wrócił ponownie do wniosku, który złożył w dniu 25 listopada 2005 roku dotyczącego wycięcia dwóch drzew w Paruszce przy wyjeździe z osiedla bloków mieszkalnych. Drzewa te zdaniem radnego ograniczają widoczność przy włączaniu się do ruchu. Jedno z nich jest pochylone. Poprzednio zgłoszony wniosek nie został załatwiony przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Radny wnioskował także o ustawienie fotoradaru w tym właśnie miejscu. Przed skierowaniem wniosku do Zarządcy Drogi pracownicy Urzędu dokonali przeglądu drzew na w/w odcinku drogi. W trakcie oględzin stwierdzono, że drzewa te istotnie mogą stanowić zagrożenie dla ruchu. W związku z powyższym poproszono Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich o dokonanie oględzin drzew i ewentualne podjęcie działań w celu rozwiązania tego problemu. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność przycięcia gałęzi przy drodze z Żeleźnicy do Krajenki, głównie topoli, których stan zdrowotny pozwala wnioskować o postępującym procesie zamierania i stwarzaniu zagrożenia dla użytkowników drogi. Do Zarządcy drogi, zgodnie z wnioskiem radnego, zwrócono się także o ustawienie fotoradaru na drodze wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Paruszka i podjęcie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Paruszka i Dolnik poprzez ograniczenie prędkości pojazdów przejeżdżających ww. drogą.

2.       Radny Henryk Kania zwrócił także uwagę, iż przy ulicy Młyńskiej w Krajence (przy przystanku PKS) znajdują się trzy drzewa, z których jedno jest rozdwojone, a jedno spróchniałe, przez co mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Radny wnioskował o zbadanie stanu tych drzew i podjęcie stosownych działań. Dokonano oględzin ww. drzew. Ustalono że drzewa są w średniej kondycji zdrowotnej jednak nie zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu i nie kwalifikują się do wycięcia. Należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w celu zabezpieczenia ich przed dalszą degradacją. W związku z powyższym po ustaniu okresu wegetacyjnego zostaną przeprowadzone zabiegi polegające na uformowaniu koron poprzez wycięcie chorych i suchych konarów oraz zabezpieczenie środkiem grzybobójczym.

3.       Radny Henryk Kania powiedział także, iż jego zdaniem na przystankach PKS jest brudno (szczególnie w Dolniku). W poprzednich latach były one sprzątane pod nadzorem Strażnika Miejskiego. Radny wnioskował o zajęcie się sprawą. Odpowiadając na powyższy wniosek poinformowano, iż przystanki PKS na terenie całej gminy są systematycznie sprzątane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. Prace porządkowe w obrębie wsi Dolnik zostały wykonane w dniu 3 lipca 2006 roku. Wokół przystanków wykoszono  także trawy i chwasty.

4.       Radny Piotr Gniot wnioskował o uzupełnienie chodnika na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Witosa w Krajence. Chodnik na tym odcinku został zniszczony. Dokonano oględzin chodnika w miejscu wskazanym przez radnego. Ustalono, że chodnik rzeczywiście jest w dużym stopniu zdewastowany na odcinku około

5.       Radny Stanisław Kosecki wnioskował o częstsze kontrole policji koło bloków w Śmiardowie Kraj. Samochody pomimo tego, iż jest to teren zabudowany poruszają się na tym odcinku drogi ze zbyt dużą prędkością. Wystosowano w tej sprawie pismo do Komendy Powiatowej Policji Sekcji Ruchu Drogowego w Złotowie, w którym poproszono o dokonywanie częstszych kontroli drogowych w tym rejonie gminy Krajenka.

