Protokół Nr XLII/06

sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 20 października 2006 roku

na terenie oczyszczalni ścieków w Krajence

 

 

Przewodniczący Rady Stanisław Kosecki o godz. 1100 otworzył sesję oraz przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał - lista obecności radnych stanowi załącznik  do nin. protokołu.    

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Marek Buczkowski               - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

6.   Wiesława Żujew                     - Inspektor ds. podatków i opłat

 

Celem sesji było uroczyste otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Krajence.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przedstawiła historię realizacji inwestycji.

W czerwcu 2003 roku podczas Walnego Zgromadzenia WOKISS uzyskano informacje o konieczności sporządzania Wieloletnich Planów:  Inwestycyjnego i Finansowego, jako dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o środki unijne. 27 czerwca 2003 roku projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego użytkowania oczyszczalni ścieków w Krajence został skierowany pod obrady Rady Miejskiej. Wówczas Klub Radnych Porozumienie Krajeńskie zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji. Radna Barbara Kartuszyńska wnioskowała aby projekt pozostawić, ponieważ modernizacja oczyszczalni była niezbędna. Głosami 8 za i przy 6 głosach przeciwnych, przyjęto wniosek Klubu Radnych. Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. Dopiero podczas sesji odbytej w dniu 26 września 2003 roku projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego użytkowania oczyszczalni ścieków w Krajence został przyjęty jednogłośnie.

Rozpoczęły się prace zlecone WOKISS w Poznaniu nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego, które okazały się niezbędne przy zabieganiu o środki unijne. W związku ze zmianami w przepisach ustawy o finansach publicznych prace przeciągnęły się do czerwca 2004 roku. Był to także czas poszukiwania wykonawcy na sporządzenie dokumentacji. W styczniu 2004 roku wpłynęła oferta Zakładu Ochrony Środowiska na opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji oczyszczalni i wykonanie dokumentacji.

6 lutego 2004 roku sporządzono podkłady geodezyjne a 8 marca 2004 roku zawarto umowę z wykonawca na przygotowanie koncepcji przebudowy i modernizacji oczyszczalni i wykonanie dokumentacji. Koncepcja została wykonana 31 marca 2004 roku. Gdyby nie 3 miesięczne opóźnienie, koncepcja ta mogła być gotowa 31 grudnia 2003 roku.

W dniu 25 czerwca 2004 roku podjęta została uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011. Głosowało 15 radnych, 12 było za podjęciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

29 czerwca 2006 roku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady podczas której jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka. Umowa zawarta z wykonawcą przewidywała, że termin wykonania dokumentacji projektowej upływał 15 lipca 2004 roku. Termin na składanie wniosków ustalono do 30 czerwca 2004 roku. W związku z tym wykonawca zgodził się na przyśpieszenie terminu jej przekazania. Została ona odebrana w dniu ostatecznego terminu na składanie wniosków. Gdyby nie 3 miesięczne opóźnienie dokumentacja mogłaby zostać opracowana do 15 kwietnia 2004, co dałoby możliwość jej weryfikacji przez niezależnego eksperta.

Wniosek aplikacyjny złożono w Urzędzie Marszałkowskim w poznaniu 30 czerwca 2006 roku.

15 lipca 2006 roku odbyła się kolejna sesja nadzwyczajna Rady. Podczas tej sesji podjęte zostały następujące uchwały:

1) w sprawie przejściowego finansowania realizacji rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków,

2) w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

3) w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w roku 2004,

4)  sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta.

Uchwały powyższe podjęto w obecności 14 radnych jednogłośnie.

W dniu 9 września 2004 roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną dokonaną przez Panel Ekspertów i został rekomendowany do Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego. Po rekomendacji Komitetu sterującego wniosek został przekazany Zarządowi Województwa.

Uchwała Zarządu Województwa akceptująca wniosek aplikacyjny została podjęta w dniu 14 października 2004 roku. Uchwała ta była niezbędna do zawarcia umowy z Wojewodą.

21 marca 2005 roku podpisano umowę z wojewodą w której określono termin rozpoczęcia inwestycji na 15 września 2004 roku a jej  zakończenie na 15 grudnia 2005 roku. Już w listopadzie 2004 roku, przed podpisaniem umowy, rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie inwestycji. Uczyniono tak, aby przyśpieszyć realizacje zadania. Przeprowadzono 4 postępowania z których żadne nie pozwoliło na wyłonienie wykonawcy. W związku z powyższym zwrócono się do Prezesa Zamówień Publicznych o wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zgodę taką otrzymano w sierpniu 2005 roku, a we wrześniu 2005 r. rozpoczęto negocjacje bez ogłoszenia. Wybrano ofertę firmy AGH Atlasiński z Poznania. Umowa z wykonawcą została podpisana 28 października 2005 roku.