Burmistrz poinformował także o zaawansowaniu prac nad tworzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na dzień dzisiejszy została wyłoniona firma, która będzie przygotowywała teren przed obiektem szkoły i wewnątrz. Na ten cel przekazano środki w wysokości ponad 100 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mimo wielu trudności i czasami niechęci z drugiej strony przedsięwzięcie zostało sfinalizowane. To co proponuje gmina i czym dysponuje, w porównaniu do innych tego typu instytucji funkcjonujących nie tylko na terenie naszego powiatu ale i poza, można się będzie tym szczycić. Jego zdaniem niektóre warsztaty w ogóle nie powinny mieć miejsca i funkcjonować, ponieważ obiekty i adaptacja tych obiektów są dalekie od norm wynikających z rozporządzenia. Gmina takich kłopotów nie będzie miała, bo staramy się zawsze do tego rodzaju zamierzeń przygotować najlepiej jak potrafimy, zgodnie z prawem. Nasi niepełnosprawni nie będą mieli na pewno żadnych barier aby mogli tam normalnie pracować. Mówi głównie o barierach architektonicznych a także o kadrze, która na pewno będzie w miarę dobrze przygotowana. Poprzez zaistnienie Warsztatu będzie można także zmniejszyć koszty utrzymania szkoły podstawowej, ponieważ niż demograficzny wpływa na zmniejszenie subwencji, a kiedy jest zmniejszona subwencja to są zmniejszone wpływy do budżetu natomiast koszty stałe związane z utrzymaniem obiektu niezależnie od wielkości subwencji pozostają na tym samym poziomie. Szkoła nie będzie mogła pobierać czynszu ponieważ rozporządzenie mówi wyraźnie, że organizator nie może pobierać czynszu z obiektu, który przeznacza pod tego typu instytucję. W przeszłości były sugestie, które miały zachęcać aby te Warsztaty stworzyć przy internacie Zespołu Szkół Spożywczych gdzie argumentem koronnym były obietnice Starosty, że nie będzie pobierany czynsz. Nie można pobierać czynszu bowiem tak mówi rozporządzenie. Była to widocznie próba wprowadzenia w błąd.

Burmistrz poinformował także o sytuacji która ma miejsce nie tylko na terenie gminy, ale sądzi, że w całej Polsce. Do niedawna nie było żadnych problemów jeżeli chodzi o wykonawców jeżeli tylko były pieniądze. Przypomniał przetargi na wykonanie oczyszczalni ścieków, których było 5 oraz odwołania. Firmy biły się między sobą. Dzisiaj ten stan rzeczy zmienił się całkowicie. Firmy nie przystępują do przetargów, mają pełne portfele i mocy aby zadania realizować. Wracają czasy z lat 80-tych, gdzie gmina miała pieniądze ale musiała prosić wykonawcę aby jeszcze jedno zadanie przyjął do realizacji. Dzisiaj ten czas wraca. Związane to jest chyba z nadmiarem pieniędzy na rynku które trafiają poprzez Unię. Zmienił się także rynek pracy. Ludzie w wieku od 25 do 45 lat wyjeżdżają do pracy na zachód. Widać to także na terenie naszych miejscowości. Problem ten zaczyna dotykać gminę. Mówi o tym ponieważ w latach 2007-2013 będzie dużo więcej środków z Unii i z powodu braku wykonawców mogą być problemy z prawidłową realizacją zadań.

 

Ad. 10

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż mieszkańcy Skórki prosili o przekazanie pisma Burmistrzowi oraz do wiadomości Przewodniczącego Rady i życzliwe potraktowanie przedstawionych w nim postulatów. Ww. pismo stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. Pismo dotyczy opracowania Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Skórka i uwzględnienie go w budżecie gminy. Przez okres ponad dwóch lat trwały prace i spotkania, warsztaty w szkole. Powstały materiały dotyczące oczekiwań mieszkańców. Burmistrz wspominał dzisiaj o środkach unijnych, które mają zostać uruchomione. Przekazuje postulaty mieszkańców aby można było je uwzględnić w budżecie.

 

Sekretarz przypomniał, iż konstrukcja budżetu gminy opiera się o pewne założenia. Takie wnioski powinny być składane bezpośrednio do Skarbnika do dnia 15 października. Zawsze tak było i w miarę możliwości budżetu są one uwzględniane. Uważa, że pismo zostało przekazane i dalsza dyskusja jest bezcelowa.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż chodzi jej o przekazanie pewnych intencji. Chodzi o Plan Odnowy i Rozwoju Wsi Skórka, wcale nie o to co Rada Sołecka daje co roku bo to będzie tematem osobnego pisma. To co przekazuje, to prośba mieszkańców powstała w wyniku materiałów wypracowanych przez dwa lata, żeby jednak taki plan powstał.

 

Radna M. Taracha powiedziała, iż kolejną prośbę przekazuje w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej w Skórce. W związku z informacją, zawartą w piśmie Burmistrza z dnia 28 lutego br., iż ulica Leśna nie będzie objęta systemem kanalizacji. Burmistrz słusznie zachęca w ww. piśmie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy przyjęli tę odpowiedź jednak pytają czy z budżetu gminy nie można dofinansować, podobnie jak w innych gminach tych inwestycji.

Radna pytała również, czy zasiłki rodzinne muszą być odbierane osobiście. Osoby pracujące poza Krajenką mają problemy z odbiorem świadczeń. Osoby te proszą aby zasiłki były przelewane na konta osobiste.

 

Radny Henryk Kania podziękował za poważne potraktowanie jego wniosków i ustawienie fotoradaru w Paruszce. Efekt tego działania już widać, pojazdy przejeżdżają z mniejszą prędkością.

Radny powiedział, iż wielokrotnie podkreślał kwestie bezpieczeństwa i sprawa którą chciałby poruszyć jest tego samego rodzaju. Dzieci wcześnie rano dojeżdżają do szkół. Rodzice przyjęli wyjaśnienia, że w tym roku szkolnym kolej na tę część gminy. Zauważył jednak, że dzieci oczekują na autobus coraz bliżej skrzyżowania. Na skrzyżowaniu tym zdarzają się tragiczne w skutkach wypadki. Prosił aby zwrócić na ten fakt uwagę oraz dopilnować żeby dzieci oczekiwały na autobus w bezpiecznym miejscu.

Radny Henryk Kania wnioskował również o ustawienie na ww. skrzyżowaniu lustra, które ułatwiałoby wyjazd pojazdów od strony Głubczyna.

 

Ad. 11

Jerzy Klejna – sołtys Tarnówczyna zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie wywiezienia pojemnika na odpady plastikowe w Tarnówczynie. Pojemnik ten jest zapełniony i nie wywieziony od maja. Prosił już kilkakrotnie o jego wywiezienie jednak bezskutecznie. Prosi ponownie o interwencję w powyższej sprawie.

 

Barbara Piechowska – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence poinformowała, iż zakończył się pierwszy etap prac związany z utworzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence przy Miejsko Gminnym Ośrodku. Prace rozpoczęły się już w styczniu br. jednak były trudności w związku z opóźnieniami posiedzenia zespołu wydającego orzeczenia o niepełnosprawności. Barierę tę pokonano. Wniosek złożono do Starostwa za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nastąpiło to 17 sierpnia. Wizja lokalna dokonana przez zespół powołany przez Starostę odbyła się 5 września br. Wniosek został zaopiniowany i w dniu 18 września podpisana została umowa. Uzyskano środki w wysokości 107.730zł. Udział gminy wyniesie 43.188zł. Zabezpieczone są także środki na funkcjonowanie Warsztatu w miesiącu grudniu br. w wysokości 28 tys. zł. Przygotowana została dokumentacja techniczna, która została dołączona do wniosku. Przetarg na wykonanie robót adaptacyjnych wygrał Zakład Budowlany Pana Mielcarka z Trzcianki. Umowa zostanie podpisana 6 października br. Inwestycja opiewa na kwotę 63.857zł.

Dobrze aby taka informacja poszła w teren, ponieważ sprawa jest otwarta i osoby mogą zgłaszać się i składać dokumenty na zespól orzekający.