Po podpisaniu umowy wystąpiono do Wojewody o anektowanie umowy. Aneks podpisano 27 grudnia 2005 roku. Przewidywał on nowe terminy na rozpoczęcie i zakończenie prac: rozpoczęcie 28 października 2005 roku, zakończenie rzeczowe 30 czerwca 2006 r. zakończenie finansowe 31 lipca 2006 roku.

W dniu 4 września 2006 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po przeprowadzeniu kontroli wydał decyzje zezwalającą na użytkowanie oczyszczalni.

 

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż to co powiedziała jego zastępczyni świadczy o ogromie i złożoności pracy jaką trzeba było wykonać aby inwestycja p.n. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków mogła dojść do skutku”. Wyraził pogląd, iż niektórzy radni, a w szczególności jeden z radnych, nie miał świadomości o złożoności tematu, nie miał świadomości o skutkach które mogłyby spotkać tę gminę gdyby nie doszło do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Na jednej z sesji dr Sobczyk nadzorujący inwestycję z ramienia gminy, wspominał, iż stan oczyszczalni, która funkcjonowała od 12 lat i była mocno wyeksploatowana, był tragiczny. W każdej chwili mogło dojść do unieruchomienia oczyszczalni i wprowadzania nieczystości z terenu miasta Krajenka, bezpośrednio do rzeki Głomii. Spowodowałoby to ogromne konsekwencje finansowe, które gmina musiałaby ponosić z tytułu kar nakładanych przez wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz tego, nie zabiegając o środki zewnętrzne całość tej kwoty gmina musiałaby wyłożyć z własnej kasy. Wszyscy mają świadomość, że takiej kwoty w budżecie gminy nie ma, ponieważ roczny budżet, nie licząc środków zewnętrznych wynosi w granicach 10-11 milionów. Zadłużenie gminy w tejże wielkości doprowadziłoby do tego, że  w okresie kiedy można korzystać ze środków unijnych gmina byłaby niewydolna finansowo i nie mogłaby realizować żadnych kolejnych inwestycji. Dla przestrogi, ponieważ kończy się ta kadencja, chciałby powiedzieć przyszłym radnym, że czasami warto wierzyć tym, którzy mają jakieś doświadczenie w tym co robią i zazwyczaj mają dobrą wolę. Jeżeli ktoś działa na rzecz lokalnego środowiska to musi działać w dobrej a nie złej wierze. Ta oczyszczalnia kosztowała 3 mln zł, z tego 75% to środki unijne, 10% środki z Ministerstwa Gospodarki, 15% są to środki własne gminy. Te 15% to ok. 450 tys. zł., z tym, że koszt całkowity, łącznie z tym co zrobiono dodatkowo, to 3,350 – 3,360mln zł. Nasuwa się pytanie, czy składając wniosek nie można było całej tej kwoty uwzględnić, tak aby te dodatkowe 350 tys. nie mogło być współfinansowane proporcjonalnie jak pozostała kwota, czyli 75% unia, 10% Ministerstwo Gospodarki i 15% gmina. Można było to zrobić, ale na to trzeba było mieć czas. Aby mieć ten czas, musi być uchwała Rady w odpowiednim terminie przyjęta. Jeżeli jej nie ma to się robi wiele rzeczy bardzo szybko. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego składano na bazie dokumentacji i kosztorysu w dniu ostatniego terminu na składanie wniosków i nie było czasu żeby zwoływać sesję nadzwyczajną i zmieniać pewne kwestie finansowe w budżecie, a elementem wniosku jest odpis uchwały budżetowej która gwarantuje te 15% niezbędnych aby można było środki unijne otrzymać. Wniosek trzeba było dostosowywać do możliwości finansowych wynikających z uchwały budżetowej. W związku z tym gmina dopłaca z własnej kieszeni 350 tys. zł a mogłaby dołożyć tylko 60 tys. a 300 stanowiłyby środki zewnętrzne. Zapytał, czy w gminie nie ma takich potrzeb aby wydać 300 tys. Takie potrzeby są ale czasami niefrasobliwość drogo kosztuje. Policzył, że ta niefrasobliwa uchwała każdego podatnika w tejże gminie kosztowała 50 zł. Te pieniądze wyjęto niepotrzebnie z kieszeni każdego mieszkańca  tej gminy.