B. Piechowska poinformowała także, iż na nowy okres zasiłkowy wydano decyzję na zasiłki rodzinne dla 584 rodzin. Większość decyzji za wrzesień została wypłacona. Była to kwota 193350zł.

Wypłata zasiłków odbywa się w Banku Spółdzielczym w Krajence. Jeżeli były takie wskazania wnioskodawców zasiłki są przekazywane na konta osobiste w tymże banku. Środki na konta w innych bankach są również przelewane na uzasadnione wnioski zainteresowanych. Nie są robione w tym zakresie trudności.

B. Piechowska powiedziała także, iż MGOPS złożył zapotrzebowanie na środki w kwocie 250 tys. zł w związku z pomocą dla rolników. Wnioski rolników przyjmowane będą do 15 października br. Prosiła aby wpłynęły one jak najszybciej.

Poinformowała także, iż w dniu 27 września dostarczona została żywność z Pilskiego Banku Żywności w ilości 9 ton. Przyznano na osobę po 5 kg żywności: mleka, kaszy, żółtego sera.

Tak jak co roku prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży. Ta formą pomocy objęto ok. 200 uczniów we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż na poprzedniej i przedostatniej sesji zgłaszał problem budowy garaży, bądź ich nie budowy za blokiem nr 9 w Krajence, na Rynku. Na Komisjach radni otrzymali pismo, które miałoby stanowić odpowiedź dla wnioskodawców. On oczywiście podczas posiedzenia Komisji na temat tego pisma wyraził opinię. Był przeciwny. Odpowiedź ma dotyczyć konkretnego pisma, a dalej czytamy tak: „Dyskusja, która została wywołana na sesji wykraczała poza zakres określony tematyką, a kwestia poruszenia sprawy przez radnego Kitelę nie rodziła obowiązku zajęcia się tematem przez Przewodniczącego, tym bardziej że zajmował się nim od kilku miesięcy Burmistrz”. Zgodnie z ustawą o samorządach gminnych radny jest obowiązany wysłuchiwać tego co mieszkańcy mają do powiedzenia. On dostał takie pismo i tak jak mówił wcześniej zobowiązał się do tego, że zajmie się tym na sesji. W związku z powyższym uważa, że to zdanie, które tam się znajduje nie jest w żaden sposób związane z pismem i odpowiedzią. Jeżeli Przewodniczący redagował to pismo to prosi o wycofanie tego zdania. Uważa, że jak najbardziej miał prawo poprosić Przewodniczącego Rady o to aby tę sprawą się zajął.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż należy wyjść z założenia, że Przewodniczący nie miał obowiązku reagować bezpośrednio na to co poszczególni radni chcą mu podyktować. Tylko o to chodziło. Wydaje mu się, że sprawa jest załatwiona, odpowiedź jest pełna i dyskusja jest w tej chwili zbędna. Chciałby tylko poinformować, iż Komisja Gospodarcza zgłosiła wniosek by tę odpowiedź uzupełnić zdaniem, które znajduje się na końcu pisma: „Informuję jednocześnie, iż ewentualna lokalizacja garaży będzie wskazana w nowym planie zagospodarowania przestrzennego, do sporządzenia którego gmina przystąpi w najbliższym czasie”. Wniosek ten został uwzględniony.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż jest nie usatysfakcjonowany, ponieważ odpowiedź odnosi się do pisma z 17 lipca. Natomiast on został tu wmieszany jako strona. On jest radnym, który przedstawia pewne problemy. Tak jak mówił on ma odmienne zdanie od tego, które zostało zawarte w tym piśmie. Uważa, że miał prawo prosić aby Przewodniczący tę sprawą się zajął.

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje sołtysowi Podróżnej oraz wszystkim mieszkańcom za przygotowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych. Było to wspaniałe widowisko. Widać było zaangażowanie całej wsi.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1405 zamkną XLI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Inspektor ds. obsługi Rady                                                     Przewodniczący Rady