Burmistrz powiedział także, że ta oczyszczalnia ma spełniać podwójna rolę. Niektórzy próbują dzielić gminę na miasto i wieś, sądzi, że mają w tym określony własny cel. Oczyszczalnia ta ma służyć całej gminie, odbierać ścieki z terenu miasta i wsi i przyczynić się do poprawy stanu środowiska, w którym wszyscy żyjemy. Zbudowana jest z dwóch biobloków, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Każdy z nich ma możliwość przyjęcia 600m3 ścieków na dobę. Gmina i Miasto Krajenka przystępując do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, przystąpiła tam z myślą o kanalizacji całej gminy, ponieważ w ramach tego stowarzyszenia powstawała koncepcja ochrony zlewni wód rzeki Noteci. 18 gmin tego Stowarzyszenia powołało do życia Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć”, które prowadzi procedurę związaną z pozyskaniem kolejnych środków unijnych na kanalizację gminy Krajenka. Środki o które teraz zabiegamy mają pochodzić z Funduszu Spójności, który wspiera zadania o wartości nie mniejszej niż 10mln euro. Realizacja całego zadania ma kosztować ok. 50mln euro. Inwestycja dla gminy Krajenka będzie kosztowała ok. 10-11mln zł. W dniu dzisiejszym firma wyłoniona w przetargu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przekazała studium wykonalności tego zadania na ręce Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa. Będzie to podstawa do wystąpienia o środki unijne, z tym że wniosek ten nie będzie aplikowany w kraju, tylko bezpośrednio w Brukseli. W ciągu trzech miesięcy instytucje unijne muszą się wypowiedzieć, czy wniosek zostanie zaakceptowany. W przypadku pozytywnej decyzji inwestycje w ramach projektu muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 lat. Jest ogromna szansa aby w najbliższym czasie tę oczyszczalnię dociążyć nieczystościami płynnymi z terenu gminy.  Studium, które jest przygotowane będzie uwzględniało te miejscowości, które z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się skanalizować. Z punktu widzenia urzędników unijnych opłaca się skanalizować wtedy, kiedy na kilometr bieżący sieci kanalizacji przypada minimum 120 osób. Z tego powodu miejscowości odległych, porozrzucanych, ta kanalizacja nie obejmie. Kiedyś w przeszłości zrodziła się koncepcja żeby skanalizować Skórkę i podłączyć do Piły. W jego stronę kierowano zarzuty, że z tej koncepcji się wycofano. Sieć zrealizowana w Skórce miała mieć długość ok. 10km + 12km do Piły. Byłoby to ponad

Burmistrz poinformował także, że zadanie realizowane obecnie na oczyszczalni, tj. wykonanie dróg wewnętrznych jest realizowane z budżetu gminy, poza wnioskiem aplikowanym do funduszy unijnych. Są w tym zakresie pewne opóźnienia, ale nie wynikają one z opieszałości, czy ze złej woli. Dziś rynek nie jest już rynkiem inwestora lecz wykonawcy, który stawia warunki. Ponadto na rynku nie ma materiałów.  Spowodowało to konieczność przywiezienia części cementu na podbudowę z Berlina. Firmy nie mają także rąk do pracy. Burmistrz powiedział także, iż gdyby tę inwestycję opóźnić o rok, to kosztowałaby ona 5-6mln zł i byłyby problemy ze znalezieniem wykonawcy.

Poinformował ponadto, że pozyskane przez gminę Krajenka środki unijne są najwyższe w porównaniu do gmin na terenie powiatu złotowskiego i samego powiatu złotowskiego.

 

Dr Roman Sobczyk pełniący obowiązki kierownika nadzoru z ramienia inwestora przedstawił efekty ekologiczne modernizacji oczyszczalni. Powiedział, iż głównym efektem jest oczyszczenie ścieków, które są obecnie dostarczane do oczyszczalni, w takim stopniu, jaki określony został w przepisach szczegółowych dotyczących ochrony środowiska. Gmina Krajenka posiada decyzję Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotowie określająca poziom wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Warunki te są na dzień dzisiejszy  spełnione. Kolejnym efektem ekologicznym jest drugi bioblok, który umożliwi przyjęcie kolejnych 600m3 ścieków na dobę. Obecne urządzenie spełnia potrzeby w zakresie oczyszczania ścieków dla całej gminy. Biorąc pod uwagę, że ilość ścieków raczej systematycznie spada gmina jest samodzielna i niezależna od jakiejkolwiek innej instytucji, która decydowałaby ile ścieków może przyjąć i za jakie pieniądze. Jest to najbardziej pozytywny efekt całego przedsięwzięcia.

 

Pan Atlasiński – wykonawca inwestycji złożył gratulacje i podziękował za współpracę w czasie realizacji zadania.

 

Burmistrz na ręce Elżbiety Sieg – dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence – przekazał symboliczny klucz do oczyszczalni.

 

Ksiądz Dziekan Józef Pietras Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Krajence pobłogosławił oczyszczalnię oraz jej pracowników. Życzył aby obiekt służył długo mieszkańcom gminy.

 

Elżbieta Sieg powiedziała, iż dla niej i pracowników oczyszczalni nie jest to tylko kolejna inwestycja, ale miejsce pracy, obecnie bezpieczne, nowoczesne i wygodne. Wszyscy są za to bardzo wdzięczni i zdają sobie sprawę, że trzeba było wielu trudów aby dziś można było ten piękny obiekt odbierać. Za to dziękują.

 

Dr Roman Sobczyk zaprezentował zebranym oczyszczalnię i jej funkcjonowanie.

 

Po zwiedzeniu obiektu radni udali się do Krajeńskiego Ośrodka Kultury, gdzie o godz. 12:45 Przewodniczący zamknął XLII sesje Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                    Stanisław Kosecki

Inspektor ds. obsługi Rady                                                   Przewodniczący Rady